18 Eylül 2020

5. Sınıf 1. Ünite Deneme Testleri

 

Allah İnancı - 1

 

1. I. Akıllı olmak

II. Yemek - içmek

III. İnanmak

IV. Doğmak - büyümek

Numaralanmış özelliklerin hangileri insanı diğer canlı

varlıklardan ayıran özelliklerdir?

A) I ve II. 

B) I ve III.

C) II ve IV. 

D) III ve IV.

 

2. Her insanın yaratılışında yüce bir varlığa inanma eğilimi

vardır. Bu konuda Yüce Allah; “Hakka yönelen bir kimse

olarak yüzünü dine çevir. Allah’ın insanları üzerinde yarattığı

- - - - sımsıkı tutun…” buyurmaktadır.

(Rum suresi, 30. ayet)

Bu ayette boş bırakılan yere gelmesi gereken ve “doğuştan

verilen eğilim” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden

hangisidir?

A) tevekküle 

B) tevhide

C) tesbihe 

D) fıtrata

 

3. Zeynep, öğretmenine “Eğer evrende birden çok yaratıcı

olsaydı nasıl bir sonuçla karşılaşırdık?” diye sorar.

Zeynep’in sorusuna öğretmen tevhit inancına göre

aşağıdaki cevaplardan hangisini vermiş olabilir?

A) Her şey yine yerli yerinde olurdu.

B) Aralarında iş bölümü yaparlardı.

C) Evrende kargaşa çıkardı.

D) Evreni yönetmek daha kolay olurdu.

 

4. “O; yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel

isimler O’nundur.”

(Haşr suresi, 24. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?

A) Her şeyin yaratıcısı Allah’tır.

B) Allah, bizi her an görmektedir.

C) En güzel isimler Allah’a aittir.

D) Allah, yoktan var edendir.

 

5. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle

ikisinin de düzeni bozulurdu.”

(Enbiya suresi, 22. ayet)

Bu ayette verilen mesaj aşağıdaki hangi kavramla ifade

edilir?

A) Emanet 

B) İman

C) İhlas 

D) Tevhit

 

6. “Allah gökleri gördüğünüz gibi direksiz yarattı. Yeryüzüne

de sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada

her türlü canlıyı yaydı.”

(Lokman suresi, 10. ayet)

Bu ayetten çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Hiçbir şey Allah’tan gizli kalmaz.

B) Allah’ın her şeye gücü yeter.

C) En güzel isimler Allah’a aittir.

D) Allah, her şeyi işitir ve görür.

 

7. “…De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu

ancak akıl sahipleri bunu düşünüp anlar.”

(Zümer suresi, 9. ayet)

Aşağıdaki yargılardan hangisi bu ayetin mesajıyla

uyumludur?

A) Bilgi sahibi olmaya gayret edilmelidir.

B) İnsanlara adil davranılmalıdır.

C) Sağlığı korumaya özen gösterilmelidir.

D) Çalışmak teşvik edilmelidir.

 

8. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliği

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beslenebilmesi

B) Aklını kullanabilmesi

C) Canlı olması

D) Üreyebilmesi

 

9. Tabiatı inceleyen kişi, varlıkların mükemmel ve aralarında

kusursuz uyum olduğunu görür. Bu mükemmellik ve uyumun

kendi kendine oluşamayacağını düşünür.

Bu durum bizi aşağıdaki sonuçlardan hangisine götürür?

A) Bunları yaratan bir yaratıcının olduğuna

B) Evrene insan elinin değdiğine

C) İnsanın gücünün sınırlı olduğuna

D) Aynı düzenin gökyüzünde olmadığına

 

10. “Sınıfımızda birden çok başkan olsaydı hepsi ayrı bir tarafa

çeker, sınıfımızın düzeni bozulurdu. Aynı şekilde evrende

birden çok yaratıcı olsaydı - - - -”

Bu parçanın anlam bütünlüğüne uygun olarak tamamlanması

için boşluğa aşağıdaki hangi ifade getirilmelidir?

A) insanlar daha mutlu bir hayat yaşardı.

B) düzen daha mükemmel olurdu.

C) evrendeki düzen bozulurdu.

