18 Eylül 2020

7 sinif 1 unite deneme testleri

 









Melek ve Ahiret İnancı - 1


1. Varlıklar alemine ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi

yanlıştır?

A) Âlemdeki bütün varlıkları yaratan ve evreni düzene koyan

Allah’tır.

B) Âlemde görünen ve görünmeyen sayısız varlık bulunmaktadır.

C) Duyularımızla algılayabildiklerimiz dışında da varlıklar

vardır.

D) Bir şeyin varlığını kabul etmek için onun mutlaka görülmesi

gerekmektedir.



2. Meleklerin, insan ve diğer varlıklardan farklı özellikleri

vardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden

biri değildir?

A) Sorumlu varlıklardır.

B) Çok hızlı hareket ederler.

C) Cinsiyetleri yoktur.

D) Geleceği bilemezler.



3. Kıyamet vakti geldiğinde sûra üflemekle (kıyameti

ilan etmekle) görevlendirilmiş olan melek Kur’an’ı

Kerim’de hangi isimle anılmaktadır?

A) Azrail 

B) Cebrail

C) Mikail D) İsrafil



4. “… (Melekler), Rablerini hamd ile tespih ederler, O’na

inanırlar ve O’ndan müminlerin bağışlanmasını isterler ve

şöyle derler: Ey Rabb’imiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi

kuşatmıştır. O hâlde tövbe eden ve senin yoluna uyanları

bağışla, onları cehennem azabından koru! Rabb’imiz!

Müminleri ve atalarından, eşlerinden, soylarından iyi

olanları, kendilerine söz verdiğin Adn cennetlerine koy;

şüphesiz güçlü olan, hüküm ve hikmet sahibi olan ancak

sensin. Bir de onları kötülüklerden koru! Sen kimi kötülüklerden

korursan o gün (hesap günü) ona merhamet etmiş

olursun. Bu büyük bir kurtuluştur. ”

(Mümin suresi, 7 - 9. ayetler)

Bu ayetlere göre meleklerle ilgili aşağıdaki yargılardan

hangisine ulaşılamaz?

A) Bütün insanlar için dua ederler.

B) Müminlerin bağışlanmasını isterler.

C) Tövbe edenlerin affedilmesi için dua ederler.

D) Allah’a daima şükrederler.



5. “Eğer içinden gelen ses, hak ve hayra çağırıyorsa insan

bilsin ki o ses melek tarafındandır, Allah’tandır. Bundan

ötürü Allah’a hamd etsin ve o yolu tutsun! …”

(Hadis-i şerif)

Bu hadisin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisinde

doğru verilmiştir?

A) İnsanı yönlendiren yalnızca melektir.

B) Melekler insana iyilik eder.

C) Melekler insanı sadece iyiliğe yönlendirir.

D) İnsanın içinden gelen her ses iyiliktir.



6. Meleklere iman eden bir kişiden aşağıdaki davranışlardan

hangisi beklenir?

A) Meleklerden bağışlanma dilemek

B) Karamsar olmak

C) Zorluklardan yılmamak

D) Tembel ve miskin olmak



7. “Rabb’imiz Allah’tır, deyip sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin

üzerine melekler iner. Korkmayın, üzülmeyin, size

söz verilen cennetle sevinin! Biz dünya hayatında da ahirette

de sizin dostlarınızız. Orada size canlarınızın çektiği

her şey var. Orada istediğiniz her şey sizin için hazırdır.

(derler).”

(Fussilet suresi, 30 ve 31. ayetler)

Bu ayetlerden aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?

A) Allah, inananları meleklerle destekler.

B) Melekler, inananların dostlarıdır.

C) Cennet hayatında melekler olacaktır.

D) Melekler, Allah’a inanayanların hiçbir işiyle ilgilenmezler.

m



8. “İki melek (insanın) sağında ve solunda oturarak onun

yaptıklarını yazmaktadırlar. O her ne söz söylerse, mutlaka

yanında gözetleyen biri vardır.”

(Kâf suresi, 17 ve 18. ayetler)

Bu ayetlerde söz edilen görev aşağıdaki hangi meleklerin

görevidir?

A) Hafaza meleklerinin

B) Kiramen katibin meleklerinin

C) Münker nekir meleklerinin

D) Sorgulayıcı meleklerin



9.Hangisi gözle görülebilen bir varlıktır?

A) Cin 

B) Melek

C) Şeytan 

D) Peygamber



10. I. Ateşin dumanından yaratılmışlardır.

II. İyiliğin ve güzelliğin sembolüdürler.

III. Yemez, içmez ve uyumazlar.

IV. Davranışlarından hesaba çekileceklerdir.

Numaralanmış bilgilerden hangileri meleklerin özelliklerindendir?

A) I ve II. 

B) II ve III.

C) II ve IV. 

D) III ve IV.



11. Allah’ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren ve gözle

görülmeyen, nurdan yaratılan varlıklardır. Bu varlıklar duyularla

algılanamadığı ve gözle görülmediği için haklarındaki

bilgiler ancak Kur’an’dan ve sünnetten elde edilebilir.

