8 Ekim 2014 Çarşamba

8. sinif 1. ünite testleri

8.SINIF 1.ÜNİTE: KAZA VE KADERE İMAN TESTİ - 1
1. Kaza ve kadere iman imanın altı temel şartından biridir. Buna göre kazanın tanımı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A-İnsanların tevekkül içinde olmalarıdır.
B-Allah'a güvenmek ve inanmaktır.
C-İnsanların işledikleri günahlardan pişman olup tövbe etmeleridir.
D-Allah'ın takdir ettiği şeylerini zamanı gelince gerçekleşmesidir.
D
Kimi insandan kaynaklanarak ortaya çıkan olumsuzlukları insanın kaderi olarak nitelemek ve bunun sonucu olarak da kaderi suçlamak, Kur'an'ın kader anlayışı değildir.
2.Aşağıdakilerden hangisi insandan kaynaklanan bu olumsuzluklardan biri değildir? 
A-İhmal
B-Vurdumduymazlık
C-Bilgisizlik
D-Tedbir 
D
3. Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet'in kaza ve kader anlayışına uygundur? 
A-Kaza ve kaderde insanın iradesinin hiç bir rolü yoktur.
B-Kaza ve kader, insanın sorumluluğunun olmadığını gösterir.
C-İnsanın sorumluluğu alanındaki kaza ve kader Allah tarafından takdir edilirken, insanın iradesi de göz önüne alınmıştır.
D-Kaza ve kader anlayışında Allah'ın iradesinin hiç bir rolü yoktur. 
C
4. Aşağıdaki ayetlerden hangisi evrendeki fiziksel yasalara örnek olarak gösterilemez?
A-Evet; onun parmak uçlarını dahi derleyip(yeniden) düzene koymaya güç yetirenleriz. (Kıyamet Suresi, 4)
B-Ve aşılayıcılar olarak rüzgarları gönderdik, böylece gökten su indirdik de sizleri suladık... (Hicr Suresi, 22)
C-Yeryüzünde, onları sarsmasın diye, sabit dağlar yarattık... (Enbiya Suresi, 31)
D-Birbirleriyle kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. İkisi arasında bir engel vardır; birbirlerinin sınırını geçmezler. (Rahman Suresi, 19-20) 
A
Evrenin işleyişinde bellli bir düzen ve ahenk vardır: Canlıların birbirlerine muhtaç olması, bir canlı türünün dengeyi bozacak şekilde çoğalmaması için onun başka bir canlının kontrolüne verilmesi, oksijen ve karbondioksit dengesi vb. Bilim adamları bu düzene eko sistem adını da vermektedir.
5.Kur'ana göre bu sisteme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? 
A-Kaza
B-Sünnetullah
C-Kader
D-Fiziksel yasa 
B
6. Evrendeki düzen ve ahenkten çıkartabileceğimiz sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 
A-Kur'anın mucizeleri bir bir ortaya çıkmaktadır.
B-Allah, canlıların büyük bir bölümünü insanın emrine vermekle ona büyük bir sorumluluk vermiştir.
C-Allah vardır ve birdir ve gücü her şeye yeter.
D-Allah evreni sebepsiz yere yaratmıştır. 
D
7. İslâmiyet'e göre çalışmakla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? 
A-Helâl kazanç yolunda çalışmak sevaptır.
B-Haram yiyecek ve içeceklerin ticareti de, yenmesi de haramdır
C-Toplumun yararına olan çalışmalar (okul, cami, yol vb...) durduğu sürece o çalışmaları yapanların sevapları da devam eder.
D-Haram kazancın bu dünyadaki zararları sadece haram kazananı etkiler. 
D
8. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi İslâm inancına aykırıdır?
A-Zenginlik bu dünyadaki imtihan çeşitlerinden biridir.
B-Zenginlik her durumda insanın yararınadır.
C-Zenginlerin sorumlu oldukları ibadetleri de fazladır.
D-Dinimize göre zenginlik kötü değildir; kötü olan insanın cimri olmasıdır. 
