20 Eylül 2020

8. Sınıf 2. Ünite Deneme Testleri

 Zekât ve Sadaka - 1


1. İnsan yeme, içme, barınma ve korunma gibi ihtiyaçlarının

tamamını tek başına karşılayamaz. Belli bir yaşa kadar

anne-babasının desteği ile yaşar. Zamanla başkasına

olan ihtiyacı azalır; ancak bu ihtiyaç hiçbir zaman tam

olarak ortadan kalkmaz. Bu nedenle insan, bir toplum

içerisinde yaşamak zorundadır.

Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan, bazı ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilir.

B) Her insan yardım ve desteğe ihtiyaç duyar.

C) Anne, babanın desteği olmadan da yaşanabilir.

D) Sadece çocuklar yardıma ihtiyaç duyarlar.2. Yardımlaşma ve paylaşmanın toplumsal dayanışmaya

ve barışa katkısı vardır. Bir toplumda paylaşma ne kadar

yaygınsa insanlar o kadar birbirine yakınlaşır. Muhtaçla

yardım eden, zenginle yoksul arasındaki bağ güçlenir ve

onların gönülleri birbirine ısınır. Bu da toplumda güven

ortamının güçlenmesini sağlar.

Bu parçadan paylaşma ve yardımlaşmayla ilgili aşağıdaki

yargıların hangisi çıkarılamaz?

A) Toplumsal barışa katkı sağlar.

B) İnsanlar arasındaki sevgiyi artırır.

C) Tembelliğin yaygınlaşmasına neden olur.

D) Toplumsal huzurun oluşmasında payı 3. Paylaşma ve yardımlaşmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden

hangisi yanlıştır?

A) İslam ibadet saymıştır.

B) Toplumsal bir ihtiyaçtır.

C) Cimrilik gibi özellikleri azaltır.

D) Sadece mal ve para ile yapılır.4. Aşağıdakilerden hangisi paylaşma ve yardımlaşmanın

sonuçlarından biri olamaz?

A) Gönül bağlarını kuvvetlendirir.

B) Sorumluluk kazandırır, duyarlılığı besler.

C) İnsanlar arasındaki gelir farkını azaltır.

D) Hazırcılığa alıştırır, çalışma isteğini azaltır.5. Paylaşmanın yaygın olduğu toplumlarda aşağıdakilerden

hangisinin artması beklenmez?

A) Birlik ve beraberliğin

B) Bencillik ve kıskançlığın

C) Fedakârlık ve özverinin

D) Anlayış ve sevginin6. “Kişi yedikleriyle değil, yedirdikleriyle mutlu olur.”

Aşağıdakilerden hangisi bu sözün anlamıyla daha

uyumludur?

A) Yemek mutlu olmak için yenilir.

B) Mutlu etmezse yemek yenilmez.

C) İkram etmek insanı mutlu eder.

D) İnsan yemek yerse mutlu olur.7. “Onlar yardım isteyenlere ve yoksullara mallarından belli

bir pay ayırırlardı.” (Zariyat suresi, 19. ayet)

Aşağıdaki yargıların hangisi bu ayetin anlamıyla

uyumludur?

A) İsteyenlere yardım edilmelidir.

B) Yoksullara destek verilmelidir.

C) Gelirden tasarrufa pay ayrılmalıdır.

D) Gelirden muhtaçlara pay ayrılmalıdır.8. “Komşusu açken tok yatan bizden değildir. ”

Bu hadisten aşağıdaki sonuçların hangisine varılmaz?

A) Muhtacı gözetmek Müslümanlığın gereğidir.

B) Komşular birbirlerine karşı sorumludurlar.

C) Sadaka vermeyen kişiden komşu olmaz.

D) Komşunun ihtiyacı görmezden gelinmemelidir.9. “Onlar (takvâ sahipleri) bollukta da darlıkta da Allah yolunda

harcarlar…” (Âl-i İmran suresi, 134. ayet)

Takva sahipleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi

bu ayetin mesajıyla uyumludur?

A) Allah yoluna çağırırlar.

B) Ne bulurlarsa harcarlar.

C) Her durumda yardım ederler.

D) Yardımlaşmayı teşvik ederler.10. Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu diğerlerinden

farklıdır?

A) “Onlar (takvâ sahipleri) bollukta da darlıkta da Allah

yolunda harcarlar…” (Âl-i İmran suresi, 134. ayet)

B) “Onlar, canları çekmesine rağmen yemeği yoksula,

yetime ve esire yedirirler.”(İnsan suresi, 8. ayet)

C) “Onlar, verdikleri sözü yerine getirirler ve dehşeti her

yerde hissedilen bir günden korkarlar.” (İnsan suresi,

7. ayet)

D) "Biz sizi Allah rızâsı için doyuruyoruz; sizden ne bir

karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz.” (İnsan suresi,

9. ayet)11. Aşağıdaki hadislerden hangisinin konusu diğerlerinden

farklıdır?

A) “Sorumlu olduğu kişileri ihmal etmek, kişiye günah

olarak yeter.”

B) “Kardeşinin yüzüne gülümsemen bir sadakadır.”

C) “Sadaka vermekle mal eksilmez…”

D) “Her iyilik sadakadır.”12. Aşağıdaki yardımlaşma ve dayanışma ile ilgili bilgilerden

hangisi yanlıştır?

A) Birlik ve beraberliğin göstergesidir.

B) Sorumluluk duygusunu pekiştirir.

C) Başkalarını gözetme alışkanlığı kazandırır.

D) Mal biriktirme yollarından biridir.


Test  1. B 2. C 3. D 4. D 5. B 6. C 7. D 8. C 9. C 10. C 11. A 12. DZekât ve Sadaka - 2


1. Aşağıdakilerden hangisi zekât vermekle yükümlü

olan kişinin özelliklerden biri değildir?

A) Akıllı olmak

B) Zengin olmak

C) Sağlıklı olmak

D) Müslüman olmak2. Hayvancılıkla uğraşan bir kişinin zekât verebilmesi

için en az kaç adet koyunu olması gerekir?

A) 5 

B) 10

C) 30 

D) 403. 

• Miktar sınırlaması yoktur.

• Zengin olmak şart değildir.

• Allah rızası gözetilen her türlü yardımdır.

• Her zaman ve yerde yapılabilir.

Bu özelliklerin tamamı aşağıdaki ibadetlerden hangisiyle

ilgilidir?