Bu parçada kendinden söz edilen varlık aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Cin 

B) Şeytan

C) Melek 

D) Peygamber



12. İslama göre meleklerle ilgili aşağıdaki yargılardan

hangisi yanlıştır?

A) İyi ve güzel davranışları severler.

B) İnsanları kötülüklere teşvik ederler.

C) İnsanlar için dua eder ve onların iyiliğini isterler.

D) Nurdan yaratılmış ve cinsiyeti olmayan varlıklardır.


Test 1 1. D 2. A 3. D 4. A 5. C 6. C 7. D 8. B 9. D 10. B 11. C 12. B



Melek ve Ahiret İnancı - 2


1. Aşağıdakilerden hangisi şeytanın doğru yoldan saptırmak

için kullandığı yöntemlerden biri değildir?

A) İnsanın iradesini ele geçirip ve onu kötülük yapmaya

mecbur bırakır.

B) Hoşuna giden şeyleri önererek insanı ibadet etmekten

alıkoymaya çalışır.

C) İnsanlar arasına düşmanlık sokmaya, onları birbirine

düşürmeye uğraşır.

D) İnsanı doğru yol hakkında şüpheye düşürmeye gayret

eder.



2. Aşağıdakilerden hangisi İslam dinine göre cinlerin

özelliklerden biri değildir?

A) Duyu organlarıyla algılanamazlar.

B) Melekler gibi nurdan yaratılmışlardır.

C) Haklarındaki tek bilgi kaynağı vahiydir.

D) Akıl ve irade sahibi varlıklardır.



3. Hurafe ve batıl inançla ilgili aşağıdakilerden hangisi

yanlıştır?

A) Yalnızca İslamiyet’ten önce vardır.

B) Dinde var olduğu sanılan asılsız inançlardır.

C) İslam dinine sonradan ilave edilen yanlış inançlardır.

D) İslam’ın tevhit inancına aykırıdır.



4. Bir gün falcıların söylediklerinin bazılarının doğru çıktığı

peygamberimize iletilince O, şöyle karşılık vermiştir: “Onların

haberleri güvenilecek haberler değildir. Geçmişteki

olaylara ilişkin sözleri, geleceğe de uyarlayarak yüzlerce

yalanla aktarırlar.”

(Hadis-i şerif)

Aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkarılacak sonuçlardan

biri değildir?

A) Falcılar yalan yanlış haberler verirler.

B) Falcıların sözleri güvenilmez haberlerden ibarettir.

C) Günümüz falcılarının haberleri daha doğrudur.

D) Hz. Muhammed (sav.) zamanında da falcılara rastlanır.



5. “Sûra üflenince Allah’ın diledikleri müstesna olmak üzere

göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona

bir daha üflenince bir de ne göresin, onlar ayağa kalkmış

bakıyorlar!”

(Zümer suresi, 68. ayet)

Bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgili bir

bilgi yer almaz?

A) Kıyamet 

B) Dirilme

C) Allah’ın kudreti 

D) Cennet



6. “Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun ölümünü

onlara ancak değneğini yemekte olan bir kurt gösterdi.

Süleyman’ın cesedi yıkılınca cinler anladılar ki eğer

gaybı bilmiş olsalardı aşağılayıcı azap içinde kalmamış

olacaklardı.”

(Sebe’ suresi, 14. ayet)

Bu ayette cinlerle ilgili verilen mesaj aşağıdakilerden

hangisidir?

A) İnsana itaat etmeyi istemedikleri

B) Gaybı (duyu organları ile algılanamayanı) bilmedikleri

C) Çalışmayı sevmedikleri

D) Hz. Süleyman tarafından görüldükleri



7. “… Şeytan onlara, (kötü) işlerini güzel gösterip kendilerini

doğru yoldan saptırmıştı; oysa gerçeği görme yeteneğine

de sahiplerdi.”

(Ankebût suresi, 38. ayet)

Bu ayetten şeytan ile ilgili aşağıdaki sonuçların hangisi

çıkarılamaz?

A) Gerçekleri çarpıttığı

B) İnsanları hile ile kandırdığı

C) Kötüyü iyi göstererek insanı saptırdığı

D) Ateşten yaratıldığı



8. “Hani meleklere, ‘Âdem’e saygı ile eğilin’ demiştik de

bütün melekler hemen saygı ile eğilmişlerdi. Yalnız İblis

(bundan) kaçınmış, büyüklük taslamış ve nankörlerden

olmuştu.”

(Bakara suresi, 34. ayet)

Bu ayette şeytanın aşağıdaki hangi davranışına değinilmemiştir?

A) Hileci olmasına

B) Kendini büyük görmesine

C) Allah’ın isteğine karşı gelmesine

D) Nankörlük etmesine



9. “Gerçek şu ki; şeytanın, inanan ve yalnız Rablerine tevekkül

eden kimseler üzerinde bir hâkimiyeti yoktur. Şeytanın

hâkimiyeti, sadece onu dost edinenler ve Allah’a

ortak koşanlar üzerindedir.

(Nahl suresi, 99 ve 100. ayetler)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerin şeytanla ilgili

verdiği mesajlardan biri değildir?

