20 Eylül 2020

6. Sınıf 2. Ünite Deneme Testleri

 Namaz İbadeti - 1


1. Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan durumlardan

birisi değildir?

A) Tuvalet ihtiyacını gidermek

B) Uyumak

C) Bayılmak

D) Yiyip içmek2. Abdest almak için ''Su bulunmadığı ya da suyu kullanma

imkanının olmadığı durumlarda temiz toprak veya

toprak cinsinden bir şeyle yapılan uygulamaya'' verilen

ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teyemmüm 

B) Gusül

C) Nafile 

D) Mesh3. Aşağıdakilerden hangisi boy abdestinin farzlarından

biri değildir?

A) Ağza su vermek

B) Bütün vücudu yıkamak

C) Kolları yıkamak

D) Burnu yıkamak4. Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün farzlarından

biri değildir?

A) Niyet etmek 

B) Başı meshetmek

C) Kolları meshetmek 

D) Yüzü meshetmek5. Namaza hazırlık şartları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden

hangisi yanlıştır?

A) Her namaz için ayrı abdest almak gerekir.

B) Namaz kılanın abdestli olması gerekir.

C) Namaz kılanın elbisesinin temiz olması gerekir.

D) Namaz kılınacak yerin temiz olması gerekir.6. Kişi namaz kılarak Allah’a kul olduğunun farkına varır. Bu

düşünceyle Rabb’inin sınırsız merhametine sığınır. Gönlünü

O’na açarak dilekte bulunur. İhtiyaç ve sıkıntılar için

O’ndan yardım ister.

Aşağıdakilerden hangisinde bu parçanın ana düşüncesi

doğru verilmiştir?

A) Namaz, insanın şükrünü ifade yoludur.

B) Namaz, insanın Rabbiyle iletişimini güçlendirir.

C) Namaz, dinin direğidir.

D) Namaz, planlı yaşamaya alıştırır.


7. “Allah’ım! Biz ancak sana ibadet eder ve senin rızan için

namaz kılıp secde ederiz. Sana yakınlaşmak için çalışır,

senin rahmetini umar ve azabından korkarız. Hiç şüphe

yok ki senin azabın, kâfirleri kuşatacaktır.”

(Kunut duası)

Bu duada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?

A) Allah’ın yaratmasından

B) Allah’ın rızasını gözetmekten

C) Allah’ın azabından korkmaktan

D) Namaz kılıp secde etmekten8. “…Beni anmak için namaz kıl.”

(Ta-ha suresi, 14. ayet)

Bu ayetin anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru

verilmiştir?

A) Namaz, bir araya gelmektir.

B) Namaz, zamanı verimli kullanmaktır.

C) Namaz, insana Rabb'ini hatırlatır.

D) Namaz, insanı disiplinli yapar.9. Kurallara uygun abdest alan bir kişi ensesini mesh

ettikten sonra ne yapmalıdır?

A) Yüzünü yıkamalıdır.

B) Başını mesh etmelidir.

C) Kollarını yıkamalıdır.

D) Ayaklarını yıkamalıdır.10. Hz. Peygamber aşağıdakilerin hangisinde boy abdesti

almayı tavsiye etmiştir?

A) Cuma ve bayram günlerinde

B) Her namaz öncesinde

C) Kuran okumadan önce

D) Oruca başlamadan önce11. Atalarımız camilerin yakınlarında hamamlar yaptırmışlardır.

Buna göre atalarımız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi

söylenemez?

A) Temizliğe önem verdikleri

B) Namazlara önem verdikleri

C) Evlerinde banyo bulunmadığı

D) Dış temizliğini iç temizliğinden ayırmadıkları12. “Namazlarını huşu içinde kılan müminler kurtuluşa ermiştir.”

(Mü’minûn suresi, 1 ve 2. ayetler)

Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A) Namazın vaktinde kılınması

B) Namazın samimi ve içten kılınması

C) Namaz kılmak için abdest alınması

D) Namazın uzun uzun kılınması


Test Cevap 1. D 2. A 3. C 4. B 5. A 6. B 7. A 8. C 9. D 10. A 11. C 12. B


Namaz İbadeti - 2


1. Namaza hazırlanırken ve namaz kılarken uymamız

gereken kurallara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namazın düzeni

B) Namazın farzları

C) Namazın faziletleri

D) Namazın kılınışı2. Namaz ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Yolculara farz değildir.

B) İslam'ın esaslarından biridir.

C) İlahi dinlerde ortak bir ibadettir.

D) Cemaatle kılınması daha faziletlidir.3. Teyemmümle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Teyemmüm ile yapılan bir ibadet, su bulunduktan

sonra tekrar edilmez.

B) Namaz abdesti veya boy abdestini bozan durumlar

teyemmümü de bozar.

C) Yalnızca toprak ile yapılan bir temizliktir.

D) Teyemmüm, su bulunmadığında namaz veya boy abdesti

yerine alınır.4. 

• Namaz kılacak kişi bedeninin örtülmesi gerekli yerlerini

örtmelidir.

• Erkeklerde diz ile göbek arası, bayanlarda ise el, yüz

ve ayaklar hariç bütün vücudun örtülmesi gerekir.

Hakkında bilgi verilen bu kavram aşağıdakilerden

hangisinde doğru verilmiştir?

A) Necasetten taharet

B) Hadesten taharet

C) İstikbal-i kıble

D) Setr-i avret5. ''Namazda elbisenin ve namaz kılınacak yerin temiz olması''

anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Necasetten taharet

B) Setr-i avret

C) Hadesten taharet

D) Niyet6. “...Nerede olursanız olun (namazda) yüzünüzü Mescid-i

Haram (Kâbe) yönüne çevirin...”

(Bakara suresi, 144. ayet)

Bu ayet, namaza hazırlık şartlarından hangisini anlatmaktadır?

A) Kıraat B) İstikbal-i kıble

C) Secde D) Kade-i ahire7. Aşağıdakilerden hangisi “hadesten taharet” ile ilgili bir

durum değildir?

A) Abdest almak

B) Teyemmüm almak

C) Namaz kılınacak yeri temizlemek

D) Gusül abdesti almak8. Namaza hazırlık şartlarından biri de setr-i avrettir.

Aşağıdakilerden hangisi altı çizili kavramın açıklamasıdır?

A) Namazda Kâbe’ye yönelmek

B) Kılınacak namaz için niyet etmek

C) Namaz için abdest veya boy abdesti almak

D) Namazda vücudun gerekli yerlerini örtmek9. Aşağıdaki kavram ve açıklamalardan hangisinde yanlışlık

yapılmıştır?

A) Secde: Kıyamdan sonra elleri dizlere koyarak eğilmektir.

B) Rekât: Namazın kıyam, kıraat, rükû ve secdeden oluşan

her bir bölümüdür.

C) Kâde-i ahire: Namazın sonunda belli bir zaman oturmaktır.

D) Niyet: Hangi namazın kılınacağının bilincinde olmaktır10. Aşağıdakilerden hangisi namazın kılınış şartlarından

olan “kıraat” kavramının açıklamasıdır?

A) Namaz kılmaya niyet etmek demektir.

B) Namazda Kur’an’dan bir bölüm okumaktır.

C) Namaz kılarken kıbleye yönelmektir.

D) Namazda vücudun gerekli yerlerini örtmektir.11. “…Şüphesiz namaz, mü’minlere vakitleri belirlenmiş bir

farzdır.”

(Nisa suresi, 103. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi vakitleri belirlenmiş namazlardan

biri değildir?

A) Sabah namazı 

B) Cuma namazı

C) Şükür namazı 

D) İkindi namazı12. I. Kâbe’ye yönelmek

II. Elleri dizlere koyarak eğilmek

III. Namazda ayakta durmak

IV. Abdest veya boy abdesti almak

Numaralanmış cümlelerden hangileri namaza hazırlık

şartlarından değildir?

A) I ve II. 

B) II ve III.

C) III ve IV. 