A) Sadaka 

B) Zekât

C) Kurban 

D) Fitre4. Zekât verirken akraba ve komşulardan ihtiyaç sahibi olanlara

öncelik tanınmalıdır. Ancak zekât verecek kişi, eşine,

çocuklarına, torunlarına, annesine, babasına, büyükanne

ve büyükbabasına zekât veremez, çünkü - - - - .

Bu parça aşağıdaki ifadelerden hangisi ile en doğru

şekilde tamamlanır?

A) onların zekâta ihtiyacı yoktur.

B) o, onlara bakmakla yükümlüdür.

C) onlara zekat değil fitre verilir.

D) hiçbir akrabaya zekât verilmez.5. “Sadakalar (zekât gelirleri) ancak şunlar içindir: Yoksullar,

düşkünler, zekât memurları, gönülleri ısındırılacaklar,

azat edilecek köleler, borçlular, Allah yolunda (çalışanlar)

ve yolda kalmışlar. İşte Allah’ın kesin buyruğu budur...”

(Tevbe suresi, 60. ayet)

Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi zekât verilebilecek

kişilerden değildir?

A) Yolda kalmış zengin

B) Geliri olmayan öğrenci

C) Çalışamayan yaşlı baba

D) Ödemekte zorlanan borçlu6. Aşağıdakilerden hangisi zekât verilecek mal veya parayla

ilgili şartlardan biri değildir?

A) Fazla gelir getirmesi

B) İhtiyaç fazlası olması

C) Nisap miktarına ulaşması

D) Üzerinden bir yıl geçmesi7. Oturulan ev, evde kullanılan eşyalar, giyilen elbiseler ve

- - - - için zekât verilmez.

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi

uygun olur?

A) ticaret malları

B) toprak ürünleri

C) işletilen madenler

D) binek olarak kullanılan araç8.

Zekât verilen mal Zekât oranı

I. Deve 1/10

II. Sığır ve manda 1/30

III. Ticaret malları 1/40

IV. Altın, gümüş ve nakit para 1/40

Bu tabloda zekât verilen mallar ve zekât oranları arasındaki

eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) I. 

B) II.

C) III. 

D) IV.9. Aşağıdakilerden hangisi zekât verirken dikkat edilmesi

gereken ilkelerden biri değildir?

A) Gösterişten sakınılması

B) İncitmemeye özen gösterilmesi

C) Allah rızasının gözetilmesi

D) Zekât olduğunun söylenmesi10. “Sadakaları açık olarak verirseniz bu ne güzel! Şayet onu

yoksullara verirken gizlerseniz bu sizin için daha hayırlıdır

ve günahlarınızın bir kısmına kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan

haberdardır.”

(Bakara suresi, 271. ayet)

Bu ayete göre en makbul zekât verme yolu aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Açıktan vermek

B) Gizlice vermek

C) Bizzat vermek

D) Yardım kuruluşu aracılığıyla vermek11. Aşağıdaki ayetlerin hangisi yardım ederken dikkat

edilecek hususlarla ilgili değildir?

A) “Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının

arkasından başa kakıp incitmeyenler için

rablerinin katında özel karşılık vardır...”

(Bakara suresi, 262. ayet)

B) “Gördün mü dini yalan sayanı? İşte odur yetimi itip

kakan ve yoksula yedirmeyi özendirmeyen!”

(Maûn suresi, 1-3. ayetler)

C) “Öyleyse yetime hor bakma! İsteyeni sakın azarlama!”

(Duha suresi 9 ve 10. ayetler)

D) “Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma.”

(Müddessir suresi, 6. ayet)12. 

I. Yılda bir kez yapılan bir ibadettir

II. Miktar ve zaman sınırlaması yoktur.

III. Hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır.

IV. Ekonomik dengelere katkı sunar.

Zekât ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I. 

B) Yalnız II.

C) I ve III. 

D) II ve IV.


Test  1. C 2. D 3. A 4. B 5. C 6. A 7. D 8. A 9. D 10. B 11. B 12. DZekât ve Sadaka - 3


1. Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşma ve paylaşmanın

faydalarından biri değildir?

A) Yardım edenlerin zekât ibadetinden muaf olmasını

sağlar.

B) Ekonomik dengesizliklerin artmasına engel olur.

C) Darda olanların ellerinin rahatlamasına vesile olur.

D) Zenginle fakir arasında oluşabilecek olumsuz duyguları

önler.2. Aşağıdaki sadaka ile ilgili hadislerden hangisi diğerlerinden

farklıdır?

A) “Güzel söz sadakadır.”

B) “Yoldaki engeli kaldırman sadakadır.”

C) “Selam vermek sadakadır.”

D) “Kardeşinin yüzüne gülümsemen sadakadır.”3. Aşağıdakilerden hangisi zekât ibadetinin kişiye ve

topluma sağladığı faydalardan biri değildir?

A) Kimsesizlere karşı duyarlı olma alışkanlığı kazandırır.

B) Taraflar arasında kardeşlik duygularını geliştirir.

C) Yardımlaşma ve dayanışma kurumlarını zenginleştirir.

D) Taraflar arasındaki sevgi ve saygı bağlarını güçlendirir.4. Zekât veren kişide aşağıdaki duygulardan hangisinin

gelişmesi beklenemez?

A) İyilik 

B) Cimrilik

C) Cömertlik 

D) Yardımseverlik5. Aşağıdakilerden hangisi paylaşma ve yardımlaşmanın

sonuçlarından biri değildir?

A) Gönül huzuru duyulması

B) Rabbin rızasını kazandırması

C) Gönüllerin fakirleşmesi

D) İşe yaramanın mutluluğu6. Yardımlaşma ve paylaşmanın yaygın olduğu bir toplumda

aşağıdaki özelliklerden hangisi görülmez?

A) Sorumluluk 

B) Kardeşlik

C) Mutluluk 

D) Cimrilik
7. “Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin. Kendiniz için her

ne iyilik işlemiş olursanız, Allah katında onu bulursunuz.

Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.”

(Bakara suresi, 110. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?

A) Allah insanın her yaptığından haberdardır.

B) Allah ibadet edenlere karşılığını verir.

C) Allah hiçbir iyiliği karşılıksız bırakmaz.

D) Allah istemedikçe insan iyilik yapamaz.8. “Mallarını Allah yolunda harcayanlar, her biri yüz taneli

yedi başak veren bir tohum tanesine benzer. Allah dilediğine

kat kat verir, Allah'ın lütfu geniştir, O her şeyi bilendir.”

(Bakara suresi, 261. ayet.)