A) Yaşlılar üzerinde etkili olmadığı

B) Allah’a ortak koşanları etkilediği

C) Allah’a tevekkül edenlere etki edemediği

D) Kendini dost edinenleri saptırdığı



10. Hurafe ve batıl inançların temelinde Allah’tan başka varlıklardan

yardım bekleme eğilimi vardır. Hâlbuki İslam

inancına göre insanın görevi, kendi gücü oranında yapabileceği

her türlü gayreti göstermek ve yardımı hiçbir

aracı koymaksızın yalnızca Allah’tan beklemektir.

Bu parçada hurafe ve batıl inançların İslam’ın hangi

ilkesine aykırı olduğundan söz edilmektedir?

A) Evrensellik 

B) Tevhit

C) Kolaylık 

D) Özgürlük



11. “Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye

kalkışıyor ve: “Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?” diyor.

De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü

O, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir.

(Yasin suresi, 78 ve 79. ayetler)

Bu ayetlerde inkârcıların aşağıdakilerden hangisini

reddettikleri anlatılmaktadır?

A) Allah’ın varlığını

B) Allah’ın birliğini

C) Melekleri

D) Dirilmeyi



12. Aşağıdakilerden hangisi batıl inançlardan biri değildir?

A) Geceleyin tırnak kesilirse ömrün kısalacağına inanmak

B) Türbelere çaput bağlandığında dileklerin gerçekleşeceğine

inanmak

C) Güneş doğarken namaz kılmanın doğru olmadığını

söylemek

D) İki bayram arasında nikâh yapmanın uğursuzluk getireceğine

inanmak



Test 2 1. D 2. A 3. D 4. A 5. C 6. C 7. D 8. B 9. D 10. B 11. C 12. B


Melek ve Ahiret İnancı - 3


1. “Sûra üflenince Allah’ın diledikleri müstesna olmak üzere

göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir

daha üflenince bir de ne görürsün, onlar ayağa kalkmış

bakıyorlar!”

(Zümer suresi, 68. ayet)

Bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisine değinilmemiştir?

A) Kıyamet 

B) Dirilme

C) Sur 

D) Cennet



2. “Kendi yaratılışını unutarak bize karşı örnek getirmeye

kalkışıyor ve ‘Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?’ diyor.

De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. O her şeyi

hakkıyla bilen yaratıcıdır. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran

odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve

yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kâdir değil

midir? Evet! Elbette kâdirdir. Çünkü o, her türlü yaratmayı

gayet iyi bilir. Bir şey yaratmak istediği zaman onun yaptığı

sadece ‘Ol!’ demekten ibarettir. Hemen oluverir.”

(Yâsîn suresi, 78 - 82. ayetler)”

Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Yeniden dirilmenin nasıl olacağına

B) Yaratma ve diriltmenin Allah’ın elinde olduğuna

C) Ahiretteki nimetlerin dünyadakilerle aynı olacağına

D) Allah’ın, dilediğini yaratma gücüne sahip olduğuna



3. Ahirette insanların bütün davranışları - - - - adı verilen

adalet terazisinde değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda

iyilikleri fazla olanlar - - - - gideceklerdir.

Parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki kavramlardan

hangisi gelmelidir?

A) mizan - cennete

B) mizan - ahirete

C) ahiret - cehenneme

D) araf - cennete



4. “Kim (Allah’ın huzuruna) iyilikle gelirse ona getirdiğinin on

katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin

dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar.”

(En’âm suresi, 160. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayette verilen mesajlardan

biri değildir?

A) Herkes işlediklerinin karşılığını alacaktır.

B) Allah’ın huzuruna kötülükle çıkılmamalıdır.

C) Her tür davranışa eşit karşılık verilecektir.

D) Allah âdildir. Hiç kimseye haksızlık etmez.



5. “Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla

De ki: İnsanların Rabb’ine, Melik’ine ve İlah’ına sığınırım.

İnsanlara kötü şeyler fısıldayan, onların gönüllerine şüphe

ve tereddüt sokan sinsi vesvesecinin şerrinden, cinlerin

ve insanların kötülüklerinden (Allah’a sığınırım).”

Meali verilen surenin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kevser suresi

B) İhlas suresi

C) Felak suresi

D) Nas suresi



6. Sürekli bir anlam arayışı içinde olan insan kendi kendine,

“Ben kimim? Niçin yaratıldım? Benim ve bu dünyanın

sonu ne olacak?” gibi sorular sorar. İnsanın sonu ile ilgili

soru ve endişelere en anlamlı cevabı ahiret inancı verir.

Çünkü ahirete inanan insan öldükten sonra kıyamet günü

dirileceğinin ve sonsuz bir hayat süreceğinin farkındadır.

İşte bunu fark eden insan, yaşamın bir amacı olduğunu

anlar ve yaratılış amacı doğrultusunda hayatını sürdürmeye

özen gösterir.

Bu parçadan ahiret inancı ile ilgili aşağıdaki yargıların

hangisine varılamaz?

A) Bu dünyadaki işleri anlamsızlaştırır.

