11 Kasım 2021

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 7. Sınıf Kazanımları

 


7. SINIF ÜNİTE, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

7.1. MELEK VE AHİRET İNANCI

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla; “Görülen ve Görülemeyen Varlıklar”, “Melekler ve Özellikleri”, “Dünya ve Ahiret Hayatı”, “Ahiret Hayatının Aşamaları”, “Ahiret İnancının İnsan Davranışlarına Etkisi”, “Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa (a.s.)”, “Bir Sure Tanıyorum: Nâs Suresi ve Anlamı” konularına yer verilir.
Ünite genelinde ayet ve hadisler başta olmak üzere, düzeye uygun edebî metinlerden yararlanılır. Konular ele alınırken öğrencilerin tecrübelerini, hazır bulunuşluk düzeylerini ve seviyelerini dikkate alan; dinin sevgi boyutunu öne çıkaran; müsamahakâr, tedriciliği önceleyen ve onların dikkatini çevresine yönlendiren bir yaklaşım benimsenir.

Kazanım ve Açıklamaları
7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder.
 Öğrenci seviyesi göz önünde bulundurularak ayrıntıya girilmeden cinlerden de bahsedilir. Bu kapsamda; öğrencilerin sahip olduğu yanlış veya eksik dinî bilgi ve anlayışlar, dinî ilimlerin ortaya koyduğu veriler ışığında ele alınır.
7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır.
 Konu; dört büyük melek, yazıcı, koruyucu, rahmet ve sorgu melekleri ile sınırlandırılır.
 İslam dininde melek inancının önemine; meleklerin, güzel ahlaklı insanlar için daima hayırlı olan şeyleri istediklerine ve onlara dua ettiklerine değinilir; melek inancının, davranışları güzelleştirmedeki rolüne vurgu yapılır.
7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar.
7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar.
 Ahiret hayatının aşamalarında; ölüm, kıyamet, diriliş, mahşer, hesap, mizan, cennet ve cehennem ele alınır.
7.1.5. Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar.
7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
 Hz. Meryem’den (r.a.) kısaca bahsedilir; kazanım, sahih kaynaklarda yer alan rivayetler ışığında ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır. Mâide ve Meryem suresindeki ilgili ayetler ile sınırlandırılır.

7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler.
 Nâs suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede verilen mesajlar belirlenir ve surenin nerelerde okunduğuna değinilir.

Anahtar Kavramlar
âlem, gayb, melek, cin, şeytan, ahiret.

●▬▬▬▬๑ ๑۩۩ ▬▬▬▬▬●

7.2. HAC VE KURBAN

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla; “İslam’da Hac İbadeti ve Önemi”, “Haccın Yapılışı”, “Umre ve Önemi”, “Kurban İbadeti ve Önemi”, “Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsmail (a.s.)”, “Bir Ayet Tanıyorum: En’âm Suresi 162. Ayet ve Anlamı” konularına yer verilir.
Ünite genelinde konular, günlük hayattan ve öğrencilerin somut deneyimlerinden örneklerle işlenir. Hac, umre ve kurban ibadetlerinin sosyal, kültürel ve ahlaki yönleriyle ilgili etkinliklere yer verilir.

Kazanım ve Açıklamaları
7.2.1. İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar.
 Haccın Müslümanların ahlaki gelişimlerine ve Müslümanlar arası iletişim ve etkileşime yaptığı katkılara da vurgu yapılır
7.2.2. Haccın yapılışını özetler.
 Hac ile ilgili kavramlar (ihram, şavt, tavaf, sa’y, vakfe, zemzem, Hacerülesved) ve mekânlar (Kâbe, Safa Merve, Mina, Müzdelife, Arafat) öğrenci düzeyi gözetilerek ayrıntıya girmeden ele alınır.
 Haccın çeşitlerine girilmez.
7.2.3. Umre ibadeti ve önemini açıklar.
 Hac ile umre arasındaki farklara da yer verilir.
7.2.4. Kurban ibadetini İslam’ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir.
 Kurban ibadetinin hikmetine, kurban ile ilgili hükümlere; kurbanın kültürümüzdeki örneklerine (adak (nezir), akika gibi) kısaca değinilir.
 Alevi Bektaşi geleneğindeki “Kurban Tığlama Duası”na da yer verilir.

7.2.5. Hz. İsmail’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
 Hz. İsmail’in (a.s.) Kâbe’nin inşasındaki rolüne değinilir.
 Kazanım, sahih kaynaklarda yer alan rivayetler ışığında ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.
7.2.6. En’âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler.
 Ayetle ilgili kısa açıklamalara yer verilir; ayette verilen mesajlar belirlenir.

Anahtar Kavramlar
hac, umre, kurban.
●▬▬▬▬๑ ๑۩۩ ▬▬▬▬▬●

7.3. AHLAKİ DAVRANIŞLAR

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla; “Güzel Ahlaki Tutum ve Davranışlar”, “Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Salih (a.s.)”, “Bir Sure Tanıyorum: Felak Suresi ve Anlamı” konularına yer verilir.
Ünite genelinde konular, günlük hayattan ve öğrencilerin somut deneyimlerinden örneklerle işlenir. Konular; ayet ve hadisler başta olmak üzere, öğrenci seviyesine uygun atasözü, vecize, beyit, ilahi, nefes gibi edebî metinlerden yararlanılır.