Aşağıdaki davranışlardan hangisi bu ayeti kendisine

rehber edinen kişiye daha çok uygundur?

A) İhtiyaçlarından artanı biriktirmesi

B) Kazancını sadece yatırıma ayırması

C) Her yardım etme fırsatını değerlendirmesi

D) Temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir gelirle yetinmesi9. 

I. Ne verirsen elinle o gelir seninle.

II. Çok veren maldan az veren candan.

III. Sağ elin verdiğini sol el bilmemeli.

Numaralanmış ifadelerden hangileri yardımlaşmaya

teşvik etmektedir?

A) Yalnız I. 

B) I ve II.

C) II, III ve IV. 

D) III ve IV.10. Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşma ve paylaşmanın

insana hissettireceği duygulardan biri değildir?

A) Pişmanlık 

B) Neşe

C) Huzur 

D) Gurur11. “Veren el, alan elden üstündür.”

Bu hadis aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

A) Yardım etmenin

B) Yardımı gizlemenin

C) Yardım beklemenin

D) Yardım kabul etmemenin12. Aşağıdaki sadakalardan hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Güler yüzlü olmak

B) Hasta ziyaret etmek

C) Yaşlıyı karşıdan karşıya geçirmek

D) Öğrenciye burs vermek


Test  1. A 2. B 3. C 4. B 5. C 6. D 7. D 8. C 9. B 10. A 11. A 12. D


Zekât ve Sadaka - 4


1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımlaşma ve dayanışma

kurumlarımızdan biri değildir?

A) Milli Eğitim Vakfı

B) Talim ve Terbiye Kurulu

C) Çocuk Esirgeme Kurumu

D) Türkiye Diyanet Vakfı2. Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisinin yardımlaşma

kurumlarının ortaya çıkmasında etkili olduğu söylenemez?

A) “… İyilik ve takvâ hususunda yardımlaşın, günah ve

haksızlık yolunda yardımlaşmayın. ...”

(Mâide suresi, 2. ayet)

B) “Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kişinin Allah

da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı

giderirse Allah Teâlâ o kimsenin kıyamet günündeki

sıkıntılarından birini giderir.”

C) “Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın

lütfundan nasip arayın. Allah’ı da daima çok anın ki

kurtuluşa eresiniz.”

(Cuma suresi, 10. ayet)

D) “Müminler birbirlerini sevme, birbirlerine acıma ve birbirlerini

koruma yönünden bir vücuda benzeler.”3. Atalarımızın, yoksul ve kimsesizlerin beslenmeleri

için açtıkları aşevlerine aşağıdaki isimlerden hangisi

verilmiştir?

A) İmarethane 

B) Darüşşifa

C) Darülaceze 

D) Bedesten4. • İhtiyaç duyulan yerlerde cami inşa edilmesini sağlar.

• Zekât, fitre gibi bağışların muhtaçlara ulaşmasını

sağlar.

• Mali ibadetlerin usulüne uygun yapılmasına aracı

olur.

Bu bilgiler aşağıdaki kuruluşların hangisiyle ilgilidir?

A) Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD)

B) Milli Eğitim Vakfı

C) Türkiye Deprem Vakfı

D) Türkiye Diyanet Vakfı5. Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşma kurumlarının

amaçlarından biri değildir?

A) Sosyal dayanışmaya destek vermek

B) Afetzedelerin zararlarını gidermek

C) Ülke ekonomisini canlandırmak

D) Yoksullara yardım etmek6. Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşma kurumlarının

ortak özelliği değildir?

A) Kitap bağışı yaparlar.

B) Kâr amacı taşımazlar.

C) Bir ihtiyacı karşılarlar.

D) İyilik etmeyi amaçlarlar.


Test  1. B 2. C 3. A 4. D 5. C 6. A


********

Zekât ve Sadaka - 1


1. Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşma ve paylaşmanın

faydalarından biri değildir?

A) Allah’ın verdiği nimetlere karşı şükredilmiş olur.

B) İnsanlar arasında gönül köprüsü oluşturur.

C) İhtiyaçlarının giderilmesine katkı sunulmuş olur.

D) Yardım sahiplerinin zekât vermekten muaf tutulmasını

sağlar.2. Yardımlaşma ve paylaşma aşağıdaki duygulardan

hangisine engel olur?

A) Sorumluluk

B) Kardeşlik

C) Cimrilik

D) Mutluluk3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam dininin paylaşma

ve yardımlaşmayla ilgili görüşünü yansıtmaz?

A) İşsizlik ve tembelliğin yayılmasına sebep olur.

B) Sevap kazandıran bir ibadet kabul edilir.

C) Toplumsal bir ihtiyaçtır.

D) Aç gözlülük, cimrilik ve hırsızlık gibi kötü duyguları yok

eder.4. Aşağıdakilerden hangisi paylaşma ve yardımlaşmanın

sonuçlarından biri değildir?

A) Gönül huzuruna erişmek.

B) Sevap kazanmak.

C) İnsanların düşmanlığını kazanmak.

D) Topluma faydalı olmak.5. Paylaşmanın yaygın olduğu toplumlarda aşağıdakilerden

hangisinin artması beklenmez?

A) Birlik ve beraberliğin

B) Fedakârlık ve özverinin

C) Hoşgörü ve sevginin

D) Bencillik ve kıskançlığın6. İnsan ne zaman yardımlaşma ve paylaşmaya ihtiyaç

duymaya başlar?

A) Doğmasıyla beraber

B) Ergenlik döneminde

C) Muhtaç duruma düştüğünde

D) İhtiyarladığında7. Komşusu açken tok yatan bizden değildir.

(Hadis-i Şerif)

Bu hadis aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgular?

A) Orucun

B) Tefekkürün

C) Paylaşmanın

D) Gece ibadetinin8. “Kişi yedikleriyle değil, yedirdikleriyle mutlu olur.”

Bu sözün açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yemekler beraber yenilmelidir.

B) İkram edip paylaşmak kişiyi huzurlu kılar.

C) Kişi kendinden daha çok başkalarını düşünmelidir.

D) Ne kadar az yemek yenilirse, o kadar mutluluk artar.9. İnsan, normal şartlarda yaşamak için, bütün ihtiyaçlarını

tek başına karşılayabilecek güçte değildir. Bundan dolayı

toplumsal hayatta bazı yaşamsal ihtiyaçlar bir başkası tarafından

karşılanacak şekilde iş bölümüne gidilmiştir. Bu

kısaca, insanın toplumsal varlık olması demektir.

