18 Eylül 2020

8 sinif 1 unite deneme testleri

 

Kaza ve Kader - 1


1. Allah’ın, olacakları önceden planlayıp programlamasına

- - - -, Allah’ın önceden planlayıp programladıklarının vakti

geldiğinde meydana gelmesine ise - - - - denir.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki

lerden hangisi getirilmelidir?

A) tevekkül - kader 

B) kaza - ecel

C) kader - kaza 

D) ecel - ömür2. • Bazı gök cisimlerinin etrafını saran gaz tabakasına

atmosfer denir.

• Atmosfer, canlıların yaşaması için gerekli oksijen,

karbondioksit ve azot kaynaklarını büyük ölçüde sağlar.

• Atmosfer, öldürücü ultraviyole ışınlarından ve kozmik

ışınlardan, uzaydan yağan meteorlardan dünyayı korur.

Bu bilgiler aşağıdaki ayetlerden hangisi ile ilgilidir?

A) “…Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa (Allah) ona

bir çıkış (yolu) gösterir...”

(Talak suresi, 2. ayet)

B) “Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiş olur,

kim de doğruluktan saparsa kendi zararına sapmış

olur…”

(İsrâ suresi, 15. ayet)

C) “... Böylece herkes kazancına göre karşılık görür. Onlara

haksızlık edilmez.”

(Casiye suresi, 22. ayet)

D) “Gökleri yedi kat yaratan O’dur. Rahman’ın yaratmasında

bir düzensizlik göremezsin...”

(Mülk suresi, 3. ayet)3. “Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık.”

(Kamer suresi, 49. ayet)

Bu ayette geçen “ölçü” sözcüğü aşağıdakilerden hangisiyle

karşılanamaz?

A) Sistem 

B) Uyum

C) Rastlantı 

D) Düzen4. “O (Rab) ki seni yarattı. Sana düzgün ve ölçülü bir biçim

verdi. Dilediği şekilde seni oluşturdu.”

(İnfitar suresi, 7 ve 8. ayetler)

Bu ayetlerden insanlarla ilgili aşağıdaki yargıların

hangisine ulaşılamaz?

A) Allah tarafından yaratılmıştır.

B) Dengeli bir biçimde yaratılmıştır.

C) Bir ölçüye göre yaratılmıştır.

D) Her şeyi yapabilecek güçte yaratılmıştır.5. Tüm canlılar varlıklarını sürdürebilmek için oksijene ihtiyaç

duyar. Denizde yaşayan canlılar için suyun tuzluluk

oranı, onların varlıklarını sürdürebileceği seviyededir.

Yıldızların ve gezegenlerin büyüklükleri ile birbirlerinden

uzaklıkları evrenin dengesini bozmayacak şekilde Allah

tarafından takdir edilmiştir.

Bu paragraftan çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deniz canlıları tuzlu suda yaşayabilir.

B) Allah, her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.

C) Canlılar yaşayabilmek için oksijene ihtiyaç duyar.

D) Gök cisimleri arasındaki uzaklık orantılı olduğu için

evrende düzen gözlenir.6. Çiçekli bir bitkinin çiçeğinin açması için sıcaklık, ışık, mineraller

ve su gibi çevresel faktörlerin uygun miktarlarda

olması gerekir. Çevresel faktörler uygun miktarlarda bulunduğunda

bitkinin taç yaprakları açılır.

Buna göre bir “çiçeğin açması” aşağıdaki kavramlardan

hangisine örnek olur?

A) Kaza 

B) İrade

C) Ecel 

D) Tevekkül7. I. Alkollü olarak araba kullanan Ahmet Bey kaza yaptığında

“Kaderin önüne geçilmez.” dedi.

II. Borçlarını ödemek için ek iş yapan Hasan Bey “Elimden

geleni yapıyorum. Çalışmak benden rızık Allah’tandır.”

diye düşündü.

III. Sınavda kopya çekerken yakalanan Şakir, “Allah’ın

takdiri böyleymiş.” diyerek kendisini rahatlattı.

IV. Hava alanı yolundaki trafik kazası nedeniyle uçağı

kaçıran Ali Bey, “Bunda da bir hayır vardır.” dedi ve

bir sonraki uçakta yer ayırttı.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri kader

inancı açısından doğrudur?

A) I ve III. 

B) I ve IV.

C) II ve III. 

D) II ve IV.8. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın her şeyi belirli bir ölçüye

göre yaratmasının sonuçlarından biri değildir?

A) Evrendeki işleyişin uyumlu olması

B) Mevsimlerin birbirini takip etmesi

C) İnsanların barınmak için ev yapması

D) Güneşin doğudan doğması, batıdan batması9. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın her şeyi bir ölçüye

göre yarattığına örnektir?

A) Bedeni oluşturan organların birbiriyle uyumlu çalışması

B) Köyden kente aşırı göç nedeniyle gecekondu sayısının

artması

C) Ailenin beslenme alışkanlığının çocuğun beslenme

alışkanlığını etkilemesi

D) Bilim adamlarının hayatımızı kolaylaştıracak icatlar

yapması10. Aşağıdaki şemada bir kavramın özellikleri verilmiştir.

Evrendeki uyumun nedenidir.

Evrendeki ilahi kanundur. 

İman esaslarından biridir.

Allah’ın iradesinin gerçekleşmesidir.

Özellikleri verilen bu kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıyamet 

B) Kader

C) Ahiret 

D) Tevekkül11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam’ın kader anlayışına

uygundur?

A) İnsan sınırsız bir iradeye sahiptir.

B) İnsan davranışlarından sorumludur.

C) Evren kendiliğinden meydana gelmiştir.

D) İnsan Allah’ın takdirini değiştirme gücüne sahiptir.12. • Mevsimler dünyanın bir yıllık hareketi sonucunda oluşur.

• Dünyanın hareket etmesi ile birlikte onun eksen eğikliği

mevsimleri belirler.

• Eksen eğikliği güneş ışınlarının geliş açısı bakımından

önemlidir.

Bu bilgilerden aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılabilir?

A) Mevsimlerin oluşması tesadüf ile açıklanamaz.

B) Doğal kaynaklar insan gereksinimlerini karşılamaya

yeterli değildir.

C) Mevsim değişikliği insan yaşamını etkilemez.

D) Tabiatta düzenli ve sürekli bir işleyişten söz edilemez.


Test 1 1. C 2. D 3. C 4. D 5. B 6. A 7. D 8. C 9. A 10. B 11. B 12. A


Kaza ve Kader - 2


1. - - - - yasaları bilmek, insanların çevresiyle uyum içerisinde

yaşamasını sağlar. Bu, insanların birbirlerinin haklarına

özen göstermesine ve birbirlerine zarar verici davranışlardan

kaçınmasına yardım eder.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi

getirilmelidir?

A) Toplumsal 

B) Biyolojik

C) Fiziksel 

D) Evrensel2. İnsan, diğer varlıklardan farklı olarak davranışlarından

sorumludur.

Buna göre, insanın sorumlu bir varlık olmasının nedeni

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Duyu organlarına sahip olması

B) Üreyebilen bir varlık olması

C) Canlı ve aktif olması

D) İrade ve akıl sahibi olması3. Allah; bitki, insan ve hayvanların yaratılışını biyolojik yasalara

bağlı kılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu yasalara örnek gösterilemez?

A) Suyun 100 derecede kaynaması

B) İnsanın solunum sistemine sahip olması

C) İnsanın dolaşım sistemine sahip olması

D) Yavrunun anne ile aynı özelliklere sahip olması4. “Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için

seçmiş olur, kim de doğruluktan saparsa kendi zararına

sapmış olur. Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın günah

yükünü yüklenmez.” (İsra suresi, 15. ayet)

Bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmaktadır?

A) Tevekkül 

B) Özgür irade

C) Sabır 

D) Kader5. “Kadermiş!” Öyle mi? Haşa. Bu söz değil doğru;

Belanı istedin, Allah da verdi… doğrusu bu.”

Bu dizelerde aşağıdaki düşüncelerden hangisi savunulmaktadır?

A) İyilik ve kötülük Allah’tandır.

B) Allah’ın takdirinin önüne geçilemez.

C) İnsan, davranışlarının sorumluluğunu kabul etmelidir.

D) İnsan, iradesi dışındaki eylemlerden sorumlu tutulamaz.6. Aşağıdaki ayetlerden hangisi insanın özgür irade sahibi

olduğunu vurgulayan bir ayet değildir?

A) “Şüphesiz biz insana doğru yolu gösterdik. İster şükredici

olsun ister nankör olsun.”

(İnsan suresi, 4. ayet)

B) “De ki: Hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin,

dileyen inkâr etsin…”

(Kehf suresi, 29. ayet)

C) “Dinde zorlama yoktur. Artık doğruluk ile eğrilik birbirinden

ayrılmıştır.”

(Bakara suresi, 256. ayet)

D) “Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.”

(Fatiha suresi, 1. ayet)7. “Yeryüzünü enine boyuna uzatan, onda sabit dağlar ve

ırmaklar meydana getiren, orada her tür bitkiden iki cins

yaratan O’dur. Geceyi de gündüzün üzerine O bürüyüp

örtüyor. Düşünen insanlar için şüphesiz bütün bunlarda

ibretler vardır.”

(Ra’d suresi, 3. ayet)

Bu ayetteki hangi bölüm daha çok biyolojik yasalarla

ilgilidir?

A) Sabit dağlar yaratılması

B) Bitkilerin iki cins yaratılması

C) Gecenin gündüzü örtmesi

D) Düşünen insanlar için ibret olması8. Canlılar, nefes alabilmek için oksijene ihtiyaç duyar. Bazı

canlılar oksijen tüketip karbondioksit açığa çıkarır. Bitkiler

ise karbondioksit kullanıp oksijen üretir.

Bu bilgilerden aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?

A) Canlılar arasında bir düzen vardır.

B) Her canlı yaratılış amacına uygun özelliklere sahiptir.

C) Bazı canlıların oksijen ihtiyacı üretilen oksijenden

daha fazladır.

D) Bazı canlılar başka canlıların ihtiyacını giderir.9. İnsan; düşünce, söz ve davranışlarında özgür bir varlıktır.

O, kendisine Allah tarafından verilen - - - - sayesinde iyiyi

kötüden, doğruyu da yanlıştan ayırt edebilir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan

hangisi getirilmelidir?

A) tevekkkül 

B) irade

C) rızık 

D) akıl10. İslam, akıl sahibi olmayı sorumluluğun ön şartlarından biri

saymıştır. Bu bakımdan akıl ve özgür irade sahibi insan,

sorumluluğu başkasına yükleyemez. Akıllı kişi yaptığı işlerin

sorumluluğunun kendisine ait olduğu bilinciyle hareket

eder.

Aşağıdaki yargılardan hangisi bu parçadan çıkarılamaz?

A) İnsan tüm tercihlerinden sorumludur.

B) Evrendeki sorumlu tek varlık insandır.

C) İnsan irade sahibi olduğu için sorumlu tutulur.

D) Akıl, insanın sorumlu tutulmasının diğer bir nedenidir.11. İnsanın, özgür iradesiyle yaptıklarını kadere bağlaması

doğru değildir.

Aşağıdaki yargılardan hangisi bu cümlede savunulan

düşünceye uygundur?

A) İnsan, kaderinde olanı özgür iradesi ile değiştiremez.

B) İnsanın aklı ile arzuları sürekli çatışma halindedir.

C) İnsan, tercihlerinin sorumluluğunu kabullenmelidir.

D) İnsan, iradesi dışında olan olaylardan sorumlu değildir.12. “(Öyle) Bir fitneden sakının ki aranızdan yalnız haksızlık

edenlere erişmekle kalmaz (hepinize erişir)...”

(Enfâl suresi, 25. ayet)

Aşağıdaki yargılardan hangisi bu ayetin mesajıyla

uyumludur?

A) Bireyin toplumsal yasalarla hiçbir ilgisi yoktur.

B) Bir insanın yaptığı yanlışlık, diğer insanları etkiler.

C) Bazı fitneler zararsız bazı fitneler ise zararlıdır.

D) Haksızlık, sadece o haksızlığı yapanı etkiler.


Test 2 1. A 2. D 3. A 4. B 5. C 6. D 7. B 8. C 9. D 10. B 11. C 12. B


Kaza ve Kader - 3


1. “Artık kim zerre ağırlığınca hayır işlerse onun karşılığını

görecektir. Kim de zerre ağırlığınca kötülük işlerse, onun

cezasını görecektir.”

(Zilzal suresi, 7 ve 8. ayetler)

Bu ayetlerden çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Allah, yapılan her kötülüğün karşılığını verecektir.

B) Allah, yapılan her iyiliğin karşılığını verecektir.

C) Bazı iyiliklerin karşılığı dünyada verilecektir.

D) Allah, yapılan her eylemin karşılığını verecektir.2. Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz.

Bu atasözü aşağıdaki davranışlardan hangisini teşvik

etmektedir?

A) Dua etmek 

B) Tevekkül etmek

C) Çalışmak 

D) İbadet etmek3. Doğumdan ölüme kadar geçen süreye - - - - denir.

Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan

hangisi getirilmelidir?

A) ömür 

B) mühlet

C) vade 

D) ecel4. Öğretmen öğrencilerden “Emek ve Rızık” konusuyla ilgili

bir ayet veya bir hadis bulmalarını istemiştir.

Aşağıdaki öğrencilerden hangisi ödevini yanlış yapmıştır?

A) Ali: “Hiç kimse kendi kazancından daha hayırlı rızık

yememiştir.”

(Hadis-i şerif)

B) Fatma: “… Eğer müminler iseniz ancak Allah’a güvenin.”

(Maide suresi, 23. ayet)

C) Hümeyra: “Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ

odun yükleyip onu satması, dilenmesinden hayırlıdır…”

(Hadis-i şerif)

D) Fikri: “Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından başka bir şey yoktur.”

(Necm suresi, 39. ayet)5. “Allah’ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. (Ölüm) belirlenmiş

bir vakte göre yazılmıştır…”

(Âl-i İmran suresi, 145. ayet)

Aşağıdaki yargılardan hangisi bu ayetten çıkarılamaz?

A) Hayat ve ölüm sadece Allah’ın elindedir.

B) Ölüm, Allah’ın takdiri ile gerçekleşir.

C) Ölümden sonra ahiret hayatı başlayacaktır.

D) Ölüm vakti Allah tarafından önceden belirlenmiştir.6. “Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip

satması, dilenmesinden daha hayırlıdır…”

Bu hadisten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?

A) Dilenenlere yardım edilmemelidir.

B) İnsan, başkasının sırtından geçinmemelidir.

C) İnsan, rızık elde etmek için gayret göstermelidir.

D) Dilenmek zorunda kalmamak için çalışılmalıdır.