D) insanların yaşamı kolaylaşırdı.

 

11. “Biz, gökten belli bir ölçüde su indirdik de (faydalanmanız

için) onu yeryüzünde tuttuk...”

(Mü’minun suresi, 18. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A) Dünyada yaşam suya bağlıdır.

B) Dünya, canlılar için yaratılmıştır.

C) Suyun depolandığı belli yerler vardır.

D) Allah yağmuru insanın hizmetine vermiştir.

 

12. “Allah’ın, yaratmayı nasıl başlattığını, sonra bunu (nasıl)

tekrarladığını görmediler mi? Şüphesiz bu, Allah’a göre

kolaydır.”

(Ankebût suresi, 19. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

A) Allah evreni yaratandır.

B) Allah irade sahibidir.

C) Allah evrenin işleyişine karışmaz.

D) Allah sürekli yaratır.

 

Test 1  1. B 2. D 3. C 4. B 5. D 6. B 7. A 8. B 9. A 10. C 11. D 12. CAllah İnancı - 2

1. 
• “Rabbim, yerdeki ve gökteki her sözü bilir. O hakkıyla
işitendir, hakkıyla bilendir.”
(Enbiya suresi, 4. ayet)
• “Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.”
(Bakara suresi, 110. ayet)

Bu ayetlerde Allah ile ilgili aşağıdakilerden hangisine
değinilmemiştir?
A) Söylediğimiz her sözü bildiğine
B) Yaptığımız her şeyi gördüğüne
C) Her şeyin yaratıcısı olduğuna
D) Her şeyi duyduğuna

2. 
• Hiçbir varlığa benzemez.
• Hiç kimseyle ortaklık kurmaz.
• Hiçbir varlığa ihtiyaç duymaz.
Bu özellikler aşağıdaki varlıklardan hangisine aittir?
A) Peygambere 
B) Allah’a
C) İnsana 
D) Meleğe

3. Tevekkül kavramını doğru anlamış ve önemli bir sınavı
olan bir öğrencinin sınavdan önceki akşam aşağıdakilerden
hangisini yapması beklenmez?
A) Sınava hazırlanmayıp uyuması
B) Sınav olacağı dersle ilgili sorular çözmesi
C) Anlayamadığı yerleri bilen bir yakınına sorması
D) Eski konuları tekrar gözden geçirmesi

4. Aşağıdaki hadislerden hangisinin konusu diğerlerinden
farklıdır?
A) “Çalışınız, kendinizi bırakmayınız. Çünkü herkes ne
iş için yaratılmışsa, o iş kendisine kolay hale getirilir.”
B) “Hiç kimse kendi elinin emeği ile kazandığından daha
hayırlı bir lokma yememiştir.”
C) “Kendin için istediğini mümin kardeşin için de istemedikçe
gerçek mümin olamazsın.”
D) “İki günü birbirine eşit olan kişi zarar içindedir.”

5. “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Şüphesiz
onun çalışması ileride görülecektir. Sonra karşılığı tastamam
verilecektir.”
(Necm suresi, 39 - 41. ayetler)
Bu ayetler aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisiyle
ilişkilidir?
A) Emek - başarı 
B) Ödül - ceza
C) Dürüstlük - başarı 
D) Sabır - tevekkül

6. İhlas suresinde Allah’ın özelliklerinden bazıları vurgulanmaktadır.
Bu surede Allah’ın
I. her şeyi gördüğü,
II. merhametliliği,
III. benzersizliği
gibi özelliklerinden hangilerine değinilmiştir?
A) Yalnız I. 
B) Yalnız III.
C) I ve II. 
D) I. II ve III.

7. Aşağıdakilerden hangisi çalışmanın sonuçlarından
biri olamaz?
A) İhtiyaçlar giderilmiş olur.
B) Başkalarına bağımlılık artar.
C) İnsanın kendine olan güveni artar.
D) Çalışan kişi kendisini daha dinç ve sağlıklı hisseder.

8. Allah’ın yapılan her şeyi görüp bilmesi insan davranışlarını
nasıl etkiler?
Bu sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanın daha çok hata yapmasına neden olur.
B) İnsanı çevresine karşı duyarsız davranmaya iter.
C) İnsanların birbirlerini daha çok aldatmalarına sebep
olur.
D) İnsanın sorumlu bir birey olarak davranmasına yardım
eder.

