06 Mart 2021

Siyer Kelime Oyunu

 


Siyerle ilgili 150  kavramdan her sefer 10 tanesinin sorulduğu oyunumuz hayırlı olsun.


Tam Ekran Oyna


*******************************

Sınırsız harf hakkı olan 20 sorulu versiyonu***********************

Oyundaki Soru ve Cevaplar


Peygamberimizin bir amcası

Abbas


Peygamberimizin babasının adı

Abdullah


 Peygamberimizin bir oğlu 

Abdullah


 Peygamberimizin dedesi 

Abdülmuttalip


 Peygamberimizin Kur'an'da geçen bir adı 

Ahmed


 Peygamberimize ilk indirilen ayetlerin bulunduğu sure 

Alak Suresi


 Peygamber isimlerinden sonra söylenir. Allah’ın selamı O’na olsun anlamındadır.

Aleyhisselam


 Peygamberimizin amcası Ebu Talib’in oğlu. Efendimizin damadı ve İslam’ın 4. halifesi

Ali


 Hicretten önce Medineli Müslümanlarla peygamberimiz arasında yapılan iki sözleşme.

Akabe Biatları


 Peygamberimizin aile fertleri, eşleri, çocukları ve torunları. 

Ali Muhammed


 Peygamberimizin annesi 

Amine 


 Peygamberimizi hayatta görüp onun sohbetine katılan arkadaşları

Ashab 


 Hz Muhammed’in peygamberlik yaptığı ve varlığıyla şereflendirdiği devir

Asrısaadet 


 Kur’an-ı Kerim’de sureleri oluşturan Allah’ın sözleri.

Ayet 


 Peygamberimizin eşi. Hz. Ebu Bekir’in kızı.

Ayşe


 Hicretin 2. yılında Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılan ilk büyük savaş.

Bedir Savaşı 


 Peygamberimizin ilk müezzini.

Bilal Habeşi 


 Peygamberimizi Miraç Gecesi taşıyan binek.

Burak 


 Efendimizin peygamberliğinden önceki putlara tapılan dönem

Cahiliye Dönemi 


 Peygamberimize Allah’tan vahiy getiren melek.

Cebrail


 Mekke döneminde Müslümanların toplandıkları Erkam isimli sahabenin evi.

Darulerkam 


 Müslümanlıktan önce Mekke’de kurulan siyasi, hukuki ve idari konuların konuşulduğu yer

Darunnedve 


 Allah’ın emriyle Kabe’yi yıkmak için yola çıkan Ebrehe komutasındaki orduya taşlarla yerle bir  eden kuşlar.

Ebabil 


 Peygamberimizin en yakın arkadaşı, İslam’ın ilk halifesi

Ebu Bekir 


 Peygamberimize karşı çıkan ve eziyet eden amcası 

Ebu Leheb 


 Peygamberimizi dedesinin vefatından sonra büyüten amcası

Ebu Talip 


 Peygamberimizin annesinin vefat ettiği köy

Ebva 


 Peygamberimizin aile fertleri, eşleri, çocukları ve torunları.

Ehlibeyt 


 Kendilerine Tevrat, Zebur ve İncil gibi ilahi kitaplar verilen insanlar.

Ehlikitap 


 Peygamberimize güvenilirliğinden ötürü verilen unvan 

Emin


 Mekke’den hicret edenleri karşılayıp evlerinde barındıran Medineli Müslümanlar

Ensar


 Peygamberimiz Medine’ye geldiğinde kendisine bir ev yapılıncaya kadar evinde kaldığı sahabi 

Eyyub El Ensari 


 Âlemin övüncü anlamına gelen peygamberimizin unvanı

Fahrialem 


 İncil’de Hz. İsa’nın kendisinden sonra geleceğini müjdelediği peygamber, Hz Muhammed 

Faraklit 


 Peygamberimizin bir kızı 

Fatıma 


 Hz. Muhammed’in bizzat kendisinin katıldığı savaşlara verilen ad

Gazve 


 Müslümanların ilk hicret ettikleri yer  

Habeşistan 


 Allah’ın sevgilisi anlamına gelen peygamberimizin unvanı

Habibullah 


 Peygamber Efendimize ait olan sözlere verilen ad 

Hadis 


 Peygamberimizin vefatından sonra yerine geçen devlet başkanı

Halife 


 Peygamberimizin sütannesi

Halime 


 Peygamberimizin Uhud Savaşı’nda şehit edilen amcası 

Hamza 


 Hz Muhammed’in peygamberliğinden önce Mekke’de Allah’ın birliğine inanan kimseler