Bu parçada insan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A) Yaşamsal ihtiyaçlarının neler olduğu

B) Yaratılanların en şereflisi olduğu

C) Muhtaç bir varlık olduğu

D) Aceleci olduğu10. • “Takva sahipleri bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar...”

(Âl-i İmrân suresi, 134. ayet)

• El el ile değirmen yel ile.

(Atasözü)

Bu ayet ve atasözünde vurgulanan ortak husus aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Barış ve huzur

B) Dirlik ve düzenlilik

C) Dostluk ve kardeşlik

D) Paylaşma ve yardımlaşma11. Hz. Muhammed (sav.), Müslümanları bir bedenin organlarına

benzetmiştir. Bu organlar arasındaki bağ ne kadar

sağlıklı ve güçlü olursa beden de o derece uyumlu çalışır.

Bunun gibi toplumun bireyleri arasındaki bağın güçlendirilmesi

de toplumsal uyumun sağlanması için önemlidir. Bundan

dolayı İslam dini, insanlar arasında maddi ve manevi

paylaşımların arttırılmasını tavsiye etmiştir.

Bu paragrafta İslam dini ile ilgili vurgulanan düşünce

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bireysel yaşam teşvik edilmelidir.

B) Paylaşma ve yardımlaşma toplumsal birlik için önemlidir.

C) Toplum için zararlı unsurlar yok edilmelidir.

D) Müslümanlar arasında farklı düşünceler kültürel zenginlik

olarak görülmelidir.12. Yardımlaşma ve paylaşmayla ilgili verilen bilgilerden

hangisi yanlıştır?

A) Evrensel değerlerdendir.

B) Herkes için geçerlidir.

C) Allah’ın yardımlaşmaya ihtiyacı yoktur.

D) İnsanlar manevi yönden yardımlaşmaya ihtiyaç duymazlar.


Test  1. D 2. C 3. A 4. C 5. D 6. A 7. C 8. B 9. C 10. D 11. B 12. D


Zekât ve Sadaka 2


1. “Onların (zenginlerin) mallarında muhtaç ve yoksullar için

bir hak vardır” (Zâriyât suresi,19. ayet)

Bu ayette zekât ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A) Zekât, yoksullara iyilik edip, ikramda bulunulmaktır.

B) Zekât vermek lütuf değil bir zorunluluktur.

C) Zekât sahibine huzur verir, sevap kazandırır.

D) Zekât ekonomik hayata canlılık kazandırır.2. Zekât ve sadaka vermek bir ibadet olduğu için yerine getirilirken

dikkatli ve hassas olmak gerekir. Kur’an-ı Kerim bu

konuda bizlere rehberlik etmektedir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi buna örnek olarak

gösterilemez?

A) “Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her

başağında yüz dane olmak üzere, yedi başak veren

danenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir.

Allah’ın lütfu geniştir. O bilendir. (Bakara suresi 261.

ayet)

B) “Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa

kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimselerin Allah

katında ödülleri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar

üzülmeyeceklerdir.” (Bakara suresi, 262. ayet)

C) “Eğer sadakaları (zekât ve benzeri hayırları) açıktan

verirseniz ne güzel! Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz,

işte bu sizin için daha hayırlıdır... (Bakara suresi,

271. ayet)

D) “Öyleyse yetime hor bakma! İsteyeni sakın azarlama!”

(Duha suresi 9.-10. ayetler)3. Zekât verilecek mal ve oranları ile ilgili verilen bilgilerden

hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Her beş deve için bir koyun veya keçi

B) Nakit para ve altın için 1/40

C) Sığır ve manda için 1/40

D)Toprak ürünleri için 1/104. Hayvancılıkla uğraşan Sadık Bey’in zekâttan sorumlu

olması için en az kaç adet koyunu olması gerekir?

A) 5

B) 10

C) 30

D) 405. • Artma, çoğalma, arınma, bereket gibi anlamlara gelir.

• Sadece mal ile yapılan bir ibadettir.

• Hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır.

Hakkında bilgi verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zekât

B) Kurban

C) Hac

D) Umre6. Zekât aşağıdakilerden hangisine verilemez?

A) Yoksullara

B) Borçlulara

C) Zenginlere

D) Yolculara7. I- Yılda bir kez yapılan bir ibadettir

II- Miktar ve zaman sınırlaması yoktur.

III-Hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır.

IV- Ekonomik dengelere katkı sunar.

Zekât ile ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) I ve III.

D) II ve IV.8. Zekât verebileceği kişilerle ilgili pano hazırlayan Hatice,

yazdığı hangi bilgiyi panodan silerse ödevini doğru

yapmış olur?

A) Kardeşi

B) Dayısı

C) Halası

D) Torunu9. I. Akıllı olmak

II. Müslüman olmak

III. Beden sağlığı yerinde olmak

IV. Dini bakımdan zengin sayılmak

Verilenlerden hangileri zekât vermekle yükümlü olmanın

şartları arasında yer almaz?

A) Yalnız II.

B) Yalnız III.

C) I ve II.

D) II ve IV.10. “Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız

her iyiliği Allah katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah,

yapmakta olduklarınızı görür.”

( Bakara suresi, 110. ayet.)

Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Zekâtın sevabı namazdan daha fazladır.

B) Zekât vermek farz olan bir ibadettir.

C) İyilikler karşılıksız bırakılmayacaktır.

D) İnsan Allah’ın gözetimi altındadır.11. Aşağıdakilerden hangisi zekât verirken uyulması gereken

kurallardan biri değildir?

A) İbadet niyeti ile verilmelidir.

B) Gösterişten uzak durulmalıdır.

C) İncitici davranışlardan kaçınılmalıdır.

D) Zekâtın kime verileceği insanlara duyurulmalıdır.12. “Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her başağında

yüz dane olmak üzere, yedi başak veren danenin

durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah’ın lütfu

geniştir. (O) bilendir.”( Bakara suresi, 261. ayet.)

Bu ayetle sadakaların aşağıdaki yönlerinden hangisine

yer verilmemiştir?

A) Sevap kazandırmasına

B) Sahibini arındırmasına

C) Malı bereketlendirmesine

D) İnsan ilişkilerine katkı sunmasına


Test  1. B 2. A 3. C 4. D 5. A 6. C 7. B 8. D 9. B 10. A 11. D 12. D


Zekât ve Sadaka-2


1. Fıtır sadakası ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi

yanlıştır?