D) I, III ve IV.Test Cevap 1. B 2. A 3. C 4. D 5. A 6. B 7. C 8. D 9. A 10. B 11. C 12. BNamaz İbadeti - 3


1. Ezan ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Namaza çağırır.

B) İslam’ın sembollerinden biridir.

C) Okuyana müezzin denir.

D) Her dilde okunur.2. 

• Tek başına veya cemaatle kılınan farz namazından

önce okunur.

• Namazın başladığını duyurmak amacıyla yüksek

sesle okunur.

• Ezanın sözlerine “Kad kâmeti’s-salâh.” ifadesi eklenmiştir.

Bu bilgiler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

A) Ezan 

B) Kıraat

C) Kamet 

D) Salâ3. Sadece sabah ezanında bulunan ve ‘‘Namaz uykudan

hayırlıdır.’’ anlamına gelen cümle aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Lâ ilâhe illâllah

B) Es salâtü hayrün mine’n-nevm

C) Hayye ale’s-salâh

D) Hayye ale’l-felâh4. Ezan okunması, namazın hazırlık şartlarından hangisiyle

ilgilidir?

A) Vakit 

B) Niyet

A) İstikbal-i kıble 

B) Setr-i avret5. Namazın şartları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi

yanlıştır?

A) İstikbal-i kıble, namazda kıbleye yönelmektir.

B) Vakit, kılınacak namazın vaktinin girmesidir.

C) Niyet, kılınacak namazın vaktini içinden geçirmektir.

D) Kıyam, namazda Kur’an’dan bir bölüm okumaktır.6. Namazın sonunda Tahiyyat duasını okuyacak kadar oturmaya

- - - - denir.

Bu cümledeki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi

getirilmelidir?

A) Kade-i ahire

B) İstikbal-i kıble

C) Hadesten taharet

D) Setr-i avret7. Namazda kıyamdayken Kur’an’dan birkaç ayet veya sure

okumaya - - - - denir.

Bu cümledeki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi

getirilmelidir?

A) Kıyam 

B) Tekbir

C) Kıraat 

D) Kamet8. İftitah tekbiri: Namaza başlama tekbiridir. Tekbir, ''Allahu

ekber'' ifadesine denir.

Kıyam : Namazda ayakta durma halidir.

Rükû : Elleri dizlere koyarak eğilme durumudur.

Secde: Namazda oturma durumudur.

Namazın kılınış şartlarıyla ilgili bu açıklamalardan

hangisi yanlıştır?

A) İftitah tekbiri 

B) Kıyam

C) Rükû 

D) Secde9. Ali, camiye girdiğinde farz namazı kılınmaktadır. İmam ve

cemaat ikinci rekâta başlamıştır.

Bu durumda Ali aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Tek başına namaz kılmalıdır.

B) Namazın bitmesini beklemelidir.

C) İmama uymalı ve selamdan sonra birinci rekâtı kılmalıdır.

D) İmama uyulmalı ve birinci rekât dışındaki rekâtları kılmalıdır.10. Namazda “semiallâhü limen hamideh” cümlesi ne zaman

söylenir?

A) Rükûdan doğrulurken

B) Secdeye giderken

C) Kıyamda iken

D) Son oturuşta11. Bazen unutma veya uyuma gibi elde olmayan bir nedenle

namazın vakti çıkar.

Bu durumda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Sadece tövbe edilir.

B) Namaz yerine fitre verilir.

C) Hatırladıktan veya uyandıktan sonra kılınır.

D) Namaz yerine üç gün oruç tutulur.12. Namazın kılınışıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden

hangisi yanlıştır?

A) Farz namazların 3 ve 4. rekâtlarında sadece Fâtiha

suresi okunur.

B) Hasta olan ve ayakta duramayan namazı oturarak kılar.

C) Farz namazların ilk oturuşunda Salli ve Bârik duaları

okunur.

D) Rükûda iken “sübhâne rabbiye’l-azim” denilir.


Test Cevap 1. D 2. C 3. B 4. A 5. D 6. A 7. C 8. D 9. C 10. A 11. C 12. C


Namaz İbadeti - 4


1. Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan bir durum

değildir?

A) Namazda gülmek

B) Farzlarından birini terk etmek

C) Kıbleden başka yöne dönmek

D) Namazda öksürmek2. Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan bir durumdur?

A) Sübhaneke duasını okumayı unutmak

B) “Sübhâne rabbiye’l-azîm” cümlesini söylememek

C) “Sübhâne rabbiye’l-alâ” cümlesini söylememek

D) Rükûya eğilmeden secdeye gitmek


3. 

I. Namaz kılarken selam almak

II. Namaz kılarken şurup içmek

III. Surenin anlamını düşünmek

IV. Surenin mesajından etkilenmek

Numaralanmış durumlardan hangilerini yapan o namazı

tekrar kılmalıdır?

A) I ve II. 

B) I ve IV.

C) II ve III. 

D) III ve IV.4. Namaz kılarken esneyen, terleyen, gözleri yaşaran, kuş

cıvıltısını duyan bir kişinin - - - - .

Bu cümle aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tamamlanırsa

doğru olur?

A) namazı bozulur.

B) namazı bozulmaz.

C) orucu bozulur.

D) abdesti bozulur.5. Ahmet sabah namazını kıldı. Seccadeyi toplarken farzın

ikinci rekâtında sadece Fatiha suresini okuduğunu hatırladı.

Kendi kendine farzı tekrar etmem gerekir mi diye

sordu. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabını aldı ve içindekiler

bölümünü açtı.

Bu sorunun cevabını aşağıdaki konulardan hangisinde

bulabilir?

A) Namaz nedir ve niçin kılınır?

B) Namazın hazırlık şartları

C) Namazı bozan durumlar

D) Namazın insana kazandırdıkları6. Namazın son oturuşunda sırasıyla hangi dualar okunur?

A) Tahiyyat - Salli Barik duaları - Kunut duaları

B) Tahiyyat - Salli Barik duaları - Rabbena duaları

C) Rabbena duaları - Kunut duaları - Tahiyyat

D) Kunut duaları - Rabbena dualar - Tahiyyat7. Cemaatle namaz kılmakla ilgili aşağıdaki bilgilerden

hangisi yanlıştır?

A) Namaz kıldıran kişiye imam denir.

B) Cemaat niyet ederken “Uydum imama.” denir.

C) Cemaatle namaz sadece camilerde kılınır.

D) Yolcular da cemaatle namaz kılabilir.8. - - - - namazı haftada bir kez - - - - günü öğle namazının

vaktinde cemaatle kılınır. İmam farzdan önce hutbe okur.

İlk sünneti 4, farzı 2 ve son sünneti 4 rekât olmak üzere

toplam on rekât kılınır.

Bu parçadaki boşluklara aşağıdaki kavramlardan

hangisi gelmelidir?

A) Cuma 

B) Cenaze

C) Bayram 

D) TeravihBeş vakit namaz ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden

hangisi yanlıştır?

A) Tüm Müslümanlara farzdır.

B) Sadece farzları kaza edilir.

C) Hastalara farz değildir.

D) Her bir bölümüne “rekât” denir.10. Aşağıdaki namazlardan hangisi vaciptir?

A) Cuma namazı

B) Cenaze namazı

C) Teravih namazı

D) Bayram namazı11. 

• Farzı iki rekât olarak kılınır.

• Tek başına veya cemaatle kılınabilir.

Hakkında bilgi verilen bu namaz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sabah namazı

B) Cuma namazı

C) Bayram namazı

D) Vitir namazı12. Aşağıdaki cenaze namazı ile ilgili bilgilerden hangisi

doğrudur?

A) Bazı kişilerin kılması, diğerlerini sorumluluktan kurtarır.

B) Beş vakit namaz için geçerli olan şartlar bu namaz

için de geçerlidir.

C) Tüm Müslümanlara farzı ayn olan bir namazdır.

D) Toplam iki rekât kılınır.


Test Cevap 1. D 2. D 3. A 4. B 5. C 6. B 7. C 8. A 9. C 10. D 11. A 12. A


Namaz İbadeti - 5


1. 

