18 Eylül 2020

6 sinif 1 unite deneme testleri

 

Peygamber ve İlahî Kitap İnancı - 1


1. Peygamberlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi

yanlıştır?

A) Allah tarafından seçilirler.

B) Allah’ın mesajlarını insanlara iletirler.

C) İnsanüstü özellikleri vardır.

D) İnsanlara örnek olurlar.


2. Mucize ile ilgili cümlelerden hangisi doğru değildir?

A) Peygamberler gösterir.

B) Allah’ın izni ile gerçekleşir.

C) İnsanı aciz ve hayrette bırakır.

D) Doğal olaylardan biridir.


3. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin insanlar

arasından seçilmesinin nedenlerinden biri değildir?

A) Vahyin anlaşılmasını kolaylaştırmak

B) Her insanın peygamber olacağını göstermek

C) Vahyin istediklerini uygulayarak örnek olmak

D) İnsanlarla daha rahat iletişim kurabilmek


4. Peygamberlerin günah işlemekten uzak olmaları ve

yalan söylemeyip doğru olmaları anlamına gelen sıfatlar

aşağıdaki hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) İsmet - sıdk B) Tebliğ - sıdk

C) Emanet - fetanet D) İsmet - emanet


5. “Deyin ki: Biz Allah’a, bize indirilene (Kur’an’a), İbrahim,

İsmail, İshak, Yakup ve Yakupoğullarına indirilene, Musa

ve İsa’ya verilen (Tevrat ve İncil) ile bütün diğer peygamberlere

Rablerinden verilenlere iman ettik. Onlardan hiçbirini

diğerinden ayırt etmeyiz ve biz O’na teslim olmuş

kimseleriz.”

(Bakara suresi, 136. ayet)

Bu ayetin mesajı aşağıdakilerden hangisinde doğru

verilmiştir?

A) Peygamberler birbirinden üstün olabilir.

B) Her ümmete bir peygamber gönderilmiştir.

C) Peygamberler arasında ayrım yapılmamalıdır.

D) Ayette sayılanlar dışında peygamber yoktur.


6. “(Onlara) De ki: Eğer yeryüzünde yerleşmiş gezip dolaşanlar

melekler olsaydı elbette onlara gökten, peygamber

olarak bir melek gönderirdik.”

(İsrâ suresi, 95. ayet)

Bu ayetin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Peygamberler meleklerin özelliklerine sahiptir.

B) Meleklerden de peygamber gönderilmiştir.

C) Melekler yeryüzünde yaşamazlar.

D) İnsanlara kendi içlerinden peygamber gönderilmiştir.


7. “Size Rabbimin mesajlarını duyuruyorum ve ben sizin için

güvenilir bir öğüt vericiyim.”

(A’raf suresi, 68. ayet)

Bu ayette peygamberlerin aşağıdaki hangi özelliklerinden

söz edilmektedir?

A) Tebliğ - Emanet 

B) İsmet - Sıdk

C) Emanet - Fetanet 

D) Tebliğ - Fetanet


8. “Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere; şüphesiz,

benden başka ilah yoktur. Öyleyse yalnızca bana

kulluk edin diye vahyetmişizdir.”

(Enbiya suresi, 25. ayet)

Bu ayette, peygamberlerin verdikleri ortak mesajlardan

hangisi vurgulanmaktadır?

A) Allah’ın peygamberlere vahiy gönderdiği

B) Allah'ın çok sayıda peygamber gönderdiği

C) İnsanların sadece Allah'a kulluk etmeleri gerektiği

D) Peygamberlerin aldıkları vahyi insanlara bildirdikleri


9. Aşağıdakilerden hangisi vahyin gönderiliş amacının

en kapsamlı ifadesidir?

A) İbadetleri öğretmek

B) Allah’ın varlığını bildirmek

C) Peygamberler hakkında bilgi vermek

D) İnsanlara dünya ve ahiret mutluluğunu bildirmek


10. Mucize ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Olağanüstü olaylardır.

B) Gösterilmesi peygamberin isteğine bağlıdır.

