31 Mart 2012

Salavat Duası Notası

Salavat Duası

Al   la     hum   me    sal    li       a      la       a       sey    yi        di      na      a  
mi   mi    mi      mi    fa    sol     fa      mi     sol     fa      sol       fa     mi     sol  

mu    ham   me    din    in      ne      biy     yin  üm    miy    yin     ve       a       la       a        li     i       hi
fa      sol    sol    sol      la     fa       sol      sol  mi     fa       mi      mi     fa      sol     la       sol   la     si

ve      sah      bi     hi       ve     sel       lim
sol     sol       fa    sol      mi     A fa        mi


Alttaki piyano tuşlarıyla çalmayı deneyebilirsiniz.

Flüt ve Melodika Nota Yerleri
18 Mart 2012

6.Sınıf 3. Ünite Son Peygamber Hz. Muhammed(sav)

1- Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetleri hangi yılda ve ayda inmeye başlamıştır?
a) 610-Ramazan
b) 622-Şevval
c) 625-Şaban
d) 630-Recep

2- Kur’an-ı Kerim’in ilk inen ayeti hangi emirle başlamıştır?
a) Temizlen
b) İyilik et
c) Namaz kıl
d) Oku

3- Aşağıdakilerden hangisi ilk dört Müslüman’dan biri değildir?
a) Hz. Ali
b) Hz. Ömer
c) Hz. Ebu Bekir
d) Hz. Hatice

4- Müslümanlar Mekke’den Medine’ye hangi tarihte hicret etmişlerdir?
a) 610
b) 620
c) 622
d) 630

5- İslam tarihinde ilk mescidin yapıldığı ve ilk cuma namazının kılındığı yer neresidir?
a) Kuba
b) Taif
c) Yemen
d) Mekke

6- Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara ne ad verilir?
a) Ensar
b) Muhacir
c) Müslüman
d) Mü’min

7- Aşağıdakilerden hangisi hicretin sonuçlarından biri değildir?
a) İslam Devletinin temelleri atıldı.
b) Hicri takvimin başlangıcı kabul edildi.
c) İslam Dini daha hızlı yayılmaya başladı.
d) Kur’an’ın ilk ayetleri inmeye başladı.

8- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin Medine’ye hicret ettikten sonra yaptıklarından biri değildir?
a) Medine sözleşmesi hazırlaması
b) Ensar-Muhacir kardeşliği kurması
c) Sık sık Hira mağarasına çıkması
d) Mescid-i Nebi’yi yaptırması

9- Aşağıdakilerden hangisinde Peygamberimizin vefat tarihi ve yattığı yer doğru olarak verilmiştir?
a) 610-Kabe
b) 632-Ravza-i Mutahhara
c) 632-Mekke
d) 630-Kuba

10- Peygamberimizin Veda Hutbesi’nde önemle üzerinde durduğu konuların bazıları şunlardır;
-Can ve mal güvenliği esastır
-Bütün insanlar eşittir
-Kadın haklarına önem verilmelidir
Yukarıda anlatılanlara göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Kadınlara değer verildiği
b) Can güvenliğine önem verilmesi
c) Erkeklerin üstün tutulduğu
d) Herkesin eşit olduğu

11- “Hz. Muhammed, peygamberliğinin ilk yıllarında, Safa tepesinde akrabalarını toplayarak onlara bir konuşma yapmış ve onlara ‘şu tepenin ardında düşman var, size saldıracak desem, bana inanır mısınız?’ deyince, oradakiler ‘evet inanırız…’ diye karşılık vermişlerdi. “
Bu sözleriyle peygamberimiz hangi yönüne vurgu yaparak insanların ona inanmalarını sağlamak istiyordu?
a) Akıllı ve zeki olduğuna
b) Günah işlemediğine
c) Doğru sözlü ve güvenilir oluşuna
d) Peygamberliğine

12- “ Hz. Muhammed Mekke’den Medine'ye ______________ yılında , ___________ ile birlikte hicret etti.”
Yukarıdaki boşluğa uygun kelimeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a) 632- Hz. Ebubekir
b) 622- Hz. Ali
c) 622- Hz. Ebu Bekir
d) 610- Hz. Osman

13- Aşağıdakilerden hangisi İlk Müslümanlardan değildir?
a) Hz. Ali
b) Hz. Ebu Bekir
c) Hz. Hatice
d) Hz. Hamza

14- “İslam tarihinde Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara _____________ ; Medine’nin yerlisi olan Müslümanlara da _____________ denir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun kelimeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a) Muhacir - Ensar
b) Sahabe –Müslüman
c) Yahudi – Hıristiyan
d) Suffa- Sahabe