B
9. Aşağıdakilerden hangisi hem günah hem de kıyametin küçük belirtisidir?
A-Binaların yükselmesi
B-Bayan nüfusunun artması
C-Anneye saygının ve itaatın azalması
D-Hiçbiri 
C
10. İslâmiyet'le aşağıdaki ilkelerden hangisi uyuşmaz? 
A-İyilik yapmak isteyen kimse o iyiliği yapamasa da bir mükafaat kazanır; o iyiliği yaparsa on katından yediyüz katına kadar mükafaata erişebilir.
B-Sorumluluk taşıyan hiç kimseye, başkasının sorumluluğu yüklenmez.
C-İnsan iradesi dışında istemeyerek aklından geçen düşüncelerden de sorumludur.
D-Allah, kimseye gücünün üstünde bir sorumluluk yüklememiştir. 
C
11. Kadere doğru bir şekilde inanmanın faydalarından değildir? 
A-) Başımıza gelen kaza ve belalara karşı sabırlı oluruz
B-) Başarılarımızdan dolayı övünürüz.
C-) Elde ettiğimiz başarılardan dolayı kibirlenmeyiz, şükrederiz
D-) İyilik yada kötülük karşısında sağduyulu oluruz. 
B
Hz. Ömer’in yaşadığı şehirde bulaşıcı, ölümcül veba hastalığı çıkar.Hz. Ömer başka şehre gitmek ister. Bir sahabe:"Ya Ömer Allahın kaderinden mi kaçıyorsun?” der.Hz. Ömer:"Allahın kaderinden yine Allahın kaderine kaçıyorum.” der.
12-Yukarda anlatılan olaya göre çıkarılacak en kapsamlı sonuç hangisidir? 
A-) Başımıza gelen herşey kaderimizdir.
B-) Hz. Ömer’in kader anlayışı yanlıştır.
C-) O sahabe kaderi doğru yorumlamıştır.
D-) İnsan kaderinden kaçamaz. 
A
Isıtılan metallerin genleşmesi, Suyun 100 derecede kaynaması, Atılan bir cismin yere düşmesi 
13.Yukarıda hangi yasadan bahsedilmektedir?
A-) Kimyasal
B-) Fiziksel
C-) Toplumsal
D-) Biyolojik 
B
14. Yüce Allah’ın ezeli bilgisiyle( geleceği bilmesiyle) insanın önceden neler yapacağını bilmesi, yazması ve zamanı gelince de insanın bunları yaşamasına ne denir?
A-)Kader
B-)Sabır
C-) Kaza
D-) Şükür 
A
Araba kullanan bir insanın;
I- Arabasının bakımının tam olması
II- Trafik kurallarına uyması
III- Şöforun de trafiğe çıkmaya uygun olması ( sarhoş, uykusuz olmaması vs.) sayılan yasalara insan uyduğu zaman trafik kazası büyük ölçüde olmaz. Olsa bile insan sorumlu tutulmaz. Çünkü iradesi dışındadır.
15-Bahsedilen yasalar sırasıyla hangisidir?
A-) Biyolojik Fiziksel Bireysel
B-) Kimyasal Toplumsal Biyolojik
C-) Bireysel Toplumsal Fiziksel
D-) Fiziksel Toplumsal Biyolojik 
D
İnsan, kendi özgürlük alanı içinde Allah’ın gönderdiği bilgileri dikkate almalıdır. İyi ve güzel olanı yapmalı, kötü ve yanlıştan uzaklaşmalıdır. Yaptığı davranışlarda"Kaderim böyle, ne yapayım.” Anlayışıyla hareket etmemeli, sahip olduğu akıl, irade ve özgürlüğü iyi yönde kullanmalıdır. Çünkü insan, yaptıklarından sorumludur ve bunların karşılığını görecektir. 
16.Bu parçadan hangisi çıkarılamaz? 
A-) İnsan özgürdür ve yaptıklarından sorumludur.
B-) İnsan kendi tercihini kendisi yapar. Kaderim böyleymiş ne yapayım diyerek Sorumluluktan kurtulamaz.
C-) İnsanın kaderinde kötülük yapmak varsa, istemese de yapar
D-) İnsan Allahın gönderdiği bilgileri dikkate almalıdır. 