Hanif 


 Mekke ve Medine’nin ortak adları

Haremeyn 


Peygamberimizin bir amcası

Haris


 Peygamberimizin bir torunu  

Hasan 


 Peygamberimizin ilk eşi 

Hatice 


 Hz. Ali’nin kuşatılan kalenin kapısını kaldırıp kahraman olduğu savaş

Hayber Savaşı 


 İnsanların en hayırlısı anlamında peygamberimizin unvanı

Hayrulbeşer 


 Saygı ifadesi olarak değerli kişilerin isminin önüne konan hitap kelimesi

Hazreti 


 Medine etrafına çukurlar kazılarak yapılan savunma savaşı

Hendek Savaşı 


 Huneyn Savaşı’nın diğer adı 

Hevazin Savaşı 


622 yılında peygamberimizin Mekke’den Medine’ye göçü 

Hicret 


 Peygamberimizin gençliğinde katıldığı Erdemliler Cemiyeti 

Hilfulfudul 


 Hz Muhammed’in bedensel ve ahlaki özelliklerini anlatan levha

Hilye 


 Peygamberimize ilk vahyin geldiği mağara 

Hira 


 Kutsal kitabı İncil, peygamberi Hz. İsa olan dine inanan kişi

Hıristiyan 


628 yılında Müslümanlarla Mekkeliler arasında yapılan anlaşma 

Hudeybiye Anlaşması 


 Mekke’nin fethinden sonra yapılan bir savaş

Huneyn Savaşı 


 Peygamberimizin bir torunu  

Hüseyin 


 Peygamberimizin amcası ve hanımını kaybettiği yıla verilen ad

Hüzün Yılı 


Peygamberimizin bir oğlu 

İbrahim


 Peygamberimizin soyundan geldiği büyük peygamber

İbrahim 


 Peygamberimizin Miraç Gecesi Mekke’den Kudüs’e yaptığı yolculuk

İsra


 Mekke’de bulunan Müslümanların kıblesi, beytullah

Kabe


Kur’an’ın indirilmeye başlandığı gece

Kadir


 Allah’ı inkar eden kişi 

Kafir 


 Peygamberimizin ilk doğan oğlu 

Kasım 


“Lâ ilâhe illallah Muhammedun rasulullah cümlesi

Kelimei Tevhit 


 Hz Muhammed’e cennette verilecek havuz

Kevser 


 Hicret sırasında Müslümanların yaptığı ilk mescid

Kuba Mescidi 


 Peygamberimizin kabilesi 

Kureyş 


 Hz. Hatice’nin lakabı  

Kübra 


 Peygamberimizin Kur'anda geçen bir adı 

Mahmud 


 Peygamberimizin çocuklarından İbrahim’in annesi olan hanımı

Mariye 


 Ateşe tapan kişi, ateşperest 

Mecusi 


 Peygamberimizin hicret ettiği ve kabrinin bulunduğu şehir

Medine 


 Hicretten sonra Müslümanlarla Medine’deki Yahudilerle yapılan anlaşma

Medine Sözleşmesi 


 Peygamberimizin savaşlarını inceleyen ilim dalı 

Megazi 


 Peygamberimizin doğum yeri  

Mekke 


 Kudüs şehrinde bulunan mübarek mescid

Mescidi Aksa 


 İçinde Kabe'nin de bulunduğu Mekke’deki mescid

Mescidi Haram 


 Peygamberimizin kabrinin bulunduğu Medine’deki mescid

Mescidi Nebi 


 Peygamberimizin doğduğu geceyi anmak için kutlanan kandil

Mevlid 


 Peygamberimizin Allah’ın huzuruna çıktığı gece

Miraç 


 Peygamberlerin Allah’ın izniyle gösterdikleri olağanüstü olaylar

Mucize 


 Mekke’nin Fethinden önce hicret edenlere verilen unvan 

Muhacir 


 Veysel Karani gibi peygamberimiz zamanında yaşayıp onu göremeyen Müslüman

Muhadram 


 Son peygambere olan biricik peygamberimizin adı

Muhammed


 Hicretten önce Medine’ye giderek oradaki Müslümanlara İslam’ı öğreten genç sahabe