15- Peygamberimizin ölmeden önceki rahatsızlığı sırasında Müslümanlara kim imamlık etmiştir?
a) Hz. Ebu Bekir
b) Hz. Ömer
c) Hz. Ali
d) Hz. Osman

16- Peygamberimiz hangi savaşta alınan esirleri, 10 Müslüman’a okuma yazma öğretme şartıyla serbest bırakmıştır?
a) Uhud
b) Hendek
c) Bedir
d) Mekke

17- Medine’den gelen Müslümanlar, Hz. Muhammed ile Mekke yakınlarında buluşmuşlar ve ona, her durumda onunla birlikte olacaklarına söz vermişlerdi. Bu sözleşmeye ne isim verilir?

a) Medine Vesikası
b) Mekke Antlaşması
c) Akabe Biatı
d) Hudeybiye

18- Peygamberimiz, kendisini her zaman destekleyen ve koruyan iki yakınını aynı yıl içinde kaybettiğinde çok üzülmüş, bu nedenle o yıla “Hüzün Yılı” denilmiştir. Peygamberimiz bu yılda hangi yakınlarını kaybetmişti?
a) Hz. Hamza – Hz. Ömer
b) Hz. Ebu Bekir – Hz. Ali
c) Hz. Hatice – Ebu Talip
d) Kasım – İbrahim

19- Peygamberimizin doğum tarihi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Bir pazartesi gecesi dünyaya gelmiştir.
b) Fil olayından 50 gün sonra doğmuştur.
c) Doğduğu gece bazı olağanüstü olaylar meydana gelmiştir.
d) Arabistan’ın Medine şehrinde dünyaya gelmiştir.

20- Hicretten önce Medine’ye giderek oradaki Müslümanlara İslam’ı öğreten ve bu nedenle ilk öğretmen unvanını alan genç sahabi kimdir?
a) Amr b. El – As
b) Talha b. Ubeydullah
c) Mus’ab b. Umeyr
d) Bilalı Habeşi


Kaynak:www.dinibil.com

5. Sınıf 3. Ünite Hz .Muhammed (sav)

1- “Hz. Hatice Mekke’nin soylu bir hanım efendisiydi. Üstün ahlakından dolayı kendisine ………. lakabı verilmiştir. ”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelecektir?
a) Zehra
b) Kübra
c) Tahire
d) Hafsa

2- Peygamberimizin bütün çocukları kendisi hayatta iken vefat etmişlerdir. Yalnız bir çocuğu kendi vefatından altı ay sonra ahrete göç etmiştir. Bu çocuğu kimdir?
a) Fatıma
b) Kasım
c) İbrahim
d) Abdullah

3- Kendisinden bir giysi daha isteyen kızına bir tane dahi elbise bulunmayan insanların olduğunu hatırlatarak, onun bu isteğini nazik bir şekilde geri çeviren Peygamberimiz bizlere nasıl örnek olmak istemiştir?
a) Cömert olmak
b) Lüks yaşamak
c) israftan kaçınmak
d) çocukların dediğini yapmak

4- “Peygamberimiz bir gün sokakta arkadaşlarının yanında üzgün bir şekilde duran yetim bir çocuğu evine götürmüş, karnını doyurmuş ve ona güzel elbiseler giydirmiştir.”
Peygamberimizin bu davranışı ile örtüşen hadisişerif aşağıdakilerden hangisidir?
a) En hayırlı ev, içinde yetime iyilik yapılan evdir.
b) Güzel söz de bir sadakadır.
c) Müslüman Müslüman’ın kardeşidir.
d) Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir

5- “Allah katında komşuların en hayırlısı komşusuna en hayırlı olandır.”
Aşağıda verilen davranışlardan hangisini yapan kişi yukarıdaki hadise göre hayırlı bir komşu sayılmaz?
a) Komşularına yardım eden kişi
b) Komşularına güler yüz gösteren kişi
c) Komşularıyla muhatap olmayan kişi
d) Komşularını ziyaret eden kişi

6- Mert: Nuray Hz. Muhammed ile Hz Hatice’nin çocuklarının isimlerini sayabilir misin?
Nuray: Elbette sayarım. Abdullah, Ümmü Gülsüm, Rukiye, Zeynep, ? , Kasım.
Yukarıdaki konuşmada Nuray’ın unuttuğu isim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Amine
b) Fatıma
c) İbrahim
d) Ali

7- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in özelliklerinden değildir?
a) Aile bireyleri arasında ayrım yapmaması
b) Aile bireylerine danışarak iş yapması
c) El sanatlarına önem vermesi
d) Küçüklerini sevip koruması