7. İnsan, gücü nispetinde kendisine, ailesine ve topluma faydalı

olmaya çalışır. Mutlu, huzurlu ve başarılı olmak için

çaba gösterir. İslam çalışkanlığı över, insanın çalışmadan

ve gayret etmeden isteklerine ulaşmasının mümkün olamayacağını

ifade eder. Başarılı olmak ancak düzenli çalışmakla

mümkündür. Dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmanın

yolu çalışmaktan geçmektedir.

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?

A) Sorumluluk kapasite ile doğru orantılıdır.

B) İki dünyada da mutlu olmak çalışmakla mümkündür.

C) İslam, çalışmayı över ve tembelliği eleştirir.

D) Dünya hayatı ahirete tercih edilmelidir.8. “Yeryüzünde bulunan her canlı sonludur. Sadece kerem

sahibi, Yüce Rabb’inin varlığı süreklidir.”

(Rahman suresi, 26 ve 27. ayetler)

Bu ayetlerde açıklanan Allah’ın sıfatı aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Her şeyi bilme 

B) Ebedi olma

C) Ezeli olma 

D) Her şeye gücü yetme9. “Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz.”

(Ankebut suresi, 57. ayet)

“… Her biri (Güneş ve Ay), belirlenmiş bir süreye kadar

hareketlerini sürdürür.”

(Fatır suresi, 13. ayet)

“O (Allah), sizi bir çamurdan yaratan, sonra size bir ecel

tayin edendir…”

(En’am suresi, 2. ayet)

“Allah’ın izin olmadan hiçbir kişi ölmez. (Ölüm) belirlenmiş

bir vakte göre yazılmıştır…”

(Âl-i İmaran suresi, 145. ayet)

Bu ayetlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Her canlının ecelini Allah tayin etmiştir.

B) Allah insanı aynı özden yaratmıştır.

C) Evrende sadece insanlar için bir son belirlenmiştir.

D) İnsanlar, ölümden sonra diriltileceklerdir.10. Kur’an-ı Kerim’de iki türlü ecelden bahsedilir: Bireyin eceli,

toplumun eceli.

Buna göre aşağıdaki ayetlerin hangisinde diğerlerinden

farklı bir ecelden bahsedilmektedir?

A) “Her milletin bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi, ne

geri kalabilirler ne de öne geçebilirler.”

(Araf suresi, 34. ayet)

B) “Helak ettiğimiz her memleketin mutlaka belirlenen

bir vakti vardır.”

(Hicr suresi, 4. ayet)

C) “Hiçbir ümmet, ecelinin önüne geçemez ve onu geciktiremez

de.”

(Mu’minun suresi, 43. ayet)

D) “Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz.”

(Ankebut suresi, 57. ayet)11. Hz. Peygamber bir defasında çalışmaktan elleri nasır

bağlamış bir sahabinin elini kaldırarak “Cennetlik bir el

görmek isteyen varsa şu ele baksın.” buyurmuştur.

Bu hadiste Hz. Peygamberin aşağıdakilerden hangisine

teşvik ettiği söylenemez?

A) Çok çalışmaya

B) Alın teriyle geçinmeye

C) Zor işlerde çalışmaya

D) Helal yoldan kazanmaya12. İnsanın özgürlüğü, baskı olmadan kendi iradesiyle karar

verebilmesidir. İnsanın sorumluluğu ise özgür iradesiyle

yaptığı tercihlerin sonuçlarına katlanmasıdır.

Bu parçada savunulan düşünceyi aşağıdaki ayetlerden

hangisiyle uyumludur?

A) “Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak

bizedir.

(Kâf suresi, 43. ayet)

B) “Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden

ayrılmıştır…”

(Bakara suresi, 256. ayet)

C) “Geceyi ve gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratan O’dur.

Her biri bir yörüngede hareket etmektedir.”

(Enbiya suresi, 33. ayet)

D) “Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? İşte o suyu,

belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik,

sonra da ona ölçülü bir biçim verdik.”

(Mürselât suresi, 20 - 23. ayetler)


Test 3 1. D 2. C 3. A 4. B 5. C 6. A 7. D 8. B 9. C 10. D 11. C 12. B


Kaza ve Kader - 4


1. “Bir adam, “Ey Allah’ın resulü! Devemi bağlayıp da mı

Allah’a tevekkül edeyim?” diye sordu. Rasulullah, “Önce

onu bağla, sonra Allah’a tevekkül et.” buyurdu.”

(Hadis-i şerif)

Bu hadise göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A) Tevekkül, tembellik demek değildir.

B) Çalışanın tevekkül etmesine gerek yoktur.

C) Önce çalışmak sonra tevekkül etmek gerekir.

D) Elinden geleni yapan kişi Allah’a sığınmalıdır.

2. Hz. Peygamber Hendek Savaşı’nda Selman-ı Farisi isimli

sahabinin teklifini kabul etmiş, Medine şehrinin etrafına

hendek kazdırmıştır. Böylece düşmanın şehre girmesine

engel olmak için tedbir alınmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu olaydan çıkarılması gereken

bir sonuçtur?

A) Bir işi yapmadan önce bilenlere danışılmalıdır.

B) İnsan başkasının fikrini kendi fikrine tercih etmelidir.

C) İnsan kendi düşüncesinde ısrarcı olmalıdır.

D) Daima büyüklerin fikirleri tercih edilmelidir.

3. Hz. Ömer karşılaştığı bir topluluğa “Siz kimsiniz ve ne iş

yaparsınız?” diye sorar: “Bizler Allah’a tevekkül eden (mütevekkil)

insanlarız. Çalışmayız. Allah her canlının rızkını

yaratmıştır. Bizler vaktimizi ibadetle geçiririz.” derler. Hz.

Ömer, bu sözlere çok kızar: “Sizler mütevekkil değil, hazır

yiyici, başkasının sırtından geçinen, asalak (müteekkil)

insanlarsınız! Gerçek mütevekkil, tohumunu tarlaya atan

ve ondan sonra Allah’a güvenip dayanan kimsedir.” der.

Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ne kadar çalışırsak çalışalım kaderimizde yazılan ne

ise o olur.

B) Allah’ın verdiği rızka insan çalışmasa da ulaşır.

C) İnsan rızkını helal yoldan kazanmalıdır.

D) Tevekkül gerekeni yaptıktan sonra Allah’a güvenmektir.

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam dininin tevekkül

anlayışı açısından yanlıştır?

A) Elimden geleni yaptım fakat olmadı. Demek ki nasip

değilmiş.

B) Yeterince çalıştım duaya ne gerek var?

C) İnsan, gücünün yeteceği işleri yapmaya çalışmalıdır.

D) Sadece dua etmekle işlerin yoluna gireceğini mi sanıyorsun?

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir tevekkül anlayışına

örnektir?

A) Rızık emeğe bağlıdır. Bu yüzden çalışılmalı ve Allah’tan

yardım istenmelidir.

B) Çiftçi, tarlaya tohum ekip bakımını yapmalı ve sonra

Allah’a güvenmelidir.

C) Hasta doktora gitmeli ve sonra iyileşmek için Allah’a

dua etmelidir.

D) Sınıf geçmek için dua etmek yeterlidir. Dua eden bir

öğrenci başarısız olmaz.

6. I. Planlamak

II. Allah’ın takdirine razı olmak

III. Allah’a güvenmek

IV. Çalışmak

Numaralanmış durumların, İslam'ın tevekkül anlayışına

göre doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) I - II - III - IV.

B) I - IV - III - II.

C) III - II - IV - I.

D) III - IV - I - II.


7. “Çalış dedikçe dinimiz, çalışmadın, durdun,

Onun hesabına birçok hurafe uydurdun!

Sonunda bir de tevekkül sıkıştırıp araya,

Zavallı dini çevirdin maskaraya!”

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine yönelik bir

eleştiri yoktur?

A) Tembellik yapmaya

B) Yanlış tevekkül anlayışına sahip olmaya

C) Allah’a güvenip dayanmaya

D) İslam dini adına yanlış inançlar türetmeye

8. Allah’ın insanlara örnek olarak gönderdiği peygamberlerle

ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Çalışmanın karşılıksız kalmayacağı bilinciyle hareket

etmişlerdir.

B) Peygamberliği meslek olarak seçmişlerdir.

C) Hayatlarını kazanmak için bir meslek edinmişlerdir.

D) Emekleriyle geçimlerini sağlamışlardır.

9. Aşağıdaki ayetlerden hangisi yay ayraç içinde verilen

kavrama örnek olamaz?

A) “Her toplumun (belirlenmiş) bir eceli vardır. Ecelleri

geldiğinde onu ne bir an erteleyebilir ve ne de bir an

öne alabilirler.” (Rızık)

(A’raf suresi, 34. ayet)

B) “İnsana, ancak çalıştığının karşılığı vardır.” (Emek)

(Necm suresi, 39. ayet)

C) “Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için

seçmiş olur, kim de doğruluktan saparsa kendi zararına

sapmış olur…” (İrade)

(İsra suresi, 15. ayet)

D) “… Kim Allah’a dayanırsa Allah ona yeter…” (Tevekkül)

(Talak suresi, 3. ayet)

10. • Her işte bir hayır vardır.

• Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.

• Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter.

Verilen atasözü ve deyimler arasında, aşağıdaki kavramlardan

hangisi ile ilgili bir örnek yoktur?

A) Tevekkül B) Emek

C) Ecel D) Rızık

11. Allah adaletlidir ve kullarına asla zulmetmez. O, insanı

söylediği söz ve yaptığı davranışlardan sorumlu tutar. İnsan,

karar verir, seçimini yapar. İyi tercihin karşılığında

sevap, kötü tercihin karşılığında ise günah kazanır.

Bu parça aşağıdaki kavramlardan hangileriyle doğrudan

ilişkilidir?

A) Ömür ve ecel

B) Emek ve tevekkül

C) Emek ve rızık

D) İrade ve sorumluluk

12. Ahmet, arkadaşı Mehmet’e günde sekiz saat antrenman

yaparak kararlılıkla müsabakalara hazırlandığını söyledi.

Mehmet: “Ne kadar güzel! İnşallah derece yaparak çalışmanın

karşılığını alırsın.” dedi.

Bunun üzerine Ahmet: “İnşallah ne demek! O kadar çalışıyorum.

Ben derece yapamazsam kim yapabilir?” diye

cevap verdi?

Bu konuşmada Ahmet tevekkülle ilgili aşağıdakilerden

hangisini dikkate almamıştır?

A) Allah’ın takdirini

B) Bireyin isteğini

C) Emeğin önemini

D) Kararlı olmanın sonucunu


Test 4 1. B 2. A 3. D 4. B 5. D 6. B 7. C 8. B 9. A 10. C 11. D 12. A


Kaza ve Kader - 5


1. Tedbir kuldan takdir Allah’tandır.

Bu yargı;

I. Ecel

II. Kader

III. Tevekkül

kavramlarından hangileriyle doğrudan ilgilidir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.

C) II ve III. D) I, II ve III.

2. Alkollüyken araç kullanan bir kişi kaza yapıp sakat kalır.

O, kazadan kendisini sorumlu tutar ve başkasını suçlamaz.

İslam’ın kader anlayışı açısından bu kişinin tutumuyla

ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Kaderi yanlış anlamıştır.

B) Kadere iman etmemiştir.

C) Kadere dair bilgisi azdır.

D) Doğru bir kader inancına sahiptir.

3. Aşağıdakilerden hangisini değiştirmek insanın elinde

değildir?

A) İlahi takdiri

B) Bakış açısını

C) Çalışma süresini

D) Öğrenme yöntemini

4. “… Bir toplum kendisini değiştirmedikçe Allah onlara verdiği

nimeti değiştirmez…”

(Enfal suresi, 53. ayet)

Bu ayete göre “değişim” ile ilgili aşağıdaki sonuçların

hangisine varılamaz?

A) Toplumu oluşturan bireyler değişebilir.

B) Değişim olumlu ya da olumsuz olabilir.

C) Allah sadece olumlu değişime izin verir.

D) Toplum değişip değişmemekte özgürdür.

5. Kış lastiği olmayan bir araç, karlı bir yolda kayar ve kaldırımdaki

yayaya çarpar. Sürücü kazayı “Kaderden kaçılmaz.”

diye değerlendirir.

İslam’ın kader anlayışına göre altı çizili ifadeyle ilgili,

I. Yanlış kader anlayışlarından biridir.

II. Sürücünün sorumluluğunu yok saymaktadır.

III. Hiçbir kazanın önlenemeyeceğini belirtmiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) Yalnız III.

C) I ve II. D) I, II ve III.

6. Sınavdan istediği notu alamayan öğrenciler aşağıdaki

tepkileri vermiştir.

I. Alına ne yazılarsa başa o gelir.

II. Çalışmayı son güne bırakmamalıydım.

III. Ders çalışma süremi artırsam iyi olacak.

IV. Kadere bak, sorular çalışmadığım yerlerden çıktı.

Bunlardan hangileri İslam’ın kader anlayışına uygundur?

A) I ve III. B) I ve IV.

C) II ve III D) II ve IV


7. Hz. Peygamber, Selman-ı Fârisî’nin Medine’nin etrafına

hendek kazma teklifini kabul etmiştir. Böylece düşman

şehre giremesin diye tedbir almıştır. Bu savaşa hendek

savaşı denilmesinin sebebi budur.

Bu parçayla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi İslam’ın

kader anlayışına uygundur?

A) Kaderde olmasaydı peygamberimiz hendek kazdırmazdı.

B) Her savaşçı savaşmadan önce kaderi dikkate almalıdır.

C) Selman-ı Fârisî görüşünü açıklayarak kadere uygun

davranmıştır.

D) İnsan, Peygamberimiz gibi tedbir almalı, takdiri ise

Allah’a bırakmalıdır.

8. Ayete’l-Kürsi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi

yanlıştır?

A) Uzun bir ayetten ibarettir.

B) Yaratılışla ilgili bilgi verir.

C) Allah’ın sıfatlarıyla ilgilidir.

D) Bakara suresinde yer alır.

9. Ayete’l-Kürsi’de aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz?

A) Kıyametin zamanı

B) Allah’ın sonsuz kudreti

C) Allah’ın her şeyi bildiği

D) Allah’tan başka ilah olmadığı

10. Aşağıdakilerden hangisi Ayete’l-Kürsi’nin mesajlarından

biri değildir?

A) Allah her şeyi bilir.

B) Evreni yaratan Allah’tır.

C) İnsanların ilmi sınırlıdır.

D) Allah’tan başka ilah yoktur.

11. Aşağıdakilerden hangisi Ayete’l-Kürsi’de yer alan ifadelerden

biri değildir?

A) “Yalnız sana kulluk eder yalnız senden yardım dileriz.”

B) “… O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir …”

C) “… Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez...”

D) “Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır...”

12. • Kur’an’ın dua niyetine okunan bölümlerinden biridir.

• Namaz kıldıktan sonra, tesbihattan önce okunur.