B) İnsanın anlam arayışına bir cevaptır.

C) Bazı endişelerimizi giderir.

D) Davranışlarımıza olumlu katkılar sağlar.



7. Her mevsim dünyamızda değişiklikler görülür. Kış mevsiminde

ağaçların kuruyup adeta öldüğünü görürüz. İlkbaharda

bu ağaçların yeşerdiğine tanık oluruz. Kur’an-ı

Kerim’de bitkilerin sonbaharla sararıp toprağa karışması,

ilkbaharla da canlanması gibi örnekler yer alır.

Bu parçadaki örnekler aşağıdaki hangi yargıyı desteklemektedir?

A) Ölüm kaçınılamaz bir gerçektir.

B) Dirilmek mümkündür.

C) Mevsimleri Allah yaratır.

D) Dünya hayatı geçicidir



8. “Sizi boş yere yarattığımızı ve bize döndürülüp hesap

vermeyeceğinizi mi sandınız?”

(Mü’minun suresi, 115. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayette verilen mesajlardan

biri olamaz?

A) İnsanın yaptığı yanına kar kalacaktır.

B) İnsanın hayatı ahirette devam edecektir.

C) İnsan yaptıklarından sorguya çekilecektir.

D) İnsanı Allah yaratmıştır.



9. Ey insanlar! Dünya geçici ev, ahiret ise kalıcı yurttur. Geçici

evinizden kalıcı yurdunuza azık alın. Bedeniniz dünyadan

çıkmadan önce kalbinizi dünyadan çıkarın. Dünyada

imtihan ediliyorsunuz. Oysa dünyadan başka bir yer

için yaratıldınız. Bir kimse öldüğünde insanlar, ‘Ne miras

bıraktı?’ derler. Melekler ise ‘Ahirete ne gönderdi?’ diye

sorarlar.

(Hz. Ali)

Bu parçada Hz. Ali'nin verdiği mesaj aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir.

B) Dünya ahiretin tarlası olarak görülmelidir.

C) Anne babalar çocuklarının geleceğini düşünmelidir.

D) Dünya nimetlerinden uzak durulmalıdır.



10. Ahirete inanan bir insanın aşağıdaki davranışlardan

hangisini yapması beklenmez?

A) Adaletli davranması

B) Çevresine karşı duyarlı olması

C) Yakınlarına çıkar sağlaması

D) Akrabayı koruyup gözetmesi



11. “Kim, Allah’a ve ahirete inanıyorsa misafirine ikram etsin.

Kim, Allah’a ve ahirete inanıyorsa komşusuna iyilik yapsın.

Kim Allah’a ve ahirete inanıyorsa güzel söz söylesin

veya sussun.”

(Hadis-i şerif)

Bu hadisten çıkarılacak en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Konuşmalarımıza dikkat etmeliyiz.

B) Misafire ikramda bulunmalıyız.

C) Komşuluk ilişkilerine önem vermeliyiz.

D) Davranışlar inanca uygun olmalıdır.



12. “Kıyametin ne zaman kopacağını kim bilir?” sorusunun

doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah 

B) İsrafil

C) Peygamberler 

D) Veliler


Test 3 1. D 2. C 3. A 4. C 5. D 6. A 7. B 8. A 9. B 10. C 11. D 12. A



MELEK VE AHİRET İNANCI - 4


1. “Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun ölümünü

onlara ancak değneğini yemekte olan bir kurt gösterdi.

Süleyman’ın cesedi yıkılınca cinler anladılar ki, eğer

gaybı bilmiş olsalardı aşağılayıcı azap içinde kalmamış

olacaklardı.”

(Sebe’ suresi, 14. ayet)

Bu ayette cinlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Hz. Süleyman’a itaat ettikleri

B) Çok çalışkan oldukları

C) Azaba uğratılacakları

D) Her şeyi bilmedikleri



2. • Gizli ve örtülü varlık anlamına gelir.

• Gözle görülmezler.

• İbadetle yükümlüdürler.

• Ateşten yaratılmışlardır.

Özellikleri verilen varlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cin 

B) Melek

C) İnsan 

D) Şeytan



3. Aşağıdakilerden hangisi şeytanın özelliklerinden biri

değildir?

A) İnatçı ve nankör olmak

B) İnsanı ibadetten uzaklaştırmak

C) Nurdan yaratılmış olmak

D) Kendini beğenmek



4. Aşağıdaki ayetlerden hangisinde insanın diğer varlıklarla

kıyaslanması söz konusudur?

A) O Rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi

ve seni dengeledi.

(İnfitâr suresi, 7. ayet)

B) Andolsun biz insanoğluna şan, şeref ve nimetler verdik;

onları karada ve denizde taşıdık, kendilerine güzel

güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan

üstün kıldık.

(İsrâ suresi, 70. ayet)

C) Hakikaten biz bu Kur’an’da insanlar için her türlü misali

vermişizdir. Fakat insan tartışmaya çok düşkün

olan bir varlıktır.