8- “ Yiyiniz içiniz ama ………… etmeyiniz. Bilin ki Allah ………. edenleri sevmez.”
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir?
a) Acele
b) İsraf
c) Bencillik
d) Cimrilik

9- Aşağıdaki dualardan hangisi Hz. Muhammed’e bağlılığımızı belirtmek amacıyla okuduğumuz bir duadır?
a) Sübhaneke
b) İhlas
c) Salavat
d) Ayetel Kürsi

10- “ Allah’ım! İbrahim Peygambere ve yakınlarına merhamet ettiğin gibi Hz. Muhammed’e, ailesine ve yakınlarına da rahmet et. Şüphe yok ki şanı yüce ve övülmeye layık olan sensin.”
Yukarıda anlamı verilen dua hangisidir?
a) Allahümme Salli
b) Fatiha Suresi
c) Kevser Suresi
d) Fil suresi

11- “Andolsun ki, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmaya inanan ve Allah’ı çok anan kimseler için Allah’ın elçisinde uyulacak güzel bir örnek vardır.”(Ahzab suresi, 21. ayet.)
Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
a) Peygamberimizi örnek almamız gerekir.
b) Peygamberimiz bizim için en güzel örnektir.
c) Peygamberimizi örnek alırsak Allah tarafından seviliriz.
d) Hz. Muhammed bir peygamber olduğundan onun gibi davranamayız.

12- Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed’in ailesinin özelliklerinden biri değildir?
a) Komşularıyla iyi geçinmeleri
b) İsraftan kaçınmaları
c) Cömert olmaları
d) Yetimlere duyarsız kalmaları

13- Hz.Muhammed’in kendisinden en güzel elbisesini isteyen kişiye onu hediye etmesi, onun hangi ahlaki özelliğini vurgulamaktadır?
a) Cömert olması
b) Cesaretli olması
c) Hoşgörülü olması
d) Affedici olması

14- Bizler Hz. Muhammed’i örnek aldığımızda aşağıdakilerden hangisini yapmamamız gerekir?
a) İsraftan kaçınmalıyız.
b) Arkadaşlarımızla iyi geçinmeliyiz.
c) Aklımıza bir şey geldiğinde onu hemen yapmalıyız.
d) Merhametli ve hoşgörülü olmalıyız.
Kaynak: www.dinibil.com

4. Sınıf 3. ünite Hz Muhammed(SAV)

1- Aşağıdakilerden hangisi Mekke toplumunun sahip olduğu özelliklerden değildir?
a) Bazı Arap kabileleri, geçim sıkıntısı nedeniyle kız çocuklarını diri diri gömerek öldürürdü.
b) Zayıflar sürekli gözetilirdi.
c) İçki ve kumar aşırı derecede yaygınlaşmıştı.
d) İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara tapardı.

2- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in gençlik yılları için söylenemez?
a) Kötü davranışlardan kaçınırdı.
b) Haksızlıklara karşı çıkardı.
c) Arkadaşlarıyla iyi geçinirdi.
d) Kendisini okumaya ve araştırmaya adamıştı.

3- Peygamber Efendimize ait olan sözlere ne ad verilir?
a) Atasözü
b) Ayet
c) Vecize
d) Hadis

4- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin kız çocuklarından birisi değildir?
a) Zeynep
b) Rukiye
c) Aişe
d) Fatıma

5- Peygamberimize Muhammedü’l-Emin lakabının verilmesinin sebebi nedir?
a) Emin ismini çok sevmesi
b) Babasının ismi olması
c) Doğru ve güvenilir olması
d) Zeki olması

6- Hz Muhammed’in doğduğu toplumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Haksız kazanç ve zulüm yaygındı.
b) İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlardı.
c) Kadın ve kız çocuklarına çok değer verilirdi.
d) İnsanlar kabileler halinde yaşıyorlardı.

7- “Lâ ilâhe illallah Muhammedun rasulullah” cümlesine kısaca ne ad verilir?
a) Kelime-i Şehadet
b) Salavat
c) Kelime-i Saadet
d) Kelime-i Tevhit

8- Hz. Muhammed ne zaman-nerede doğmuştur?
a) 571-Mekke
b) 570-Kudüs
c) 570-Mısır
d) 571-Medine

9- İslam’dan önceki döneme özel bir isim verilmiştir. Bu isim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Asabiye
b) Cahiliye
c) Hudeybiye
d) Kureyş

10- Peygamberimizin Ahmet, Mahmut, Mustafa ve Muhammed gibi güzel isimleri vardır. “ Muhammed “ isminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Seçilmiş
b) Yiğit
c) Övülmüş
d) Akıllı

11- Peygamberimizin ailesi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Peygamberimiz doğmadan 6 ay önce babası vefat etmiştir.
b) Altı yaşına kadar annesinden ayrılmamıştır.
c) Sütannesinin ismi Halime’ dir.
d) Annesi öldüğünde onu dedesi Abdulmuttalip koruması altına almıştır.