• Allah’ın sıfatlarını ve sınırsız kudretini anlatmaktadır.

Bu bilgiler aşağıdaki ayet ve surelerin hangisi ile ilgilidir?

A) Fatihâ suresi

B) Ayete’l-Kürsi

C) Nass suresi

D) Felak suresi


Test 5 1. C 2. D 3. A 4. C 5. C 6. C 7. D 8. B 9. A 10. B 11. A 12. BKAZA VE KADER - 1


1. • “Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri oynayıp eğlenmek

için yaratmadık. Bunları hakikat ve hikmet çerçevesinde

yarattık, fakat çoğu bunu bilmez”.

(Duhân suresi, 38 ve 39. ayetler)

• “... O’nun katında her şey bir ölçüye bağlıdır.”

(Ra’d suresi, 8. ayet)

Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Allah hikmet sahibidir.

B) Dünya hayatının bir amacı vardır.

C) Evren Allah tarafından yaratılmıştır.

D) İnsanların çoğu Allah’ı hakkıyla idrak etmişlerdir.

2. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın her şeyi belirli bir ölçüye

göre yaratmasının sonuçlarından biri değildir?

A) Evrende uyumlu bir sistemin oluşması

B) İnsanın doğa ile mücadele edebilmeyi öğrenmesi

C) Çarpık kentleşmenin şehirlerin yapısını bozması

D) Bilim ve medeniyete giden yolun açılması

3. Çiçekli bir bitkinin çiçeğini açması için sıcaklık, ışık, mineraller

ve su gibi çevresel faktörlerin uygun miktarlarda

olması gerekir. Bu şartlar bir araya geldiğinde bitkinin taç

yaprakları açılır.

Buna göre “çiçeğin açılması” aşağıdaki kavramlardan

hangisine örnek olur?

A) Kaza

B) İrade

C) Ecel

D) Tevekkül

4. Allah’ın olacak olayları önceden planlayıp programlamasına

----, Allah’ın önceden planlayıp programladığı bu olayların

vakti geldiğinde meydana gelmesine ---- denir.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden

hangisi getirilmelidir?

A) tevekkül-kader

B) kaza-ecel

C) kader-kaza

D) ecel-ömür

5. • Sözlükte güvenme, sığınma vekil tayin etme anlamlarına

gelir. Elden gelen her şeyi yaptıktan sonra sonucu

Allah’tan beklemektir.

• Allah’ın evrendeki her şeyi belirli bir düzene göre planlamasına

denir.

• Allah’ın takdir ettiği şeylerin yeri ve zamanı geldiğinde

gerçekleşmesine denir.

Öncüllerde aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımına

yer verilmemiştir?

A) İrade

B) Kaza

C) Kader

D) Tevekkül

6. 1. Alkollü olarak araba kullanan Ahmet Bey kaza yaptığında

‘her şey olacağına varır’ dedi.

2. Borçlarını ödemek için seyyar satıcılık yapan Hasan

Bey ‘elimden geleni yapıyorum, emek benden rızık

Allah’tan’ diye düşündü.

3. Sınavda kopya çekerken yakalanan Şakir ‘Allah’ın takdiri

böyleymiş’ diyerek kendini rahatlattı.

4. Yoldaki kazadan ötürü uçağı kaçıran Ali Bey ‘bunda da

bir hayır vardır’ dedi ve bir sonraki uçağa yer ayırttı.

Verilenlerden hangileri doğru bir kader anlayışına örnek

oluşturur?

A) 1. ve 3.

B) 1. ve 4.

C) 2. ve 3.

D) 2. ve 4.


7. Allah; bitki, insan ve hayvanların yaşamını biyolojik yasalara

bağlı kılmıştır.

Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi biyolojik yasalara

örnek gösterilemez?

A) Ay’ın Dünya’nın çevresinde, ikisinin de Güneş çevresinde

dönmesi

B) İnsanın hayatını sürdürebilmek için solunum sistemine

sahip olması

C) Bitkilerin döllenebilmesi için çift çift yaratılması

D) Develerin günlerce susuz yaşayabilmeleri

8. “Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken

Allah’ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler.

“Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın…”(derler.)

(Âl-i İmran suresi, 191. ayet)

“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilâhlar olsaydı, kesinlikle

ikisinin de düzeni bozulurdu…”

(Enbiyâ suresi, 22. ayet)

Verilen ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisine

ulaşabilmek mümkün değildir?

A) Her varlığın bir yaratılış amacı vardır.

B) Varlıklar arasında bir uyum ve düzen vardır.

C) Bazı durumlar tesadüfe bağlı olarak gerçekleşir.

D) Varlıkta bir düzenin olması yaratıcının tek olduğunu ortaya

koyar.

9. “Güneş ve Ay bir hesaba göre (hareket etmekte)dir. Yıldızlar

ve ağaçlar (Allah’a) secde ederler. (Allah’ın koyduğu ölçülere

göre hareket ederler.) Göğü Allah yükseltti ve mizanı

(dengeyi) o koydu.”

(Rahmân suresi, 5-7. ayetler)

Verilen ayetlerden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güneş ve Ay’ın hassas dengeleri vardır.

B) Yıldızlara, hareket edecekleri ölçüleri koyan Allah’tır.

C) Allah, evreni belli bir ölçü ve düzene göre yaratmıştır.

D) Allah, evrendeki düzenin korunmasını istemektedir.

10. Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden

farklıdır?

A) “Biz her şeyi bir ölçüye (plana, düzene) göre yarattık.”

(Kamer suresi 49. ayet)

B) “Gökleri yedi kat yaratan O’dur. Rahman’ın yaratmasında

bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bir bak

bir bozukluk görüyor musun?”

(Mülk suresi, 3. ayet)

C) “Geceyi ve gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratan O’dur. Her

biri bir yörüngede hareket etmektedir.”

(Enbiyâ suresi 33. ayet)

D) “…Kararını verdiğin zaman artık Allah’a güven. Çünkü

Allah, kendisine güvenenleri sever.”

(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet.)

11. “(Öyle) Bir fitneden sakının ki aranızdan yalnız haksızlık

edenlere erişmekle kalmaz (hepinize erişir)...”

(Enfâl suresi, 25. ayet)

Bu ayette verilen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bireysel yaşamın toplumsal yasalarla hiçbir ilgisi yoktur.

B) Topluma zarar verecek davranışların önüne geçilmelidir.

C) Bazı fitneler zararsız, bazı fitneler ise zararlıdır.

D) Haksızlık, sadece o haksızlığı yapanı etkiler.

12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam’ın kader anlayışına

uygundur?

A) İnsan sınırsız bir iradeye sahiptir.

B) İnsan davranışlarından sorumludur.

C) Evren tesadüfen meydana gelmiştir.

D) İnsan Allah’ın takdirini değiştirme gücüne sahiptir.


Test 1 1. D 2. C 3. A 4. C 5. A 6. D 7. A 8. C 9. C 10. D 11. B 12. B


KAZA VE KADER - 2


1. Allah, toplumsal olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkisini

gösteren bir takım yasalar koymuştur.

Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi toplumsal yasalarla

ilgili değildir?

A) “(Öyle) Bir fitneden sakının ki aranızdan yalnız haksızlık

edenlere erişmekle kalmaz (hepinize erişir)...”

(Enfâl suresi, 25. ayet)

B) “Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun

nasıl olduğuna bakmazlar mı?...”

(Fâtır suresi, 44. ayet)

C) “Güneş’i ışıklı, Ay’ı da parlak kılan, yılların sayısını ve

hesabını bilmeniz için aya evreler koyan Allah’tır…”

(Yunus suresi, 5. ayet)

D) “Her ümmet için belirli bir süre vardır; vakitleri dolunca

ne bir saat gecikebilir ne de öne geçebilirler.”

(A’raf suresi, 34. ayet)

2. Kuraklık sonucu açlık ve susuzluk yaşayan insanların, yaşanabilir

yerlere göç etmeleri ve tarımsal üretimin azalıp

sanayileşmenin artmasıyla köyden kente göçler başlar.

Bu metin aşağıdaki yasalardan hangisine örnek

verilebilir?

A) Fiziksel B) Psikolojik

C) Toplumsal D) Biyolojik

3. “Kişinin önünde ve arkasında Allah’ın emriyle onu kayıt ve

koruma altına alan takipçiler vardır. Bir toplum kendisindekini

değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez.

Allah herhangi bir toplumun başına bir kötülük gelmesini

diledi mi, artık onun geri çevrilmesi mümkün değildir. Onların

Allah’tan başka yardımcıları da bulunmaz.”

(Ra’d suresi, 11. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A) İnsanı gözeten melekler vardır.

B) İnsanın bütün davranışları kaydedilmektedir.

C) İnsanlar kendilerini değiştirmedikçe Allah’ta o toplumu

değiştirmez.

D) Allah’ın bir toplumla ilgili hükmünde insan iradesinin etkisi

yoktur.

4. Bilimsel veriler gösteriyor ki atmosfer tabakası olmasaydı,

atmosferde yanarak parçalanan meteorlar, büyük kütleler

hâlinde dünyamıza düşer ve bize zarar verebilirdi.

Yukarıdaki örneği veren bir öğrenci Allah’ın evrene

koyduğu hangi yasalardan söz ediyor olabilir?

A) Toplumsal yasalar

B) Biyolojik yasalar

C) Fiziksel yasalar

D) Hukuksal yasalar

5. Aşağıdaki ayetlerden hangisi biyolojik yasaya örnek

oluşturur?

A) “Onun varlığın delillerinden biri de denizde dağlar gibi

yüzen gemilerdir.”

(Şurâ suresi,32. ayet)

B) “…Gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren Allah’tır.”

(Furkan suresi, 62.ayet)

C) “Güneş ve Ay belli bir hesaba göre hareket etmektedir.”

(Rahmân suresi,5. ayet)

D) “O insanı bir kan pıhtısından yarattı.”

(Alak suresi 2. ayet)

6. “Yeri döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar yaratan ve

orada bütün meyvelerden çift çift yaratan O’dur. Geceyi de

gündüzün üzerine O örtüyor. Şüphesiz bütün bunlarda düşünen

bir toplum için ibretler vardır.”

(Ra’d suresi, 3. ayet.)

Ayetteki hangi bölüm daha çok biyolojik yasalarla

ilgilidir?

A) Oturaklı dağların yaratılması

B) Meyvelerin çift çift yaratılması

C) Gecenin gündüzü örtmesi

D) Toplumlar için ibretlerin olması


7. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik yasalara örnek verilemez?

A) Bitkilerin, bitki tozları ile birbirlerini aşılayarak çoğalmaları

B) Hayvanların bir kısmının yumurtlama yoluyla çoğalmaları

C) Araç sayının artışıyla atmosferdeki zararlı gazların çoğalması

D) İnsanların ve bazı hayvanların doğum yoluyla çoğalmaları

8. • “Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an

geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler.”

(A’râf suresi, 34. ayet)

• “Sadece içinizden zulmedenlere dokunmakla kalmayacak

olan fitneden sakının ve bilin ki Allah’ın cezası

şiddetlidir.”

(Enfâl suresi, 25. ayet)

• “O, geceyi, gündüzü, Güneşi, Ayı yaratandır. Her biri bir

yörüngede yüzmektedir.”

(Enbiyâ suresi, 33. ayet)

Bu ayetlerden çıkarılacak ortak sonuç aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Toplumların bir sonu olacaktır.

B) Evrende Allah’ın kanunları geçerlidir.

C) Evrendeki hareket belli bir düzen içinde olur.

D) Kötülüklerin bireysel ve toplumsal zararları vardır.

9. • (...) Etle beslenen hayvanların çene yapılarının otla

beslenenlerden farklı olması evrende yer alan fiziksel

yasalara örnektir.

• (...) Toplumsal yasalara Kur’an’da sünnetullah da denir.

• (...) “Biz insanı alâk’tan yarattık” ayeti biyolojik yasaya

örnek oluşturur.

Verilen bilgilerin doğru-yanlış sıralaması aşağıdaki seçeneklerden

hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Y - D - D

B) D - Y - D

C) Y - D - Y

D) D - D - Y

10. “Onlara bir delil de gecedir ki biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz

de birden karanlığa gömülürler. Güneş de (bir delildir

onlara), akar gider yörüngesinde. İşte bu çok güçlü ve her

şeyi bilen Allah’ın yaratmasıdır...”

(Yâsîn suresi, 37-40. ayetler.)

Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi

çıkarılamaz?

A) Evrendeki fiziksel yasalar Allah’ın eşsiz güç ve kudretinin

sembolüdür.

B) Evrendeki düzen ve denge tesadüflerin sonucudur.

C) Güneşin takdir edilmiş bir yörüngesi vardır.

D) Gece ve gündüz Allah’ın kudretiyle oluşur.

11. Canlılar, nefes alabilmek için oksijene ihtiyaç duyarlar. Bazı

canlılar oksijen tüketip karbondioksit açığa çıkarır. Bitkiler

ise karbondioksit kullanıp oksijen üretir.

Verilen bilgilerden aşağıdaki yargılardan hangisine

ulaşılamaz?

A) Bazı canlıların oksijen ihtiyacı üretilen oksijenden daha

fazladır.

B) Her canlı yaratılış amacına uygun özelliklere sahiptir.

C) Canlılar arasında bir düzen vardır.

D) Bazı canlılar bir başka canlının ihtiyacını giderirler.

12. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın evrene koyduğu temel

yasalar kapsamında değerlendirilemez?

A) Toplumsal yasalar

B) Fiziksel yasalar

C) Biyolojik yasalar

D) Astrolojik yasalar


Test 2 1. C 2. C 3. D 4. C 5. D 6. B 7. C 8. B 9. A 10. B 11. A 12. D


KAZA VE KADER - 3

1. İnsanın özgürlüğü ve sorumluluğuyla ilgili olarak aşağıda

verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) İnsanın özgürlüğünün de sorumluluğunun da bir sınırı

vardır.

B) Allah, insanı özgürlüğü oranında sorumlu tutmuştur.

C) Akıllı olmayan insanlarda davranışlarından sorumludur.

D) Akli olgunluk arttıkça sorumlulukta artar.

2. İnsan; düşünce, söz ve davranışlarında özgür bir varlıktır.

İnsan, kendisine Allah tarafından verilen ---- sayesinde iyiyi

kötüden, doğruyu da yanlıştan ayırt edebilir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi

getirilmelidir?

A) tevekkül

B) irade

C) rızık

D) akıl

3. “Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından

başka bir şey yoktur.”

(Necm suresi, 39. ayet.)

Bu ayete göre yaşamak isteyen bir kişiden aşağıdaki

davranışlardan hangisi beklenmez?

A) Haklının yanında yer alması

B) İbadetlerini yerine getirmesi

C) Görevlerini ihmal etmesi

D) Hakkına razı olması

4. Kıyamet kavramıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden

hangisi yanlıştır?

