18 Haziran 2018 Pazartesi

8.Sınıf 5.Ünite (Yeni Müfredat)


5. ÜNİTE KUR'AN-I KERİM VE ÖZELLİKLERİ

İslam Dininin Temel Kaynaklan

İslam Dininin Temel Kaynakları

İslam Dininin Temel Kaynaklan; Kur'an Ve Sünnet

İslam Dininde Sünnetin Konumu

Kur'an-I Kerimin Ana Konuları

Kur'an'ın Ana Konuları

Kur'an-I Kerim 'İn Ana Konuları; İnanç, İbadet, Ahlak, Sosyal Hayat Ve Kıssalar


Kur'an-I Kerimin Temel Özellikleri

Kur'an-I Kerim'in Temel Özellikleri

Kur'an'ın İyiye, Doğruya Ve Güzele Yönlendirmesi

Kötülüklerden Sakındırması

Yol Göstermesi

Açıklayıcı Olması

İnsanları Düşünmeye Ve Aklını Kullanmaya Yöneltmesi

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz, Nuh (A.S,)

Hz. Nuh'un (A.S.) Tevhide Daveti (Yunus, Hud Ve Nuh Surelerindeki İlgili Ayetler Çerçevesinde)


Kur’an-ı Kerim8.Sınıf 4.Ünite (Yeni Müfredat)


4. ÜNİTE HZ. MUHAMMED'İN ÖRNEKLİĞİ

Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Doğruluğu Ve Güvenilir Kişiliği

Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Doğruluğu Ve Güvenilir Kişiliği İle Peygamberlerin Özellikleri Arasında İlişki

Hz, Muhammed'in (S.A.V.) Merhametli Ve Affedici Oluşu

Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Merhametli Ve Affedici Oluşu

Hz. Muhammed'in (S.A.V.) İstişareye Önem Vermesi

Hz. Muhammed'in (S.A.V.) İstişareye Verdiği Önem

Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Davasındaki Cesaret Ve Kararlılığı

Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Cesaret Ve Kararlılığı

Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Hakkı Gözetmedeki Hassasiyeti

Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Hakkı Gözetmedeki Hassasiyeti

 Hz. Muhammed'in (S.A.V.) İnsanlara Değer Vermesi

Hz. Muhammed'in (S.A.V.) İnsanlara Verdiği Değer

Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Örnek Davranışlarının Toplumsal Hayattaki Önemi

Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Hikmetli Söz Ve Davranışlarıyla İnsanları İyiye Ve Güzele Yönlendirmesi

Bir Sure Tanıyorum: Kureyş Suresi Ve Anlamı

Kureyş Suresi Ve Anlamı

Kureyş Suresi İle İlgili Kısa Açıklamalar Ve Surede Verilen Mesajlar


8.Sınıf 3.Ünite (Yeni Müfredat)


3. ÜNİTE DİN VE HAYAT

Din, Birey Ve Toplum

Din, Birey Ve Toplum Arasındaki İlişki

İslam Dininin Temel İnanç, İbadet Ve Ahlaki Esaslarının Bireysel, Sosyal Ve İktisadi Hayatla İlişkisi

Dinin Teme! Gayesi

İslam Dininin Can, Nesil, Akıl, Mal Ve Din Emniyetiyle İlgili Ortaya Koyduğu İlke Ve Hedefler

Canın Korunmasında, İş Sağlığı Ve Güvenliği; Malın Korunmasında, Haksız Kazanç; Aklın
Korunmasında, Zararlı Alışkanlıklar; Neslin Korunmasında, Aile Kurumunun Önemi

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yusuf (A.S.)

Hz. Yusuf'un (A.S.) Örnek Hayatından İlkeler

Hz. Yusuf'un (A.S.) Hayatı

 Bir Sure Tanıyorum: Asr Suresi Ve Anlamı

Asr Suresi Ve Anlamı

Asr Suresiyle İlgili Kısa Açıklamalar Ve Surede Verilen Mesajlar8.Sınıf 2.Ünite (Yeni Müfredat)2. ÜNİTE ZEKÂT VE SADAKA

İslam'ın Paylaşma Ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem

İslam'ın Paylaşma Ve Yardımlaşmaya Verdiği Önemle İlgili Ayet Ve Hadisler

Zekât Ve Sadaka İbadeti

Zekât Ve Sadaka İbadeti İle İlgili Ayet Ve Hadisler

Zekâtın Nisap Miktarı, Zekât Verecek Ve Zekât Verilecek Kişiler

Zekât Ve Sadakanın Bireysel Ve Toplumsal Faydaları

Zekât, İnfak Ve Sadakanın Bireysel Ve Toplumsal Önemi

İnfak Kültürünün Önemi

Zekât, Fakirlik Ve Sosyal Adaletsizliğin Çözüm Yollarından Biridir

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (A.S.)