(Kehf suresi, 54. ayet)

D) Erkek olsun kadın olsun, kim inanmış bir insan olarak

dünya ve ahirete yararlı işler yaparsa kesinlikle ona

güzel bir hayat yaşatacağız ve böylelerinin ecirlerini

de muhakkak surette yapmış olduklarının daha güzeliyle

vereceğiz.

(Nahl suresi, 97. ayet)



5.

VARLIKLAR ÂLEMİ

Görünen Varlıklar

İnsan

Görünmeyen Varlıklar

?

Soru işareti konulan yere aşağıdakilerden hangisinin

getirilmesi uygun değildir?

A) Cin 

B) Melek

C) Şeytan 

D) Peygamber



6. Allah’ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren ve gözle görülmeyen,

nurdan yaratılan varlıklardır. Bu varlıklar duyularla

algılanamadığı ve gözle görülmediği için haklarındaki

bilgiler ancak Kur’an’dan ve sünnetten elde edilebilir.

Bu parçada söz edilen varlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cin 

B) Melek

C) Şeytan 

D) Peygamber



7. • “Melekler ve rûh O’na, miktarı elli bin yıl olan bir günde

yükselip çıkar.”

(Meâric suresi, 4. ayet)

• “Biz ona meleğimiz (Cebrail)’i gönderdik de ona tam

bir insan şekliyle göründü.”

(Meryem suresi, 17. ayet)

Aşağıda verilen ayetlerde meleklerin özelliklerinden

hangisine hiçbir şekilde ulaşılamaz?

A) Kötülük yapmazlar.

B) Allah’ın emrindedirler.

C) Çok hızlı hareket edebilirler.

D) Farklı şekillere girebilirler.



8. I. Sorgulayıcı melekler

II. Sevap ve günahlarımızı yazan melekler

III. Koruyucu melekler

Verilen özellikler sırasıyla aşağıdaki meleklerden hangilerine

aittir?

A) Münker Nekir - Kiramen Kâtibin - Hafaza

B) Hafaza - Kiramen Kâtibin - Münker Nekir

C) Münker Nekir - Hafaza - Kiramen Kâtibin

D) Kiramen Kâtibin - Münker Nekir - Hafaza



9. “Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var.”

(İnfitâr suresi, 10. ayet)

Bu ayette sözü edilen melekler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Azrail B) Cebrail

C) Münker Nekir D) Kiramen Kâtibin

10. I. Ateşin dumanından yaratılmışlardır.

II. İyiliğin ve güzelliğin sembolüdürler.

III. Yemez, içmez ve uyumazlar.

IV. Davranışlarından hesaba çekileceklerdir.

Numaralandırılmış bilgilerden hangileri meleklerin

özelliklerindendir?

A) I ve II. 

B) II ve III.

C) II ve IV. 

D) III ve IV.



11. I. Sorumluluk bilinci ile hareket eder.

II. İnsanlara şirin görünmeye gayret eder.

III. Zorluklar karşısında ümitsizliğe kapılır.

IV. İyi ve güzel işlerinde Allah’ın yardımının geleceğini bilir.

Meleklerin varlığına iman eden bir insanda numaralandırılmış

davranışlardan hangisinin görülmesi beklenir?

A) Yalnız II. 

B) Yalnız III.

C) I ve II. 

D) I ve IV.



12. Meleklerin varlığına ve görevlerine gerektiği gibi inanan

birinden aşağıda verilen davranışlardan hangisi

beklenir?

A) Meleklerden bağışlanma dilemek

B) Haramları gizli gizli işlemek

C) Kararlı ve çalışkan olmak

D) Yalan şahitlik yapmak


Test 4 1. D 2. A 3. C 4. B 5. D 6. B 7. A 8. A 9. D 10. B 11. D 12. C


MELEK VE AHİRET İNANCI - 5



1. “İçindeki vesvese ve fiskosları yapan, aklını çelmeye çalışan

gizli ses, onun sesidir. Bundan Allah’a sığınmak gereklidir.”

(Hadis-i şerif)

Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi kastedilmiştir?

A) Şeytan

B) Melek

C) Cin

D) Ruh



2. I. Falcılardan yardım almak

II. Allah’a sığınmak ve güvenmek

III. Kötülüklerden kaçınmak

IV. Burç yorumlarına göre hareket etmek

Numaralandırılmış cümlelerden hangileri şeytanın

kötülüklerinden korunmak için yapılması gerekenlerdendir?

A) I ve II.

B) I ve IV.

C) II ve III.

D) III ve IV.



3. “Şeytan onlara, (kötü) işlerini güzel gösterip kendilerini

doğru yoldan saptırmıştı; oysa gerçeği görme yeteneğine

de sahiplerdi.”

(Ankebût suresi, 38. ayet)

Bu ayetlerden şeytan ile ilgili aşağıdakilerden hangisine

ulaşılamaz?

A) Gerçekleri çarpıttığı

B) İnsanları kandırdığı

C) İnsanı etkilemeye çalıştığı

D) Ateşten yaratıldığı



4. “Hani meleklere, Âdem için saygı ile eğilin’ demiştik de

bütün melekler hemen saygı ile eğilmişlerdi. Yalnız İblis

(bundan) kaçınmış, büyüklük taslamış ve nankörlerden

olmuştu.”