A) Dünya hayatının sona erip yeni bir hayatın başlamasıdır.

B) Allah’ın iradesinin sonucudur.

C) Vaktini peygamberler bilir.

D) Allah’ın kudret sıfatının göstergesidir.

5. “Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması,

dilenmesinden daha hayırlıdır…”

Bu hadisten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Dilenenlere yardım edilmemelidir.

B) Hamallık dilenmekten daha iyidir.

C) Kişi rızkı için çaba harcamalıdır.

D) Dilenmek tercih edilmemelidir.

6. “Allah’ın sana verdiğinden (onun yolunda harcayarak)

ahiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma.

Allah’ın sana iyilik yaptığı gibi sen de (insanlara) iyilik et…”

(Kasas suresi, 77. ayet.)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılabilecek sonuçlardan

biri değildir?

A) İhtiyaç sahipleri gözetilmelidir.

B) Dünya ve ahiret dengesi gözetilmelidir.

C) Dünya nimetlerinden uzak durulmalıdır.

D) Dünyada yapılanların ahirette karşılığı olacaktır.


7. İnsanın özgürlüğü, baskı olmadan kendi iradesiyle karar

verebilmesidir. İnsanın sorumluluğu ise özgür iradesiyle

yaptığı tercihlerin sonuçlarına katlanmasıdır.

Bu paragraftaki düşünceyi aşağıda verilen ayetlerden

hangisi desteklemektedir?

A) “Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir.”

(Kâf suresi, 43.ayet)

B) “Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden

ayrılmıştır...”

(Bakara suresi, 256. ayet)

C) “Geceyi ve gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratan O’dur. Her

biri bir yörüngede hareket etmektedir.”

(Enbiyâ suresi, 33. ayet)

D) “Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? İşte o suyu,

belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik, sonra

da ona ölçülü bir biçim verdik.”

(Mürselât suresi, 20-23. ayetler)

8. İnsan, gücü nispetinde kendisine, ailesine ve topluma faydalı

olmaya çalışır. Hayatında mutlu, huzurlu ve başarılı olmak

için çaba gösterir. Dinimiz çalışkanlığı övmekte, insanın, çalışmadan

ve gayret etmeden isteklerine ulaşmasının mümkün

olamayacağını ifade etmektedir. Derslerde başarılı olmak

ancak düzenli çalışmakla mümkündür. Dünya ve ahiret

mutluluğuna ulaşmanın yolu da çalışmaktan geçmektedir.

Bu metinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Topluma karşı sorumluluklarımız kapasitemizle doğru

orantılıdır.

B) Maddi ve manevi yönden iyi bir yaşamın kaynağı çalışmaktır.

C) Dinimiz çalışmayı teşvik edip tembelliği eleştirmiştir.

D) Dünya hayatı ahirete tercih edilmelidir.

9. 1. “Ona iki yolu (iyi ve kötüyü) gösterdik.”

(Beled suresi, 10. ayet)

2. “De ki: Hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen

inkâr etsin...” (Kehf suresi, 29. ayet)

Bu iki ayete göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Allah, insanlara sorumluluk yüklemiştir.

B) İnsanların eylemleri Allah tarafından belirlenmiştir.

C) Allah, insanları tercihlerinde özgür bırakmıştır.

D) Allah, insanlar için nelerin iyi olduğunu açıklamıştır.

10. Aşağıdakilerden hangisi insandaki özgür iradeye vurgu

yapan ayetlerden biridir?

A) “Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik, ister şükredici

ol¬sun ister nankör.”

(İnsân suresi, 3. ayet.)

B) “Güneş’i bir aydınlık, Ay’ı bir nur kılan ve yılların sayısını

ve hesabı bilmeniz için ona duraklar tespit eden

O’dur. ....”

(Yunus Suresi, 5.ayet)

C) “Rabbin bal arısına vahyetti: Dağlarda, ağaçlarda ve

onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin.”

(Nahl suresi, 68.ayet)

D) “Denizde dağlar gibi akıp gidenler (gemiler) de O’nun

varlığının delillerindendir.”

(Şûrâ suresi, 32. ayet.)

11. Dinimiz, akıl sahibi olmayı sorumluluğun ön şartlarından

biri saymıştır. Bu bakımdan akıl ve özgür irade sahibi insan,

sorumluluğu başkasına atamaz. Yaptığı işlerin sorumluluğunun

kendisine ait olduğu bilinciyle hareket eder.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinden çıkarılacak bir

yargı değildir?

A) Sorumlu olmanın tek şartı insan olmaktır.

B) İnsan tüm tercihlerinden sorumludur.

C) İrade insana sorumluluk getirmiştir.

D) Akıl, sorumluluğun temelidir.

12. Kişinin, özgür iradesiyle yaptıklarını kadere bağlaması doğru

değildir.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenen

düşünceye uygundur?

A) İnsanın, kaderinde olanı özgür iradesi ile değiştirmesi

mümkün değildir.

B) İnsan, tercihlerinin sorumluluğunu kabullenmelidir.

C) İnsanın kaderi ile özgür iradesi sürekli çatışma halindedir.

D) İnsan iradesinin, davranışları üzerinde hiçbir etkisi yoktur.


Test 3 1. C 2. D 3. C 4. C 5. A 6. C 7. B 8. D 9. B 10. A 11. A 12. B


KAZA VE KADER - 4


1. Allah, insanoğluna akıl ve irade yanında iyiyi kötüden, doğruyu

yanlıştan ayırt etmesi için rehber olarak ilahî kitaplar

ve peygamberler göndermiştir. Din seçiminde ise insanı özgür

bırakmıştır.

Buna göre metinde verilen mesajı en iyi aşağıdaki ayetlerden

hangisi ifade eder?

A) “…İnananlar yalnız Allah’a dayanıp güvensinler.”

(İbrahim suresi 11. ayet)

B) “Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden

ayrılmıştır...” (Bakara suresi 256. ayet)

C) “…Kararını verdiğin zaman artık Allah’a güven. Çünkü

Allah, kendisine güvenenleri sever.”

(Âl-i İmrân suresi 159. ayet)

D) “Allah’ın sana verdiğinden (O’nun yolunda harcayarak)

ahiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma.

Allah’ın sana iyilik yaptığı gibi sen de (insanlara) iyilik

et…” (Kasas suresi, 77.ayet)

2. “İnsan için çalıştığından başkası yoktur”

(Necm suresi, 39. ayet)

Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi kişinin emeğinin

bir sonucudur?

A) İnsanın ahirette cezaya layık görülmesi

B) Kişilerin ecellerinin birbirinden farklı olması

C) Kardeşlerin farklı yetenekler ile yaratılmaları

D) Kişinin günahkâr bir anne babanın çocuğu olması

3. “Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez.

Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi

zararınadır…”

(Bakara suresi 286. ayet)

“Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun

ister nankör.

(İnsan suresi 3. ayet)

Ayetlerde vurgulanan ortak kavram aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Özgür irade B) Tevekkül

C) Ecel D) Ömür

4. 1. Her işte bir hayır vardır.

2. Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.

3. Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter.

Verilen atasözü ve deyimler aşağıdaki kavramlardan

hangisine örnek oluşturmaz?

A) Tevekkül

B) Emek

C) Ecel

D) Rızık

5. İnsanın özgürlüğü ve sorumluluğu arasındaki ilişkiyle

ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Her insan kendi davranışlarından sorumludur.

B) İnsanın sorumluluğunun ve özgürlüğünün sınırı yoktur.

C) İnsan, özgürlüğü oranında yaptıklarından sorumludur.

D) Allah, insana gücü oranında yük yüklemiştir.

6. “O gün Rabbin onları ve Allah’tan başka taptıkları şeyleri

toplar da, der ki: Şu kullarımı siz mi saptırdınız, yoksa kendileri

mi yoldan çıktılar? Onlar: ‘Haşa; Seni bırakıp başka

dostlar edinmek bize yaraşmaz; fakat sen onlara ve babalarına

nimetler verdin de sonunda seni anmayı unuttular ve

helaki hak eden bir millet oldular’ derler.”

(Furkan suresi, 17-18. ayetler)

Bu ayetlerde verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden

hangisidir?

A) İnsanın sapmasında bütün suç putlarındır.

B) İnsan, kendine verilen nimetler ile şımardığında cezayı

hak eder.

C) İnsanın sapmasına vesile olanlar iki kat cezalandırılacaklardır.

D) Başkalarının yönlendirmeleri ile günah işleyenler bağışlanacaktır.


7. “…Hiçbir kimse başkasının günah yükünü yüklenmez…”

(Zümer suresi, 7. ayet)

Bu ayetten çıkartılabilecek mesaj aşağıdakilerden hangisinde

doğru olarak verilmiştir?

A) Günahkâr bir insan tövbe ederek günahlarından temizlenebilir.

B) Çocuklar ve deliler günahsızdırlar.

C) Her insan, kendi davranışından sorumludur.

D) Günahkâr insanlar sorumsuz insanlardır.

8. Allah adaletlidir ve kullarına asla zulmetmez. İnsan ortaya

koyduğu söz ve davranışlarından sorumlu tutulur. Karar verir,

seçimini yapar. İyi tercihin karşılığında sevap, kötü tercihin

karşılığında ise günah kazanır.

Bu metin aşağıdaki kavramlardan hangileriyle doğrudan

ilişkilidir?

A) Ömür ve ecel

B) Emek ve tevekkül

C) Emek ve rızık

D) İrade ve sorumluluk

9. “Artık kim zerre ağırlığınca hayır işlerse onun karşılığını görecektir.

Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun

cezasını görecektir.”

(Zilzâl suresi, 7 ve 8. ayetler)

Bu ayetlerden çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Yapılan her kötülüğün karşılığı vardır.

B) Allah, yapılan her iyiliğin karşılığını verecektir.

C) Yapılan bazı iyiliklerin karşılığı dünyada verilecektir.

D) İnsanın yaptığı her eylemin Allah katında bir karşılığı

olacaktır.

10. İnsanın özgürlüğü ve sorumluluğu dikkate alındığında

aşağıdakilerden hangisi İslam dini açısından doğru bir

yaklaşım değildir?

A) İnsan sadece kendine karşı sorumludur.

B) İnsanın sorumluluğu özgürlüğü ile sınırlıdır.

C) İrade sahibi olmayan canlılar yaptıklarından sorumlu

tutulmazlar.

D) İnsan Allah’a karşı sorumlu olduğundan ‘istersem ibadet

ederim istemezsem etmem’ diyemez.

11. Aşağıdaki kavramlar ve bunlar ile ilgili verilen ayet örneklerinden

hangisi yanlıştır?

A) Tevekkül:“…Kim Allah(ın yasakların)’dan sakınırsa

(Allah) ona bir çıkış (yolu) gösterir. Ve onu ummadığı

yerden rızıklandırır. Kim Allah’a dayanırsa Allah, ona

yeter…”

(Talak suresi, 2. ve 3. ayetler)

B) Emek: “Allah, gökleri ve yeri yerli yerince yaratmıştır.

Böylece herkes kazancına göre karşılık görür. Onlara

haksızlık edilmez.”

(Casiye suresi, 22. ayet)

C) İrade: “Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi iyiliği

için seçmiş olur, kim de doğruluktan saparsa kendi zararına

sapmış olur. Hiçbir günahkâr, başkasının günah

yükünü üstlenmez…”

(İsra suresi, 15. ayet)

D) Rızık: “Her toplumun (belirli) bir eceli vardır. Ecelleri

geldiğinde onu ne bir an erteleyebilir ve ne de bir an

öne alabilirler.”

(A’raf suresi, 34. ayet)

12. İnsanoğlunu diğer varlıklardan ayıran en önemli iki

özelliği aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bir arada

verilmiştir?

A) Yemesi ve içmesi

B) Dinlenmesi ve yorulması

C) Aklı ve özgür iradesi

D) Yürümesi ve koşması


Test 4 1. B 2. A 3. A 4. C 5. B 6. B 7. C 8. D 9. D 10. A 11. D 12. C


KAZA VE KADER - 5


1. “İnsan için ancak çalıştığı vardır. Şüphesiz onun çalışması

ileride görülecektir. Sonra çalışmasının karşılığı kendisine

tastamam verilecektir.”

(Necm suresi, 39-41. ayet)

Bu ayetleri kendisine ilke edinen bir kişide aşağıdaki

durumlardan hangisinin görülmesi beklenmez?

A) Dürüst olması

B) Sabırlı olması

C) Sorumsuz olması

D) Çalışkan olması

2. “Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından

başka bir şey yoktur.”

(Necm suresi, 3. ayet)

“Sizden birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip onları satması,

dilenmesinden hayırlıdır.”

(Hadis-i şerif)

Verilen ayet ve hadis-i şerife göre yaşamaya çalışan bir

kişinin aşağıdaki tutumlardan hangisini sergilemesi

beklenmez?

A) Başkasının sırtından geçinmeye çalışması

B) Sorumluluklarını yerine getirmesi

C) Çalışkanlığı ile örnek olması

D) Allah’a itaat etmesi

3. “Çalış!” dedikçe dinimiz, çalışmadın, durdun,

Onun hesabına birçok hurafe uydurdun!

Sonunda bir de “tevekkül” sokuşturup araya,

Zavallı dini çevirdin maskaraya!”

Mehmet Akif Ersoy

Aşağıdakilerden hangisi şairin eleştirdiği davranışlardan

biri değildir?

A) Tembellik yapmak

B) İslam dinine göre yaşamak

C) Yanlış tevekkül anlayışına sahip olmak

D) İslam dini adına yanlış inançlar türetmek

4. • Toprağı işleyen ekmeği dişler.

• Sen işlersen mal işler, insan öyle genişler.

• Açık ağız aç kalmaz.

Bu atasözleri aşağıdaki ayetlerden hangisi ile ilgilidir?

A) “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan...”

(Furkân suresi, 58. ayet.)

B) “Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici

olsun ister nankör.”

(İnsan suresi, 3. ayet.)

C) “Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından

başka bir şey yoktur.”

(Necm suresi, 39. ayet)

D) “…Her (Güneş ve Ay) biri, belirlenmiş bir süreye kadar

hareketlerini sürdürürler…”

(Fâtır suresi, 13. ayet.)

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam’ın rızık ve emek

anlayışına uygun değildir?

A) Çalışmadan kazanmak ve üretmeden tüketmek hoş

değildir.

B) Emeğe dayanmayan tefecilik ve kumar gibi kazançlar

tercih edilmemelidir.

C) Çaba ve gayret göstermeden başkalarından bir şey

beklemek uygun olmaz.

D) Rızkı yaratan Allah olduğundan insanın rızkını elde etmek

için çabalamasına gerek yoktur.

6. Verilenlerden hangisi İslam’ın emek ve rızık ilkelerine

uygun değildir?

A) Kazanç için her yol meşrudur.