Musab bin Umeyr 


 Peygamberimizin seçilmiş anlamına gelen bir adı  

Mustafa 


 Müslümanlarla Rumlar arasındaki ilk savaş

Mute Savaşı 


 Allah’a ve ondan gelenlere tam inanmış kişi

Mümin 


 Kalbiyle inanmadığı halde diliyle inandığını söyleyen ikiyüzlü fesat kimse

Münafık 


 Dinin yapılmasını istediği fakat zorunlu kılmadığı davranışlar

Müstehab 


Allah’a ortak koşan, putlara tap 

Müşrik 


 Peygamberimize yazılan övgü dolu şiir 

Naat 


 Kendisine ilahi kitap verilmeyen peygamber 

Nebi 


 Hira Mağarasının bulunduğu Mekke yakınlarındaki dağ

Nur Dağı 


 Peygamberlik kelimesinin eş anlamlısı

Nübüvvet 


 Kur’an’ın ilk emri 

Oku 


 İslam’ın ikinci halifesi 

Ömer 


 Allah’ın (cc) insanlara gönderdiği elçi, resul, nebi

Peygamber 


610 yılında Yüce Allah tarafından Hz Muhammed’e verilen görev 

Peygamberlik 


 İnsanların taştan tahtadan yaptıkları ve ibadet ettikleri heykeller 

Put 


 Taştan ve tahtadan yapılmış heykelleri ilah kabul edip onlara ibadet eden kişi 

Putperest 


 Kur’an’ın peygamberimize indirilmeye başlandığı ay

Ramazan 


 Hicret sırasında ilk cuma namazının kılındığı vadi 

Ranuna 


 Peygamberimizin hadislerini rivayet eden kişi 

Ravi 


 Peygamberimizin kabrinin adı 

Ravzai Mutahhara 


 Peygamberimizin doğduğu hicri ay 

Rebiyülevvel 


 Hz Muhammed’in Miraç Gecesi bindiği binitlerden biri

Refref 


 Kendisine ilahi kitap verilen peygamber 

Resul 


 Hz Muhammed’in söz ve fiillerinin sözlü ve yazılı olarak sonraki nesillere aktarılması

Rivayet 


 Peygamberimizin bir kızı 

Rukiye 


 Peygamberimizi görüp sohbetine katılan Müslüman 

Sahabe 


 Peygamberimizin adı söylenince okunan dua 

Salavat 


 Peygamberimizin adı anıldığında salavat getirme 

Salvele 


 Peygamberimizin kendisinin katılmayıp sancağı bir arkadaşına verdiği küçük savaşlar

Seriyye 


 Hicret sırasında efendimizin Ebu Bekir’le birlikte saklandığı mağara 

Sevr 


 Hz Ebu Bekir’in efendimize sadakatinden dolayı aldığı isim 

Sıddık 


 Hz Muhammed’in hayatını araştıran ilim dalı

Siyer 


 Medine’deki mescidin etrafına yapılan eğitim amaçlı odalar 

Suffa 


 Hz Muhammed’in söz, fiil ve onaylarını içeren örnek davranışları, efendimizin yolu

Sünnet 


 Peygamber Efendimizin, 12 yaşında iken amcası Ebu Talip ile ticaret için gittiği şehir 

Şam 


 Ahirette peygamberimizin günahkârların affını Allah’tan istemesi 

Şefaat 


 Peygamberimizin ahlak ve alışkanlıklarını anlatan eserler 

Şemail 


 Peygamberimizin sütkardeşi  

Şeyma 


 Allah’a eş ve ortak koşma, putlara tapma fiili 

Şirk 


 Peygamberimizin arkadaşları olan sahabeleri gören Müslüman 

Tabiin 


 Peygamberimizin davetini geri çeviren ve efendimize kötü davrananların Mekke yakınlarındaki köyü 

Taif 


 Peygamberimizin son savaşı 

Tebük Savaşı 


 Peygamberimizin mübarek dişlerinin kırıldığı savaş 

Uhud Savaşı 


 Peygamberimizin dadısı 

Ümmü Eymen 


 Peygamberimizin bir kızı 

Ümmü Gülsüm 


 Peygamberimize Cebrail (as) aracılığıyla gelen Allah’ın mesajı.

Vahiy 


 Peygamberimize inen ayetleri yazan Müslümanlar 

Vahiy Katibi 


 Peygamberimizin vefat etmeden önce yüz binden fazla kişiye yaptığı konuşma

Veda Hutbesi 


 Peygamberimizin anne tarafından dedesi 

Vehb 


 Kutsal kitabı Tevrat olan dine inanan kişi 

Yahudi 


 Medine şehrinin hicretten önceki adı 

Yesrib 


 Mekke’de bulunan  mübarek su 

Zemzem 


 Peygamberimizin azadlı kölesi ve evlatlığı  olup ilk Müslümanlardandır.

Zeyd 


 Peygamberimizin bir kızı 

Zeyneb 


 Hz Osman’a peygamberimizin iki kızıyla evlenmesinden dolayı verilen lakap

Zinnureyn 


 Peygamberimizin bir amcası 

Zübeyr 


 Hz Ali’nin kılıcının adı 

Zülfikar 


2 yorum:

Unknown dedi ki...

I, i ve u harfleri olmadığı için maalesef oynanamıyor

Admin dedi ki...

Hangi tarayıcı ile açıyorsunuz?

Yorum Gönder

Yorumunuz en kısa sürede yayınlanacaktır.