C
17. İnsana doğru bir inanışa sahip olması, dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşması için akıl ve iradeye ilaveten neler verilmiştir? 
I- Zenginlik II- Kutsal kitap III- Peygamberler IV- Aile
A-) II-III
B-)I-IV
C-) I-II-III
D-) III-IV 
A
18. İnsanın özgürlüğü ile sorumluluğu arasında nasıl bir ilişki vardır? 
A-) Özgürlük arttıkça sorumluluk artar.
B-) Sorumluluk arttıkça özgürlük azalır.
C-) Özgürlük arttıkça sorumluluk azalır.
D-) Herhangi bir ilişki yoktur 
A

8.SINIF 1.ÜNİTE: KAZA VE KADERE İMAN TESTİ - 2
1. Özgür olmayan bir kimse Cuma namazından sorumlu değildir. Bu cümleden aşağıdakilerden hangi sonuca ulaşılabilir?
A-) Cuma namazı bazen terk edilebilir
B-) İnsanlar Cuma namazından sorumludur.
C-)Yüce Allah insanlara taşıyamayacağı yük yüklemez.
D-) Cuma namazı farzdır. 
C
2. Toplumumuzda yanlış kader anlayışının bir neticesi olarak bazı yanlış deyimler veya atasözleri oluşmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir?
A-) Akacak kan damarda durmaz.
B-) Kader mahkûmu, kader arkadaşı
C-) Kaderim buymuş, ne yapayım demek.
D-) Allah’ın dediği olur.
D
3. Hz. Muhammed kendisinden para isteyen birine balta satın aldırmış ve ormandan kuru dalları keserek satmasını söylemiştir. Bu kişi de böyle yaparak para kazanmıştır. Hz. Muhammed’in bu kişiye yol göstermesi İslamiyetin daha çok aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi gösterir? 
A-) Ormanların önemi
B-) Zor durumda kalanlara yardım etmek gerektiğini.
C-) İslam’da çalışmanın önemi.
D-) İnsanlara yol göstermek gerektiğini.
C
4. Yüce Allah’ın ezeli bilgisiyle ( geleceği bilmesi) insanın önceden neler yaşayacağını bilmesine ne denir? 
A-) Kader
B-)Sabır
C-) Kaza
D-) Erdem 
A
"Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.” Allah’a güvenmek demek boş boş beklemek değildir. İnsana düşen elinden geleni yapmak ve gerisini Allah’a bırakmaktır. 
5.Yukarıda bahsedilen her müminde bulunması gereken davranış hangisidir? 
A-) Dua
B-) Tevekkül
C-) Şükür
D-) Namaz
B
6. Bir suç, bir günah işleyip de hapse düşen birisi dese ki:"Ne yapayım kaderim buymuş.” Siz bu kişiye ne cevap verirseniz doğru olur?
A-) Haklısın, kaderinden kaçamazsın.
B-)Olacağı varmış, olmuş. Senin elinden bir şey gelmez.
C-)Kaderi suçlayarak sorumluluktan kurtulamazsın.
D-) Akacak kan damarda durmazmış. 
C
7. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır, sözünü aşağıdaki hangi atasözü en iyi karşılar? 
A-) Damlaya damlaya göl olur.
B-) Sakla samanı gelir zamanı.
C-) Ağaç yaş iken eğilir.
D-) Bakarsan bağ olur; bakmazsan dağ olur.
D
8.Aşağıdakilerden hangisi kadere imanın insana sağladığı faydalar arasında yer almaz?
A)Hürriyetinin bilincine vararak iyi kullanmak
B)Bütün gücüyle dünya için çalışmak
C)Gücünün yettiği her şeyi yapmaya çalışmak
D)Sorumluluklarını unutmadan tercih yapmak 
B
9.Yüce Allah her şeyi biliyor ve yaratıyorsa insanın suçu nedir?
A) İnsanın hiçbir suçu yoktur.
B) Allah’ın kendisine verdiği iradeyi kullanırken tercih hatası yapmasıdır.
C) Yüce Allah’ı tanıyamamasıdır.
D) Kaza ve kadere inanmamasıdır.