B) İslam’da, en hayırlı kazanç emeğe dayanandır.

C) İnsan, kazandıklarının bir kısmını paylaşmalıdır.

D) İnsanın rızkını yaratan Allah, çalışarak onu elde etmeyi

emretmiştir.


7. Her yıl yapılan en iyi buğday yarışmasını yine aynı çiftçi kazanmıştı.

Çiftçiye bu işin sırrı sorulduğunda “Kendi kaliteli

buğday tohumlarımı komşularıma da vermemdir” cevabını

verdi. Elinizdeki kaliteli tohumları komşularınızla mı paylaşıyorsunuz?

sorusuna çiftçi “Bilmediğiniz bir şey var; rüzgâr

olgunlaşmakta olan buğday polenlerini alır ve tarladan tarlaya

taşır. Bu nedenle komşularımın kalitesiz buğday yetiştirmesi

demek benim buğday kalitemin düşük olması demektir”

cevabını verdi.

Bu metin aşağıda verilen ayet ve hadislerden hangisi

ile ilişkilendirilemez?

A) “Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınızdır.”

(Hadis-i şerif)

B) “Güzel bir söz ve bağışlanma, arkasından incitme gelen

sadakadan daha iyidir.

(Bakara suresi, 263. Ayet)

C) “Eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz...”

(İsrâ suresi,7.ayet)

D) “Hayra vesile olan hayır işlemiş gibidir.”

(Hadis-i şerif)

8. “Çalışmadan geçinenler bizden değildir.”

Hacı Bektaş Veli’nin bu sözüyle ilişkilendirilebilecek

ayet veya hadis aşağıdakilerden hangisidir?

A) “Kimse, kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir.”

(Hadis-i şerif)

B) “Onlar, yaptıkları dünyada ve ahirette boşa gitmiş olanlardır.

Ve onların yardımcıları yoktur.”

(Âl-i İmran suresi, 22. ayet)

C) “Onlar hayırdan her ne yaparlarsa, elbette ondan yoksun

bırakılmazlar. Allah, muttakileri bilendir.”

(Âl-i İmran suresi, 115.ayet)

D) “Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin; önceden kendiniz

için hayır olarak neyi takdim ederseniz, onu Allah katında

bulacaksınız....” (Bakara suresi, 110.Ayet)

9. Allah’ın insanlara örnek olarak gönderdiği peygamberlerle

ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Çalışmanın karşılıksız kalmayacağı bilinciyle hareket

etmişlerdir.

B) Hayatlarını kazanmak için çeşitli meslekler edinmişlerdir.

C) Peygamberliği meslek olarak seçmişlerdir.

D) Emekleriyle geçimlerini sağlamışlardır.

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi savunmacı bir kader anlayışına

örnek oluşturmaz?

A) Kader utansın

B) Kader mahkûmuyum

C) Alın yazım böyleymiş

D) Tedbir kuldan, takdir Allah’tan

11. * “Başınıza gelen musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz

yüzündendir…”

(Şura suresi, 30. ayet)

* “Kim iyi iş yaparsa, kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa,

kendi aleyhinedir…”

(Fussilet suresi, 46. ayet)

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi verilen ayetlerin mesajları

ile uyumlu değildir?

A) Ne ekersen onu biçersin.

B) Ne doğrarsan aşına o çıkar kaşığına.

C) Tembele iş buyur sana akıl öğretsin.

D) Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.

12. “Allah’a dayandım!” diye sen çıkma yataktan.

Manayı tevekkül bu mudur? Hey gidi nadan!

Ecdadını, zannetme, asırlarca uyurdu;

Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu?

Mehmet Akif ERSOY

Verilen dizede şairin eleştirdiği durum aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Allah’a güvenmek

B) Atalarımızın yaptıkları

C) Atalarla gurur duymak

D) Tevekkülü pasiflik olarak anlamak


Test 5 1. C 2. A 3. B 4. C 5. D 6. A 7. B 8. A 9. C 10. D 11. C 12. D


KAZA VE KADER - 6


1. Aşağıdaki ayetlerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden

farklıdır?

A) “…Eğer müminler iseniz ancak Allah’a güvenin.”

(Mâide suresi, 23. ayet.)

B) “…İnananlar yalnız Allah’a dayanıp güvensinler.”

(İbrahim suresi, 11. ayet.)

C) “Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık

eder.”

(Alâk suresi, 6.ve 7. ayetler)

D) “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan…”

(Furkân suresi, 58. ayet.)

2. Verilenlerden hangisi tevekkülün sözlük anlamlarından

biri değildir?

A) Yüceltmek

B) Sığınmak

C) Dayanmak

D) Güvenmek

3. “Ey Ebû Hureyre! Allah’tan başka hiçbir şeye ümit bağlama.

Allah’a tevekkül eyle. Bir arzun varsa Allah Teâlâ

Hazretleri’nden iste. Allah-ü Teâlâ’nın âdet-i ilâhiyyesi (işi,

kânunu) şöyledir ki; her şeyi bir sebep altında yaratır. Bir iş

için sebebine yapışmak ve sonra Allah Teâlâ’nın yaratmasını

beklemek lâzımdır. Tevekkül de bundan ibârettir.”

(Hadis-i şerif)

Hz. Muhammed (sav.)’in bu hadisinden aşağıdaki yargılardan

hangisine ulaşılamaz?

A) Ümit bağlanacak yegâne varlık Allah’tır.

B) İstekler direkt Allah’a iletilmelidir.

C) Dua çalışmaktan daha önemlidir.

D) Gayret kuldan sonuç Allah’tandır.

4. * “…Kim Allah (yasakların)’tan sakınırsa (Allah) ona bir

çıkış (yolu) gösterir. Ve onu ummadığı yerden rızıklandırır.

Kim Allah’a dayanırsa Allah, ona yeter…”

(Talâk suresi, 2-3. ayetler)

* “Allah, inanıp iyi işler yapanları ödüllendirir. Onlar için

büyük bir bağışlanma ve güzel bir rızık vardır.”

(Sebe suresi, 4. ayet)

* “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan…”

(Furkân suresi, 58. ayet)

Bu ayetlere göre aşağıdakilerden hangisi İslam’ın tevekkül

anlayışına aykırıdır?

A) Yalnızca Allah’a ibadet edilmelidir.

B) Allah, doğru davrananların rızkını bereketlendirir.

C) Yalnız Allah’a güvenmek insanın ümidini canlı tutar.

D) Müslüman, sadece dua ile her işin üstesinden gelineceğini

bilmelidir.

5. Tedbir kuldan takdir Allah’tandır.

Bu ilkeyi kendine rehber edinen bir kişi aşağıdaki kavramlardan

hangisine uygun bir hayat yaşamaktadır?

A) Kadere

B) Ecele

C) Kazaya

D) Tevekküle

6. Alkollü bir şekilde araç kullanırken kaza yapıp sakat

kalan ve yaptığı bu kazadan dolayı kaderine kızan bir

kişi aşağıdaki kavramlardan hangisini yanlış anlamıştır?

A) Tevekkül

B) Âhiret

C) İbadet

D) Rızık


7. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir tevekkül anlayışına

örnektir?

A) Rızık için çalışılmalı ve Allah’tan yardım istenmelidir.

B) Çiftçi tarlaya tohumu atmalı ve daha sonra Allah’a güvenmelidir.

C) Şans oyunlarında para kazanabilmek için Allah’a çok

dua edilmelidir.

D) Hastalanınca doktora gidilmeli ve sağlık vermesi için

Allah’tan yardım istenmelidir.

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam dininin tevekkül

anlayışına uygun değildir?

A) Elimden geleni yaptım ama olmadı. Demek ki nasip değilmiş.

B) İnsan, gücünün yeteceği işleri yapmaya çalışmalıdır.

C) Sadece dua etmeyle işlerin hallolacağını mı sanıyorsun?

D) Yeterince çalıştım duaya ne gerek var!

9. Tarlasına gerekli bakımlarını yaptıktan sonra buğdayını

eken bir çiftçiye komşusu, “Bu sene mahsul istediğin gibi

olacak mı?” diye sorduğunda çiftçi; “Allah’ın izniyle” cevabını

verir.

Çiftçi bu cevabıyla öncelikle aşağıdakilerden hangisine

dikkat çekmek istemiştir?

A) İnsanın hür iradesine

B) Sabırlı olmanın gerekliliğine

C) Dua etmenin önemine

D) Tevekküle ve Allah’ın iradesine

10. “Her canlının sahip olduğu yaşam süresi” anlamına gelen

kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ecel

B) Ömür

C) Rızık

D) Kaza

11. “Yeryüzünde bulunan her canlı sonludur. Sadece kerem sahibi,

Yüce Rabb’inin varlığı süreklidir.”

(Rahmân suresi, 26 ve 27. ayetler.)

Bu ayetlerde Allah’ın hangi sıfatına vurgu yapılmaktadır?

A) Her şeyi bilmesine

B) Ebedî olmasına

C) Ezelî olmasına

D) Her şeye gücünün yetmesine

12. “Her can, ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz.”

(Ankebût suresi, 57. ayet)

“… Her biri (Güneş ve Ay), belirlenmiş bir süreye kadar hareketlerini

sürdürür…”

(Fâtır suresi, 13. ayet)

“O (Allah), sizi bir çamurdan yaratan, sonra size bir ecel,

(bir ömür süresi) tayin edendir…”

(En’âm suresi, 2. ayet)

“Allah’ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. (Ölüm) Belirli bir süreye

göre yazılmıştır...”

(Âl-i İmrân suresi, 145. ayet)

Verilen ayetlere göre aşağıdaki değerlendirmelerden

hangisi yanlıştır?

A) Her canlının ecelini Allah takdir etmiştir.

B) Allah insanı aynı özden yaratmıştır.

C) Evrende sadece insanlar için bir son belirlenmiştir.

D) İnsanlar, ölümden sonra Allah’ın huzurunda toplanacaklardır.


Test 6 1. C 2. A 3. C 4. D 5. D 6. A 7. C 8. D 9. D 10. B 11. B 12. C


KAZA VE KADER 7


1. Aşağıdakilerden hangisi insanın asla değiştirebileceği

konulardan biri değildir?

A) Allah’ın kendisi ile ilgili takdirini

B) İnsanların kendisi hakkındaki düşüncelerini

C) Gelecek ile ilgili planlarını

D) Olaylara karşı bakışını

2. Aşağıdakilerden hangisi tevekkül kavramının ifade ettiklerinden

biri değildir?

A) Çaba ve gayret

B) Sorumluluktan kaçma

C) Dua ve istek

D) Allah’a teslimiyet

3. Geçmişte yaptıklarının kendisine iş hayatında neler kazandırdığını

çocuğuna anlatıp onun geleceği hakkında

doğru kararlar almasına yardımcı olmak isteyen bir babanın

bu davranışı aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A) Emek ve rızık

B) Allah’ın iradesi

C) Fiziksel yasalar

D) Evrendeki düzen

4. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir tevekkül anlayışına

örnektir?

A) “Allah benim duamı kabul etmez.” diye düşünmek.

B) “Her dua Allah tarafından kesinlikle kabul edilir.” demek.

C) Hastalığın şifasını sadece doktorlardan beklemek.

D) İşinin başına geçip Allahtan kendisine hayırlı kazançlar

vermesini istemek.

5. Ayete’l-Kürsi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Bir ayetten oluşan bir suredir.

B) Kur’an’daki dua ayetlerine örnektir.

C) Allah’ın eşsizliği anlatılmaktadır.

D) Ahiret hayatını konu edinir.

6. “….Bir toplum kendilerinde bulunan (iyi davranışlar)ı değiştirmedikçe,

Allah onlara verdiği bir nimeti değiştirmez….”

(Enfal suresi,53. ayet)

Bu ayette aşağıdaki konulardan hangisi vurgulanmaktadır?

A) İnsan özgür irade sahibidir.

B) İnsan sınırsız bir özgürlüğe sahip değildir.

C) Allah sınırsız irade sahibidir.

D) İnsan Allah’a güvenmelidir.


7. Allah, Kur’an-ı Kerim’de insanlara bazı mesajlar vermektedir.

Aşağıdakilerden hangisi Ayet’l- Kürsi’de verilen mesajlardan

biri değildir?

A) İnsanlar sınırlı bir ilme sahiptir.

B) Yaratılanlara ilahi vasıflar yüklenemez.

C) Allah hiçbir şeyden gafil değildir.

D) İnsan yaptıklarının hesabını vermek için diriltilecektir.

8. Aşağıdakilerden hangisi Ayete’l-Kürsi’ye inanan bir insanın

kabul edebileceği bir düşüncedir?

A) Evren tesadüf sonucu var olmuştur.

B) İnsan Allah’ın ilminden hiçbir şey kavrayamaz.

C) Var olan her şey Allaha aittir.

D) Allah dahil her şey sonludur.

9. Aşağıdakilerden hangisi Ayete’l-Kürsi’nin anlamı arasında

yer almaz?

A) “…Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama….”

B) “…O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir…”

C) “…O, yücedir, büyüktür.”

D) “…İnananlar yalnız Allaha dayanıp güvensinler.”

10. Aşağıdakilerden hangisi evrensel yasaların ortak özelliğidir?

A) Canlıların biyolojisi ile ilgilidirler.

B) Allah’ın iradesinin sonucudurlar.

C) İnsanlar arası ilişkilerle ilgilidirler.

D) Madde ve enerjinin değişimi ile ilgilidirler

11. Aşağıdaki ayetlerden hangisi “ecel ve ömür” konusu ile

ilgilidir?

A) ”Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden

ayrılmıştır…”

(Bakara suresi,256.ayet)

B) ”Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik ister şükredici

olsun ister nankör.”

(İnsan suresi,3.ayet)

C) ”Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından

başka bir şey yoktur.”

(Necm suresi,39.ayet)

D) “…( Güneş ve Ay’dan) her biri, belirlenmiş bir sureye

kadar hareketlerini sürdürürler…”

(Fatır suresi,13.ayet)

12. Bir gün Nasrettin Hoca pazara giderken çocuklar etrafını

sarmışlar. Hepsi birer düdük ısmarlamış, ama para veren

olmamış. Hoca çocukların tümüne olumlu cevap vermiş:

– Peki, olur... Çocuklardan yalnız biri, elinde para olduğu

halde, Hoca’ya şunları söylemiş:

– Şu parayla bana bir düdük getirir misin? Hoca akşama

doğru pazardan dönmüş. Yolunu bekleyen çocuklar hemen

Hoca’nın etrafını sararak düdüklerini istemişler.

Nasrettin Hoca, cebinden bir düdük çıkarıp kendisine para

veren çocuğa uzatmış.

Ötekileri bağırmaya başlamışlar: – Ya bizim düdükler nerede?

Hoca’nın cevabı kısa ve anlamlı olmuş: – Parayı veren düdüğü

çalar.