9. “De ki: Allah birdir - - - -, doğmamış ve doğurulmamıştır,
hiçbir şey O’na denk değildir.”
(İhlas suresi)
İhlas suresi mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Allah samed’dir.
B) O, öncesi ve sonu olmayandır.
C) O, Rahmândır Rahîmdir.
D) Allah eşsiz ve benzersizdir.

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Allah’ın bir ve tek olma
sıfatına uygun değildir?
A) Birden fazla ilah olsaydı dünyada düzen bozulurdu.
B) Allah evrende mükemmel bir düzen yaratmıştır.
C) Allah işlerini danışarak yürütür.
D) Allah tüm varlıklardan önce var olandır.

11. “Allah’tan başka ilah yoktur.” anlamına gelen kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Besmele 
B) Salavat
C) İhlas 
D) Tevhit

12. Yüce Allah’ın kendisini gördüğüne inanarak ibadet eden
kişi bu inancı doğrultusunda davranır.
Bu inanca sahip bir kişiden aşağıdakilerden hangisi
beklenmez?
A) Doğayı korumaya özen göstermesi
B) Haksızlıklara karşı duyarsız kalması
C) Tüm canlılara karşı merhametli olması
D) Sevdiği eşyaları başkalarıyla paylaşması

Test 2 1. C 2. B 3. A 4. C 5. A 6. B 7. B 8. D 9. A 10. C 11. D 12. B


ALLAH İNANCI - 3

1. “…De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu
ancak akıl sahipleri bunu düşünüp anlar.”
(Zümer suresi, 9. ayet.)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) İnsanlara adaletle muamele edilmelidir.
B) Bilgi sahibi olmaya gayret edilmelidir.
C) Sağlığı korumaya özen gösterilmelidir.
D) Çalışmak teşvik edilmelidir.

2. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Aklını kullanabilmesi
B) Beslenebilmesi
C) Canlı olması
D) Üreyebilmesi

3. Tabiatta gördüğümüz varlıkların mükemmelliği ve aralarındaki
uyumun kusursuzluğu bunların kendi kendine oluşamayacağı
düşüncesini bizlere hatırlatır.
Bu durum bizi aşağıdaki sonuçlardan hangisine götürür?
A) Her şeyi yaratan bir yaratıcının olduğuna
B) İnsanın yapıp-eden bir varlık olduğuna
C) İnsanın gücünün sınırlı olduğuna
D) Kâinatın tesadüfen yaratıldığına

4. “Sınıfımızda birden çok başkan olsaydı, hepsi ayrı bir tarafa
çeker, sınıfımızın düzeni bozulurdu. Aynı şekilde evrende
birden çok yaratıcı olsaydı, -----”
Bu metnin anlam bütünlüğüne uygun olarak aşağıdakilerden
hangisi ile bitirilmesi uygundur?
A) insanlar daha mutlu bir hayat yaşardı.
B) düzen daha mükemmel olurdu.
C) evrendeki düzen bozulurdu.
D) insanların yaşamı kolaylaşırdı.

5. “Gökten uygun bir ölçüde yağmur indirdik ve (faydalanmanız
için) onu yeryüzünde tuttuk…”
(Mü’minun suresi, 18.ayet.)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A) Dünyada yaşam suya bağlıdır.
B) Dünya, canlılar için yaratılmıştır.
C) Her şey bir amaca hizmet etmektedir.
D) Allah yağmuru insanın hizmetine vermiştir.

6. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın evrende koyduğu
ölçü ve düzenin korunması için insana düşen görevlerden
biri değildir?
A) Teknolojik gelişmelere karşı çıkmak
B) Sorumluluklarını yerine getirmek
C) Doğal dengeyi korumaya çalışmak
D) Kur’an’ın tavsiyelerine kulak vermek


7. “Allah, gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı.
Yeryüzüne de sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi
ve orada her türlü canlıyı yaydı...”
(Lokman suresi, 10. ayet)
Bu ayetten çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hiçbir şey Allah’tan gizlenemez.
B) Allah güçlüdür her şeyi yerli yerinde yapandır.
C) En güzel isimler Allah’a aittir.
D) Allah, bağışlayan ve merhamet edendir.

8. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Allah her şeyi bilir.
B) Allah’ın her şeye gücü yeter.
C) Allah, yarattıklarına benzemez.
D) Allah evrendeki işlerini danışarak yürütür.

9. Çevremizde Allah’ın yarattığı varlıklara baktığımızda, hepsinin
çeşit çeşit ve mükemmel olduğunu görürüz. Sanki
harikalar diyarı gibidir ve aralarında kusursuz bir uyum
vardır.
Bu metne göre aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
A) Evren, güçlü ve irade sahibi bir varlık tarafından yaratılmıştır.
B) Çevre, bazılarını düşünmeye sevk etmektedir.
C) Evrendeki düzen ve işleyiş tesadüflerin sonucudur.
D) Allah’ın yaratmasında düzensizlik görülmez.

10. “Allah’ın, yaratmayı nasıl başlattığını, sonra bunu (nasıl)
tekrarladığını görmediler mi? Şüphesiz bu, Allah’a göre
kolaydır.”
(Ankebût suresi, 19. ayet.)
Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
A) Allah evreni yaratandır.
B) Allah irade sahibidir.
C) Allah evrenin işleyişine müdahale etmez.
D) Allah’ın yaratması her an devam etmektedir.

11. “İnsanın yaratılmasının sebebi nedir?” sorusunun doğru
cevabı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Allah’ın insanın neler yapacağını bilmek etmesi
B) İnsanın, kendisinin neler yapacağını merak etmesi
C) Allah’ın dünyadaki canlı sayısını artırmak istemesi
D) İnsanın yaratılış amacı olan kulluğa uygun yaşaması

12. Kâğıt kalem kullanarak canlı resimleri çizebiliriz. Bazı
maddeler kullanarak heykeller yapabiliriz. Ancak yaptığımız
heykellere can veremeyiz. Rabbimiz ise yarattığı varlıklara
can verebilir.
Buna göre “yoktan var edip can vermek” hangi varlığa
aittir?
A) Anne ve babalara
B) Bilim adamlarına
C) Meleklere
D) Allah’a

Test 3 1. B 2. A 3. A 4. C 5. D 6. A 7. B 8. D 9. C 10. C 11. D 12. D


ALLAH İNANCI - 4

1. Aşağıdaki hadislerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden
farklıdır?
A) “Merhamet etmeyene merhamet edilmez.”
B) “İki günü birbirine eşit olan kişi zarar içindedir.”
C) “Hiç kimse kendi elinin emeği ile kazandığından daha
hayırlı bir lokma yememiştir.”
D) “Çalışınız, kendinizi bırakmayınız. Çünkü herkes ne iş
için yaratılmışsa, o iş kendisine kolay hale getirilir.”

2. Aşağıdakilerden hangisi çalışmanın ve üretmenin sonuçlarından
biri olamaz?
A) İhtiyaçlar giderilmiş olur.
B) Başkalarına bağımlılık artar.
C) İnsanın kendine olan güveni artar.
D) Çalışan kişi kendisini daha dinç ve sağlıklı hisseder.

3. Allah’ın yapılan her şeyi görüp bilmesi insan davranışlarını
nasıl etkiler?
A) İnsanın daha çok hata yapmasına sebep olur.
B) İnsanı çevresine karşı duyarsız davranmaya iter.
C) İnsanların birbirlerini daha çok aldatmalarına sebep
olur.
D) İnsanın sorumlu bir birey olarak davranmasına yardım
eder.

4. “De ki: Allah birdir ----, doğmamış ve doğurulmamıştır, hiçbir
şeyde O’na denk değildir.”
Mealde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Allah Samed’dir.
B) O, öncesi ve sonu olmayandır.
C) O, Rahmândır ve Rahîmdir.
D) Allah eşi ve benzeri olmayandır.

5. Aşağıdakilerden hangisi İhlas suresinin anlamı arasında
yer almaz?
A) De ki: Allah birdir.
B) Allah doğmamış ve doğurulmamıştır.
C) Hiçbir şey Allah’a denk değildir.
D) Allah âlemlerin Rabbidir.