C) Kur’an, Hz. Peygambere verilen bir mucizedir.

D) İnsanların peygambere inanmalarını kolaylaştırır.


11. Aşağıda verilen isimlerden hangisinin peygamber olduğu

Kur’an’da açıkça bildirilmiştir?

A) Hz. Üzeyir 

B) Hz. Lokman

C) Hz. Zülkarneyn 

D) Hz. İbrahim


12. “O peygamberler ki Allah’ın gönderdiği emirleri duyururlar,

Allah’tan korkarlar ve O’ndan başka kimseden korkmazlar.”

(Ahzâb suresi, 39. ayet)

Bu ayetten peygamberlerle ilgili aşağıdaki sonuçların

hangisine ulaşılamaz?

A) Korku nedir bilmezler.

B) Allah’ın dinini insanlara bildirirler.

C) Allah’tan başka kimseden korkmazlar.

D) Yalnızca Allah’a itaat ederler.


Test 1 1. C 2. D 3. B 4. A 5. C 6. D 7. A 8. C 9. D 10. B 11. D 12. A


Peygamber ve İlahî Kitap İnancı - 2


1. Asra yemin ederim ki insan gerçekten zarar içerisindedir.

Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine

hakkı ve sabrı tavsiye edenler istisnadır (Onlar ziyanda

değillerdir.)”

(Asr suresi)

Bu sureye göre, aşağıdakilerden hangisi kurtuluşa

erenlerin özelliklerinden değildir?

A) Salih amel işlemek

B) Hakkı tavsiye etmek

C) Zamanı boşa geçirmek

D) Sabrı tavsiye etmek


2. Peygamberlere gönderilen kutsal kitaplarla ilgili aşağıdaki

bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Dört büyük ilahi kitap gönderilmiştir.

B) Bazı peygamberlere suhuf verilmiştir.

C) Kur’an-ı Kerim son ilahi kitaptır.

D) Hepsi de değişmeden günümüze kadar gelmiştir.


3. “Biz bu kitabı sana sırf hakkında ihtilafa (ayrılığa) düştükleri

şeyi insanlara açıklayasın ve iman eden bir topluma

da doğru yolu göstersin ve rahmet olsun diye indirdik.”

(Nahl suresi, 64. ayet)

Bu ayette Kur’an’ı Kerim’in hangi yönüne değinilmemiştir?

A) Son ilahi kitap olduğuna

B) Rahmet olduğuna

C) Tartışmalı konuların doğrusunu açıkladığına

D) Doğru yolu gösterdiğine


4. Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu diğerlerinden

farklıdır?

A) ''Allah'a ve Peygambere itaat edin ki size merhamet

edilsin.''

(Al-i İmran suresi, 3. ayet)

B) ''(Bu hükümler), İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da

vardır.''

(A'la suresi, 19. ayet)

C) ''Kim peygambere itaat ederse, Allah'a itaat etmiş

olur...''

(Nisa suresi, 80. ayet)

D) ''Ey iman edenler! Allah'a ve Resûlune itaat edin ve ...''

(Enfal suresi, 20. ayet)


5. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın insanlara vahiy göndermesinin

sebepleri arasında sayılamaz?

A) İnsanların Allah’ı doğru tanımasını sağlamak

B) İnsanların yanlış inançlara yönelmesini engellemek

C) İnsanlara dünya ve ahiret mutluluğunun yolunu göstermek

D) İnsanların zengin ve rahat yaşama imkanlarına kavuşmasını sağlamak


6. 