A) Ramazan ayına mahsus olan bir sadakadır.

B) Sadakanın miktarı kişinin ekonomik düzeyine uygun

olmalıdır.

C) Kişi fakir anne babasına fıtır sadakası verebilir.

D) Aile bireylerinin sayısı kadar verilmelidir.2. Aşağıdaki ibadetlerin hangisini yerine getirmek için

maddi bir sınıra ulaşma şartı aranmaz?

A) Sadaka vermek

B) Kurban kesmek

C) Fitre vermek

D) Zekât vermek3. Aşağıdakilerden hangisi zekât vermenin faydalarından

biri değildir?

A) Kişi duyarlılığını arttırmak

B) Kardeşlik duygularının geliştirmek

C) Kişiyi maddi bağlılıktan kurtarmak

D) Zekât sahibinin şöhretinin artırmak4. “Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her başağında

yüz dane olmak üzere, yedi başak veren danenin

durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah’ın (lütfu)

geniştir, (O) bilendir.”

(Bakara suresi, 261. ayet)

Bu ayete uygun yaşamaya çalışan bir kişide aşağıdaki

durumlardan hangisinin artması beklenmez?

A) Paylaşma ve yardımlaşmanın

B) Çıkarcı ilişkilerden uzaklaşmanın

C) Gelecek kaygısı yaşama duygusunun

D) Huzur ve mutluluğun5. Fıtır sadakası ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Oruç tutamayanların vermesi gereken mali yükümlülüktür.

B) Miktarı, sadakayı verenin bir günlük yiyecek maliyetidir.

C) Öncelikle bakmakla yükümlü olunan kişilere verilir.

D) Ramazan bayramı sonuna kadar verilmelidir.6. Aşağıdakilerden hangisi “sadaka-i cariye” kapsamında

değerlendirilemez?

A) Yardımlaşma kurumlarının oluşumuna destek olmak

B) Vasiyetinde hayır kurumlarına pay ayırmak

C) Kitaplarını üniversiteye bağışlamak

D) Ailesine yüklü bir miras bırakmak7. “İnsanlar öldüğü zaman, amel defteri kapanır. Ancak kesintisiz

iyilik yapanların, topluma yararlı bir ilim (eser) bırakanların

ve kendisine dua eden bir çocuk yetiştirenlerin amel

defterleri kapanmaz.”

Bu hadis aşağıdaki kavramlardan hangisine daha çok

örnek olarak gösterilebilir?

A) Sadaka-i Cariye

B) Fıtır sadakası

C) Zekât

D) Sadaka8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi zekât ibadetinin toplumsal

yararıyla ilgilidir?

A) Ne verirsen elinle o gelir seninle.

B) Çok veren maldan az veren candan.

C) Sağ elin verdiğini sol el görmemelidir.

D) Zekât İslam’ın köprüsüdür.9. Sadakalar, sadece maddi yardımlarla sınırlandırılamaz.

Aksine manevi yardımları da kapsar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı

bir sadaka çeşidine örnektir?

A) Hasta ziyaretinde bulunmak

B) Öğrencilere burs vermek

C) İnsanları başarıları için tebrik etmek

D) İnsanları güler yüzle karşılamak10. Hangisi yardımlaşma ve paylaşmanın insanda bırakacağı

duygulardan biri değildir?

A) Pişmanlık

B) Huzur

C) Samimiyet

D) Gurur11. “Veren el, alan elden üstündür.”

Bu hadis aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

A) İnsanlara el açmanın

B) Sadaka vermenin

C) Hayırları gizlemenin

D) Emek harcamanın12. Sadaka ve zekât vermek aşağıdaki durumlardan hangisinin

göstergesidir?

A) Mala olan bağlılığın

B) Çevredekilere olan duyarsızlığın

C) İnsana verilen değerin

D)Yalnızca kendini düşünmenin


Test  1. C 2. A 3. D 4. C 5. B 6. D 7. A 8. D 9. B 10. A 11. B 12. C


Zekât ve Sadaka-3


1. Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisinin yardımlaşma

kurumlarının ortaya çıkmasında etkili olduğu

söylenemez?

A) “…İyilik ve takva hususunda yardımlaşın, günah ve

düşmanlık yolunda yardımlaşmayın. Allah’tan korkun,

çünkü Allah’ın cezası çetindir….”

(Mâide suresi, 2. ayet)

B) “Mü’minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta

ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler.”

(Hadis-i şerif)

C) “Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan

isteyin. Allah’ı çok zikredin; umulur ki kurtuluşa

erersiniz.”

( Cuma suresi, 10. ayet)

D) “…Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin

Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir

sıkıntıyı giderirse, Allah Teâlâ o kimsenin kıyamet günündeki

sıkıntılarından birini giderir…..”

( Hadis-i şerif)2. Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşma kuruluşlarından

biri değildir?

A) Belediye Aşevleri

B) Milli Eğitim Vakfı

C) Talim ve Terbiye Kurulu

D) Türkiye Diyanet Vakfı3. Atalarımızın, yoksul ve kimsesizlerin beslenmeleri için

açtıkları aşevlerine aşağıdaki isimlerden hangisi verilmiştir?

A) İmarethane

B) Darüşşifa

C) Darülaceze

D) Bedesten4. Korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk,

özürlü, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetler

ve bu hizmetleri yürütmek üzere kurulan teşkilat

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milli Eğitim Vakfı

B) Lösemili Çocuklar Vakfı

C) İlim Kültür ve Sanat Vakfı

D) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu5. Gönüllülerden kan temin ederek ihtiyacı olanlara ulaştıran

yardımlaşma ve dayanışma kurumumuz aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Yeşilay

B) Kızılay

C) Milli Eğitim Vakfı

D) Çocuk Esirgeme Kurumu6. • İhtiyaç duyulan yerlerde camilerin inşa edilmesini sağlar.

• Sosyal yardım ve hizmetlerin doğru ve usulüne uygun

olarak gerçekleştirilmesine katkı sağlar.

• Zekât, fitre gibi yapılacak olan yardımların usulüne

göre yapılmasında vatandaşlara yardım eder.

Hakkında bilgi verilen yardım kuruluşu aşağıdakilerden

hangisidir?