Bu hikâyede Hoca’nın vermek istediği mesaj aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Kendi düşen ağlamaz.

B) Emek olmadan rızık olmaz.

C) Allah’tan başkasına güvenilmez.

D) Herkes işini kendisi görmelidir.


Test 7 1. A 2. B 3. A 4. D 5. C 6. A 7. D 8. C 9. D 10. B 11. D 12. B
Kaza ve Kader - 1


1. Tüm canlılar varlıklarını sürdürebilmek için oksijene ihtiyaç

duyar. Denizde yaşayan canlılar için suyun tuzluluk

oranı, onların varlıklarını sürdürebileceği orandadır.

Yıldızların ve gezegenlerin büyüklükleri ile birbirlerinden

uzaklıkları evrenin dengesini bozmayacak şekilde

Allah tarafından takdir edilmiştir.

Bu paragraftan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deniz canlıları tuzlu suda yaşayabilir.

B) Allah, her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.

C) Canlılar yaşayabilmek için oksijene ihtiyaç duyar.

D) Yıldız ve gezegenler birbirlerinden mesafece uzak

oldukları için evrendeki düzen bozulmaz.

2. Çevremizdeki varlıklara dikkat ettiğimizde her şeyin

belirli bir ahenk ve düzen içerisinde hareket ettiğini görürüz.

Allah, kâinatta bulunan her şeyi bir plan ve ölçü

içerisinde yaratmıştır. Kur’an-ı Kerim’de bu gerçeği ifade

eden ayetler bulunmaktadır.

Bu paragrafta anlatılanlara aşağıdaki ayetlerden

hangisi örnek olarak gösterilemez?

A) ”Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin

sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?” (Fatır suresi,

43. ayet)

B) “...Allah her şeyi yaratmış, ona bir ölçü, biçim ve düzen

vermiştir.” (Furkan suresi, 2. ayet)

C) ”Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O’dur.

Her biri bir yörüngede hareket etmektedir.”(Enbiya

suresi, 33. ayet)

D) ”Gökten bir ölçüye göre suyu indiren O’dur. Biz

onunla ölü bir memlekete hayat veririz.” (Zuhruf suresi,

11. ayet)

3. “Biz, her şeyi bir ölçüye (düzene, plana) göre yarattık.”

(Kamer suresi, 49. ayet)

Bu ayete göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Evren, bir plana ve düzene göre yaratılmıştır.

B) Ayette geçen “Biz” ifadesinden Allah anlaşılmalıdır.

C) Evren ve canlılar Allah tarafından yaratılmıştır.

D) Evrenin yalnızca bir kısmında ölçü ve düzen vardır.

4. 1. “...Her şeyi Allah yaratmış, yarattıklarına bir ölçü,

biçim ve düzen vermiştir.”(Furkan suresi, 2. ayet)

2. “Gökten bir ölçüye göre suyu indiren odur. Biz,

onunla (kupkuru) ölü bir memlekete hayat veririz...

(Zuhruf suresi,11. ayet)

Bu iki ayetle ilgili olmayan yargı aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Yaratılışın kaynağı yağmurdur.

B) Yağmur, Allah tarafından belli bir ölçüye göre yağdırılmaktadır.

C) Yağmur ile Allah ölü toprağı yeniden diriltir.

D) Her şey belli bir ölçüye göre yaratılmıştır.

5. • Bazı gök cisimlerinin etrafını saran gaz tabakasına

atmosfer denir.

• Atmosfer, canlıların yaşaması için gerekli olan oksijen,

karbondioksit ve azot kaynaklarını geniş ölçüde

sağlar.

• Amosfer, fotosentez için gerekli olan güneş ışınını

geçirir. Aynı zamanda öldürücü ultraviyole ışınlarından

ve kozmik ışınlardan, uzaydan yağan meteorlardan,

dünyayı korur.

Verilen bu bilgiler aşağıda mealleri verilen ayetlerden

hangisi ile ilgilidir?

A) “…Kim Allah’tan (O’nun yasaklarından) sakınırsa

(Allah) ona bir çıkış (yolu) gösterir ve onu ummadığı

yerden rızıklandırır. Kim Allah’a dayanırsa Allah, ona

yeter…(Talak suresi, 2 ve 3. ayetler)

B) “Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için

seçmiş olur, kim de doğruluktan saparsa kendi zararına

sapmış olur. Hiçbir günahkâr, başkasının günah

yükünü üstlenmez…(İsrâ suresi, 15. ayet)

C) “... Böylece herkes kazancına göre karşılık görür.

Onlara haksızlık edilmez.” (Casiye suresi, 22. ayet)

D) “Gökleri yedi kat yaratan O’dur. Rahman’ın yaratmasında

bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir

de bir bak bir bozukluk görüyor musun?”(Mülk suresi,

3. ayet)

6. “Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” (Kamer suresi,

49. ayet)

Yukarıdaki ayette geçen “ölçü” sözcüğünün anlamı

aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A)Plan

B)Ahenk

C)Tesadüf

D)Düzen


7. Evrende yer alan canlı cansız tüm varlıklar eşsiz bir

uyum ve düzen içindedir. Kâinattaki tüm varlıkları yaratan

Allah, her şeyi uyumlu ve ölçülü bir şekilde yaratmıştır.

Bu parçadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Allah, her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.

B) İnsanın iradesi ve özgürlüğü vardır.

C) Ecel ve ömür Allah’ın bilgisindedir.

D) Her canlı bir gün ölümü tadacaktır.

8. “Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken

(her vakit) Allah’ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı

hakkında derin derin düşünürler: (ve şöyle derler:)

Rabb’imiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Sen yücesin.

Bizi cehennem azabından koru!”(Al-i imran suresi,141.

ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarabilecek

bir ders değildir?

A) Evrendeki uyum ve denge üzerinde düşünmeliyiz.

B) Her şeyin bir amaç için yaratıldığını bilmeliyiz.

C) Allah’ı sadece namazlardan sonra anmalıyız.

D) Evreninin yaratılışı hakkında düşünmeliyiz.

9. “Gökleri yedi kat yaratan O’dur. Rahman’ın yaratmasında

bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de

bir bak, bir bozukluk görüyor musun?”(Mülk suresi, 3.

ayet)

Bu ayette vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Allah, her şeyi önceden takdir etmiştir.

B) Allah, her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.

C) Her konuda Allah’a tevekkül etmek gerekmektedir.

D) Evrendeki yasaları Allah belirlemiştir.

10. 1. “O Rab ki seni yarattı, sana düzgün ve ölçülü bir biçim

verdi.”(İnfitar suresi, 7. ayet)

2. “Güneş ve ay bir hesaba göre (hareket etmekte)dir.

Göğü Allah yükseltti ve mizanı O koydu.”(Rahman

suresi, 5-8. ayetler)

Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

A) Güneş ve ay belli bir düzene göre hareket etmektedir.

B) Göğü yükselten ve mizanı koyan Allah’tır.

C) Kâinat kendiliğinden oluşmuştur.

D) İnsanı yaratan Allah’tır.

11. 1. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle gece

ve gündüz meydana gelir.

2. Denizin tuzluluk oranı orada yaşayan canlılar için

uygun seviyededir.

3. Bitkiler karbondioksit kullanıp oksijen üretirler.

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki sonuçlardan

hangisine ulaşabiliriz?

A) Evrendeki her şey tesadüfen oluşmuştur.

B) Evrende her şey bir ölçü, ahenk ve düzene göre

yaratılmıştır.

C) Evrendeki düzen zaman içerisinde bozulmaktadır.

D) Evrendeki bitkiler çevresine zarar vermektedir.

12. 1.“Güneş ve ay bir hesaba göre (hareket etmekte)dir.

Yıldızlar ve ağaçlar (Allah’a) secde eder. (Allah’ın

koyduğu ölçülere göre hareket eder.) Göğü Allah

yükseltti ve mizanı (dengeyi) o koydu. Sakın dengeyi

bozmayın.”(Rahman suresi, 5-8. ayetler)

2.“Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O’dur.

Her biri bir yörüngede hareket etmektedir.”(Enbiya

suresi, 3. ayet)

3. “O (Rab) ki seni yarattı ve düzenledi, sana ölçülü bir

biçim verdi.”(İnfitar suresi, 3. ayet)

4. “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip

dayan…”(Furkan suresi, 58. ayet)

Yukarıda verilen ayetlerden hangisi verdiği mesaj

açısından diğerlerinden farklıdır?

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.


Test 1 1. B 2. A 3. D 4. A 5. D 6. C 7. A 8. C 9. B 10. C 11. B 12. D


TEST 2

Kaza ve Kader - 2


1. 1.“Onlara bir delil de gecedir ki biz ondan gündüzü sıyırıp

çekeriz de birden karanlığa gömülürler. Güneş de

(bir delildir onlara) akar gider yörüngesinde. İşte bu çok

güçlü ve her şeyi bilen Allah’ın yaratmasıdır...”(Yasin

suresi, 37-40. ayetler)

2.“(Ey insanlar!) Biz sizi basit bir sudan yaratmadık

mı? İşte o suyu, belli bir süreye kadar sağlam

bir yere yerleştirdik, sonra da ona ölçülü bir biçim

verdik...”(Mürselat suresi, 20-23. ayetler)

3.“Her toplumun (belirli) bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde

onu ne bir an erteleyebilir ve ne de bir an öne

alabilirler.”( A’râf suresi, 34. ayet)

Yukarıda verilen ayet mealleri sırasıyla hangi seçenekteki

kavramlara örnek olur?

A) Fiziksel yasalar/Toplumsal yasalar//Biyolojik yasalar

B) Evrensel yasalar/Fiziksel yasalar/Toplumsal yasalar

C) Toplumsal yasalar/Fiziksel yasalar/Biyolojik yasalar

D) Fiziksel yasalar/Biyolojik yasalar/Toplumsal yasalar

2. Zamanı geldiğinde evrendeki olayların yüce Allah’ın

programladığı şekilde gerçekleşmesine - - - - denir.

Başka bir ifade ile - - - - , Allah’ın önceden bilip takdir

ettiği şeylerin yeri ve zamanı geldiğinde ortaya çıkmasına

denir.

Boş bırakılan yerlere aşağıdaki kavramlardan hangisinin

gelmesi uygun olur?

A) kader

B) kaza

C) emek

D) tevekkül

3. Allah’ın her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde

programlamasına verilen ad aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Kaza

B) Rızık

C) Kader

D) Ecel

4. Bu yasaları bilmek, insanların çevresiyle uyum içerisinde

yaşamasını sağlar. İnsanların birbirlerinin haklarına

özen göstermelerini ve birbirlerine zarar verici davranışlardan

kaçınmalarını sağlar.

Yukarıda verilen bu bilgi, Allah’ın evrene koyduğu

hangi yasa ile ilgilidir?

A) Toplumsal yasalar

B) Biyolojik yasalar

C) Fiziksel yasalar

D) Evrensel yasalar

5. Bu yasalar; madde ve enerjinin oluşumu, değişimi,

yapısı, hareketi ve maddeler arası ilişkilerle ilgilidir.

Deney, gözlem ve araştırmalar neticesinde anlaşılabilen

bu yasalar değişmez olup evrensel bir niteliğe

sahiptir.

Bu bilgiler aşağıda verilen yasalardan hangisiyle

ilgilidir?

A) Psikolojik yasalar

B) Biyolojik yasalar

C) Fiziksel yasalar

D) Toplumsal yasalar

6. 1. Kuraklık sebebiyle yaşanabilir yerlere göçün artması

2. Sanayileşen bölgelere göçlerin artması

3. Gelir dağılımının dengeli olduğu toplumlarda yoksulluğun

azalması

4. Adaletsizliğe bağlı olarak toplumsal barışın bozulması

Bu olaylar aşağıdaki yasalardan hangisiyle ilgilidir?

A) Fiziksel yasalar

B) Biyolojik yasalar

C) Psikolojik yasalar

D) Toplumsal yasalar


7. Canlıların yapısı, beslenmesi, barınması ve gelişmesiyle

ilgili yasa aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biyolojik yasa

B) Fiziksel yasa

C) Toplumsal yasa

D) Psikolojik yasa

8. İnsan, özgür iradesiyle seçim yapabildiği için eylemlerinden

sorumludur.

Buna göre, insanın sorumlu bir varlık olması aşağıdakilerin

hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Duyu organlarına sahip olmasından

B) Üreyebilen bir varlık olmasından

C) Canlı ve aktif olmasından

D) İrade ve akıl sahibi olmasından

9. Sözlük anlamı olarak ölçü, miktar, tayin ve bir şeyi

belirli ölçülere göre yaratmak ve belirlemek olarak

tarif edilen kavram, aşağıdakierden hangisidir?

A) Ecel

B) Kader

C) Kaza

D) Ömür

10. Toplumsal yasalar Kur’an-ı Kerim’de “ - - - - “ kavramıyla

isimlendirilmektedir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan

hangisi getirilmelidir?

A) Tevekkül

B) Rızık

C) Sünnetullah

D) Ecel

11. “(Öyle) Bir fitneden sakının ki aranızdan yalnız haksızlık

edenlere erişmekle kalmaz (hepinize erişir)...” (Enfâl

suresi, 25. ayet)

Bu ayette verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Bireysel hayatın toplumsal yasalarla hiçbir ilgisi

yoktur.

B) İnsanların yaptığı yanlışlık, tüm toplumu etkiler.

C) Bazı fitneler zararsız, bazı fitneler ise zararlıdır.

D) Haksızlık, sadece o haksızlığı yapanı etkiler.

12. Allah; bitki, insan ve hayvanların yaratılışını biyolojik

yasalara bağlı kılmıştır.

Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi biyolojik

yasalara örnek olarak gösterilemez?

A) Suyun 100 derecede kaynaması

B) İnsanın solunum sistemine sahip olması

C) Bütün meyvelerin çift çift yaratılması

D) Kuşların uçabilmek için kanatlara sahip olması


Test 2 1. D 2. B 3. C 4. A 5. C 6. D 7. A 8. D 9. B 10. C 11. B 12. A


TEST 3

Kaza ve Kader - 3


1. İnsan; düşünce, söz ve davranışlarında özgür bir

varlıktır. İnsan, kendisine Allah tarafından verilen - - - -

sayesinde iyiyi kötüden, doğruyu da yanlıştan ayırt

edebilir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden

hangisi getirilmelidir?

A) İrade

B) Akıl

C) Tevekkül

D) Rızık

2. 1. “Ona iki yolu (iyi ve kötüyü) gösterdik.”(Beled suresi,

10. ayet)

2. “De ki: Hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin,

dileyen inkar etsin...”(Kehf suresi, 29. ayet)

Bu iki ayete göre aşağıdaki yargılardan hangisine

ulaşılamaz?

A) Allah, insanlara özgür irade vermiştir.

B) Allah, insanları tercihlerinde özgür bırakmıştır.