• Hz. Muhammed

• Hz. İsa

• Hz. Musa

• Hz. Davud

Yukarıda adı yazılı peygamberlere gönderilen ilahi kitaplar

aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) İncil - Tevrat - Zebur - Kur’an

B) Tevrat - Zebur - Kur’an - İncil

C) Ku’an - İncil - Tevrat - Zebur

D) Kur’an - İncil - Zebur - Tevrat


7. Sıra No Peygamber Suhuf

I. Hz. İbrahim 10 Sahife

II. Hz. Şit 30 Sahife

III. Hz. Âdem 10 Sahife

IV. Hz. İdris 50 Sahife

Yukarıda yapılan peygamber - suhuf eşleştirmelerinden

hangileri doğrudur?

A) I ve II. 

B) I ve III.

C) II ve III. 

D) III ve IV.


8. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ilahi kitapların ortak

özelliklerinden biridir?

A) Peygamberler tarafından yazılmış olmaları

B) Arapça olarak gönderilmeleri

C) Kaynaklarının vahiy olması

D) Değişmeden günümüze kadar gelmeleri


9. Aşağıdakilerden hangisi “asr” suresinde verilen mesajlardan

biridir?

A) Zamanı iyi değerlendirmek gerektiği

B) İnsanın sınırlı bir ilme sahip olduğu

C) Peygamberlerin de insan oldukları

D) Kur’an’ı Kerim’in son ilahi kitap olduğu


10. “Onlar sana indirilene ve senden önce indirilenlere de

inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar.”

(Bakara suresi, 4. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Müminler ahirete inanırlar.

B) Kur’an’ı Kerim ilahi kitaplardan biridir.

C) İlahi kitaplara ahirette inanılır.

D) Müminler ilahi kitaplara inanırlar.


11. Aşağıdakilerden hangisi ilahi kitapların ortak mesajlarından biri değildir?

A) Tüm örf ve âdetlere sahip çıkılması

B) İlahi emirlere uygun yaşanılması

C) Ahlaki değerlere önem verilmesi

D) İnsanın aklını kullanması


12. 

I. Tevrat – Hz. İsa

II. Kur’an’ı Kerim – Hz. Muhammed

III. Zebur – Hz. Davut

IV. İncil – Hz. Musa

Yukarıda yapılan peygamber - ilahi kitap eşleştirmelerinden

hangileri doğrudur?

A) I ve II. 

B) I ve IV.

C) II ve III. 

D) III ve IV.


Test 2 1. C 2. D 3. A 4. B 5. D 6. C 7. B 8. C 9. A 10. C 11. A 12. CPeygamber ve İlahî Kitap İnancı - 3

1. “O peygamberler ki Allah’ın gönderdiği emirleri duyururlar,
Allah’tan korkarlar ve O’ndan başka kimseden korkmazlar.”
(Ahzâb suresi, 39.ayet)
Bu ayetten peygamberlerle ilgili aşağıdaki sonuçlardan
hangisine ulaşılamaz?
A) Korkmak gibi insanların sahip olduğu duyguları yoktur.
B) Allah’tan aldıkları emirleri insanlara bildirirler.
C) Allah’tan başka kimseden gerçek manada korkmazlar.
D) Yalnızca Allah’a itaat ederler.


2. “Size Rabbimin mesajlarını duyuruyorum ve ben sizin için
güvenilir bir öğüt vericiyim.”
(A’raf suresi, 68.ayet)
Bu ayette peygamberlerin aşağıda verilen hangi özelliklerinden
söz edilmektedir?
A) İsmet - Sıdk
B) Tebliğ - Fetanet
C) Emanet - Fetanet
D) Tebliğ - Emanet


3. “… O ( Muhammed ), Allah’ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur.
Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.”
(Ahzab suresi, 40. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Hz. Muhammed (sav.) Allah’ın elçisidir.
B) Her peygambere bir kitap verilmiştir.
C) Hz. Muhammed (sav.)’den sonra peygamber gelmeyecektir.
D) Allah, kimlerin peygamber olduğunu bilir.


