11 Kasım 2021

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 8. Sınıf Kazanımları

 

8. SINIF ÜNİTE, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

8.1. KADER İNANCI

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla; “Kader ve Kaza İnancı”, “İnsanın İradesi ve Kader”, “Kaderle İlgili Kavramlar”, “Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)”, “Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı” konularına yer verilir.
Ünite genelinde ayet ve hadisler başta olmak üzere edebî metinlerden yararlanılır. Konular ele alınırken öğrencilerin tecrübelerini, hazır bulunuşluk düzeylerini ve seviyelerini dikkate alan; onların dikkatini çevresine yönlendiren bir yaklaşım benimsenir. Kaderi, insan iradesi ve sorumluluğunu devre dışı bırakan pasif bir bekleyiş ve çaresizlik gibi gören yanlış kanaatleri gidermeye yönelik anlatımlara yer verilir.
Kazanım ve Açıklamaları
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.
 Allah’ın (c.c.) her şeyi bir ölçüye göre yaratmasına,
 Sünnetullah kavramı kapsamında evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalara yer verilir.
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar.
8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder.
 Kavramlar; ecel, ömür, rızık, tevekkül, başarı, başarısızlık, sağlık ve hastalık ile sınırlandırılır; kavramlar, kaderle ilişkilendirilerek ele alınır.
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular.
 Alın yazısı, kara talih, baht, kısmetsizlik gibi kalıp yargılar,
 Gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmaması sonucunda yaşanan iş kazalarının kaderle olumsuz bir şekilde ilişkilendirilerek bireysel ve toplumsal sorumluluğunun göz ardı edilmesi gibi yanlış anlayışlar eleştirel bir bakışla ele alınır.
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
 Hz. Harun’dan (a.s.) kısaca bahsedilir. Kazanım, A’râf, Tâhâ ve Kasas surelerindeki ilgili ayetler kapsamında öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.
8.1.6. Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler.
 Ayet el-Kürsi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir, ayette verilen mesajlara ve ayetin nerelerde okunduğuna değinilir.

Anahtar Kavramlar
kader, kaza, sünnetullah, küllî irade, cüzî irade.

●▬▬▬▬๑ ๑۩۩ ▬▬▬▬▬●

8.2. ZEKÂT VE SADAKA

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla; “İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem”, “Zekât ve Sadaka İbadeti”, “Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları”, “Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)”, “Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı” konularına yer verilir.
Ünite genelinde konular, günlük hayattan ve öğrencilerin somut deneyimlerinden örneklerle işlenir. Ayrıca öğrenci düzeyine uygun edebî metinlerden yararlanılır.
Kazanım ve Açıklamaları
8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar.
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar.
 Zekâtın nisap miktarı, zekât verecek ve zekât verilecek kişiler fıkhi ayrıntılara girilmeden öğrenci seviyesi gözetilerek ele alınır.
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder.
 İnfak kültürünün önemine,
 Zekâtın fakirlik ve sosyal adaletsizliğin çözüm yollarından biri olduğuna değinilir.
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
 Hz. Şuayb’in, (a.s.) “ölçü ve tartıda hile yapmama” konusunda ortaya koyduğu duyarlılıkla ilgili Kur’an-ı Kerim’den örneklere yer verilir.
 Kazanım, sahih kaynaklarda yer alan rivayetler ışığında ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.
8.2.5. Maûn suresini okur, anlamını söyler.
 Maûn suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede verilen mesajlar belirlenir.

Anahtar Kavramlar
zekât, sadaka, infak, nisap, öşür.