● Birlik ve beraberliğin pekişmesini sağlar.

● Komşulara birbirleriyle görüşme fırsatı verir.

● Kardeşlik ve dayanışma duygularını kuvvetlendirir.

Bu bilgiler aşağıdaki soruların hangisinin cevabı olabilir?

A) Kimler cemaatle namaz kılabilir?

B) Cemaatle namaz kılmanın hükmü nedir?

C) Namaz kılınırken nelere dikkat edilmelidir?

D) Cemaatle namaz kılmanın faydaları nelerdir?2. “Arınan ve Rabb’inin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka

kurtuluşa erer.”

(A’lâ suresi, 14 ve 15. ayetler)

Bu ayetlerde namazın insana sağladığı faydalardan

hangisi vurgulanmaktadır?

A) İnsanı selamete çıkardığı

B) Temizlik alışkanlığı kazandırdığı

C) Kötü davranışlardan uzak tuttuğu

D) Sorumluluk bilinci kazandırdığı3. Aşağıdakilerden hangisi namazın bireysel faydalarından

biri değildir?

A) İnsanın Allah ile bağını kuvvetlendirir.

B) Zamanı iyi kullanma bilinci kazandırır.

C) İnsanları birbirlerine yakınlaştırır.

D) Konuştuklarına dikkat etme duyarlılığı sağlar.4. “Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa gece yarısına kadar

namaz kılmış sevabı kazanır. Sabah namazını da cemaatle

kılarsa bütün geceyi namaz kılarak geçirmiş gibi sevap

alır.”

Aşağıdaki yargılardan hangisi bu hadisin mesajıyla

daha uyumludur?

A) Beş vakit namaz vaktinde kılınmalıdır.

B) Yatsı ve sabah namazları çok önemlidir.

C) Cemaatle namaz kılmaya gayret edilmelidir.

D) Namaz gece cemaatle, gündüz tek başına kılınmalıdır.5. “Namazlarında huşu içinde olan müminler kurtuluşa ermiştir.”

(Mü’minûn suresi, 1 ve 2. ayetler)

Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A) Namazı sürekli kılmak

B) Namazı vaktinde kılmak

C) Namazı uzun uzun kılmak

D) Namazı dikkatli ve içten kılmak6. Aşağıdakilerden hangisi namazın insana kazandırdıklarından

biri değildir?

A) Toplumsal sorunlardan uzak tutar.

B) Çirkin ve kötü işlerden alıkoyar.

C) Kardeşlik bilincini kuvvetlendirir.

D) İç huzuru sağlar ve mutluluk verir.


7. “Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki

namaz, çirkin ve kötü işlerden alıkoyar…”

(Ankebut suresi, 45. ayet)

Namazla ilgili aşağıdaki yargıların hangisi bu ayetten

çıkarılabilir?

A) İnsanı iyiliğe ulaştırır.

B) Kur’an okumaya özendiren bir ibadettir.

C) Zamana dikkat etme alışkanlığı kazandırır.

D) Kur’an’ı anlamaya sevk eder.8. 

● Allah’a şükretmenin günlük yollarından biridir.

● Huşu içinde yapıldığında doyumsuz hazlar yaşatır.

● Günde birkaç kere kendini sorgulama imkânı sağlar.

Bu bilgilerin tamamı aşağıdaki ibadetlerden hangisi

ile ilgilidir?

A) Hac 

B) Oruç

C) Zekât 

D) Namaz9. Kunut duaları aşağıdaki namazların hangisinde okunur?

A) Cuma namazı

B) Vitir namazı

C) Akşam namazı

D) Sabah namazı10. Hz. Peygamber yanındakilere, “Birinin kapısının önünden

ırmak geçse ve o, orada günde beş kere yıkansa bedeninde

hiç kir kalır mı?” diye sordu. “Kalmaz dediler.” Bunun

üzerine Hz. Peygamber “İşte beş vakit namaz böyledir.

Allah namaz sayesinde günahları siler ve yok eder.”

buyurdu.

Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste verilen mesajlardan

değildir?

A) Abdest bedeni, namaz nefsi temizler.

B) Namaz ve abdesti günahı engeller.

C) Namaz için abdest almak sünnettir.

D) Beş vakit namaz düzenli kılınmalıdır.11. “Allah’ım! Biz ancak sana ibadet eder ve senin rızan için

namaz kılıp secde ederiz. Sana yakınlaşmak için çalışır,

senin rahmetini umar ve azabından korkarız. Hiç şüphe

yok ki senin azabın, kâfirleri kuşatacaktır.”

(Kunut duası)

Bu dua ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Vitir namazında okunur.

B) Kur’an’dan bir bölümdür.

C) Allah anılır ve ona sığınılır.

D) Allah’tan af ve yardım istenir.12. Aşağıdaki hadislerden hangisi namazın önemi ile ilgili

değildir?

A) “Namaz dinin direğidir.”

B) “Her kim bir namazı unutursa hatırladığında kılsın...”

C) “… Şunu iyi bilin ki amellerinizin en hayırlısı namazdır…''

D) “Ey Ali! Sakın şu üç şeyi geciktirme: Vakti gelince namazı…”


Test Cevap 1. D 2. A 3. C 4. C 5. D 6. A 7. A 8. D 9. B 10. C 11. B 12. B


************************

NAMAZ İBADETİ - 11. “Namazlarında huşu içinde olan müminler kurtuluşa ermiştir.”

(Mü’minûn suresi, 1 ve 2. ayetler)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A) Namazı vaktinde kılmak

B) Namazda samimi ve içten olmak

C) Namaz için abdest almak

D) Namazı uzun uzun kılmak2. “Allah’ım! Biz ancak sana ibadet eder ve senin rızan için

namaz kılıp secde ederiz. Sana yakınlaşmak için çalışır,

senin rahmetini umar ve azabından korkarız. Hiç şüphe

yok ki senin azabın, kâfirleri kuşatacaktır.”

(Kunut duası)

Bu duada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?

A) Her şeyi Allah’ın yarattığından

B) Allah’ın rızasını kazanmaktan

C) Allah’ın azabından korkmaktan

D) Namaz kılıp secde etmekten3. “Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki

namaz çirkin ve kötü işlerden alıkoyar. Allah’ı anmak elbette

(ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.”

(Ankebut suresi, 45.ayet)

Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Namaz, insanları çirkin ve kötü davranışlardan uzaklaştırmalıdır.

B) Namaz, bütün ilahi dinlerde emredilmiş bir ibadettir.

C) Namaz kılmak Peygamberin de görevidir.

D) Müminler Allah’a ibadet etmelidir.4. Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin yapılış amaçlarından

biri değildir?

A) Allah ile bağları güçlendirmek

B) Allah’ın rızasını kazanmak

C) İyi ve yararlı davranışlar kazanmak

D) Toplumda kendine bir yer edinmek5. “…Allah, namaz ile günahları siler.”

Bu hadiste namaz ile ilgili verilen mesaj aşağıdakilerden

hangisidir?

A) İnsanın bağışlanmasına sebep olur.

B) İnsanları birbirine yakınlaştırır.

C) İnsana huzur ve mutluluk verir.

D) Namaz, dinin direğidir.6. Aşağıdakilerden hangisi namaz kılmanın amaçlarından

biri değildir?

A) Kalp huzurunu elde etmek

B) Allah’ın rızasını kazanmak

C) İnsanların eleştirisinden kurtulmak

D) Verilen nimetlere teşekkür etmek7. “…Şüphesiz namaz, mü’minlere vakitleri belirlenmiş bir

farzdır.”

(Nisa suresi,103.ayet)

Bu ayette namaz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A) Allah için kılınmalıdır.

B) Belirli bir zaman ile sınırlıdır.

C) Sürekli kılınması gerekir.

D) İnsanı kötülüklerden uzaklaştırmalıdır.8. Aşağıdakilerden hangisi namazın kılınma sebeplerinden

biri olamaz?

A) Sorumluluktan kurtulmak

B) Çevresine güzel örnek olmak

C) Sevap elde etmek

D) İnsanlara şirin gözükmek9. “…Beni anmak için namaz kıl.”