4. “Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere; şüphesiz,
benden başka ilah yoktur. Öyleyse yalnızca bana
kulluk edin diye vahyetmişizdir.”
(Enbiya suresi, 25.ayet)
Bu ayette, peygamberlerin verdikleri ortak mesajlardan
hangisi vurgulanmaktadır?
A) Allah’ın varlığına inanmak
B) Yalan söylemekten kaçınmak
C) Allah’tan başkasına ibadet etmemek
D) Herhangi bir iyiliğe engel olmamak


5. Aşağıdakilerden hangisi vahyin gönderiliş amacını en
kapsamlı şekilde ifade etmektedir?
A) İbadetleri öğretmek
B) Allah’ın varlığını bildirmek
C) Peygamberler hakkında bilgi vermek
D) İnsanlara dünya ve ahiret mutluluğu sağlamak


6. Aşağıdakilerden hangisi vahyin gönderilme nedenlerinden
biri değildir?
A) İnsanın dünya ve ahirette mutlu olmasını sağlamak
B) İnsanın iradesini ortadan kaldırmak
C) İnsanın yanlış inançlara yönelmesini engellemek
D) Erdemli ve ahlaklı yaşamanın ilkelerini öğretmek


7. Mucize ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Olağanüstü bir olaydır.
B) Kur’an, Hz. Peygambere verilen bir mucizedir.
C) Peygamberler istedikleri zaman mucize gösterebilirler.
D) İnsanların peygamberlere inanmalarını kolaylaştırır.


8. “ Her ümmetin ( toplumun ) bir peygamberi ( resulü ) vardır…”
(Yunus suresi, 47. ayet )
Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Allah insanları uyarmıştır.
B) Birçok peygamber gönderilmiştir.
C) Allah erkekleri peygamber olarak göndermiştir.
D) Hz. Muhammed (sav.) den önce de peygamber gelmiştir.


9. Peygamberler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Görevlerini yerine getirirken asla maddi bir karşılık
beklemezler.
B) Peygamberlik görevini çalışarak elde etmişlerdir.
C) İnsanları Allah’a inanmaya çağırmışlardır.
D) Dürüst ve güvenilir insanlardır.


10. Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden
farklıdır?
A) “Kur’an’ı biz indirdik ve onun koruyucusu da elbette
biziz!”
(Hicr suresi, 9. ayet)
B) “Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de
peygamberler gelip geçmiştir....”
(Âli İmran suresi, 144. ayet)
C) “Her ümmetin (toplumun) bir peygamberi (resulü) vardır…”
(Yûnus suresi, 47. ayet)
D) “…Biz, bir peygamber göndermedikçe (kimseye) azap
edecek değiliz..…”
(İsra suresi.15.ayet)


11. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerle ilgili yanlış
bir bilgi içermektedir?
A) Allah tarafından seçilmişlerdir.
B) Vahiyleri uygulayarak insanlara örnek olurlar.
C) Dünya ile ilgili işlerle ilgilenmekten uzak durmuşlardır.
D) Tüm insanlar gibi Allaha karşı sorumludurlar.


12. Aşağıdakilerden hangisinin peygamber olduğu
Kur’an’da açıkça bildirilmiştir?
A) Hz. Üzeyir
B) Hz. Lokman
C) Hz. Zülkarneyn
D) Hz. İbrahim

Test 3 1. A 2. D 3. B 4. C 5. D 6. B 7. C 8. C 9. B 10. A 11. C 12. D

Peygamber ve İlahî Kitap İnancı - 4


1. “Anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur’an olarak indirdik.”
(Yusuf suresi, 2. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Allah katında dillerin en üstünü Arapçadır.
B) Kur’an Peygamberin dilinde Arapça olarak indirilmiştir.
C) Kur’an insanların anlaması için gönderilmiştir.
D) Kur’an’ın ilk muhatapları Araplar olmuştur.