●▬▬▬▬๑ ๑۩۩ ▬▬▬▬▬●

8.3. DİN VE HAYAT

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla; “Din, Birey ve Toplum”, “Dinin Temel Gayesi”, “Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yusuf (a.s.)”, “Bir Sure Tanıyorum: Asr Suresi ve Anlamı” konularına yer verilir.
Ünite genelinde konular, günlük hayattan ve öğrencilerin somut deneyimlerinden örneklerle işlenir. Konular; ayet ve hadisler başta olmak üzere, öğrenci seviyesine uygun atasözü, vecize, beyit, ilahi, nefes gibi edebî örneklerle ele alınır.
Kazanım ve Açıklamaları
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar.
 İslam dininin temel inanç, ibadet ve ahlaki esasları bireysel, sosyal ve iktisadi hayatla ilişkilendirilerek ele alınır.
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder.
 Canın korunmasında, “iş sağlığı ve güvenliği”; malın korunmasında, “haksız kazanç”; aklın korunmasında, “zararlı alışkanlıklar”; neslin korunmasında, “aile kurumunun önemi” gibi konulara da değinilir.
8.3.3. Hz. Yusuf’un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır.
 Hz. Yusuf’un (a.s.) hayatı, sahih kaynaklarda yer alan rivayetler ışığında ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler.
 Asr suresiyle ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede verilen mesajlar belirlenir.
Anahtar Kavramlar
din, birey, toplum.

●▬▬▬▬๑ ๑۩۩ ▬▬▬▬▬●

8.4. HZ. MUHAMMED’İN ÖRNEKLİĞİ

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla; “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği”, “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Merhametli ve Affedici Oluşu”, “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İstişareye Önem Vermesi”, “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı”, “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hakkı Gözetmedeki Hassasiyeti”, “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İnsanlara Değer Vermesi”, “Bir Sure Tanıyorum: Kureyş Suresi ve Anlamı” konularına yer verilir.
Ünite genelinde; Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hayatındaki örnek olaylarla ilgili etkinliklere yer verilir. Konular; ayet ve hadisler başta olmak üzere Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili atasözü, vecize, beyit, ilahi, nefes gibi öğrenci seviyesine uygun edebî metinlerle desteklenir.

Kazanım ve Açıklamaları
8.4.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar.
8.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir.
8.4.3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.
8.4.4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) cesaret ve kararlılığını örnek olaylarla açıklar.
8.4.5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir.
8.4.6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar.
8.4.7. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir.
8.4.8. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hikmetli söz ve davranışlarıyla insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğini fark eder.
8.4.9. Kureyş suresini okur, anlamını söyler.
 Kureyş suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede verilen mesajlar belirlenir.

Anahtar Kavramlar
üsve-i hasene, sıdk, emanet, istişare, azim.

●▬▬▬▬๑ ๑۩۩ ▬▬▬▬▬●

8.5. KUR’AN-I KERİM VE ÖZELLİKLERİ

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla; “İslam Dininin Temel Kaynakları”, “Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları”, “Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri”, “Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Nuh (a.s.)” konularına yer verilir.
Ünite genelinde konular, günlük hayattan ve öğrencilerin somut deneyimlerinden örneklerle işlenir. Konular; ayet ve hadisler başta olmak üzere öğrenci seviyesine uygun atasözü, vecize, beyit, ilahi, nefes gibi edebî metinlerle desteklenir.

Kazanım ve Açıklamaları
8.5.1. İslam dininin temel kaynaklarını tanır.
 İslam dininin temel kaynakları; öğrenci düzeyi dikkate alınarak Kur’an ve sünnet ile sınırlandırılır.
 İslam dininde sünnetin konumu örneklerle açıklanır.
8.5.2. Ayetlerden hareketle Kur’an’ın ana konularını sınıflandırır.
 Kur’an-ı Kerim’in ana konuları; inanç, ibadet, ahlak, sosyal hayat ve kıssalar öğrenci düzeyine uygun olarak ele alınır.
8.5.3. Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini değerlendirir.
 Kur’an-ı Kerim’in temel özellikleri; Kur’an’ın iyiye, doğruya ve güzele yönlendirmesi, kötülüklerden sakındırması, yol göstermesi, açıklayıcı olması, insanları düşünmeye ve aklını kullanmaya yöneltmesi gibi konular öğrenci düzeyine uygun olarak ele alınır.
8.5.4. Hz. Nuh’un (a.s.) tevhide davetini özetler.
 Kazanım; Yunus, Hud ve Nuh surelerindeki ilgili ayetler kapsamında ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.

Anahtar Kavramlar
Kur’an, furkan, sünnet, inanç, ibadet, ahlak, muamelat, kıssa.


●▬▬▬▬๑ ๑۩۩ ▬▬▬▬▬●

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumunuz en kısa sürede yayınlanacaktır.