C) İnsanların eylemleri Allah tarafından belirlenmiştir.

D) Allah, insanlar için nelerin iyi olduğunu açıklamıştır.

3. Dinimiz, akıl sahibi olmayı sorumluluğun ön şartlarından

biri saymıştır. Bu bakımdan akıl ve özgür irade

sahibi insan, sorumluluğu başkasına atamaz. Yaptığı

işlerin sorumluluğunun kendisine ait olduğu bilinciyle

hareket eder.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinden çıkarılacak

bir yargı değildir?

A) Sorumlulukla akıl arasında herhangi bir ilişki yoktur.

B) İnsan tüm tercihlerinden sorumludur.

C) İrade insana sorumluluk getirmiştir.

D) Akıl, sorumluluğun temelidir.

4. “Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için

seçmiş olur, kim de doğruluktan saparsa kendi zararına

sapmış olur. Hiçbir günahkâr, başkasının günah

yükünü üstlenmez…”(İsrâ suresi, 15. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetle ilişkili değildir?

A) İnsanın yaptığı kötü amelleri kendi zararınadır.

B) İnsanın yaptığı güzel iş ve davranışlar (sâlih amel)

kendi yararınadır.

C) Her insan kendi tercihlerinden sorumludur.

D) İnsan tercihlerinde özgür bırakılmamıştır.

5. Aşağıdakilerden hangisi insanın özgür iradesi sonucu

ortaya çıkan bir durumdur?

A) Ecel

B) Çalışkanlık

C) Cinsiyet

D) Göz rengi

6. İnsanın sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki cümlelerden

hangisi yanlıştır?

A) İnsan, özgür ve sorumlu bir varlık olarak yaratılmıştır.

B) İnsan, özgür iradesi ile yaptığı davranışlarından sorumludur.

C) İnsan, özgür iradesini kullanarak tercihlerde bulunur.

D) İnsan, özgür iradesi ile sahip olamadığı özelliklerinden

de sorumludur.


7. İnsanın özgürlüğü ve sorumluluğu arasında ilişki vardır.

Bu ilişkiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi

yanlıştır?

A) Her insan kendi davranışlarından sorumludur.

B) İnsanın sorumluluğunun ve özgürlüğünün sınırı yoktur.

C) İnsan, özgürlüğü oranında yaptıklarından sorumludur.

D) Allah, insana gücü oranında yük yüklemiştir.

8. Kişinin, özgür iradesiyle yaptıklarını kadere bağlaması

doğru değildir.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle aynı anlama

gelir?

A) İnsanın, kaderinde olanı özgür iradesi ile değiştirmesi

mümkün değildir.

B) İnsanın kaderi ile özgür iradesi sürekli çatışma halindedir.

C) İnsan, tercihlerinin sorumluluğundan kaçamaz.

D) İnsan iradesinin, davranışları üzerinde hiçbir etkisi

yoktur.

9. “Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için

seçmiş olur, kim de doğruluktan saparsa kendi zararına

sapmış olur. Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın

günah yükünü yüklenmez.”(İsrâ suresi,15.ayet)

Bu ayette vurgulanan düşünce aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Özgür irade

B) Tevekkül

C) Ecel ve ömür

D) Kaza ve kader

10. Kader, Allah’ın her şeyi önceden bilip takdir etmesidir.

Kaza ise Allah’ın önceden bilip takdir ettiği bu olayların

yeri ve zamanı geldiğinde gerçekleşmesidir.

Bu durumda insanın yaptıklarından sorumlu tutulmasının

sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanın bilgisi sınırsız olduğu için sorumlu tutulmuştur.

B) İnsan, kaderinde olacakların bilgisine önceden sahip

olduğu için sorumlu tutulmuştur.

C) İnsan, kaderinde olacakları önceden sezdiği için sorumlu

tutulmuştur.

D) İnsan, aklı ile kavrayıp özgür iradesi ile seçim yapabildiği

için tercihlerinden sorumlu tutulmuştur.

11. Aşağıdakilerden hangisi insanın özgür irade sahibi

olduğunu vurgulayan bir ayet değildir?

A) “Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsusutur.”

(Fatiha suresi, 1. ayet)

B) “De ki: Hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin,

dileyen inkar etsin...”(Kehf suresi, 29. ayet)

C) “Dinde zorlama yoktur. Artık doğruluk ile eğrilik birbirinden

ayrılmıştır.” (Bakara suresi, 256. ayet)

D) “Şüphesiz biz insana doğru yolu gösterdik. İster

şükredici olsun ister nankör olsun.” (İnsan suresi, 4.

ayet)

12. İnsanın, eylemleri ile özgür iradesi arasındaki ilişkiyi

ifade eden aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?

A) İnsanın eylemlerinde iradesinin hiçbir etkisi yoktur.

B) İnsanın özgür iradesi üzerinde fiziksel yasalar etkili

iken toplumsal tasaların hiçbir etkisi yoktur.

C) İnsan, özgür iradesini Allah’ın belirlediği yasalar çerçevesinde

kullanır.

D) İnsanın özgür iradesi üzerinde, sadece biyolojik yasalar

etkilidir.


Test 3 1. B 2. C 3. A 4. D 5. B 6. D 7. B 8. C 9. A 10. D 11. A 12. C


TEST 4

Kaza ve Kader - 4


1. ”Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü

tutar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de

kendi zararınadır...” (Bakara suresi, 286. ayet)

Verilen bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Sorumluğumuz gücümüzle sınırlıdır.

B) Yaptığımız her iyilik kendi yararımızadır.

C) Yaptığımız her kötülük kendi zararımızadır.

D) Allah, insana gücünün üzerinde yük yüklemiştir.

2. “…Hiçbir kimse başkasının günah yükünü yüklenmez…”

(Zümer suresi, 7. ayet)

Bu ayetten çıkartılabilecek mesaj aşağıdakilerden

hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Çocuklar ve deliler günahsızdırlar.

B) Günahkar bir insan tevbe ederek günahlarından temizlenebilir.

C) Her insan, kendi günahından sorumludur.

D) Günahkar insanlar sorumsuz insanlardır.

3. “Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden

ayrılmıştır...”(Bakara suresi, 256. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Allah, inanç konusunu insanın özgür iradesine bırakmıştır.

B) Doğrulukla eğrilik Allah tarafından insana bildirilmiştir.

C) Hiç kimse belli bir dine inanması için zorlanamaz.

D) Tüm insanlar, Allah’a iman etmek zorundadırlar.

4. Akıl ve irade sahibi olan insan; düşünce, söz ve davranışlarında

özgür bir varlıktır. İnsan, bu özgür iradesi

ve aklı sayesinde iyiyi kötüden, doğruyu da yanlıştan

ayırt edebilir. İnsanın iradesi denildiğinde genel olarak

en az iki seçenekten birini tercih etme gücü anlaşılır.

İnsan yaratılış bakımından diğer varlıklardan farklıdır.

Özellikle tercih hakkı onu diğer varlıklardan ayırır.

Bundan dolayı özgür iradesiyle seçim yapabilen insan

yaptıklarından sorumlu tutulmuştur.

Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) İnsan, aklı sayesinde iyiyi kötüden ayırabilir.

B) İnsanın tüm davranışları önceden belirlendiği için

seçme özgürlüğü yoktur.

C) İnsan, özgür iradesi ile iyilik ya da kötülük yapabilir.

D) İnsanın özgür olması, sorumlu olmasını gerektirir.

5. - - - - zorlama ve baskı olmadan insanın kendi iradesiyle

karar vermesidir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden

hangisinin gelmesi uygundur?

A) Özgürlük

B) Tevekkül

C) Ecel

D) Ömür

6. “Allah, kimseye gücünün üstünde bir yük yüklemez.

Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kazandığı kötülük

de kendi zararınadır.” (Bakara suresi, 286. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılamaz?

A) İnsan, gücü ölçüsünde sorumluluk sahibidir.

B) İnsan, iyilik yapmalı, kötülükten kaçınmalıdır.

C) İnsanı diğer varlıklardan ayıran özelliği akıldır.

D) İnsan, özgür irade sahibi olduğu için sorumludur.


7. • İnsan, beslenmesine dikkat etmezse hastalanır.

• İnsan, doğayı korumaz ve doğal kaynakları israf

ederse ortaya çıkan olumsuzluklardan etkilenir.

Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine

ulaşılabilir?

A) İnsanın kaderi önceden belirlendiği için eylemlerinde

özgür değildir. Bundan dolayı sorumsuzdur.

B) İnsan, her işini yapmadan önce tedbirini almalı, sonra

Allah’a tevekkül etmelidir.

C) İnsan, başına her ne gelirse gelsin Allah’a güvenmeli

ve kendisini sorgulamamalıdır.

D) İnsan, özgür iradesini kullanmadan sadece Allah’a

tevekkül etmelidir.

8. “Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için

seçmiş olur, kim de doğruluktan saparsa kendi zararına

sapmış olur. Hiçbir günahkâr, başkasının günah

yükünü yüklenmez…(İsra suresi, 15. ayet)

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi verilen ayetle paralellik

gösterir?

A) Ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına.

B) Damlaya damlaya göl olur.

C) Mal canın yongasıdır.

D) Üzüm üzüme baka baka kararır.

9. İslam dinine göre insan aşağıdaki hangi iki özelliğinden

dolayı sorumludur?

A) Ten rengi ve milliyeti

B) Irkı ve cinsiyeti

C) Göz rengi ve zenginliği

D) Aklı ve özgür iradesi

10. İnsanın özgürlüğü, baskı olmadan kendi özgür iradesiyle

karar verebilmesidir. İnsanın sorumluluğu ise özgür

iradesiyle yaptığı tercihlerin sonuçlarının hesabını

verebilmesidir.

Bu paragraftaki düşünceyi aşağıda verilen ayetlerden

hangisi desteklemektedir?

A) “Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından

başka bir şey yoktur.”(Necm suresi, 39. ayet)

B) “Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden

ayrılmıştır...”(Bakara suresi, 256. ayet)

C) “(Ey insanlar!) Biz sizi basit bir sudan yaratmadık

mı? İşte o suyu, belli bir süreye kadar sağlam bir

yere yerleştirdik, sonra da ona ölçülü bir biçim

verdik...”(Mürselat suresi, 20-23. ayetler)

D) “Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan odur.

Her biri bir yörüngede hareket etmektedir.”(Enbiya

suresi, 33. ayet)

11. 1. İnsanın sorumluluğu özgürlüğü oranındadır.

2. İnsan akıllı ve özgür irade sahibi olduğu için eylemlerinden

sorumludur.

3. İnsan deprem, sel gibi doğal afetleri engelleyebilir.

4. İnsan, sınırsız özgürlüğe ve sınırsız sorumluluğa

sahip bir varlıktır.

İnsanın sorumluluğuyla ilgili verilen yargılardan

hangileri doğrudur?

A) 1. ve 2. B) 1. ve 4.

C) 2. ve 3. D) 3. ve 4.

12. İnsanın özgürlüğü ve sorumluluğuyla ilgili olarak

aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) İnsanın özgürlüğünün de sorumluluğunun da bir

sınırı vardır.

B) Allah, insanı özgürlüğü oranında sorumlu tutmuştur.

C) İnsan, söz ve eylemlerinde özgür değildir.

D) İnsanın söz ve eylemlerinde sorumluluğu vardır.


Test 4 1. D 2. C 3. D 4. B 5. A 6. C 7. B 8. A 9. D 10. B 11. A 12. C


TEST 5

Kaza ve Kader - 5


1. İnsanın çalışması ile ilgili aşağıda verilen cümlelerden

hangisi İslam inancına göre yanlıştır?

A) İnsan, çalıştığının karşılığını alacaktır.

B) İnsana çalışmasının karşılığı eksiksiz verilecektir.

C) Dünya ve ahiret mutluluğu çalışmakla kazanılır.

D) Hedeflere ulaşmak için dua etmek yeterlidir.

2. “Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından

başka bir şey yoktur.”(Necm suresi, 39. ayet)

Aşağıda verilen atasözlerinden hangisi bu ayetin

anlamıyla ilişkilidir?

A) Emeksiz yemek olmaz.

B) Acele giden ecele gider.

C) Ayağı yürüten baştır.

D) Acı acıyı keser, su sancıyı keser.

3. “Artık kim zerre ağırlığınca hayır işlerse onun karşılığını

görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük

işlerse, onun cezasını görecektir.”(Zilzal suresi, 7. ve 8.

ayetler)

Bu ayetten çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Yapılan her kötülüğün karşılığı vardır.

B) Allah, yapılan her iyiliğin karşılığını verecektir.

C) Yapılan bazı iyiliklerin karşılığı dünyada verilecektir.

D) İnsanın yaptığı her eylemin Allah katında bir karşılığı

olacaktır.

4. Çalışmak ve başarmak ile ilgili aşağıdaki cümlelerden

hangisi yanlıştır?

A) Aklımızı en iyi şekilde kullanıp çalışarak başarılı

olabiliriz.

B) Hayatta başarılı olmanın yolu çalışmaktan geçer.

C) Başarısız olmak kaderimizde varsa bunu çalışmakla

değiştiremeyiz.

D) Hiçbir zaman ümitsizliğe düşmeden başarılı olmak

için çalışmalıyız.

5. ”Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz”

Bu atasözü ile teşvik edilen davranış aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Dua etmek

B) Çalışmak

C) Tevekkül etmek

D) İbadet etmek

6. “Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip

satması, dilenmesinden hayırlıdır.” (Hz. Muhammed)

Peygamber efendimiz bu sözüyle aşağıdakilerden

hangisinin önemini dile getirmektedir?

A) Duanın

B) İbadetin

C) Çalışmanın

D) Ticaretin


7. Aşağıda verilen ayetlerin hangisi konusu bakımından

diğerlerinden farklıdır?

A) “Her canlı, ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz.”

(Ankebût suresi, 57. ayet)

B) “O (Allah), sizi bir çamurdan yaratan, sonra size bir

ecel, (bir ömür süresi) tayin edendir…” (En’âm suresi,

2. ayet)

C) “Allah’ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. (Ölüm)

Belirli bir süreye göre yazılmıştır...” (Âl-i İmrân suresi,

145. ayet)

D) “Onlar, kendi canları çekmesine rağmen yemeği

yoksula, yetime ve esire yedirirler.” (İnsan suresi, 8.

ayet)

8. Doğumdan ölüme kadar geçen süreye - - - - denir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden

hangisi getirilmelidir?

A) Ömür

B) Mühlet

C) Vâde

D) Ecel

9. “Allah’ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. (Ölüm) Belirli

bir süreye göre yazılmıştır...” (Âl-i İmrân suresi, 145.

ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılacak bir

sonuç değildir?

A) Hayat ve ölüm sadece Allah’ın elindedir.

B) Ölüm, Allah’ın takdiri ile gerçekleşir.

C) Ölümden sonra ahiret hayatı başlayacaktır.