(Ta-ha suresi,14.ayet)

Bu ayetten namaz ile ilgili aşağıdakilerden hangisine

ulaşılabilir?

A) Namaz birlik ve beraberliğe katkı sunar.

B) Namaz insana zamanı verimli kullanmayı öğretir.

C) Namaz insanı disipline eder.

D) Namaz kulun Rabbini hatırlamasıdır.10. “Secde; kulun Rabb’ine en yakın olduğu andır.”

Bu hadis aşağıda verilen hangi ibadet ile ilgilidir?

A) Namaz

B) Oruç

C) Zekât

D) Hac11. Beş vakit namaz ile ilgili verilen yargılardan hangisi

doğrudur?

A) Bazılarının yerine getirmesi ile diğerlerinden namaz

kılma sorumluluğu kalkar.

B) Hastalık ve yaşlılık gibi durumlarda yerine bir başka

ibadet yapılabilir.

C) İş yoğunluğu fazla olanlar namaz kılmaktan muaftırlar.

D) Kimse bir başkasının yerine namaz kılamaz.12. Aşağıdakilerden hangisi beş vakit namazın farz olma

şartlarından biri değildir?

A) Ergenlik çağına girmiş olmak

B) Erkek olmak

C) Müslüman olmak

D) Akıl sağlığı yerinde olmak


Test Cevap 1. B 2. A 3. B 4. D 5. A 6. C 7. B 8. D 9. D 10. A 11. D 12. B


NAMAZ İBADETİ - 2


1. Teyemmüm ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi

yanlıştır?

A) Sembolik bir temizliktir.

B) Suyun bulunması ile teyemmüm bozulur

C) Suyun kullanılamadığı durumlarda teyemmüme başvurulur.

D) Kur’an-ı Kerim’de teyemmüm ile ilgili bir ayete yer verilmemiştir.2. Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biri değildir?

A) Yüzü yıkamak

B) Ağzı yıkamak

C) Elleri yıkamak

D) Başı mesh etmek3. Usulüne uygun abdest alan bir kişi ensesini mesh ettikten

sonra ne yapmalıdır?

A) Yüzünü yıkamalıdır.

B) Başını mesh etmelidir.

C) Ayaklarını yıkamalıdır.

D) Kollarını yıkamalıdır.4. Aşağıdaki durumlardan hangisinde namazın tekrar kılınması

gerekir?

A) Ağız temizlenmeden alınan abdest ile namaz kılınmış

ise

B) Namazın farzlarından biri eksik kalmış ise

C) Namazın sünnetlerinden biri unutulmuş ise

D) Kamet getirilmeden namaz kılınmış ise5. Namaz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yolculara farz değildir.

B) İslam’ın şartlarındandır.

C) İlahi dinlerde emredilmiştir.

D) Cemaat ile kılınması daha faziletlidir.6. Aşağıdaki durumlardan hangisi abdesti bozmaz?

A) Uyumak

B) Bayılmak

C) Terlemek

D) Yellenmek


7. Aşağıdakilerden hangisi boy abdestinin farzlarından

biridir?

A) Ağzı temizlemek

B) Başı mesh etmek

C) Enseyi mesh etmek

D) Toprakla yüzü mesh etmek8. Abdest ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Maddi ve manevi bir temizliktir

B) Namazın geçerlilik şartlarındandır.

C) Kur’an’da emredilmiştir.

D) Namazın sünnetlerindendir.9. Aşağıdakilerden hangisi “hadesten taharet” ile ilgili bir

durum değildir?

A) Abdest almak

B) Teyemmüm etmek

C) Gusül abdesti almak

D) Namaz kılınacak yeri temizlemek10. Hz. Peygamber aşağıdaki durumların hangisinde boy

abdestti almayı tavsiye etmiştir?

A) Cuma ve bayram günlerinde

B) Her namaz öncesinde

C) Kuran okumadan önce

D) Oruca başlamadan önce11. Atalarımız camilerin yakınlarında hamamlar yaptırmışlardır.

Buna göre atalarımız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi

söylenemez?

A) Temizliğe önem verdikleri

B) Namazlara önem verdikleri

C) Evlerinde banyo için bir mekân bulunmadığı

D) Namaz önündeki engelleri kaldırmaya çalıştıkları12. Gusül abdesti ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ağzı ve burnu yıkamak gusül abdestinin şartlarındandır.

B) Abdesti bozan her durum gusül abdestini de bozar.

C) Ergenliğe ermiş her Müslümanın gusül abdestini bilmesi

gerekir.

D) Tüm vücudu yıkamak gusül abdestinin farzlarındandır.


Test Cevap 1. D 2. B 3. C 4. B 5. A 6. C 7. A 8. D 9. D 10. A 11. C 12. B


NAMAZ İBADETİ- 3


1. Namaza hazırlık şartlarından biri de, “setr-i avret”tir.

Aşağıdakilerden hangisi “setri avret” kavramının açıklamasıdır?

A) Namazda Kâbe’ye yönelmek

B) Kılınacak namaz için niyet etmek

C) Namaz için abdest veya boy abdesti almak

D) Namazda vücudun gerekli yerlerini örtmek2. Aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki şartlardan

biridir?

A) Namazda ayakta durmak

B) Kılınacak namaz için niyet etmek

C) Kılınacak namazın vaktinin girmesini beklemek

D) Gerektiği zaman abdest veya boy abdesti almak3. Aşağıdaki kavramların hangisinin açıklamasında yanlışlık

yapılmıştır?

A) Secde: Kıyamdan sonra elleri dizlere koyarak eğilmektir.

B) Rekât: Namazın kıyam, kıraat, rükû ve secdeden oluşan

her bir bölümüdür.

C) Kâde-i ahire: Namazın sonunda belli bir zaman oturmaktır.

D) Niyet: Kılınacak namazın kalpten geçirilmesidir.4. Aşağıdakilerden hangisi namazın kılınış şartlarından

olan “kıraat” kavramının açıklamasıdır?

A) Namaz kılmaya niyet etmek

B) Namazda Kur’an’dan bir bölüm okumak

C) Namaz kılarken kıbleye yönelmek

D) Namazda vücudun gerekli yerlerini örtmek5. Namaza başlamadan önce ve namaz içerisinde uyulması

gereken şartlara namazın - - - - denir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi

getirilmelidir?

A) farzları

B) sünnetleri

C) vacipleri

D) adapları6. “Niyet ettim Allah rızası için - - - - kılmaya, uydum imama”

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin

getirilmesi uygun olmaz?

A) cuma namazı

B) öğle namazı

C) nafile namaz

D) bayram namazı


7. Aşağıdaki durumlardan hangisi namazın geçerli olmasına

engel olur?

A) Dua ayetleri ile namaz kılmak

B) Namazda “sübhaneke” duasını okumayı unutmak

C) Namazda abdestsiz olduğunu hatırlamak

D) Namazda “Salli - Barik “dualarını okumayı terk etmek8. Namazda kıraatten hemen sonra yerine getirilmesi gereken

şart aşağıdakilerden hangisidir?

A) Secde

B) Rükû

C) Kâde-i ahire

D) Başlama tekbiri9. “…Şüphesiz namaz, mü’minlere vakitleri belirlenmiş bir

farzdır.” (Nisa suresi,103.ayet)

Aşağıdakilerden hangisi vakitleri belirlenmiş namazlardan

biri değildir?

A) Sabah namazı

B) Cuma namazı

C) Şükür namazı

D) İkindi namazı10. Kıldığımız namazın geçerli olması için namazın tüm şartlarına

uymamız gerekir. Bunun dışında namaz kılarken

Allah’ın huzurunda olduğumuz bilinciyle derin bir saygı

(huşu) içinde olmalıyız. Mümkün olduğunca kendimizi namaza

vermeli, başka şeyleri düşünmemeye çalışmalıyız.

Bu durum, namazın bize mutluluk vermesi ve Allah’a yakınlaştırması

için çok önemlidir.