2. Peygamberimize indirilen vahiylerin yazılması ile ilgili
verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Melekler tarafından yazılmıştır.
B) Vahiy kâtipleri tarafından yazılmıştır.
C) Bizzat Peygamberimiz tarafından yazılmıştır.
D) Allah katından yazılı olarak kitap halinde indirilmiştir.


3. 
1. Hz. İbrahim 10 Sahife
2. Hz. Şit 30 Sahife
3. Hz. Âdem 10 Sahife
4. Hz. İdris 50 Sahife
Suhuf verilen peygamberler ve verilen sahifeler eşleştirmelerden
hangileri doğrudur?
A) 1. ve 2.
B) 1. ve 3.
C) 2. ve 3.
D) 3. ve 4.


4. Kur’an-ı Kerim ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Ayetlerinin bir kısmı Mekke’de bir kısmı ise Medine’de
inmiştir.
B) 610 yılı Ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır.
C) Genel olarak Mekke’de inen ayetler inanç ve ahlaktan
söz eder.
D) Hz. Peygamber döneminde kitap haline getirilmiştir.


5. 1. Tevrat – Hz. İsa
2. Kur’an-ı kerim – Hz. Muhammed
3. Zebur – Hz. Davut
4. İncil – Hz. Musa
Kitap verilen peygamberler ve kitapları eşleştirmelerinden
hangileri doğrudur?
A) 1 ve 2.
B) 1 ve 4.
C) 2 ve 3.
D) 3 ve 4.


6. Aşağıdakilerden hangisi “asr” kelimesinin anlamlarından
biri değildir?
A) Yüzyıl
B) Zaman
C) Çağ
D) Gün


7. Kur’an-ı Kerim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İlahi kitapların sonuncusudur.
B) Tamamı Mekke’de indirilmiştir.
C) Hz. Osman döneminde çoğaltılmıştır.
D) Yaklaşık yirmi üç senede indirilmiştir.


8. “Onlar sana indirilene ve senden önce indirilenlere de inanırlar.
Ahirete de kesin olarak inanırlar.”
(Bakara suresi, 4.ayet)
Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Müminler ahirete inanırlar.
B) Kur’an-ı Kerim ilahi kitaplardandır.
C) Tüm peygamberlere kitap indirilmiştir.
D) Gönderilen tüm kitaplara iman etmek zorunludur.


9. Aşağıdakilerden hangisi “asr” suresinde verilen mesajlardan
biridir?
A) Zamanı iyi değerlendirmek gerektiği
B) İnsanın sınırlı bir ilme sahip olduğu
C) Peygamberlerin de insan oldukları
D) Kur’an- Kerim’in son ilahi kitap olduğu


10. Aşağıdakilerden hangisi ilahi kitapların ortak mesajlarından
biri değildir?
A) İnsanın aklını kullanması gerekir.
B) İlahi emirlere uygun yaşanmalıdır.
C) Ahlaki değerlere önem verilmelidir.
D) Tüm örf ve âdetlere sahip çıkılmalıdır.


11. Aşağıdakilerden hangisi ilahi kitapların ortak özelliklerinden
biridir?
A) Vahiy eseri olmaları
B) Arapça olarak gönderilmeleri
C) Peygamberleri tarafından yazılmış olmaları
D) Değişmeden asıl haliyle günümüze kadar gelmeleri


12. Müslümanların Kur’an-ı Kerim’e karşı yerine getirmeleri
gereken en önemli görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Evde özel bir şekilde muhafaza etmek
B) Kur’an’ı anlayıp, emirlerini hayata aktarmak
C) Kur’an okunurken sessizce onu dinlemek
D) Okuma kurallarına dikkat ederek okumak

Test 4 1. A 2. B 3. B 4. D 5. C 6. D 7. B 8. C 9. A 10. D 11. A 12. B


Peygamber ve İlahî Kitap İnancı - 5

1. Peygamberlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Allah tarafından seçilirler.
B) Allah’ın mesajlarını insanlara iletirler.
C) İnsanüstü özellikleri vardır.
D) İnsanlara örnek olurlar.