D) Ölüm vakti Allah tarafından önceden belirlenmiştir.

10. Öğretmen öğrencilerinden “Emek ve Rızık” konusuyla

ilgili ayet ve hadis bulmalarını istemiştir.

Aşağıdaki öğrencilerden hangisi ödevini yanlış

yapmıştır?

A) Ali: “Hiç kimse kendi kazancından daha hayırlı rızık

yememiştir.”(Hadis-i şerif)

B) Fatma: “…Eğer müminler iseniz ancak Allah’a güvenin.”

(Mâide suresi, 23. ayet)

C) Hümeyra: “Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ

odun yüklenip satması, dilenmesinden hayırlıdır…”

(Hadis-i şerif)

D) Fikri: “Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından

başka bir şey yoktur.” (Necm suresi, 39.

ayet)

11. “İnsanın ömrünün sona ermesi” aşağıdaki kavramlardan

hangisi ile ifade edilir?

A) Mizan

B) Ecel

C) Ömür

D) Kıyamet

12. İslam’da ruhbanlık yoktur. Ruhbanlık kişinin dünya ile

ilgisini kesip sadece ahiret için çalışması demektir.

Dinimiz hem dünya hem ahiret için çalışmayı emreder.

Nitekim Kur’an’da - - - -

Aşağıdaki ayetlerden hangisiyle devam edilirse paragrafın

anlam bütünlüğü sağlanmış olur?

A) “Allah’ın sana verdiğiyle ahiret yurdunu ara, dünyadan

da kendi payını (nasibini) unutma. Allah’ın sana

ihsan ettiği gibi, sen de ihsanda bulun.” (Kasas suresi,

77. ayet)

B) “Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin

arasını bulup düzeltin ve Allah’tan korkup

sakının; umulur ki esirgenirsiniz.” (Hucurat suresi,

10. ayet)

C) “Güneş’i bir aydınlık, Ay’ı bir nur kılan ve yılların

sayısını ve hesabı bilmeniz için ona duraklar tespit

eden O’dur. Allah, bunları ancak hak ile yaratmıştır.

O, bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer

açıklamaktadır.” (Yunus suresi, 5. ayet)

D) “Ey insan, ‘üstün kerem sahibi’ olan Rabbine karşı

seni aldatıp yanıltan nedir? (İnfitar suresi, 6.ayet)


Test 5 1. D 2. A 3. D 4. C 5. B 6. C 7. D 8. A 9. C 10. B 11. B 12. A


TEST 6

Kaza ve Kader - 6


1. • Furkan: İlaçlarımı alırım. Şifa vermesi için Allah’a

dua ederim.

• Onur: Ödevlerimi yapar ve derslerime çalışırım,

sonra sınavda Allah’ın bana zihin açıklığı vermesi

için dua ederim.

• Beyza: Dürüstçe çalışırım. Allah’tan beni mahcup

etmemesini dilerim.

• Gamze: Şansıma güvenirim. Çalışmasam da

Allah’ın beni başarıya ulaştıracağına inanırım.

Yukarıdaki öğrencilerden hangisi tevekkülü yanlış

anlamıştır?

A) Furkan

B) Onur

C) Gamze

D) Beyza

2. İnsan başarıya ulaşmak için elinden gelen tüm maddi

ve manevi çabayı gösterdikten sonra, işin sonucunu

Allah’a bırakıp O’na güvenmesine - - - - denir

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki terimlerden

hangisi getirilmelidir?

A) Tevekkül

B) Ecel

C) Takdir

D) Ölçü

3. “…Eğer müminler iseniz ancak Allah’a güvenin.”(Maide

suresi, 23. ayet)

Bu ayet, tevekkül açısından değerlendirildiğinde

aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Çalışanlara Allah yardım eder.

B) İnanmak başarmak için yeterlidir

C) Başarının yolu çalışmaktan geçer.

D) İnananlar sadece Allah’a sığınmalıdır.

4. Hz. Ömer karşılaştığı bir topluluğa “Sizler kimlersiniz

ve ne iş yaparsınız?” diye sorar: “Bizler Allah’a tevekkül

eden (mütevekkil) insanlarız. Çalışmayız. Allah her

canlının rızkını yaratmıştır. Bizler vaktimizi ibadetle geçiririz.”

derler. Hz. Ömer, bu sözlere çok kızar: “Sizler

mütevekkil değil, hazır yiyici, başkasının sırtından

geçinen, asalak (müteekkil) insanlarsınız! Gerçek mütevekkil,

tohumunu tarlaya atan ve ondan sonra Allah’a

güvenip dayanan kimsedir.” der.

Bu parçada anlatılan olayın ana düşüncesi aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Ne kadar çabalasak da kaderimizde yazılan ne ise

o olur.

B) Allah’ın yarattığı rızka insan çalışmadan da ulaşır.

C) Bir çiftçi tarlasını ektikten sonra, onu sulasa da sulamasa

da farketmez. Çünkü Allah isterse o ürün

sulanmadan da yetişir.

D) Tevekkül pasif bir bekleyiş değil; çaba, gayret ve

daha sonra Allah’a güvenmektir.

5. Hedeflerimize ulaşabilmek için - - - - ,

İslam’ın tevekkül anlayışı düşünüldüğünde bu

cümleyi tamamlayan doğru ifade aşağıdakilerden

hangisidir?

A) oturup dua etmeliyiz.

B) kendimize güvenmeliyiz.

C) çalışıp Allah’a güvenmeliyiz.

D) ibadetlerimizi aksatmamalıyız.

6. “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan…”

(Furkan suresi, 58. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılamaz?

A) Allah, hayat sahibidir.

B) Allah’ın varlığının sonu yoktur.

C) Müminler, Allah’a tevekkül etmelidir.

D) Allah’tan başka varlıklara da tevekkül edilebilir.


7. Allah’a dayandım!” diye sen çıkma yataktan.

Manayı tevekkül bu mudur? Hey gidi nadan!

Ecdadını, zannetme, asırlarca uyurdu;

Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu?

(Mehmet Akif Ersoy)

Bu dörtlük aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?

A) Gerçek tevekkül nasıl olmalıdır?

B) Vatana karşı görevlerimiz nedir?

C) Tevekkül etmek neden önemlidir?

D) Vatan toprakları nasıl kazanılmıştır?

8. 1. Her işte bir hayır vardır.

2. Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.

3. Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter.

Verilen atasözü ve deyimlerde aşağıdaki kavramlardan

hangisi ile ilgili açıklama yoktur?

A) Emek

B) Tevekkül

C) Ecel

D) Rızık

9. “…İnananlar yalnız Allah’a dayanıp güvensinler.”

(İbrahim suresi,11. ayet)

Bu ayeti ilke edinen bir kişinin aşağıdaki davranışlardan

hangisini yapması beklenmez?

A) Başarıda Allah’ın yardımına güvenmesi

B) Başarılı olmak için Allah’a dua etmesi

C) Hiçbir zaman ümitsizliğe düşmemesi

D) Başarıyı şansta araması

10. “Çalış!” dedikçe dinimiz, çalışmadın, durdun,

Onun hesabına birçok hurafe uydurdun!

Sonunda bir de “tevekkül” sokuşturup araya,

Zavallı dini çevirdin maskaraya!”

(Mehmet Akif Ersoy)

Aşağıdakilerden hangisi şairin eleştirdiği davranışlardan

biri değildir?

A) Tembellik yapmak

B) İslam dinine göre yaşamak

C) İslam dini adına yanlış inançlar türetmek

D) Yanlış tevekkül anlayışıyla dinin değerini düşürmek

11. Aşağıda verilenlerden hangisi tevekkülün sözlük

anlamlarından biri değildir?

A) Yüceltmek

B) Sığınmak

C) Dayanmak

D) Güvenmek

12. Peygamberimiz Hendek Savaşı’nda sahabeden

Selman-ı Fârisî’nin teklifini kabul etmiş, Medine şehrinin

etrafına hendek kazdırmıştır. Böylece düşmanın

şehre girmesine engel olunmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu olaydan çıkarılması gereken

bir sonuçtur?

A) Başkalarının fikirlerini kendi fikrimize tercih etmeliyiz.

B) Her iş öncesi gerekli görüş alışverişinde bulunmalı

ve tedbir almalıyız.

C) Her zaman kendi düşüncemizde ısrarcı olmalıyız.

D) Daima başkalarının fikirlerine göre hareket etmeliyiz.


Test 6 1. C 2. A 3. B 4. D 5. C 6. D 7. A 8. C 9. D 10. B 11. A 12. B


TEST 7

Kaza ve Kader - 7


1. Aşağıdaki kavramlardan hangisi kendisi ile alakalı

olmayan bir ayet meali ile açıklanmıştır?

A) Tevekkül:“…Kim Allah(ın yasakların)’dan sakınırsa

(Allah) ona bir çıkış (yolu) gösterir.Ve onu ummadığı

yerden rızıklandırır. Kim Allah’a dayanırsa Allah, ona

yeter…”(Talak suresi, 2. ayet)

B) Emek: “Allah, gökleri ve yeri yerli yerince yaratmıştır.

Böylece herkes kazancına göre karşılık görür.

Onlara haksızlık edilmez.”(Casiye suresi, 22. ayet)

C) İrade: “Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi

iyiliği için seçmiş olur, kim de doğruluktan saparsa

kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkâr, başkasının

günah yükünü üstlenmez…”(İsra suresi, 15.

ayet)

D) Rızık: “Her toplumun (belirli) bir eceli vardır. Ecelleri

geldiğinde onu ne bir an erteleyebilir ve ne de bir an

öne alabilirler.”(A’raf suresi, 34. ayet)

2. Bakara suresinin 255. ayetidir. Bu ayet, Allah’ın yüce

sıfatlarını ve eşsiz kudretini anlatmaktadır.

Bu bilgiler Kur’an-ı Kerim’in aşağıdaki bölümlerinden

hangisi ile ilgilidir?

A) Ayete’l-Kürsi

B) Fatihâ suresi

C) Nass suresi

D) Felak suresi

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam dininin tevekkül

anlayışı açısından yanlıştır?

A) Elimden geleni yaptım ama olmadı. Demek ki nasip

değilmiş.

B) Yeterince çalıştım duaya ne gerek var?

C) İnsan, gücünün yeteceği işleri yapmaya çalışmalıdır.

D) Sadece dua etmeyle işlerin hallolacağını mı sanıyorsun?

4. Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

“Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O, daima diridir

(hayydır), bütün varlığın idaresini yürüten (kayyum)

dir. Onu ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde

ve yerde ne varsa hepsi onundur. İzni olmadan

huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O, kullarının

önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar

ise onun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir

şey kavrayamazlar. Onun sonsuz kudreti, gökleri ve

yeri kaplar. Onları görüp gözetmek ona ağır gelmez.

Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca O’dur.”

Verilen bu meal aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Fatiha suresine

B) Ayete’l-Kürsi’ye

C) Yasin suresine

D) Subhaneke duasına

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir tevekkül anlayışına

örnektir?

A) Rızık emeğe bağlıdır. Onun için çalışılmalı ve

Allah’tan yardım istenmelidir.

B) Çiftçi tarlaya tohumu atmalı ve daha sonra Allah’a

güvenmelidir.

C) Hastalanınca doktora gidilmeli ve daha sonra sağlık

vermesi için Allah’a dua edilmelidir.

D) Okul başarısı için Allah’a dua etmek yeterlidir. Allah

dua eden bir öğrenciyi derslerinde başarılı yapar.

6. Tarlasına gerekli bakımlarını yaptıktan sonra buğdayını

eken bir çiftçiye komşusu, “Bu sene mahsul istediğin

gibi olacak mı?” diye sorduğunda çiftçi; “Allah’ın izniyle”

cevabını verir.

Çiftçi bu cevabıyla öncelikle aşağıdakilerden hangisine

dikkat çekmek istemiştir?

A) İnsanın hür iradesine

B) Sabırlı olmanın gerekliliğine

C) Tevekküle ve Allah’a güvenmeye

D) Rızkın Allah’ın elinde olduğuna


7. Arif öğretmen öğrencilerine, tevekkül ile ilgili ayet ve

hadis bulup yazmalarını ödev olarak vermiştir.

Aşağıdaki hangi öğrenci ödevini yanlış yapmıştır?

A) Fatma: “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip

dayan…”(Furkan suresi, 52. ayet)

B) Arda: “Deveni sağlam bir ağaca bağla sonra tevekkül

et”.(Hadis-i Şerif)

C) Beyza: “…İnananlar yalnız Allah’a dayanıp güvensinler.”

(Âli İmran suresi, 160. ayet)

D) Hakkı: Allah, sizi bir çamurdan yaratan, sonra size

bir ecel, (bir ömür süresi) tayin edendir…”(En’am

suresi, 2. ayet)

8. - - - - Allah’a teslim olmak, güvenmek, dayanmak ve

ona sığınmak demektir. Terim olarak ise, bir işi yaparken

elinden gelen gayreti gösterdikten sonra Allah’a

güvenip sonucu O’ndan beklemek demektir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden

hangisi gelmelidir?

A) Tevekkül

B) Kaza

C) Din

D) Kader

9. Tedbir kuldan takdir Allah’tandır.

Bu ilkeyi kendine rehber edinen bir kişi aşağıdaki

kavramlardan hangisine uygun bir hayat yaşamaktadır?

A) Kadere

B) Ecele

C) Tevekküle

D) Kazaya

10. “Ayete’l-Kürsi” ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden

hangisi yanlıştır?

A) Kürsüde okunduğu için bu adı almıştır.

B) Konusu Allah’ın sıfatlarıdır.

C) Bakara suresinde yer alır.

D) Bir ayetten ibarettir.

11. 1. Planlamak

2. Sonucu kabullenmek

3. Allah’a güvenmek

4. Çalışmak

Tevekkülün uygulama aşamalarını dikkate aldığımızda

uyulması gereken doğru sıralama aşağıdakilerden

hangisidir?

A) 1.-2.-3.-4. B) 1.-4.-3.-2.

C) 3.-2.-4.-1. D) 3.-4.-1.-2.

12. Ayete’l-Kürsi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ayete’l-Kürsi’de, Allah’tan başka ilah olmadığı ve

O’nun sonsuz kudret sahibi olduğu vurgulanır.

B) Ayete’l-Kürsi’de, Allah’ın herşeyi bildiğinden, kullarının

ise Allah’ın dilediği kadar bilgiye sahip olduğundan

bahsedilir.

C) Ayete’l-Kürsi’de, kıyametin vaktinden sözedilmektedir.

D) Ayete’l-Kürsi’de, Allah’ın izni olmadan hiçbir kimsenin

şefaat edemeyeceği ifade edilmektedir.


Test 7 1. D 2. A 3. B 4. B 5. D 6. C 7. D 8. A 9. C 10. A 11. B 12. CHiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumunuz en kısa sürede yayınlanacaktır.