B
10.Aşırı yorgunluk ve uykusuzluğu olan bir kişi, bu halde araç kullanması sonucunda kaza yapar ve sakat kalır. Böyle bir durumda kişi öncelikle aşağıdaki yasalardan hangisinin gereğini yerine getirmemiştir? 
A) Fiziksel Yasaların
B)Toplumsal Yasaların
C) Ekonomik Yasaların
D)Biyolojik Yasaların 
D
11.Dinimiz Müslümanlardan adaletli, doğru, dürüst, sabırlı olmalarını, içki, kumar, zina gibi kötü fiillerden uzak durmalarını istemiştir. Dinimizin bu tür emir ve tavsiyeleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinin içerisinde yer alır? 
A) Fiziksel yasalar
B) Toplumsal yasalar
C) Siyasal yasalar
D) Biyolojik yasalar
B
Her şeyin bir sonu vardır. İnsan hayatının da bir sonu vardır. Doğar, büyür, yaşar ve ölür. Bu dünya fanidir. O halde Allah’ın emir ve yasaklarına uygun bir yaşamı benimseyelim. Ahlak kurallarına uyalım. İnsanlara, insan olduğu için değer verelim. Unutmayalım ki kim zerre kadar iyilik yaparsa mükafatını; kim de zerre miktarı kötülük yaparsa ahirette cezasını görecektir. 
12-Yukarıdaki paragrafta evrenin yasalarından bahsedilmektedir. Aşağıdaki şıklardan hangisinde bahsedilen yasalar doğru olarak verilmiştir?
A) Fiziksel- Biyolojik yasalar.
B)Toplumsal- Fiziksel yasalar.
C) Biyolojik- Toplumsal yasalar.
D)Biyolojik yasalar 
C
Allah insana akıl ve zeka vermiştir. Ona, neleri yapacağını ve nelerden sakınacağını bildirmiştir. Onu davranışlarından da sorumlu tutmuştur. O halde, insanın kötü olan davranışlarını kaderle bağdaştırması doğru değildir. Bazı insanlar kaderi yanlış anlarlar. Bunlar, "Ne yapayım, kaderim böyleymiş.” Deyip yaptıkları işin sorumluluğunu kabul etmek istemezler. Böyle bir anlayış İslam dininin kader anlayışına uygun değildir. Çünkü Yüce Allah bize irade vermiştir. Örneğin İyilik yapmak istersek iyilik, kötülük yapmak istersek kötülük yaparız. Yaptığımız işlerin de sonucuna ( Ceza ve ödül olarak) katlanırız. 
13-Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
A) İnsan dünyada bir tiyatro oyuncusu gibidir, kaderinde ne yazılıysa onu oynar.
B) Kim zerre kadar iyilik yaparsa mükafatını; kim de zerre kadar kötülük yaparsa cezasını görecektir.
C)"Ne yapayım, kaderim böyleymiş.” demek sorumluluktan kaçmak, sorumluluğu başkasına yüklemektir.
D) İnsan irade sahibi bir varlıktır. Dolayısıyla yapacağı işlere kendisi karar verir. 
A
14.Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde inanç ve davranış ilişkisi bir arada verilmiştir? 
I. İnançlarımız doğrultusunda davranmalıyız.
II. Hayatta zorluklar, sabırla aşılabilir.
III. İnsanlara yardımda bulunmalıyız.
IV. İnanan insan davranışlarında dürüst olur.
A) I-II
B) I-IV
C) II-IV
D) II-III 
B
15.Allah’ın evrendeki düzen için koyduğu yasalara ne denir?
A)Yaratma
B)Farz
C)Sünnetullah
D)Vacip 
C
16.Kader inancıyla ilgili olarak hangisi yanlıştır?
a)Kaderde yazılan gerçekleşir, insanın sorumluluğu olmaz.
b)İrade sahibi insan, her yaptığından sorumludur.
c)Allah’ın tasarrufunda olan kaderden insan sorumlu değildir.
d)Kaderde olanların gerçekleşmesine ‘kaza’ denir. 
A
17.Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir kader anlayışıdır?