6. Aşağıdakilerden hangisi ihlas suresinde verilen mesajlardan
biri değildir?
A) Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.
B) Allah’ın eşi ve benzeri yoktur.
C) Allah hesap gününün sahibidir.
D) Allah yaratılmamıştır.

7. Aşağıdaki kelimelerden hangisi İhlâs suresinde geçen
“ehad” sözcüğünün karşılığıdır?
A) Muhtaç olmayan
B) Doğurmayan
C) Doğmayan
D) Bir olan

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Allah’ın tek olma sıfatına
aykırıdır?
A) Birden fazla ilah olsaydı dünyada düzen bozulurdu.
B) Allah evrende mükemmel bir düzen yaratmıştır.
C) Allah tüm varlıklardan önce var olandır.
D) Allah işlerini danışarak yürütür.

9. “Allah’tan başka ilah yoktur.” anlamına gelen kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Besmele
B) Salavat
C) Tevhit
D) İhlas

10. “Allah’tan gizli kalan hiçbir şey yoktur. Yüce Allah, davranışlarımızı
bildiği gibi düşüncelerimizi de bilir.”
Verilen bilgide Allah’ın aşağıda verilen hangi sıfatına
vurgu yapılmaktadır?
A) Allah’ın hayat sahibi olduğuna
B) Allah’ın ilim sahibi olduğuna
C) Allah’ın her şeyi dilediğine
D) Allah’ın yaratan olduğuna

11. Yüce Allah’ın kendisini gördüğüne inanarak ibadet eden
kişi, O’nun tüm varlıkları yarattığını ve yaşattığını bilir ve
ona göre davranır.
Buna göre ibadetlerini yerine getiren bir kişinin aşağıdaki
davranışlardan hangisini yapması beklenmez?
A) Doğayı korumaya özen gösterir.
B) Haksızlıklara karşı duyarsız kalır.
C) Tüm canlılara karşı merhametli olur.
D) Sevdiği eşyaları başkalarıyla paylaşır.

12. Aşağıdakilerden hangisi “Allah’ın daima insanı gözettiğine
inanan” bir kişiden beklenen davranışlardan biri
olamaz?
A) Arkadaşlarını kandırmaya çalışmak
B) Her zaman doğruyu söylemek
C) İnsanlara karşı iyi davranmak
D) Helal para kazanmak

Test 4 1. A 2. B 3. D 4. A 5. D 6. C 7. D 8. D 9. C 10. B 11. B 12. A

Allah İnancı - 5

1. 
1. Akıllı olmak
2. Yemek-içmek
3. İnanmak
4. Doğmak-büyümek
Yukarıdakilerden hangileri insanı diğer canlı varlıklardan
ayıran özelliklerdendir?
A) 1. ve 2. 
B) 1. ve 3.
C) 2. ve 4. 
D) 3. ve 4.

2. Aşağıdaki ayetlerden hangisi faklı bir konudan söz
etmektedir?
A) “De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak
akıl sahipleri öğüt alır.” (Zümer suresi, 9. ayet)
B) “Göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiştir? Dağlara
bakmıyorlar mı nasıl dikilmişlerdir? Yeryüzüne bakmıyorlar
mı nasıl yayılmıştır?” (Gaşiye suresi, 18-
20. ayetler)
C) “En güzel isimler Allah’ındır. O’na güzel isimleriyle
dua edin” (Araf suresi, 180. ayet)
D) “Bu Kur’an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri
öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır”
(Sa’d suresi, 29. ayet)

3. Allah’ın varlığına ve kendisini sürekli görüp gözettiğine
inanan bir kişiden aşağıdaki davranışlardan
hangisini göstermesi beklenmez?
A) Dürüst ve doğru sözlü olması
B) Başkalarına zarar vermesi
C) Güzel söz söylemesi
D) Emanete sahip çıkması

4. Her insanın yaratılışında yüce bir varlığa inanma eğilimi
vardır. Bu konuda Yüce Allah; “Allah’ın, insanları
üzerine yarattığı - - - - sımsıkı tutun” (Rum suresi, 30.
ayet) buyurmaktadır.
Bu ayette boş bırakılan yerde olması gereken ve
“doğuştan verilen eğilim, yaratılış” anlamında olan
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) tevekküle
B) tevhide
C) tesbihe
D) fıtrata