2. “Her ümmetin (toplumun) bir peygamberi (Resulü) vardır…”
(Yunus suresi, 47. ayet)
Bu ayet ile verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Peygamber gönderilerek her toplum Allah’ın mesajlarından
haberdar edilmiştir.
B) Bazı toplumların peygamberleri yoktur, Nebîleri vardır.
C) Bütün toplumlar kendilerine gelen peygamberlere
inanmıştır.
D) Bütün toplumlara aynı peygamber gelmiştir.


3. 
1.“Kitapta (Kur’an’da) İbrahim’i de an. Şüphesiz ki o,
özü sözü doğru bir peygamberdi.” (Meryem suresi,
41. ayet)
2.“Size Rabb’imin mesajlarını duyuruyorum ve ben
sizin için güvenilir bir öğüt vericiyim.” (A’raf suresi,
68. ayet)
3.“(Hepsi de) güçlü bir iradeye ve keskin bir kavrayış
yeteneğine sahip olan İbrahim, İshak ve Yakup’u
hatırla!” (Sad suresi, 45. ayet)
4.“O peygamberler ki Allah’ın gönderdiği emirleri duyururlar,
Allah’tan korkarlar ve ondan başka kimseden
korkmazlar…” (Ahzab suresi, 39. ayet)
Yukarıdaki ayetlerde sırasıyla peygamberlerin hangi
özellikleri vurgulanmaktadır?
A) Fetanet- emanet- ismet- tebliğ
B) Sıdk- emanet- fetanet- tebliğ
C) Sıdk- emanet- ismet-fetanet
D) Tebliğ- sıdk- emanet- fetanet


4. Aşağıdakilerden hangisi mucizenin özelliklerinden
biri değildir?
A) Mucizeyi peygamberler gösterir.
B) Mucizeler, Allah’ın izni ile gerçekleşir.
C) Mucizeler, insanı aciz ve hayrette bırakır.
D) Mucizeler, doğal olaylardan birisidir.


5. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin verdikleri
ortak mesajlardan biri değildir?
A) Allah’a ve peygamberlerine iman etmek
B) Dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmak
C) Ramazan ayında otuz gün oruç tutmak
D) Ahiret gününe iman etmek


6. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin insanlar
arasından seçilmesinin nedenlerinden biri değildir?
A) Vahyin insanlar tarafından anlaşılmasını kolaylaştırmak
B) Vahyi alan insanın üstün ve değerli olmasını sağlamak
C) Vahyin uygulanmasında insanlara örnek olmak
D) İnsanlarla daha rahat iletişim kurabilmek


7. Peygamberlerin günah işlemekten uzak olmaları ve
yalan söylemeyip doğru olmaları aşağıda verilen
hangi sıfatların karşılığıdır?
A) İsmet- sıdk
B) Tebliğ- sıdk
C) Emanet- fetanet
D) İsmet- emanet


8. “De ki: Gelin Rabb’inizin size neleri haram kıldığını
okuyayım: Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana-babaya
iyilik edin, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin,
(sizin de onların da rızkını biz veririz) kötülüklerin açığına
da gizlisine de yaklaşmayın ve Allah’ın yasakladığı
cana haksız yere kıymayın! İşte bunlar Allah’ın size
emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız.” (En’âm
suresi, 151. ayet.)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Ana babaya iyilik etmeye
B) Fakirlik korkusuyla çocukları öldürmeye
C) Haksız yere cana kıymaya
D) Namazı hakkıyla kılmaya


9. “(Hepsi de) güçlü bir iradeye ve keskin bir kavrayış yeteneğine
sahip olan İbrahim, İshak ve Yakup’u hatırla!”
(Sad suresi, 45. ayet)
Yukarıdaki ayette peygamberlerin hangi özelliğine
vurgu yapılmıştır?
A) Emanet
B) Fetanet
C) Feraset
D) İsmet