Hz. Şuayb'in (A.S.) Hayatı

Hz. Şuayb'in, (A.S.) Ölçü Ve Tartıda Hile Yapmama Konusunda Ortaya Koyduğu Duyarlılık

Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi Ve Anlamı

Maûn Suresi Ve Anlamı

Maûn Suresi İle İlgili Kısa Açıklamalar Ve Surede Verilen Mesajlar


Hac, Zekat ve Kurban8.Sınıf 1.Ünite (Yeni Müfredat)


1.ÜNİTE  KADER İNANCI

Kader Ve Kaza İnancı

Kader Ve Kaza İnancıyla İlgili Ayet Ve Hadisler

Allah 'In (C. C.) Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır

Sünnetullah Kavramı Kapsamında Evrendeki Fiziksel, Biyolojik Ve Toplumsal Yasalar

İnsanın İradesi Ve Kader

İnsanın İlmi, İradesi, Sorumluluğu İle Kader Arasında İlişki

Kaderle İlgili Kavramlar

Kaza Ve Kader İle İlgili Kavramlar

Kavramlar; Ecel, Ömür, Azık, Tevekkül, Başarı, Başarısızlık, Sağlık Ve Hastalık

Toplumda Kader Ve Kaza İle İlgili Yaygın Olan Yanlış Anlayışları

Alın Yazısı, Kara Talih, Baht, Kısmetsizlik Gibi Kalıp Yargılar

Gerekli Güvenlik Tedbirlerinin Alınmaması Sonucunda Yaşanan İş Kazalarının Kaderle Olumsuz Bir Şekilde İlişkilendirilerek Bireysel Ve Toplumsal Sorumluluğunun Göz Ardı Edilmesi Gibi Yanlış Anlayışlar

 Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (A.S.)

Hz. Musa'nın (A.S.) Hayatı

Hz. Harun (A.S.), (A 'Raf, Tâhâ Ve Kasas Surelerindeki İlgili Ayetler Çerçevesinde)

 Bir Ayet Tanıyorum: Ayet El-Kürsi Ve Anlamı

Ayet El Kürsi'yi Ve Anlamı

Ayet El-Kürsi İle İlgili Kısa Açıklamalar, Ayette Verilen Mesajlar Ve Ayetin Okunduğu Yerler


Kaza ve Kadere İman


7.Sınıf 5.Ünite (Yeni Müfredat)


5. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR

Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri
Dinin Farklı Yorum Biçimleri
Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri
İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri,
İslam Düşüncesinde Ortaya Çıkan Yorum Biçimleri
İslam Düşüncesinde Ortaya Çıkan Yorumlar; İnançla İlgili Yorumlar, Fıkhi Yorumlar Ve Tasavvuf İ Yorumlar
 İslam Düşüncesinde Tasavvufı Yorumlar
Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar
Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar; Yesevilik, Kadirilik, Mevlevilik, Nakşibendilik Ve Alevilik Bektaşilik
Alevilık-Bektaşilıkle İlgili Temel Kavram Ve Erkânlar
Cem Ve Cemevi, Musahiplik, Razılık Ve Kul Hakkının Sorulması, Cemde On İki Hizmet, Semah, Gülbank, Hızır Ve Muharrem Orucu Ve Uygulanma Şekli
Alevilik-Bektaşilikteki Ocak Kültürü'de Ve El Ele, El Hakka İkrarı
Bektaşîlikte Musahiplik İkrar Ve Nasip Alma
Cemevi; Âyin-İ Cem Erkânının Yapıldığı, Yol, Adap Ve Erkân Yeri
Bektaşilikte Meydan Evi İfadesi Görgü Cemi, İkrar Cemi Ve Abdal Musa Cemi. Âyin-İ Cem Ve Cemevi İle İlgili Görseller
Alevilik-Bektaşilikte Duaların Başında Bismişah, Sonunda İse Allah Allah Lafzının Söylenişi. Gülbank Ve Lokma Duası

Mezhepler