Bu metinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

A) Namaz, kurallarına uyularak kılınmalıdır.

B) Namazın farzlarından birini terk etmek namazı geçersiz

kılar.

C) Namaz kılan Rabbi ile iletişim halinde olduğunu bilmelidir.

D) Namaz duadan ibaret olup hareketlerin bir önemi yoktur.11. 

I. Kâbe’ye yönelmek

II. Elleri dizlere koyarak eğilmek

III. Namazda ayakta durmak

IV. Abdest veya boy abdesti almak

Numaralanmış cümlelerden hangileri namaza hazırlık

şartlarından değildir?

A) I ve II.

B) II ve III.

C) III ve IV.

D) I - III ve IV.12. Namaz kılarken Müslümanın yönelmesi gereken yer

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mescid-i Nebi

B) Mescid-i Aksa

C) Mescid-i Kıbleteyn

D) Mescid-i Haram


Test Cevap 1. D 2. A 3. A 4. B 5. A 6. C 7. C 8. B 9. C 10. D 11. B 12. DNAMAZ İBADETİ-4


1. Sabah ezanında söylenen “es salatü hayrün mine’n-

nevm” ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haydi kurtuluşa!

B) Namaz başlamıştır.

C) Allah’tan başka ilah yoktur.

D) Namaz uykudan daha hayırlıdır.2. Namaz vakitlerini duyurmak için yapılan çağrıya ne ad

verilir?

A) Salâ

B) Ezan

C) Kamet

D) Mevlit3. Cemaate ikinci rekâtta yetişen biri ne yapmalıdır?

A) Tek başına namaz kılmalıdır.

B) Yeni bir cemaat oluşması için beklemelidir.

C) Cemaate uymalı ve imam ile selam vermeden bir rekât

daha kılmalıdır.

D) Cemaate katılmalı, imamla selam vermeli ve başka bir

şey yapmamalıdır.4. Namazda “semiallâhü limen hamideh” cümlesi ne zaman

söylenir?

A) Rükûdan kalkarken

B) Secdeden kalkarken

C) Kıyamda iken

D) Son oturuş esnasında5. Namaz ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi

yanlıştır?

A) Tüm Müslümanlara farzdır.

B) Beş vakit namazın sadece farzları kaza edilir.

C) Ayakta durma engeli olanlar namazdan muaftırlar.

D) Namaz “rekât” adı verilen bölümlerden oluşur.6. Farz olan bir namaz, unutma ya da uykuya dalma gibi

elde olmayan bir nedenle vaktinde kılınamazsa ne yapılır?

A) Allah’tan bağışlanma dilenir ve artık namaz kılınmaz.

B) Hatırlandığında veya uyanıldığında kılınır.

C) Her namaz için bir fitre verilir.

D) Üç gün oruç tutulur.7. Aşağıdaki namazlardan hangisi farz değildir?

A) Cuma namazı

B) Cenaze namazı

C) Beş vakit namaz

D) Bayram namazı8. Namazın kılınışıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden

hangisi yanlıştır?

A) Farz namazların 3. ve 4. rekâtlarında sadece Fâtiha

suresi okunur

B) Hasta ve ayakta duramayan kimseler, namazı oturarak

kılarlar.

C) Farz namazların ilk oturuşunda Salli - Bârik duaları

okunur.

D) Rükûda, “sübhâne rabbiye’l-azim” denir.9. Cuma namazı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi

yanlıştır?

A) Farz bir namazdır.

B) Haftada bir kez kılınır.

C) Namaza ilaveten hutbe de okunur.

D) Öğle namazından sonra kılınır.10. 

• Farzı iki rekât olarak kılınır.

• Tek başına veya cemaatle kılınabilir.

Hakkında bilgi verilen namaz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sabah namazı

B) Cuma namazı

C) Bayram namazı

D) Vitir namazı11. Cenaze namazı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden

hangisi doğrudur?

A) Bazı kişilerin cenaze namazını kılması, diğerlerini sorumluluktan

kurtarır.

B) Beş vakit namaz için geçerli olan şartlar bu namaz için

de geçerlidir.

C) Tüm Müslümanlara farzı ayn olan bir namazdır.

D) İki rekâttan ibarettir.12. 

I. Namazda konuşmak, gülmek

II. Namazda esnemek

III. Namazda terlemek

IV. Namazın farzlarından birini terk etmek

Yukarıda numaralandırılmış davranışlardan hangileri

namazı bozar?

A) I ve III.

B) I ve IV.

C) II ve III.

D) III ve IV.


Test Cevap 1. D 2. B 3. C 4. A 5. C 6. B 7. D 8. C 9. D 10. A 11. A 12. BNAMAZ İBADETİ-5


1. “Beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük

etmeyin” (Bakara suresi,152. ayet)

Bu ayette, namazın insana sağladığı aşağıda verilen

faydalardan hangisi vurgulanmaktadır?

A) İnsanın Yüce Allah ile bağını canlı tutar.

B) Zamanı iyi kullanmayı öğretir.

C) Birlikte yaşama bilincini geliştirir.

D) İnsanı kötü davranışlardan uzak tutar.2. Aşağıdakilerden hangisi cemaatle namaz kılmanın

sağladığı faydalardan biri değildir?

A) Kardeşlik ve dayanışma duygularını kuvvetlendirir.

B) İnsanların kültürel gelişimine katkı sağlar.

C) Beraber hareket etme bilincini geliştirir.

D) Kişileri maddi imkânlara kavuşturur.3. “ Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki

namaz, çirkin ve kötü işlerden alıkoyar…”

(Ankebut suresi, 45.ayet)

Bu ayete uygun davranmak isteyen birisinin aşağıdaki

davranışlardan hangisini yapması beklenir?

A) İyiliği başa kakması

B) Fakirlere yardım etmesi

C) İnsanların kusurlarını araştırması

D) Gerçeğe aykırı şahitlikte bulunması4. “Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa gece yarısına kadar

namaz kılmış sevabı kazanır. Sabah namazını da cemaatle

kılarsa bütün geceyi namaz kılarak geçirmiş gibi sevap

alır. ” (Hadis-i şerif)

Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Yatsı ve sabah namazları önemlidir.

B) Namazlar vakitlerinde kılınmalıdır.

C) Cemaatle namaz kılmaya gayret edilmelidir.

D) Gece namazları cemaatle, gündüz namazları ise tek

başına kılınmalıdır.5. Hz. Ayşe anlatıyor:” Bir gece Efendimiz ibadet etmek istediğini

söyleyerek yanımdan ayrıldı. Abdestini alarak

namaz kılmaya başladı. Ağlama sesini duydum. Öyle ki

ağlamaktan secde ettiği yer ıslanmıştı. Sabaha karşı Bilal

gelerek sabah namazı için seslendi. Efendimizin ağladığını

fark edip sebebini sorunca: Ey Bilal! Şükreden bir kul

olmayayım mı? Nasıl ağlamayayım?” buyurdu.

Bu hadiste namaz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi

vurgulanmıştır?

A) Allah’a teşekkürün bir ifadesi olduğu

B) İnsanlara temizlik alışkanlığı kazandırdığı

C) Sorumluluk duygusunu geliştirdiği

D) Namaz kılarken ağlamak gerektiği6. Peygamberimiz, “Namaz dinin direğidir.” buyurmuştur.

Bu hadis ile Peygamber Efendimiz aşağıdakilerden

hangisini vurgulamak istenmiştir?

A) Namaz, ayakta kılınır.

B) Namaz, dini ayakta tutar.

C) Namaz, her ilahi dinde emredilmiştir.

D) Namazı doğru kılmak gerekir.7. • Kardeşlik ve dayanışma duygularını kuvvetlendirir.

• İnsana bilmediklerini öğrenme, eksiklerini giderme ve

hatalarını düzeltme fırsatı verir.

• Birlik ve beraberliğin pekişmesine yardımcı olur.

Verilen cümleler aşağıdaki soruların hangisine cevap

oluşturur?

A) Niçin namaz kılınır?