Kazanım ve Açıklamaları
7.3.1. Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar.
 Kazanımda; “adalet”, “dostluk”, “dürüstlük”, “öz denetim”, “sabır”, “saygı”, “sevgi”, “sorumluluk”, “vatanseverlik” ve “yardımseverlik” değerleri, ilişkili oldukları tutum ve davranışlarla birlikte ele alınır.
7.3.2. Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir.
7.3.3. Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir.
7.3.4. Hz. Salih’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
 Kazanım, sahih kaynaklarda yer alan rivayetler ışığında ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.
7.3.5. Felak suresini okur, anlamını söyler.
 Felak suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede verilen mesajlar belirlenir.

Anahtar Kavramlar
ahlak, değer, tutum, davranış.
●▬▬▬▬๑ ๑۩۩ ▬▬▬▬▬●

7.4. ALLAH’IN KULU VE ELÇİSİ: HZ. MUHAMMED

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla; “Allah’ın (c.c.) Kulu Hz. Muhammed (s.a.v.)”, “Allah’ın (c.c.) Elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.)”, “Bir Sure Tanıyorum: Kâfirun Suresi ve Anlamı” konularına yer verilir.
Ünite genelinde konular, günlük hayattan ve öğrencilerin somut deneyimlerinden örneklerle işlenir. Konular; ayet ve hadisler başta olmak üzere, Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili öğrenci düzeyine uygun atasözü, vecize, beyit, ilahi, nefes gibi edebî metinlerden yararlanılır.

Kazanım ve Açıklamaları
7.4.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar.
 Hz. Muhammed’i (s.a.v.) insani yönü ele alınırken onu diğer insanlardan ayıran en önemli özelliğin, “Allah’tan vahiy alması” olduğuna vurgu yapılır.
7.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder.
 Hz. Muhammed’in (s.a.v.); son peygamber olmasına, rahmet peygamberi olmasına, Kur’an-ı Kerim’i açıklamasına, bütün insanlar için uyarıcı ve müjdeci olmasına, güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilmesine ayetler ve hadisler eşliğinde yer verilir.
7.4.3. Kâfirun suresini okur, anlamını söyler.
 Kâfirun suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede verilen mesajlar belirlenir.

Anahtar Kavramlar
risalet, nübüvvet, hatemü’l-enbiya.

●▬▬▬▬๑ ๑۩۩ ▬▬▬▬▬●

7.5. İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla; “Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri”, “İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri”, “İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar” konularına yer verilir.
Ünite genelinde İslam düşüncesindeki yorum farklılıkları; ana hatlarıyla öğrenci düzeyine uygun olarak ele alınır; nesnel ve tasviri (betimleyici) bir anlatım esas alınır.

Kazanım ve Açıklamaları
7.5.1. Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır.
 Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri ayrıntıya girilmeden ele alınır.
7.5.2. İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorum biçimlerini sınıflandırır.
 İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorumlar; inançla ilgili yorumlar, fıkhi yorumlar ve tasavvufi yorumlar şeklinde ele alınır.
7.5.3. Kültürümüzde etkin olan tasavvufi yorumları ayırt eder.
 Kültürümüzde etkin olan tasavvufi yorumlardan; Yesevilik, Kadirilik, Mevlevilik, Nakşibendilik ve Alevilik Bektaşilik konularına öğrenci düzeyine uygun olarak yer verilir.
7.5.4. Alevilik-Bektaşilikle ilgili temel kavram ve erkânları açıklar.
 Cem ve cemevi, musahiplik, razılık ve kul hakkının sorulması, cemde on iki hizmet, semah, gülbank, Hızır ve Muharrem orucuna ve uygulanma şekline yer verilir.
Bu kapsamda;
 Alevilik-Bektaşilikteki “ocak kültürü”ne ve “el ele, el hakka ikrarı”na yer verilir; Bektaşilikte musahipliğe “ikrar ve nasip alma” da denildiğine ve bu kavramın İslam tarihindeki muhacir ensar kardeşliğine dayandırıldığına değinilir.
 Cemevi; âyin-i cem erkânının yapıldığı, “yol, adap ve erkân yeri” olarak nitelendirilir; Bektaşilikte ise cemevi yerine “meydan evi” ifadesinin kullanıldığına değinilir. “Görgü cemi”, “İkrar cemi” ve “Abdal Musa cemi”nden bahsedilir. Âyin-i cem ve cemevi ile ilgili görsellere yer verilir.
 Alevilik-Bektaşilikte duaların başında, “Bismişah”, sonunda ise “Allah Allah” lafzının söylendiğine değinilir. “Gülbank” konusunda ise “Lokma Duasına” yer verilir.

Anahtar Kavramlar
itikat, fıkıh, mezhep, tasavvuf, âyin, erkân.


●▬▬▬▬๑ ๑۩۩ ▬▬▬▬▬●Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumunuz en kısa sürede yayınlanacaktır.