5. İnsan - - - - ile; kendini ve çevresini tanımaya çalışır,
varlıkların nasıl meydana geldiğini sorgular, araştırır.
Neden yaratılmış olabileceğini anlamaya çalışır.
Yukarıdaki boşluğa getirilecek en doğru sözcük
hangisidir?
A) akıl
B) kalp
C) inanç
D) duygu

6. Zeynep, öğretmenine: “Eğer evrende birden fazla yaratıcı
olsaydı nasıl bir sonuçla karşılaşırdık?” diye sorar.
Zeynep’in sorusuna öğretmeni tevhit inancına uygun
olarak aşağıdaki cevaplardan hangisini vermiş
olabilir?
A) Her şey yine yerli yerinde olurdu.
B) Aralarında iş bölümü yaparlardı.
C) Kargaşa çıkar, düzen bozulurdu.
D) Evreni yönetmek daha kolay olurdu.

7. 
• “Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir.”
(Rahman suresi, 5. ayet)
• “O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman’ın
yaratmasında hiçbir uyumsuzluk göremezsin.” (Mülk
suresi, 3. ayet)
• “O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her
biri belirli bir yörüngede yüzmektedir.” (Enbiya suresi,
33. ayet)
Bu ayetler aşağıdaki konulardan hangisi ile ilgilidir?
A) Evrendeki çeşitlilik
B) Evrendeki düzen
C) Evrendeki bozukluk
D) Evrendeki yoğunluk

8. “O; yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır.
Güzel isimler O’nundur.” (Haşr suresi, 24. ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Her şeyin yaratıcısı Allah’tır.
B) Allah, yoktan var edendir.
C) En güzel isimler Alah’a aittir.
D) Allah, bizi her an görmektedir.

9. Aşağıdakilerden hangisi evrendeki ölçü ve düzeni
korumak için üzerimize düşen görevlerden biri değildir?
A) Deprem ve fırtına gibi afetlerin olmasını engellemek
B) Çevrenin yeşillendirilmesine katkıda bulunmak
C) Doğal güzelliklere zarar verenleri uyarmak
D) Toprağın kirletilmemesi için çaba sarf etmek

10. “Allah karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak
düşmez ki onu bilmesin” (En’am suresi, 59. ayet)
Bu ayette verilen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
A) Allah’tan başka ilah yoktur.
B) Allah, her şeyden üstündür.
C) Allah, her şeyi yaratandır.
D) Allah her şeyi bilendir.

11. Aşağıdakilerden hangisi insanın yalnızca aklını kullanarak
ulaşabileceği sonuçlardan biri değildir?
A) Evrende tek bir yaratıcının olduğu
B) İyi ile kötünün birbirinden farklı olduğu
C) Meleklerin görevlerinin neler olduğu
D) Evrendeki düzenin tesadüf olmadığı

12. Aşağıdaki ayetlerden hangisi tevhid kavramıyla
ilgili değildir?
A) “Ey Rabbim! Beni; bana ve ana babama verdiğin
nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller
işlemeye sevk et.” (Neml suresi, 19. ayet)
B) “Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur.”
(Bakara suresi, 163. ayet)
C) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı
ikisinin de düzeni bozulurdu.” (Enbiya suresi, 22.
ayet)
D) “De ki: O Allah birdir” (İhlas suresi, 1. Ayet)

Test 5 1. B 2. C 3. B 4. D 5. A 6. C 7. B 8. D 9. A 10. D 11. C 12. A


Allah İnancı - 6

1. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı
kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.” (Enbiya suresi,
22. ayet)
Bu ayette verilen mesajı en doğru şekilde karşılayan
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Emanet
B) Tevhid
C) İhlas
D) Ölçü

2. • Hiçbir varlığa benzemez.
• Hiç kimseyle ortaklık kurmaz.
• Hiçbir varlığa ihtiyaç duymaz.
Bu özellikler aşağıdaki varlıklardan hangisine aittir?
A) Peygambere
B) Meleğe
C) İnsana
D) Allah’a

3. • “Rabbim, yerdeki ve gökteki her sözü bilir. O hakkıyla
işitendir, hakkıyla bilendir.” (Enbiya suresi, 4. ayet)
• “Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.” (Bakara
suresi, 110. ayet)
Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Allah, söylediğimiz her sözü bilir.
B) Allah, yaptığımız her şeyi görür.
C) Allah, her şeyin yaratıcısıdır.
D) Allah, her şeyi duyar ve bilir.