B) Cemaatle namaz kılmanın hükmü nedir?

C) Cemaatle kılınan namazlar hangileridir?

D) Cemaatle namaz kılmanın faydaları nelerdir?8. Kunut duaları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi

yanlıştır?

A) Allah’tan af ve yardım istemektir.

B) Kur’an’dan birer bölümdürler.

C) Allah’a itaatin göstergesidir.

D) Vitir namazında okunurlar.9. Namaz evimde huzur,

Kalbi yaşatan yağmur

Doğru namaz kılanı Allah,

Şeytandan korur.

Ali Sacit TÜRKER

Bu dizede namazla ilgili aşağıdakilerden hangisine

değinilmemiştir?

A) Aileye mutluluk verdiğine

B) Gönül güzelliği kazandırdığına

C) Zamanı yönetmeyi öğrettiğine

D) Günahtan uzaklaştırdığına10. Aşağıdakilerden hangisi namazın insana kazandırdıklarından

biri değildir?

A) İnsanı toplumdan uzaklaştırır.

B) Çirkin ve kötü işlerden alıkoyar.

C) Günahlardan arındırır.

D) İç huzuru sağlar.11. “Kendisini kötülüklerden arındıran, Rabbinin adını anıp

namaz kılan, mutluluğa ermiştir.”

(Â’lâ suresi,14 ve 15. ayetler)

Bu ayetlerde, namazın insana sağladığı faydalardan

hangisi vurgulanmaktadır?

A) İnsanın huzura kavuşmasına yardımcı olur.

B) İnsanı kötü davranışlardan uzak tutar.

C) Sorumluluk bilinci kazandırır.

D) Temizlik alışkanlığı kazanmasına katkı sağlar.12. Bir gün Hz. Peygamber yanındakilere, “Birinizin kapısının

önünden bir ırmak geçse ve o kimse orada günde beş

kere yıkansa bedeninde hiç kir kalır mı?” diye sordu. ‘Kalmaz’

diye cevap alınca,“ İşte beş vakit namaz böyledir. Allah

namaz sayesinde günahları siler ve temizler” buyurdu.

Bu hadiste namazla ilgili olarak verilen mesaj aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Namaz için alınan abdest insanı bedeni kirlerden uzaklaştırır.

B) İnsanın zamanını planlamasına yardımcı olur.

C) İnsanın affedilmesine ve günahtan uzaklaşmasına yardım

eder.

D) Birlik ve beraberliğe katkı sağlar.


Test Cevap 1. A 2. D 3. B 4. C 5. A 6. B 7. D 8. B 9. C 10. A 11. A 12. CNamaz İbadeti - 1


1. Aşağıdaki ayetlerden hangisi namazla ilgili değildir?

A) “...Şüphesiz namaz, müminlere vakitleri belirlenmiş

bir farzdır.” (Nisa suresi, 103. ayet)

B) “Ey inananlar, sabır ve namazla (Allah’tan) yardım

isteyin. …” (Bakara suresi, 153. ayet)

C) “… Beni anmak için namaz kıl.” (Tâ-Hâ suresi, 14.

ayet)

D) “ … Su bulamadığınız zaman temiz bir toprakla teyemmüm

edin …” (Nisâ suresi, 43. ayet)2. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Namaz, Kur’an’daki “savm” kelimesinin karşılığıdır.

B) Namaz kılan kişi, Allah’la iletişim kurmuş olur.

C) Namaz, Kur’an’daki “salat” kelimesinin karşılığıdır.

D) Namaz, bütün ilahi dinlerde emredilmiştir.3. Vücudumuzu kuru yer kalmayacak şekilde yıkayarak

aldığımız abdest aşağıdakilerden hangisidir?

A) Banyo

B) Boy abdesti (gusül)

C) Teyemmüm

D) Namaz abdesti4. Aşağıdakilerden hangisi namazın bize kazandırdıklarından

biri değildir?

A) Çirkin ve kötü işlerden alıkoyar.

B) Günahlardan arındırır.

C) İç huzuru sağlar.

D) İnsanı toplumdan uzaklaştırır.5. “Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman

yüzünüzü ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başınızı

mesh edip topuklarınıza kadar ayaklarınızı da (yıkayın)…”

(Mâide suresi, 6. ayet)

Ayette sözü edilen temizlik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gusül abdesti

B) Teyemmüm abdesti

C) Namaz abdesti

D) Boy abdesti6. Peygamberimiz, “Namaz dinin direğidir.” buyurmuştur.

(Hadis-i Şerif)

Bu hadis ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?

A) Namaz, ayakta kılınır.

B) Namaz, dini ayakta tutar.

C) Namaz, her ilahi dinde mevcuttur.

D) Namazı doğru kılmak gerekir.7. Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan durumlardan

birisi değildir?

A) Tuvalet ihtiyacını gidermek

B) Uyumak

C) Bayılmak

D) Yiyip içmek8. Su bulunmadığı ya da suyu kullanma imkanının

olmadığı durumlarda temiz toprak veya toprak cinsinden

bir şeyle alınan abdeste verilen ad aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Teyemmüm

B) Boy abdesti (gusül)

C) Abdest

D) Mesh9. Aşağıdakilerden hangisi boy abdestinin (guslün)

farzlarından değildir?

A) Ağza su vermek

B) Bütün vücudu yıkamak

C) Kolları yıkamak

D) Burna su vermek10. 

1. Allah’ın verdiği nimetlere şükretmek için

2. Tutamadığımız oruçların yerine geçmesi için

3. Allah’a kul olduğumuzun farkına varmak için

4. Alla anmak ve ona yaklaşmak için

Yukarıdakih’ı numaralanmış cümlelerin hangisi

“Namazı niçin kılarız?” sorusuna cevap vermemektedir?

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4.11. Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün farzlarından

birisi değildir?

A) Başı meshetmek

B) Niyet etmek

C) Kolları meshetmek

D) Yüzü meshetmek12. “Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman

yüzünüzü ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başınızı

mesh edip topuklarınıza kadar ayaklarınızı da (yıkayın)…”

(Mâide suresi, 6. ayet)

Bu ayette abdestle ilgili aşağıdakilerden hangisinden

söz edilmemiştir?

A) Elleri dirseklerle beraber yıkamaktan

B) Başı meshetmekten

C) Ağzı ve burnu yıkamaktan

D) Ayakları topuklarla beraber yıkamaktan


Test Cevap 1. D 2. A 3. B 4. D 5. C 6. B 7. D 8. A 9. C 10. B 11. A 12. CNamaz İbadeti - 2

1. Namaza başlamadan önce ve namaz sırasında

uymamız gereken kurallara verilen ad aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Namazın düzeni

B) Namazın farzları

C) Namazın faziletleri

D) Namazın kılınışı2. Aşağıdaki namaza hazırlık şartları ile ilgili verilen

bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Her namaz için ayrı abdest almak gerekir.

B) Namazı kılmadan önce abdestli olmak gerekir.

C) Namaz kılnacak elbisenin temiz olması gerekir.

D) Namaz kılınacak yerin temiz olması gereklidir.3. 

1. Ağza su vermek

2. Bütün bedeni yıkamak

3. Burna su vermek

4. Başı mesh etmek

Yukarıda verilenlerden hangisi boy abdestinin farzlarıdan

biri değildir?

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4.4. 

1. “ … Eğer cünüp oldunuz ise boy abdesti alın …”

(Mâide suresi, 6. ayet)

2. “Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman

yüzünüzü ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başınızı

mesh edip topuklarınıza kadar ayaklarınızı da (yıkayın)…”

(Mâide suresi, 6. ayet)

3. “ … Su bulamadığınız zaman temiz bir toprakla teyemmüm

edin …” (Nisâ suresi, 43. ayet)

Verilen ayetlerde vurgulanan ortak nokta aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Toprak

B) Namaz

C) Su

D) Temizlik5. Peygamberimiz: “Namaz kulun Rabb’iyle konuşmasıdır.”

buyurmaktadır. (Hadis-i Şerif)

Bu hadiste Peygamberimiz aşağıdakilerden hangisine

dikkat çekmiştir?