A) TEMA Vakfı

B) Milli Eğitim Vakfı

C) Türkiye Diyanet Vakfı

D) Türkiye Deprem Vakfı
7. • Yurdumuzda yaşayan vatandaşların en iyi eğitimi almasını

sağlamak

• Hayırsever vatandaşların ve kurumların eğitime olan

katkılarını iyi şekilde değerlendirmek

• Okulların her türlü eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılamaya

çalışmak

Amaçları hakkında bilgi verilen yardımlaşma kurumu

aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı

B) Türkiye Sokak Çocukları Vakfı

C) Türkiye Diyanet Vakfı

D) Milli Eğitim Vakfı8. Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşma kurumlarının

amaçlarından biri değildir?

A) Sosyal dayanışmayı desteklemek

B) Yoksullara yardım etmek

C) Afetlerde zarar görenlere yardım elini uzatmak

D) Ülke ekonomisine canlılık kazandırmak9. Ülkemizde birçok yardım kuruluşu bulunmaktadır. Bunların

bir kısmı özel alanlarda faaliyetlerini sürdürürken bazıları

ise birçok alanda faaliyet gösterirler. Bazı kurumlarımız

ülke içerisinde sıkıntılara çözüm üretmeye çalışırken bazıları

da ülke sınırlarını aşarak imkânlarını tüm insanlar için

seferber etmeye çabalamaktadırlar.

Bu metinden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Ülkemizin yeni bir yardım kuruluşuna ihtiyacı yoktur.

B) İnsanımız yardımlaşmayı evrensel bir değer olarak görmektedir.

C) Çeşitli alanlarda hizmet veren yardım kurumlarımız bulunmaktadır.

D) İnsanımızın değişik alanlarda yardıma ihtiyaçları vardır.10. Yardımlaşma kurumlarımızı ayakta tutan en önemli sebep

aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru bir şekilde

ifade edilmiştir?

A) Doğal afetlerin önüne geçilememesi

B) İnsanımızın bir kısmının fakir olması

C) İnsanın başına neler geleceğini bilememesi

D) İnsanımızın yardımlaşmaya olan inancı ve desteği11. Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşma kurumlarının ortak

özelliği değildir?

A) İyilik amacı ile kurulmuşlardır.

B) Kâr amacı taşımazlar.

C ) Sadece maddi yardımda bulunurlar.

D) Bir ihtiyaca cevap vermeye çalışırlar.12. Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşma kurumlarımız ile

ilgili doğru bir bilgidir?

A) Hepsi devlet tarafından kurulmuştur.

B) En büyük gelir kaynakları bağışlardır.

C) Sadece fakirlere hizmet verirler.

D) Bağışta bulananlara öncelikli hizmet verirler.


Test  1. C 2. C 3. A 4. D 5. B 6. C 7. D 8. D 9. A 10. D 11. C 12. BZekât ve Sadaka - 1

1. İnsan yeme, içme, barınma ve korunma gibi birtakım
temel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz. Belli bir
yaşa kadar anne-babasının desteği ile yaşar. Zamanla
başkasına olan ihtiyacı azalır; ancak bu ihtiyaç hiçbir
zaman tam olarak ortadan kalkmaz. Bu nedenle insan,
yaşamını bir toplumun üyesi olarak yardımlaşma ve
paylaşma içerisinde sürdürmek zorundadır.
Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsan, temel ihtiyacı dışındakileri kendisi karşılayabilir.
B) Her insan toplumun diğer bireylerine ihtiyaç duyar.
C) İnsanlar anne ve babasının desteği olmadan da
yaşayabilir.
D) Sadece çocuklar yardıma ihtiyaç duyarlar.


2. Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
Verilen atasözünün ana düşüncesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Akraba ve kardeş hakkı gözetilmelidir.
B) Anne ve baba hakkı gözetilmelidir.
C) Komşu hakkı gözetilmelidir.
D) Kul hakkı gözetilmelidir.


3. “Onların (zenginlerin) mallarında, muhtaç ve yoksullar
için bir hak vardır.” (Zariyat suresi, 19. ayet)
Bu ayette verilen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yoksul olmak dinimizin hoş gördüğü bir durumdur.
B) Zengin olanlar muhtaç olanlara yardım etmelidir.
C) Yoksulluk tembel insanların halidir.
D) Her Müslüman zengin olmalıdır.


4. Yardımlaşma ve paylaşmanın toplumsal dayanışmaya
ve barışa katkısı vardır. Bir toplumda paylaşma ne kadar
iyiyse toplumsal barış ve huzur da o kadar iyi olur.
Zenginler, ihtiyacı olanlara yardım ederlerse zengin ile
yoksul arasında güçlü bir sevgi bağı kurulur. Bu da toplumda
güven ortamı oluşturur.
Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
A) Paylaşma ve yardımlaşma toplumsal barışa katkı
sağlar.
B) Paylaşma ve yardımlaşma zengin ve fakir arasında
sevgi bağı oluşturur.
C) Paylaşma ve yardımlaşma toplum hayatında güvensizlik
oluşturur.
D) Toplumsal huzurun oluşmasında paylaşma ve yardımlaşmanın
önemli bir yeri vardır.


5. Paylaşma ve yardımlaşmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Paylaşma ve yardımlaşma sadece maddi olarak yapılabilir,
manevi olarak yapılamaz.
B) İslam dini paylaşmaya ve yardımlaşmaya önem vermiş
ve bunları ibadet saymıştır.
C) Paylaşma ve yardımlaşma toplumsal bir ihtiyaçtır.
D) Paylaşma ve yardımlaşma aç gözlülük ve cimrilik
gibi kötü duyguları yok eder.


6. Aşağıdakilerden hangisi paylaşma ve yardımlaşmanın
sonuçlarından biri olamaz?
A) Toplumda yaşayan fakir bireyler ile zengin bireyler
arasındaki bağları kuvvetlendirir.
B) Sevgi, saygı ve sorumluluk gibi güzel özellik ve duyguları
geliştirir.
C) İnsanlar arasındaki manevî bağların güçlenmesini
sağlar.
D) Toplum hayatını olumsuz yönde etkiler ve çatışmalara
neden olur.7. Hz. Muhammed (sav.), Müslümanları bir bedenin organlarına
benzetmiştir. Bu organlar arasındaki bağ
ne kadar sağlıklı ve güçlü olursa beden de o derece
uyumlu çalışır. Bunun gibi toplumun bireyleri arasındaki
bağın güçlendirilmesi de toplumsal uyumun sağlanması
için önemlidir. Bundan dolayı İslam dini, insanlar
arasında yardımlaşma ve dayanışmayı öğütler.
Bu paragrafta vurgulanan düşünce aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İslam dini bireysel hayatı teşvik eder.
B) İslam dini paylaşma ve yardımlaşmayı toplumsal
birlik için önemli görür.
C) İslam dini müslümanların diğer insanlara yardım etmesini
hoş karşılamaz.
D) İslam dini yardımlaşma ve dayanışmayı gereksiz
görür.