10. “Deyin ki: Biz Allah’a, bize indirilene (Kur’an’a),
İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Yakupoğullarına indirilene,
Musa ve İsa’ya verilen (Tevrat ve İncil) ile bütün
diğer peygamberlere Rablerinden verilenlere iman
ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz
O’na teslim olmuş kimseleriz.” (Bakara suresi, 136.
ayet)
Bu ayetin bize verdiği mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
A) Peygamberlere iman etmeli ve peygamberler arasında
ayrım yapmamalıyız.
B) Her ümmetin bir peygamberinin olduğunu bilmeliyiz
ve onları birbirine karıştırmamalıyız
C) Peygamberlerin birbirinden üstün olabileceğini düşünmeliyiz.
D) Belirtilen peygamberlerin dışında peygamber olmadığına
inanmalıyız.


11. “Biz onları (peygamberleri) yiyip içmeye ihtiyaç duymayan
bir yapıda yaratmadık. (Onlar), ölümsüz de değillerdi.”
(Enbiyâ suresi, 8. ayet)
Bu ayetin ana mesajı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Peygamberler, yiyip içerler.
B) Peygamberler, ölümsüzdür.
C) Peygamberler, doğaüstü özelliktedir.
D) Peygamberler, bizim gibi insandır.


12. “(Onlara) De ki: Eğer yeryüzünde yerleşmiş gezip dolaşanlar
melekler olsaydı elbette onlara gökten, peygamber
olarak bir melek gönderirdik.” (İsrâ suresi, 95. ayet)
Bu ayetin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Peygamberler meleklerin özelliklerine sahiptir.
B) Meleklerden de peygamber gönderilmiştir.
C) İnsanlara kendi içlerinden peygamber gönderilmiştir.
D) Meleklerin yeryüzünde yaşamamaktadır.


Test 5 1. C 2. A 3. B 4. D 5. C 6. B 7. A 8. D 9. B 10. A 11. D 12. C


Peygamber ve İlahî Kitap İnancı - 6

1. Kur’an-ı Kerim’le ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) 610 yılında Hira Mağarası’nda Ramazan ayında indirilmeye
başlanmıştır.
B) İlk ayetler Sevr Mağarası’nda inmiştir.
C) Medine’deki ayetler daha çok ibadet ve sosyal ilişkilerden
söz eder.
D) Mekke’deki ayetler ağırlıklı olarak inanç ve ahlaktan
söz eder.


2. 
• Asra yemin ederim ki
• İnsan gerçekten zarar içerisindedir.
• Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine
hakkı ve sabrı tavsiye edenler istisnadır (Onlar
ziyanda değillerdir.)” (Asr suresi)
Bu sureye göre, aşağıdakilerden hangisi kurtuluşa
erenlerin özelliklerinden değildir?
A) Salih amel işlemek
B) Hakkı tavsiye etmek
C) Zamanı boşa geçirmek
D) Sabrı tavsiye etmek


3. Peygamberlere gönderilen kutsal kitaplarla ilgili
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Dört büyük ilahi kitap gönderilmiştir.
B) Bazı peygamberlere suhuf denilen sayfalar gönderilmiştir.
C) Kur’an-ı Kerim gönderilen son ilahi kitaptır.
D) Kitapların hepsi günümüze kadar korunmuştur.