A) İnsan’ın Allah’la iletişim kurmasına

B) İnsanın Allah’a yalvarması ve yakarmasına

C) İnsanın günahlarından pişmanlık duymasına

D) İnsan’ın Allah’a secde etmesine6. Aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Teyemmüm ile yapılmış bir ibadetin su bulunduktan

sonra tekrarı gerekmez.

B) Namaz veya boy abdestini bozan durumlar teyemmümü

de bozar.

C) Teyemmüm yalnızca toprak ile yapılan bir temizliktir.

D) Teyemmüm, geçici olarak namaz veya boy abdesti

yerine alınır.7. Başlama tekbiri, ayakta durmak, rüku yapmak, secde

etmek, oturmak ve selam vermekten oluşan ve

akıllı, ergen ve Müslüman kişiye farz olan ibadet

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tilavet secdesi

B) Oruç

C) Namaz

D) Zekat8. Kişi namaz kılarak Allah’a kul olduğunun farkına varır.

Bu düşünceyle Rabb’inin sınırsız merhametine sığınır.

Gönlünü O’na açarak dilekte bulunur.İhtiyaç ve sıkıntılar

için O’ndan yardım ister.

Yukarıdaki açıklama namazın hangi özelliğini vurgulamaktadır?

A) Şükretmek olduğunu

B) Bir dua ve yakarış olduğunu

C) Dinin direği olduğunu

D) Vakti iyi kullanmak olduğunu9. “Eûzü besmele çekerek, “Niyet ettim Allah rızası için

abdest almaya.” deyip ellerimi yıkarım. - - - - yıkarım.

- - - - temizlerim. Yüzümü yıkarım. Sağ ve sol kolumu

dirseklerimle beraber yıkarım. Başımın dörtte birini

mesh ederim. Serçe parmağımla - - - - içini, başparmağımla

da arkasını temizlerim. Ellerimin arkasıyla - - - -

mesh ederim. Sağ ve sol ayağımı topuklarımla beraber

yıkarım.”

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden

hangisi getirilmelidir?

A) ağzımı, burnumu, kulağımın, ensemi

B) kulağımın, burnumu, boğaz, ağzımı

C) ağzımı, kulağımın, boyun, ensemi

D) ağzımı, burnumu, ensemi, kulağımın10. Namaz kılabilmek için yerine getirilmesi gereken en

öncelikli şart aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kur’an okumak

B) Niyet etmek

C) Abdest almak

D) Kıbleye yönelmek11. 

1. Önce teyemmüm için niyet ederiz.

2. Elleri toprağa vurup yüzümüzü mesh ederiz.

3. Elleri toprağa vurup kollarımızı mesh ederiz.

4. Elleri toprağa vurup başımızı mesh ederiz.

Teyemmümün alınışıyla ilgili yukarıda verilen bilgilerden

hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 412. Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan bir durumdur?

A) Tırnakları kesmek

B) Bayılmak

C) Yemek ve içmek

D) Ağız dolusu kusmak


Test Cevap 1. B 2. A 3. D 4. D 5. A 6. C 7. C 8. B 9. A 10. C 11. D 12. BNamaz İbadeti-3


1. Namazın şartları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi

yanlıştır?

A) İstikbal-i kıble, namazda kıbleye yönelmektir.

B) Vakit, kılınacak namazın vaktinin girmesidir.

C) Niyet, kılınacak namaz için niyet etmektir.

D) Kıyam, namazda Kur’an’dan bir bölüm okumaktır.


2. 

• Namazda vücudun gerekli yerlerinin örtülmesidir

• Erkeklerde diz ile göbek arası, bayanlarda ise el, yüz

ve ayaklar hariç bütün vücudun örtülmesi anlamına

gelir.

Hakkında bilgiler verilen kavram aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Necasetten taharet

B) Hadesten taharet

C) Setr-i avret

D) İstikbal-i kıble3. • Dünyanın her yerinde aynı dilde okunur.

• Namaz vakitlerini duyurmak için yapılan bir çağrıdır.

Verilen bilgiler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile

ilgilidir?

A) Mevlit 

B) Ezan

C) Kur’an 

D) İlahi4. Namazda elbisenin ve namaz kılınacak yerin temiz

olması anlamına gelen kavram aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Necasetten taharet 

B) Setr-i avret

C) Hadesten taharet 

D) Niyet5. “...Nerede olursanız olun (namazda) yüzünüzü

Mescid-i Haram (Kâbe) yönüne çevirin...” (Bakara suresi,

144. ayet)

Bu ayet, namaza hazırlık şartlarından hangisini anlatmaktadır?

A) Kıraat 

B) Secde

C) Kade-i ahire 

D) İstikbal-i kıble6. Ezan ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi

yanlıştır?

A) Namaza çağrıya ezan denir.

B) Okuyan kişiye müezzin denir.

C) Herkes kendi diliyle okur.

D) İslam dininin sembollerindendir.7. Namazın sonunda tahiyyat duasını okuyacak kadar

oturmaya - - - - denir.

Bu cümledeki boşluğa gelebilecek doğru kavram

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kade-i ahire 

B) İstikbal-i kıble

C) Hadesten taharet 

D) Setr-i avret8. Namazda ayaktayken Kur’an’dan birkaç ayet ve sure

okumaya - - - - denir.

Bu cümledeki boşluğa gelebilecek uygun kavram

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıyam 

B) Tekbir

C) Kıraat 

D) Kamet9. Tek başına ya da cemaatle kılınan namazların farzından

önce okunur. Namazın başladığını duyurmak

amacıyla yüksek sesle okunur. Sözleri ezanın aynısıdır

ama “Kad kâmeti’s salâh.” ifadesi eklenir.

Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ezan 

B) Kıraat

C) Salâ 

D) Kamet10. İftitah tekbiri : Namaza “Allahu Ekber” diyerek

başlamak

Kıyam : Namazda ayakta durmak

Rüku : Elleri dizlere koyarak eğilmek

Secde : Namazda oturmak

Yukarıda verilen namazın şartlarından hangisinin

açıklaması yanlış yapılmıştır?

A) Secde 

B) Kıyam

C) Rüku 

D) İftitah Tekbiri11. Sabah ezanını diğer ezanlardan ayıran ve ‘‘namaz

uykudan hayırlıdır’’ anlamına gelen ifade aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Lâ ilâhe illâllah

B) Es salâtü hayrün mine’n-nevm

C) Hayye ale’s-salâh

D) Hayye ale’l-felâh12. Gerektiğinde abdest ve boy abdesti almaya - - - - denir.

Bu cümledeki boşluğa gelebilecek uygun kavram

aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstikbâl-i kıble

B) Hadesten taharet

C) Setr-i avret

D) Necasetten taharet


Test Cevap 1. D 2. C 3. B 4. A 5. D 6. C 7. A 8. C 9. D 10. A 11. B 12. BNamaz İbadeti-4


1. Dört rekat sünneti olan aşağıdaki namazların hangi

lerinde, birinci oturuşta Salli ve Barik duaları okunur?

A) Sabah – Öğle

B) İkindi – Akşam

C) İkindi – Yatsı

D) Akşam - Yatsı2. Önce dört rekâtlık ilk sünnet kılınır. Ardından müezzin

cami içinde ezan okur. İç ezandan sonra imam minbere

çıkar ve hutbe okur. Hutbeden sonra müezzin kamet

getirir ve cemaatle iki rekâtlık farzı kılınır. Farzdan sonra

kendi başına dört rekât sünnet daha kılınır.

Bu metinde anlatılan namaz aşağıdakilerden hangisidir.?

A) Bayram namazı

B) Cuma namazı

C) Teravih namazı

D) Vakit namazı3. Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan bir durum

değildir?

A) Namazda gülmek ve konuşmak

B) Namazın farzlarından birini terk etmek

C) Namazda kıbleden başka yöne dönmek

D) Namazda esnemek ve öksürmek4. Bayram namazıyla ilgili aşağıdakilerin hangisinde

bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) Senede iki defa kılınır.