(Bakara suresi, 34. ayet)

Bu ayette şeytanın aşağıda verilen özelliklerinden

hangisine değinilmemiştir?

A) Tutamayacağı sözler verdiğine

B) Kendini üstün gördüğüne

C) Allah’a karşı geldiğine

D) Kadir bilmediğine



5. “Gerçek şu ki; şeytanın, inanan ve yalnız Rablerine tevekkül

eden kimseler üzerinde bir hâkimiyeti yoktur. Şeytanın

hâkimiyeti, sadece onu dost edinenler ve Allah’a ortak koşanlar

üzerindedir.”

(Nahl suresi, 99-100. ayetler)

Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Şeytanın insan üzerinde etkili olduğu

B) İnsanları Allah’a ortak koşmaya şeytanın yönlendirdiği

C) Allah’a tevekkül edenlerin şeytandan korkmaması gerektiği

D) Şeytanın insan üzerinde zorlayıcı bir gücünün bulunmadığı



6. “(Şeytan) ‘Sonra (pusu kurup) onlara önlerinden, arkalarından,

sağlarından ve sollarından sokulacağım ve sen

onların çoğunu şükredenlerden bulamayacaksın!’ (dedi).”

(A’râf suresi, 17. ayet)

“Şeytan onlara durmadan vaat eder, boş ümitler verir.

Şeytanın onlara söz vermesi aldatmadan başka bir şey

değildir.”

(Nisâ suresi, 120. ayet)

Bu ayetlerden şeytan ile ilgili çıkarılabilecek ortak mesaj

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kötü işleri güzel gösterdiği

B) Sürekli vaatlerde bulunduğu

C) İnsanın açık bir düşmanı olduğu

D) İnsana çeşitli yönlerden yaklaştığı



7. Aşağıdakilerden hangisi şeytanın doğru yoldan saptırmak

için kullandığı yöntemlerden biri değildir?

A) Ahdine vefalı olmak

B) Kötülüğü süslü göstermek

C) Kendini güçlü göstermek

D) İnsanlara boş ümitler vermek



8. Aşağıdakilerden hangisi şeytanın kötülüklerinden korunmak

için yapılması gerekenlerden biri değildir?

A) Hz. Peygamberi örnek almak

B) Allah’a tevekkül etmek

C) Arzuların tutsağı olmamak

D) Her söylenene inanmak



9. “Onların haberleri güvenilecek haberler değildir. Geçmişteki

olaylara ilişkin sözleri, geleceğe de uyarlayarak yüzlerce

yalanla aktarırlar”

(Hadis-i şerif)

Bu hadiste sözü edilenler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cinler

B) Falcılar

C) Büyücüler

D) Sihirbazlar



10. Hurafe ve batıl inançların temelinde Allah’tan başka varlıklardan

yardım bekleme eğilimi vardır. Hâlbuki İslam

inancına göre insanın görevi, kendi gücü oranında yapabileceği

her türlü gayreti göstermek ve yardımı hiçbir aracı

olmaksızın yalnızca Allah’tan beklemektir.

Bu parçada hurafe ve batıl inançların İslam’ın hangi

ilkesine aykırı olduğundan söz edilmektedir?

A) Evrensellik

B) Tevhit

C) Kolaylık

D) Özgürlük



11. Aşağıdakilerden hangisi batıl inanışların ortaya çıkış

sebeplerinden biri değildir?

A) Dini asli kaynaklarından öğrenmemek

B) Bazı konuları yanlış anlayıp yorumlamak

C) Öğrenilen bilgileri sorgulayıp anlamaya çalışmak

D) Başka din ve kültürlerin efsanelerinden etkilenmek



12. “Nihayet onlardan birine ölüm gelince, “Rabbim! Beni

dünyaya geri gönderiniz ki, terk ettiğim dünyada salih bir

amel yapayım” der. Hayır! Bu sadece onun söylediği (boş)

bir sözden ibarettir. Onların arkasında, tekrar dirilecekleri

güne kadar (devam edecek, dönmelerine engel) bir perde

(berzah) vardır.”

(Mü’minûn suresi, 99-100. ayetler)

Bu ayet aşağıdaki batıl inançlardan hangisinin yanlışlığını

öncelikle ortaya koymaktadır?

A) Öldükten sonra ruhların tekrar dünyaya döndükleri

B) Sihir ve büyü ile bir şey elde edilebileceği

C) Falcılık yolu ile gelecekten haber vermenin mümkün

olduğu

D) Türbelere çaput bağlandığında dilekler gerçekleştiği


Test 5 1. A 2. C 3. D 4. A 5. D 6. C 7. A 8. D 9. B 10. B 11. C 12. A


MELEK VE AHİRET İNANCI - 6



1. Aşağıdaki batıl inançlardan hangisi doğrudan Kur’an

ayeti ile yalanlanmıştır?

A) Ruh göçü (tenasüh)

B) Kara kedinin uğursuzluğu

C) Türbelere bez bağlama

D) Gece tırnak kesmenin uğursuzluğu



2. Dünyamızda geçekleşen bazı olaylar vardır. Kışla birlikte

ağaçların kuruyup adeta öldüğünü görürüz. İlkbahar

geldiği zaman da bu ağaçların yeşerdiğine tanık oluruz.