4. Allah gönderdiği elçileri peygamberliklerini ispat etmek
amacıyla mucizelerle desteklemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarakgösterilemez?
A) Hz. Musa’nın Kızıldeniz’i ikiye ayırması
B) Hz. Yusuf’un kuyuya atılması
C) Hz. İbrahim’in ateşte yanmaması
D) Hz. Muhammed’e Kur’an-ı Kerimin indirilmesi


5. “Biz bu kitabı sana sırf hakkında ihtilafa (ayrılığa)
düştükleri şeyi insanlara açıklayasın ve iman eden bir
topluma da doğru yolu göstersin ve rahmet olsun diye
indirdik.” (Nahl suresi, 64. ayet)
Bu ayette Kur’anı Kerim’in hangi yönüne değinilmemiştir?
A) Ayrılıkları giderdiğine
B) Rahmet olduğuna
C) Son ilahi kitap olduğuna
D) Doğru yolu gösterdiğine


6. Asr suresi için aşağıda söylenenlerden hangisi
yanlıştır?
A) Asr, hafta anlamına gelir.
B) Kuran’ı-Kerim’in 103. suresidir.
C) Üç ayetten oluşmaktadır.
D) Mekke’de indirilmiştir.

7. Aşağıdaki peygamber-suhuf eşleştirmelerindenhangisi
yanlıştır?
A) Hz. Adem – 10 Sayfa
B) Hz. Şit – 40 Sayfa
C) Hz. İbrahim – 10 Sayfa
D) Hz. İdris – 30 Sayfa


8. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın insanlara vahiy
göndermesinin sebepleri arasında sayılamaz?
A) İnsanların Allah’ı doğru tanımasını ve O’na doğru bir
şekilde ibadet etmesini sağlamak
B) İnsanların yanlış inançlara yönelmesini engellemek
C) İnsanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak
D) İnsanların zengin ve rahat yaşama imkanlarına
kavuşmasını sağlamak


9. 
• Hz. Muhammed
• Hz. İsa
• Hz. Musa
• Hz. Davud
Verilen bu peygamberlere gönderilen ilahi kitaplar
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
A) İncil-Tevrat-Zebur-Kur’an
B) Tevrat-Zebur-Kur’an-İncil
C) Ku’an-İncil-Tevrat-Zebur
D) Kur’an-İncil-Zebur-Tevrat


10. “Allah, bu Kur’an’ın bir benzerini daha hiçbir kimseye
vermemiştir. Kesinlikle Kur’an (sarılıp kurtulmak isteyenler
için) Allah’ın kopmaz ipi ve (O’na doğru yürümek
isteyenler için) en güvenilir yoldur. Kur’an’da kalbin baharı
ve ilmin pınarları vardır.” ( Hz. Ali, Nehcü’l-Belâğa)
Hz. Ali bu ifadesiyle Kur’an’ın hangi yönüne değinmemiştir?
A) Mucizevi bir kitap olduğuna
B) Benzeri bir kitabın olmadığına
C) En güvenilir yol olduğuna
D) Allah’ın kopmaz ipi olduğuna


11. Kur’an-ı Kerim - - - - döneminde kitap haline getirilmiş,
- - - - döneminde çoğaltılmıştır.
Bu boşluklara getrilecek bilgiler aşağıdakilerin
hangisinde doğru sıralamayla verilmiştir?
A) Hz. Ömer-Hz. Ali
B) Hz. Ebu Bekir-Hz. Ömer
C) Hz. Ali-Hz. Osman
D) Hz. Ebu Bekir-Hz. Osman


12. Kur’an-ı Kerim’in Allah tarafından korunup günümüze
kadar bir değişikliğe uğramadan geldiği mesajını
veren ayet aşağıdakilerden hangisidir?
A) “Kur’an’ı biz indirdik ve onun koruyucusu da elbette
biziz!” (Hicr suresi, 9. ayet)
B) “Onlar sana indirilene de senden önce indirilenlere
de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar.”
(Bakara suresi, 4. ayet)
C) “Her ümmetin (toplumun) bir peygamberi (resulü)
vardır…” (Yûnus suresi, 47. ayet)
D) “Anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur’an olarak
indirdik.” (Yusuf suresi, 2. ayet)


Test 6 1. B 2. C 3. D 4. B 5. C 6. A 7. B 8. D 9. C 10. A 11. D 12. AHiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumunuz en kısa sürede yayınlanacaktır.