B) İki rekatlık bir namazdır.

C) Evde tek başına da kılınabilir.

D) Güneş doğduktan sonra cemaatle kılınır.

5. Namazların son oturuşunda sırasıyla hangi dualar

okunur?

A) Tahiyyat-Salli-Barik ve Kunut duaları

B) Tahiyyat-Salli-Barik ve Rabbena duaları

C) Tahiyyat ve Kunut duaları

D) Tahiyyat ve Rabbena dualar6. • Ramazan ayında kılınan sünnet bir namazdır.

• Yatsı namazının son sünnetiyle vitir namazı arasında

kılnır.

• Genelde yirmi rekat olarak kılınır.

• Cemaatle veya tek başına kılınabilir.

Verilen bilgiler aşağıdaki namazlardan hangisine

aittir?

A) Cuma 

B) Teravih

C) Cenaze 

D) Bayram7. Cemaatle namaz hakkında aşağıdaki bilgilerden

hangisi yanlıştır?

A) Cemaatle namazı kıldıran kişiye imam denir.

B) Cemaat, farza niyet ederken “uydum imama.” der.

C) Sadece camilerde cemaatle namaz kılınabilir.

D) Yolculukta iken cemaatle namaz kılınabilir.

8. Aşağıdakilerden hangisi cuma ve bayram namazlarının

ortak noktalarından biri değildir?

A) Farz olmaları

B) Cemaatle kılınmaları

C) Hutbelerinin olması

D) İmam tarafından kıldırılmaları9. Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan bir durumdur?

A) Sübhaneke duasını okumayı unutmak

B) Rükuda “Sübhâne rabbiye’l-azîm” dememek

C) Secdede “Sübhâne rabbiye’l-alâ” dememek

D) Ruku yapmadan secdeye gitmek10. Aşağıdaki namaz eşleştirmelerinden hangileri hem

tek başına hem de cemaatle kılınabilir?

A) Teravih-beş vakit namaz

B) Cenaze-Cuma

C) Cuma-bayram

D) Teravih-bayram11. - - - - namazı haftada bir kez - - - - günü öğle namazının

vaktinde cematle kılınır. Namazda önce hutbe okunur.

Dördü ilk sünnet, ikisi farz ve dördü de son sünnet

olmak üzere toplam on rekattır.

Parçadaki boşluklara aşağıdaki kelimelerden hangisi

gelmelidir?

A) Cuma 

B) Cenaze

C) Bayram 

D) Teravih12. Aşağıdakilerden hangileri için Cuma namazı farzdır?

A) Yolculuğa çıkanlar

B) Camiye gidemeyecek kadar hasta olanlar

C) Özgürlüğü kısıtlanmış olanlar

D) Ergenlik çağına gelen erkekler


Test Cevap 1. C 2. B 3. D 4. C 5. B 6. B 7. C 8. A 9. D 10. A 11. A 12. DNamaz İbadeti-5


1. Aşağıdakilerden hangisi namazın kişiye kazandırdıklarından

biri değildir?

A) Namaz, insanın Allah ile bağını canlı tutar.

B) Namaz, insana zamanı iyi kullanmayı öğretir.

C) Namaz, insanın duygu dünyasını köreltir.

D) Namaz, insanın davranışlarında bilinçli olmasını

sağlar.2. Namaz kılacak kimsenin bedeninin, giysilerinin ve namaz

kılacağı yerin temiz olması namaza hazırlık şartlarındandır.

Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi namazın

kişiye kazandırdıklarından biridir?

A) Vakti iyi kullanmayı öğretir.

B) Birlikte yaşama bilincini kazandırır.

C) İnsana yalnız olmadığı hissini verir.

D) Temizlik alışkanlığı kazandırır.3. “Allah’ım! Biz ancak sana ibadet eder ve senin rızan

için namaz kılıp secde ederiz. Sana yakınlaşmak için

çalışır, senin rahmetini umar ve azabından korkarız.

Hiç şüphe yok ki senin azabın, kâfirleri kuşatacaktır.”

(Kunut duası)

Bu duada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?

A) Her şeyi Allah’ın yarattığından

B) Allah’ın rahmetinden umut kesmemekten

C) Allah’ın azabından korkmaktan

D) Namaz kılıp secde etmekten4. “Arınan ve Rabb’inin adını anıp namaz kılan kimse

mutlaka kurtuluşa erer.” (A’lâ suresi, 14 ve 15. ayetler)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Namazın insanı kurtuluşa ulaştırmasına

B) İnsanın Rabb’ini hatırlamasına

C) Namaz kılmanın belli şartlarının olmasına

D) İnsanın kötülüklerden uzaklaşmasına5. Ahmet: Bugün babamla teravih namazı kılmak için camiye

gittik. Mahalleden çoğu kişi de oradaydı. Namazı

kıldıktan sonra bahçede oturup çay içtik. Babamın bir

arkadaşının hastalandığını öğrendik. Ertesi gün onu ziyaret

etmeye karar verdik.

Aşağıdakilerden hangisi, Ahmet’in anısında geçen

namazın toplumsal faydalarından biri değildir?

A) İnsanın Allah ile bağını güçlendirmesi

B) Kardeşlik ve sevgi duygularını pekiştirmesi

C) İnsanların dertlerini ve sevinçlerini paylaşması

D) Birlik ve beraberlik duygusu kazandırması6. Günlük beş vakit namazın kılınışı ile ilgili aşağıda

verilen bilgilerden hangisinde yanlışlık vardır?

A) Dört rekatlı farz namazların 3. ve 4. rekatlarında ek

bir sure okunmaz.

B) Dört rekatlı farz namazlarının 1. oturuşunda

Sübhaneke duası okunur.

C) Yatsı namazının ilk sünnetinde 3. rekata kalkınca

Sübhaneke duası okunur.

D) Namazların son oturuşunda sırasıyla Tahiyyat, Salli,

Barik ve Rabbena duaları okunur.7. Aşağıdakilerden hangisi namazın bireysel faydalardan

biri değildir?

A) İnsanın duygu dünyasını zenginleştirir.

B) İnsanı kötü ve çirkin davranışlardan uzak tutar.

C) Kardeşlik ve sevgi duygularını pekiştirir.

D) Zamanı iyi kullanma alışkanlığını kazandırır.8. Aşağıdakilerden hangisi, namazı bozan durumlardan

biri değildir?

A) Namazda selam almak

B) Namazda konuşmak ve gülmek

C) Namazda bir şey yiyip içmek

D) Namazda okunan ayetin anlamını düşünmek9. Kunut duaları aşağıdaki namazların hangisinde

okunur?

A) Sabah namazı

B) Vitir namazı

C) Akşam namazı

D) Cuma namazı10. Aşağıdakilerden hangisi, namazın toplumsal faydalarından

biri değildir?

A) Kardeşlik duygularını pekiştirir.

B) Bilgi alışverişini yaygınlaştırır.

C) Toplu hareket etme bilincini geliştirir.

D) İç huzuru ve mutluluğu temin eder.11. 

• İnsana kulluğunu her gün beş defa hatırlatır.

• İnsanı manen canlı tutar.

Verilen açıklamalar aşağıdaki sorulardan hangisinin

cevabı olabilir?

A) Namazın insana kazandırdıkları nelerdir?

B) Sadaka vermenin yararları nelerdir?

C) Zekatın toplumsal faydaları nelerdir?

D) Kurban ibadetinin komşuluk ilişkilerine katkıları nelerdir?12. “Namazlarında huşu içinde olan müminler kurtuluşa

ermiştir.” (Mü’minûn suresi, 1 ve 2. ayetler)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A) Namazı vaktinde kılmak

B) Namazda samimi ve içten olmak

C) Namaz için abdest almak

D) Namazı uzun uzun kılmak


Test Cevap 1. C 2. D 3. A 4. C 5. A 6. B 7. C 8. D 9. B 10. D 11. A 12. BHiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumunuz en kısa sürede yayınlanacaktır.