A)Kader Allah’ın ezelde çizdiği bir hayat programıdır
B)Hayır da ve şer de Allah’tan gelir.
C)Allah yapacaklarımızı bildiğine göre sorumlu olmayız.
D)Hayır gördüğümüzde şer, şer gördüğümüzde hayır olabilir.
C
18. "Eşeğini sağlam kazığa bağla, komşunu hırsız çıkarma” atasözü aşağıdakilerden hangi konuyla ilgilidir. 
A) Kader
B)Tevekkül
C) Güven
D) Çalışmak 
B
19.İnsanı diğer canlılardan ayıran önemli özelliklerden biri de seçme ve yapma gücüdür. İnsanda sınırlı da olsa bulunan bu özelliğe ne ad verilir? 
A)Külli irade
B) Tevekkül
C) Cüz-i irade
D) Kudret 
C
20.Aşağıdaki ayetlerden hangisi Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığına örnek değildir? 
A)Güneş ve ay belli bir hesaba göre hareket eder
B)O yaratıp şekillendiren ahenk ve düzen verendir
C)Rahmanın yaratılışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin
D)Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız 
D8. SINIF  (1. ÜNİTE) KAZA  VE KADER  TESTİ – 3
1- Allah’ın önceden planlayıp takdir ettiği şeyleri yeri ve zamanı geldiği zaman yaratmasına ne ad verilir?
a) Şer      b) Hayır     c) Kader        d) Kaza
2-  "...Allah katında her şey bir ölçüye göredir." (13/Ra'd suresi, 8)
 "...Her şeyi yaratan ve bir ölçüye göre düzenleyen Allah'tır." (25/Furkan suresi, 2)
Yukarıdaki ayetlerden hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
a) Evren, iç içe bulunan sistemlerden oluşur. 
b) Her şeyin yaratılmasında bir düzen vardır.
c) Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır
d) Evren çok büyük ve birbirinden ilgisiz pek çok varlıktan oluşur.
3- İyi, güzel ve sonuç bakımından insanlara yararlı olan iş ve davranışlara ne ad verilir?
a) Şer        b) Kaza     c) Kader        d) Hayır
4-  "Gece ve gündüzün peş peşe gelmesinde, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı her şeyde, Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyan bir toplum için ibretler vardır." (10/Yunus suresi, 6)
Yukarıdaki ayette verilmek istenen mesaj nedir?
a) Gece ve gündüz peş peşe gelmektedir.
b) Allah gökleri ve yeri yaratmıştır.
c) Her şeyde bir ölçü vardır.
d) İnsan, varlıklar üzerinde inceleme yapıp, onların yaratıcısı ve kendi yaşamının amacı hakkında düşünmelidir.5-  ("Onun varlığının belgelerinden biri de denizde dağlar gibi yüzen gemilerdir.")
Yukarıdaki ayette aşağıdaki yasalardan hangisine işaret edilmiştir?
a) Kimyasal yasalar     b) Toplumsal yasalar
c) Biyolojik yasalar      d) Fiziksel yasalar.
6- Yüce Allah’ın ezelden ebede (eksi sonsuzdan artı sonsuza) kadar evrende olacak şeylerin hepsini önceden planlayıp takdir etmesine ne ad verilir?
a) Şer           b) Hayır     c) Kaza  d) Kader
7- Aşağıdaki davranışlardan hangisi “Her şerde bir hayır vardır” düşüncesine aykırı bir davranıştır?
a) Bir felaketle karşılaşıldığında bütün umudunu kaybetmek.
b) Sıkıntılardan Allah’a sığınmak.
c) Allah’tan hayırlısını istemek.
d) Başımıza bir kötülük geldiği zaman sabretmek.
8- İnsanın başarıya ulaşmak için, doğru yöntemleri uygulayarak çaba harcadıktan sonra, işin sonucunu Allah’a bırakıp O’na güvenmesine ne ad verilir?
a) Sabır                   b) Rıza
c) Şükür                 d) Tevekkül
9- İnsanın iradesiyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Cüz'i (sınırlı) iradedir.
b) İnsan, tüm yaşamında tamamen özgürdür.
c) İnsanın sorumlu tutulmasının nedeni iradesinin olmasıdır.
d) İnsanın iradesi olmasaydı, sorumluluğu da olmazdı.