8. “Komşusu açken tok yatan bizden değildir. ”(Hadis-i
Şerif)
Bu hadiste Peygamberimiz aşağıdakilerden hangisini
vurgulamaktadır?
A) Paylaşma ve yardımlaşmanın önemini
B) Sadaka vermenin belaları uzaklaştıracağını
C) Tok yatmanın sağlığımıza zararlı olacağını
D) Komşumuzun geçimini tamamen üzerimize almamız
gerektiğini


9. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İslam dini, bütün müslümanların kardeş olduğunu
savunur.
B) İslam dini, zenginlerin fakirlere maddi yardımda bulunmasını
ister.
C) İslam dini, yardımlaşmayı ve dayanışmayı teşvik
eder.
D) İslam’a göre sadece Müslümanlara yardım etmek
emredilmiştir.


10. Aşağıdaki ayetlerden hangisi anlattığı konu yönüyle
diğerlerinden farklıdır?
A) “De ki: ...Harcadığınız her şey, ana-baba, yakınlar,
öksüzler, yoksullar ve yolda kalmış kişiler içindir.
Allah, yapacağınız her hayrı (iyiliği) bilir.”(Bakara
surasi, 215. ayet)
B) “Onlar, kendi canları çekmesine rağmen yemeği
yoksula, yetime ve esire yedirirler.”(İnsan suresi, 8.
ayet)
C) “O (Allah), sizi bir çamurdan yaratan, sonra size bir
ecel, (bir ömür süresi) tayin edendir…”( En’âm suresi,
2. ayet.)
D) “Takva sahipleri (sorumluluklarının bilincinde olanlar),
bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar (infak
ederler). Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler.
Allah da güzel davranışta bulunanları sever.”(Al-i
İmran suresi,134.ayet)


11. 1. “Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır.
Cehennem de öyledir.”
2. “İki nimet vardır ki insanların çoğu onların kıymetini
bilmez ve aldanırlar. Bu iki nimet: sağlık ve boş vakittir.”
3. “Fakirleri araştırıp bulunuz, görüp gözetiniz”
4. “Her kim eli dar olan borçluya kolaylık gösterirse,
Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir.”
Yukarıdaki hadislerden hangileri İslam dininin yardımlaşma
ve dayanışmaya verdiği önemi gösterir?
A) 1. - 2. 
B) 1. - 4.
C) 2. - 3. 
D) 3. - 4.


12. Aşağıdakilerden hangisi paylaşma ve yardımlaşmayla
ilgili bir ibadettir?
A) Zekat vermek
B) Namaz kılmak
C) Oruç tutmak.
D) Hacca gitmek

Test  1. B 2. C 3. B 4. C 5. A 6. D 7. B 8. A 9. D 10. C 11. D 12. A


Zekât ve Sadaka - 2

1. Zengin Müslümanların yılda bir kez malının veya parasının
belli bir miktarını Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine
vermesidir.
Verilen bu tanım aşağıdaki ibadetlerden hangisine
aittir?
A) Hac 
B) Sadaka
C) Zekat 
D) Kurban


2. Aşağıdakilerden hangisi zekatın sözlük anlamlarından
biri değildir?
A) Artma B) Güvenme
C) Çoğalma D) Arınma
3. “Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her
başağında yüz dane olmak üzere, yedi başak veren
danenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir.
Allah’ın (lütfu) geniştir, (O) bilendir.” (Bakara suresi,
261. ayet)
Bu ayeti kendisine ilke edinen bir kişide aşağıdaki
durumlardan hangisinin oluşması beklenmez?
A) İnsanlara yardımcı olmaya istekli olur.
B) Allah’ın rızasını kazanacağı ümidini canlı tutar.
C) Malının azalacağı korkusu yaşar.
D) İhtiyaç sahiplerine maddi destek sağlar.


4. Aşağıdakilerden hangisi zekat ibadetinin faydalarından
biri değildir?
A) Zenginle fakir arasında kin ve düşmanlık duygularını
giderir.
B) Fakir müslümanların zenginleşmesine vesile olur.
C) Yoksulluğun ortadan kalkmasına yardımcı olur.
D) Ekonomik dengesizlikleri ortadan kaldırır.


5. 1. Mal veya paranın kırkta birinin verilmesidir.
2. Mal veya paranın üzerinden bir yıl geçmesi gerekir.
3. Dinen zengin sayılan ve borcu bulunmayan
Müslümanlar verir.
Verilen bu bilgiler aşağıdaki ibadetlerden hangisi
ile ilgilidir?
A) Zekat 
B) Kurban
C) Hac 
D) Sadaka


6. Aşağıdakilerden hangisi zekat vermekle yükümlü
olan kişi de bulunması gereken özelliklerden biri
değildir?
A) Müslüman olmak
B) Akıllı olmak
C) Zengin olmak
D) Sağlıklı olmak


7. Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi zekat ve sadakanın
faydaları ile ilgili değildir?
A) ”Sadaka vermek malı eksiltmez…” (Hadis-i şerif)
B) ”Birbirinizin mallarını haksız yollarla yemeyin…”
(Bakara suresi,188. ayet)
C) ”… Siz hayır olarak ne harcarsanız Allah onun yerine
yenisini verir.” (Sebe suresi, 39. ayet)
D) ”Zekat İslam’ın köprüsüdür.” (Hadis-i şerif)


8. Aşağıdakilerden hangisi zekat ibadetinin kişiye ve
topluma sağladığı faydalardan biri değildir?
A) Kimsesizlere ve yoksullara karşı duyarlı olma alışkanlığı
kazandırır.
B) Toplumun bireyleri arasında kardeşlik duygularını
geliştirir.
C) Zenginlerin fakirleşmesine ve mallarının azalmasına
neden olur.
D) Zengin ve fakir arasında dostluk ve saygı bağlarını
güçlendirir.