12- Peygamberimiz ilk evliliğini kaç yaşında ve kiminle yapmıştır?
a) 35 – Hz. Hatice
b) 40 – Hz. Aişe
c) 20 – Hz. Aişe
d) 25–Hz. Hatice

13- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin erkek çocuklarından birisi değildir?
a) Mustafa
b) Abdullah
c) İbrahim
d) Kasım

14- Allah’ın emir ve yasaklarını peygamberlerine Cebrail vasıtasıyla bildirmesine ne ad verilir?
a) Mesaj
b) İletişim
c) Haber
d) Vahiy

15- Hz. Muhammed (SAV) ‘in doğum tarihi kaçtır?
a) 20 Şubat 575
b) 20 Nisan 571
c) 20 Mart 571
d) 20 Mayıs 575

16- Hz. Muhammed kaç yaşındayken peygamber olmuştur?
a) 25
b) 40
c) 61
d) 35

17- Peygamberimiz Mekke’den Medine’ye kiminle birlikte hicret etmiştir?
a) Osman
b) Ali
c) Ömer
d) Ebu Bekir

18- Hz. Muhammed’e küçükken ticareti hangi amcası öğretmiştir?
a) Ebu Talip
b) Abbas
c) Hamza
d) Ebu Süfyan

19- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin torunlarından biridir?
a) Hüseyin
b) Abdullah
c) Muhammed
d) Abdulmuttalip

20- Aşağıdakilerin hangisi Peygamberimizin çocuklarından biri değildir?
a) Fatma
b) Hasan
c) Abdullah
d) Ümmü Gülsüm
21- Aşağıda Hz Muhammed’in bazı aile büyükleri yer almaktadır. Yanlış olanı bulunuz.
a) Amcası: Ebu Talip
b) Süt annesi: Amine
c) Dedesi: Abdulmuttalip
d) Babası: Abdullah

22- Peygamberimizin dedesi Abdulmuttalip, torunu doğduğunda çok sevinmişti. Onu alarak Kabe’ye götürdü. Onun onuruna günlerce ziyafet verdi. Bizler de onun doğum yıldönümüne rastlayan haftada çeşitli güzel etkinliklerle kutlamalar yaparız. Kutladığımız bu haftanın adı nedir?
a) Doğum Günü Haftası
b) Kutlu Hafta
c) Kutlu Doğum Haftası
d) Dini Gün ve Geceler

23- Mekke’nin havası çok sıcak olduğu için küçük çocukların gelişimine uygun değildi. Çocuklar ücretle sütannelere verilirdi. Hz Muhammed de bebekken sütanneye verildi. Onun sütannesi kimdir?
a) Amine
b)Hatice
c)Zeynep
d)Halime

24- Hiçbir kimseye haksızlık yapılmamasına ve haksızlığa uğrayanlara yardım edilmesine yönelik olarak kurulan, peygamberimizin de üye olduğu topluluğun adı neydi?
a) Yardımseverler Kulübü
b) Gönüllüler Topluluğu
c) Erdemliler topluluğu
d)Mekkeliler Kulübü

25- Peygamberimizin babası ne zaman vefat etti?
a) Peygamberimiz doğmadan altı ay önce
b) Peygamberimiz iki yaşındayken
c) Peygamberimiz altı yaşındayken
d) Peygamberimiz sekiz yaşındayken

26- Hz. Muhammed’le ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Mekke’de 571 yılında doğdu.
b) 622’de hicret etti.
c) 23 yıl peygamberlik yaptı.
d) Mekke’de vefat etti.

27- Hz. Peygambere ‘Oku’ emrini hangi melek getirmiştir?
a) Azrail
b) Cebrâil
c) Mikail
d) İsrafil

28- Hz. Muhammed kimlere peygamber olarak gönderilmiştir?
a) Türklere
b) Araplara
c) Yedinci yüzyılda yaşayanlara
d) Tüm insanlara

29- Hz. Muhammed’in kabri nerededir?
a) İstanbul, Topkapı Sarayı’nda
b) Medine, Mescidinebevi’de
c) Mekke, Kâbe’de
d) Kahire, Ezher’de


Kaynak:http://www.dinibil.com/