01 Ocak 2020

60 Sahabe (Yeryüzü Yıldızları)60 seçkin sahebenin hayatlarından bölümleri online okuyabilir veya indirebilirsiniz.
Tam Ekran OKU

Tümünü İNDİRSahabe Listesi:

1. Mus’ab bin Umeyr
2. Selman-ı Farisi
3. Ebu Zer el-Gifari
4. Bilal bin Rebah
5. Abdullah bin Ömer
6. Sa’d bin Ebu Vakkas
7. Süheyb bin Sinan
8. Muaz bin Cebel
9. Mikdad bin Amr
10. Said bin Amir
11. Hamza bin Abdulmuttalıb
12. Abdullah bin Mes’ud
13. Hüzeyfe bin Yeman
14. Ammar bin Yasir
15. Ubeyde bin Samit
16. Habbab bin Eret
17. Ebu Ubeyde bin Cerrah
18.Osman bin Maz’un
19. Zeyd bin Harise
20. Ca’fer bin Ebu Talib
21. Abdullah bin Ravaha
22. Halid bin Velid
23. Kays bin Sa’D bin Ubade
24. Ümeyr bin Vehb
25. Ebu’d Derda
26. Zeyd bin Hattab
27. Talha bin Ubeydullah
28. Zubeyr bin Avvam
29. Hubeyb bin Adı
30. Ümeyr bin Sa’d
31. Zeyd bin Sabit
32. Halid bin Said
33. Ebu Eyyub el Ensari
34. Abbas bin Abdulmuttalib
35. Ebu Hüreyre
36. Bera bin Malik
37. Utbe bin Gazvan
38. Sabit bin Kays
39. Useyd bin Hüdayr
40. Abdurrahman bin Avf
41. Abdullah bin Amr bin Haram
42. Amr bin Cemüh
43. Habib bin Zeyd
44. Ubey bin Ka’b Ebu
45. Sa’d bin Muaz
46. Sa’d bin Ubade
47. Usame bin Zeyd
48. Abdurrahman bin Ebubekir
49. Abdullah bin Amr bin
50. Ebu Sufyan bin Haris
51. İmran bin Husayn
52. Seleme bin Akva 
53. Abdullah bin Zübeyr
54. Abdullah bin Abbas
55. Abbad bin Bişr
56. Seheyl bin Amr
57. Ebu Musa el-Eşari
58. Tufeyl bin Amr ed-Devsi
59. Amr bin As
60. Ebu Huzeyfe’nin dostu Salim

Kaynaklar:

1. el-İsâbe fî temyizi’s-sahâbe, İbn Hacer el-Askalânî
2. el-İstiâb fî esmâi’l-ashâb, İbn Abdilber
3. Üsdü’l-gâbe fî marifeti’s-sahâbe, İbnü’l-Esîr
4. es-Sîretü’n-nebeviyye, İbn Hişâm
5. et-Tabakaâtü’l-kübrâ, İbn Sa'd
6. el-Bidâye ve’n-nihâye, İbn Kesîr
7. Hilyetü’l-evliyâ, Ebû Nuaym el-İsbahânî

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumunuz en kısa sürede yayınlanacaktır.