9. Zekat, insanın birçok kötü duygusunu giderir ve bunların
yerine güzel duygular kazanmasını vesile olur.
Bu açıklamaya göre zekat veren kişide aşağıdaki
duygulardan hangisinin gelişmesi beklenemez?
A) Cimrilik 
B) Yardımseverlik
C) Cömertlik 
D) İyilik


10. Zekat verilecek mal veya parada aşağıdaki şartlardan
hangisinin bulunması gerekmez?
A) Zekat verilecek mal veya paranın gerekli olan nisap
miktarına ulaşması
B) Zekat verilecek malın veya paranın üzerinden bir yıl
geçmesi
C) Zekat verilecek malın kişiye gelir getiren cinsten
olması
D) Zekat verilecek malın, zekatı verenin ihtiyacı olan
mallardan olması


11. Oturulan ev, evde kullanılan eşyalar, giyilen elbiseler
ve - - - - için zekat verilmez.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi
uygun olur?
A) toprak ürünleri
B) sahip olunan madenler
C) binek olarak kullanılan araç
D) ticaret malı


12. Zekat verirken akrabalardan ihtiyaç sahibi olanlara
öncelik verilmelidir. Ancak kişinin bakmakla yükümlü
olduğu akrabaya zekat düşmez.
Buna göre aşağıda yer alan akrabalardan hangisine
zekat verilmez?
A) Büyükbaba B) Teyze
C) Amca D) Hala

Test  1. C 2. B 3. C 4. B 5. A 6. D 7. B 8. C 9. A 10. D 11. C 12. A


Zekât ve Sadaka- 3

1. 
1. Altın, gümüş ve nakit para – 1/40
2. Ticaret malları – 1/40
3. Sığır ve manda – 1/30
4. Deve – 1/10
Yukarıda zekat verilen mallar ve zekat oranları eşleştirmelerinden
hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) 1. 
B) 2. 
C) 3. 
D) 4.


2. Zekat ibadeti ile ilgili aşağıdakilerin hangisinde bilgi
yanlışı yapılmıştır?
A) Dinen zengin sayılmak için nisap miktarı mala sahip
olunmalıdır.
B) Zekatı veren kişi, alçak gönüllü olmaya çalışmalıdır.
C) Zekat verilen kişinin duyguları incitilmemelidir.
D) Zekat verilecek malın üzerinden on ay geçmiş olmalıdır.


3. Zekât verirken akraba ve komşulardan ihtiyaç sahibi
olanlara öncelik tanınmalıdır. Ancak zekât verecek kişi,
eşine, çocuklarına, torunlarına, annesine, babasına,
büyükanne ve büyükbabasına zekât veremez, çünkü
- - - - .
Bu paragrafta boş bırakılan yere gelebilecek en uygun
seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aile fertlerinin zekata ihtiyacı yoktur.
B) Bu kişiler zekatın kıymetini bilemezler.
C) Zekat verecek kişi bu kişilere bakmakla yükümlüdür.
D) Bunlara zekat verilmez, fitre verilir.


4. “Sadakalar (Zekatlar) Allah’tan bir farz olarak fakirlere,
miskinlere, zekat memurlarına, kalpleri İslam’a ısındırılacaklara,
kölelere, borçlulara, Allah yolunda olanlara
ve yolda kalmışlara aittir. Allah bilendir, hakimdir.”
(Tevbe suresi, 60. ayet)
Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi zekat verilebilecek
kişilerden değildir?
A) Maddi imkanı olmayıp okumak isteyen öğrenciler
B) Yolda kalmış zengin bir kişi
C) Borçlu bir müslüman
D) Fakir olan anne ve baba


5. Aşağıdakilerden hangisi zekat verirken dikkat edilmesi
gereken hususlardan biri değildir?
A) Gösterişten uzak bir şekilde verilmelidir.
B) Verirken besmele çekilmelidir.
C) Veren kişi, gurur ve kibire kapılmamalıdır.
D) Sadece Allah rızası için verilmelidir.


6. “Eğer sadakaları (zekat ve benzeri hayırları) açıktan
verirseniz ne güzel! Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz,
işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da bu sebeple
sizin günahlarınızı örter. Allah yapmakta olduklarınızı
bilir.” (Bakara suresi, 271. ayet)
Bu ayette zekatla ilgili aşağıdakilerden hangisi ön
plana çıkarılmıştır?
A) Fakirlere verilmesi
B) Açıktan verilmesi
C) Gizlice verilmesi
D) Zenginlerin vermesi


7. • Allah rızası için yapılan her türlü yardımdır.
• Miktar sınırlaması yoktur.
• Verenin zengin olması gerekmez.
• Her zaman verilebilir.
Verilen bu özelliklerin hepsini kapsayan ibadet aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sadaka 
B) Zekat
C) Kurban 
D) Fıtır sadakası


8. 
- - - - yılda bir kez verilerek sahip olduğumuz malın,
- - - - ise sağlık içinde Ramazan bayramına ulaşmanın
şükrü anlamına gelir.
Parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Zekat – fitre
B) Sadaka – zekat
C) Fitre – sadaka
D) Sadaka-i cariye – fitre


9. Herkesin yararlanacağı cami, okul, yurt ve hastane gibi
hayır kurumları yaptırmak veya bu kurumların yapımına
katkıda bulunmak da sadakadır. Bu tür sadakalara
- - - - denir.
Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A) Tevekkül
B) Fıtır sadakası
C) Sadaka-i cariye
D) Salih amel


10. 
• Ramazan ayına ait bir ibadettir.
• Evdeki kişi sayısınca verilir.
• Miktarı bir günlük yiyecek masrafı kadardır.
Verilen bu bilgiler aşağıdaki ibadetlerden hangisine
aittir?
A) Zekat 
B) Kurban
C) Sadaka-i cariye 
D) Fıtır sadakası


11. “İnsan öldüğü zaman şu üçü dışında amel defteri kapanır:
Devam eden sadaka (sadaka-i cariye), faydalanılan
ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat.” (Müslim,
vasiyet, 14)
Aşağıdakilerden hangisi verilen hadis-i şerife örnek
oluşturmaz?
A) Öğrenci yurdu yaptıran bir hayırsever
B) Küs olan iki kişiyi barıştıran bir kimse
C) İnsanları kitaplarıyla doğruya yönlendiren bir yazar
D) Güzel ahlaklı evlat yetiştiren anne ve baba


12. Bir insanın kendi isteğiyle yalnızca Allah rızası için yaptığı
her türlü yardım ve iyiliktir.
Verilen bu tanım aşağıdaki ibadetlerden hangisine
aittir?
A) Hac 
B) Sadaka
C) Zekat 
D) Fitre

Test Cevap 1. D 2. D 3. C 4. D 5. B 6. C 7. A 8. A 9. C 10. D 11. B 12. B

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumunuz en kısa sürede yayınlanacaktır.