Kur’an-ı Kerim’de bitkilerin sonbaharla birlikte sararıp toprağa

karışması, ilkbaharla da tekrar canlanması gibi örnekler

yer alır.

Parçadaki örnekler aşağıdakilerden hangisinin varlığına

daha çok delil olması için verilmiştir?

A) Ölümün kaçınılmaz bir gerçek olduğuna

B) Yeniden diriltilmenin mümkün olduğuna

C) Dünyadaki düzeni Allah’ın kurduğuna

D) Dünya hayatının varlığına



3. “Sizi boş yere yarattığımızı ve bize tekrar döndürülüp hesap

vermeyeceğinizi mi sandınız?”

(Mü’minûn suresi, 115. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) İnsan yaptıklarından sorguya çekilecektir.

B) İnsan yaratılanlar arasında en hayırlı varlıktır.

C) Ölüm her insan için kaçınılmaz bir gerçektir.

D) İnsanı Allah yaratmıştır.



4. “Kıyametin ne zaman kopacağını kim bilir?” sorusunun

doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah

B) İsrafil

C) Peygamberler

D) Veliler



5. “Ey insanlar! Dünya geçici ev, ahiret ise kalıcı yurttur. Geçici

evinizden kalıcı yurdunuza azık alın. Bedeniniz dünyadan

çıkmadan önce, kalbinizi dünyadan çıkarın. Dünyada

imtihan ediliyorsunuz. Oysa dünyadan başka bir yer

için yaratıldınız. Bir kimse öldüğünde insanlar, ‘Ne miras

bıraktı?’ derler. Melekler ise ‘Ahirete ne gönderdi?’ diye

sorarlar.”

(Hz. Ali)

Hz. Ali bu sözleri ile aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

A) Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir

B) Dünya ahiretin tarlası olarak görülmelidir.

C) Anne babalar çocuklarının geleceğini düşünmelidir.

D) Dünya nimetlerinden uzak durulmalıdır.



6. Ahirete inanan bir insanın aşağıdaki davranışlardan

hangisini yapması beklenmez?

A) Adaletli davranmak

B) Çevresine karşı duyarlı olmak

C) Yakınlarına çıkar sağlamak

D) Akrabayı koruyup, gözetmek



7. Kıyamet olayının yerine getirilmesi ile görevli melek

hangisidir?

A) Mikail

B) Azrail

C) Cebrail

D) İsrafil



8. “Sûr’a üflenince, Allah’ın diledikleri müstesna olmak üzere

göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir

daha üflenince, bir de ne göresin, onlar ayağa kalkmış bakıyorlar!”

(Zümer suresi, 68. ayet)

Bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgili bir

bilgi yer almamaktadır?

A) Ba’s

B) Kıyamet

C) Ecel

D) Mizan



9. Aşağıdakilerden hangisi “Nâs suresi”nde verilen mesajlardan

biridir?

A) Kötülüklerden Allah’a sığınmak

B) Gösterişten uzak olmak

C) Anne babaya iyilik etmek

D) Yalan söylememek



10. Nâs suresine ismini veren “nâs” kelimesi surede kaç

defa geçmektedir?

A) 3 

B) 4 

C) 5 

D) 6



11. “Allah’a ve ahiret gününe inanan kimse komşularına eziyet

etmesin rahatsızlık vermesin. Allah’a ve ahiret gününe

iman eden kimse, misafirine ikramda bulunsun. Allah’a ve

ahiret gününe iman eden kimse, ya hayır söylesin veya

sussun.”

Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) İnsan yaptıklarının karşılığını görecektir.

B) İnsan öldükten sonra yeniden diriltilecektir.

C) Allah’a ve ahiret gününe iman edilmelidir.

D) İman, insanı iyi ve güzel davranışlara sevk etmelidir.



12. “Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor

ve: “Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?” diyor.

De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü O,

her türlü yaratmayı gayet iyi bilir.”

(Yasin suresi, 78 ve 79. ayetler)

Verilen ayetlerde insanların aşağıdakilerden hangisini

inkâr ettikleri anlatılmaktadır?

A) Allah’ın varlığını

B) Yeniden dirilmeyi

C) Meleklere inanmayı

D) Dünya hayatının geçici olduğunu


Test 63 1. A 2. B 3. A 4. A 5. B 6. C 7. D 8. D 9. A 10. C 11. D 12. B




Melek ve Ahiret İnancı - 7


1. Varlıklar alemine ilişkin aşağıda söylenenlerden

hangisi yanlıştır?

A) Âlemdeki bütün varlıkları yaratan ve evreni düzene

koyan Allah’tır.

B) Âlemde görünen ve görünmeyen sayısız varlık bulunmaktadır.

C) Varlıklar yalnızca duyularımızla algılayabildiklerimizden

ibaret değildir.

D) Bir şeyin varlığını kabul etmek için onun mutlaka

görülmesi gerekmektedir.