10- Kötü, çirkin ve zararlı olan davranışlara ne ad verilir?
a) Hayır      b) Şer     c) Kader          d) Kaza

11- Özgürlük ve sorumluluk ilişkisiyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) İnsan, özgürlüğü oranında yaptıklarından sorumludur 
b) Herkes kendi davranışlarının hesabını verecektir. 
c) Allah, kimseye gücünün üstünde bir sorumluluk yüklemez. 
d) İnsan da diğer canlılar gibidir; doğar, yaşar ve ölür.
12- Allah’ın iradesiyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Külli (her şeyi kapsayan genel) iradedir.
b) Allah dilemeksizin hiçbir şey olmaz.
c) Bütün varlıklar Allah’ın iradesine göre varlıklarını sürdürür. 
d) İnsan, irade sahibi bir varlıktır.
13-  "Kim doğru ve yararlı iş yaparsa, kendi iyiliği için yapmış olur. Kim de kötülük işlerse, kendi zararına işlemiş olur..." (41/Fussilet suresi, 46)
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen ayetle çelişmektedir?
a) İnsan ne için çalışır, çaba gösterirse onun karşılığını alacaktır.
b) İyilik görmek isteyen iyilik yapmalıdır.
c) Yapılan her bir kötülüğün insana geri dönen bir zararı vardır.
d) İyilerin ömrü uzun olmaz.
14- Aşağıdakilerden hangisi “Kader” kavramıyla doğrudan ilgili değildir?
a) Ölçü                          b) Düzen
c) Yaratma                   d) Plan
15-  ”Bilmez misin ki Allah, geceyi gündüzün ve gündüzü gecenin peşisıra getirmektedir. Güneşi ve ayı da buyruğu (yasası) altına almıştır. Bunların her biri belli bir süreye kadar hareketine devam eder. Ve Allah, yaptıklarınızdan tamamen haberdardır “ (Lokman Suresi, 2.ayet)
Yukarıdaki ayette evrende bulunan yasalardan hangisine dikkat çekilmektedir?
a) Biyolojik yasalar         b) Fiziksel yasalar
c) Toplumsal yasalar      d) Ahlaki yasalar
16- Ali: “–Ben üzerime düşeni yaptım. Derslerime güzelce çalıştım. Allah'a güveniyorum. İnşallah başaracağım.”
Ali’nin sözleri, aşağıdaki İslam öğretilerinden hangisiyle eşleşir?
a) Kaza                          b) Kader
c) Tevekkül                   d) Tevazu
17- "İnsan, aklını ve iradesini iyi kullanmalı, sonuçlarını düşünerek hareket etmelidir. O, bilgisizlik, ihmal ve vurdumduymazlık (duyarsızlık) sonucunda ortaya çıkan olumsuzluklara kader diyerek sorumluluktan kaçınamaz."
 Aşağıdaki şıklardan hangisi yukarıda verilen bilgi ile çelişir?
a) İnsan, iyi ile kötüyü ayırt edebilecek bir akla sahiptir.
b) İnsanın davranışlarından sorumlu tutulması, irade sahibi olmasından dolayıdır.
c) İnsan, davranışlarını kendi bilgisi ile belirler.
d) İnsanın kötü yolu benimsemesi alın yazısının böyle yazılmış olmasındandır.
18-Aşağıda verilen kavramlardan hangisi yanlış açıklanmıştır?
a) Rızık: Allah’ın biz insanlara vermiş olduğu yiyecek, içecek ve diğer imkanların hepsi
b) Alem: Allah’ın yaratmış olduğu bütün varlıkları içine alan en büyük sistem
c) İrade: İnsanın bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü
d) Tevekkül: İnsanın başına gelebilecek bir olayı önceden tahmin edebilme gücü

CEVAPLAR
1-D 2-D 3-D 4-D 5-D 6-D 7-A 8-D 9-B 10-B 11-D 12-D 13-D 14-C 15-B 16-C 17-D 18-D