4. “Allah, gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı.
Yeryüzüne de sizi sarsmasın diye sabit dağlar
yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı.” (Lokman
suresi, 10. ayet)
Bu ayetten çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hiçbir şey Allah’tan gizli kalmaz.
B) Allah’ın her şeye gücü yeter.
C) En güzel isimler Allah’a aittir.
D) Allah, her şeyi işitir ve görür.

5. 1. Başarırsın, severek yaparsan görevini
Çalışmaktan hoşlan ki Allah yüceltsin seni
2. Zannetme ki ecdadın asırlarca uyurdu
O zaman nerden bulacaktın eldeki yurdu
3. Tedbir senden, takdir (sonuç) Allah’tandır.
4. İnsan rüzgârın önünde savrulan bir yaprak gibidir.
Yukarıdaki numaralandırılmış dizelerden hangisi
tevekkül ile ilgili yanlış bir yargı içermektedir?
A) 1. 
B) 2. 
C) 3. 
D) 4.

6. Tevekkül kavramını doğru anlamış bir öğrencinin
ertesi gün gireceği önemli bir sınav öncesi aşağıdakilerden
hangisini yapması beklenmez?
A) Anlayamadığı yerleri bilen bir yakınına sorması
B) Sınav olacağı dersle ilgili sorular çözmesi
C) Sınava hazırlanmayıp uyuması
D) Eski konuları tekrar gözden geçirmesi

7. Aşağıdaki hadislerden hangisi farklı bir konudan
söz etmektedir?
A) Kendin için istediğini mümin kardeşin için de istemedikçe
gerçek mümin olamazsın.
B) Hiç kimse kendi elinin emeği ile kazandığından
daha hayırlı bir lokma yememiştir.
C) Çalışınız, kendinizi bırakmayınız. Çünkü herkes ne
iş için yaratılmışsa, o iş kendisine kolay hale getirilir.
D) İki günü birbirine eşit olan kişi zarar içindedir.

8. “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Şüphesiz
onun çalışması ileride görülecektir. Sonra karşılığı tastamam
verilecektir.”(Necm suresi, 39-41. ayetler)
Bu ayet aşağıdakilerin hangisinde verilen kavramlar
arasındaki ilişkiyi anlatmaktadır?
A) Emek-başarı
B) Ödül-ceza
C) Dürüstlük-başarı
D) Sabır-tevekkül

9. • 4 ayetten oluşur.
• Kuran’da 112. sıradadır.
• Allah’ın varlığını ve birliğini anlatır.
Yukarıda özellikleri verilen sure hangisidir?
A) Kevser suresi
B) Fatiha suresi
C) İhlas suresi
D) Asr suresi

10. İhlas suresinde Allah’ın bazı sıfatları geçmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi İhlas suresinde
Allah için kullanılmamıştır?
A) Allah sameddir.
B) Allah birdir.
C) Allah doğmamıştır.
D) Allah tövbeleri kabul edendir.

11. Aşağıdakilerden hangisi ihlas suresinden çıkarılabilecek
mesajlardan biri değildir?
A) Allah her şeyi işitir ve bilir.
B) Allah’ın eşi ve benzeri yoktur.
C) Allah tekdir, ortağı yoktur.
D) Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.

12. 
1. İhlas-samimiyet
2. Dua-Allah’ın birliği
3. Tevekkül-Allah’a güvenmek
4. Tevhid-Allah’ın birliği
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) 1. 
B) 2. 
C) 3. 
D) 4.

Test 6 1. B 2. D 3. C 4. B 5. D 6. C 7. A 8. A 9. C 10. D 11. A 12. B

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumunuz en kısa sürede yayınlanacaktır.