2. Meleklere iman konusunda aşağıdaki ifadelerden

hangisi yanlıştır?

A) Meleklere iman, İslam dininin temel inanç esaslarından

biridir.

B) Meleklerin varlığını şüphe duymaksızın kabul etmek

meleklere imanın bir gereğidir.

C) Sadece vahiy meleğinin varlığına inanmak meleklere

iman açısından yeterlidir.

D) Meleklere inanmak, Allah’a, peygamberlere ve kitaplara

imanın da bir gereğidir.



3. Meleklerin, insanlardan ve diğer varlıklardan farklı birtakım

özellikleri vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir?

A) Melekler de bütün davranışlarından hesaba çekileceklerdir.

B) Melekler, çok hızlı hareket edebilen varlıklardır.

C) Meleklerin cinsiyetleri yoktur.

D) Melekler gelecekte ne olacağını bilemezler.



4. Kıyamet vakti geldiğinde sûra üflemekle (kıyameti

ilan etmekle) görevlendirilmiş olan melek Kur’an-ı

Kerim’de hangi isimle anılmaktadır?

A) Azrail

B) Cebrail

C) Mikail

D) İsrafil



5. Yüce Allah tarafından evrende meydana gelecek

doğa olaylarını düzenlemekle görevlendirilmiş melek

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Azrail

B) Cebrail

C) Mikail

D) İsrafil




6. Allah’ın izniyle eceli gelenlerin canlarını almakla

görevli olan ve “melekü’l mevt” olarak bilinen melek

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Azrail

B) Cebrail

C) Mikail

D) İsrafil



7. “…(Melekler), Rablerini hamd ile tespih ederler, O’na

inanırlar ve O’ndan müminlerin bağışlanmasını isterler

ve şöyle derler: Ey Rabb’imiz! Senin rahmet ve ilmin

her şeyi kuşatmıştır. O hâlde tövbe eden ve senin yoluna

gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru!

Rabb’imiz! Müminleri ve atalarından, eşlerinden, soylarından

iyi olanları, kendilerine söz verdiğin Adn cennetlerine

koy; şüphesiz güçlü olan, hüküm ve hikmet sahibi

olan ancak sensin. Bir de onları kötülüklerden koru!

Sen kimi kötülüklerden korursan o gün (hesap günü)

ona merhamet etmiş olursun. Bu büyük bir kurtuluştur.

” (Mümin suresi, 7-9. ayetler)

Bu ayetlerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine

ulaşılamaz?

A) Melekler, inançlı olsun ya da olmasın bütün insanlar

için dua ederler.

B) Melekler, kötülüklerden korunmamız için dua ederler.

C) Melekler, hatalarından pişmanlık duyanların affedilmeleri

için duacıdırlar.

D) Melekler, Allah’a daima şükretmektedirler.



8. İslam dinindeki melek inancı dikkate alındığında

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Melekler, iyi ve güzel davranışları severler

B) Melekler, insanları kötülüklere teşvik ederler.

C) Melekler, insanlar için dua eder ve onların iyiliğini

isterler.

D) Melekler, nurdan yaratılmış ve cinsiyeti olmayan

varlıklardır.



9. “Eğer içinden gelen ses, hak ve hayra çağırıyorsa

insan bilsin ki o ses, melek tarafındandır, Allah’tandır.

Bundan ötürü Allah’a hamd etsin ve o yolu tutsun! …”

(Tirmizi,Tefsir,3.)

Bu hadiste vurgulanmak istenen asıl düşünce aşağıdakilerden

hangisidir?

A) İçimizden gelen sesler duyabiliriz.

B) Bizi iyiliğe sadece melekler yönlendirebilir.

C) Allah, bize iyiliği hatırlatsın diye melekler görevlendirmiştir.

D) İçimizden gelen her istek ve duygu doğruya ve iyiye

yöneliktir.



10. Meleklerin varlığına ve görevlerine gerektiği gibi

inanan birinden aşağıda verilen davranışlardan

hangisi beklenir?

A) Meleklere dua etmek ve onlardan bağışlanma dilemek.

B) Ümitsizliğe kapılmak ve karamsar olmak

C) Zorluklar karşısında yılgınlığa düşmemek

D) Tembel ve miskin olmak



11. “Rabb’imiz Allah’tır, deyip sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin

üzerine melekler iner. Korkmayın, üzülmeyin,

size söz verilen cennetle sevinin! Biz dünya hayatında

da ahirette de sizin dostlarınızız. Orada size canlarınızın

çektiği her şey var. Orada istediğiniz her şey sizin

için hazırdır. (derler)” (Fussilet suresi, 30, 31. ayetler)

Bu ayetlerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine

ulaşılamaz?

A) Allah kendine inananlara meleklerini göndermektedir.

B) Melekler inananların dostlarıdır.

C) Cennet hayatında da melekler olacaktır.

D) Melekler Allah’a inanmayanların hiçbir işiyle ilgilenmezler.



12. “İki melek (insanın) sağında ve solunda oturarak yaptıklarını

yazmaktadırlar. Her ne söz söylerse, mutlaka

yanında gözetleyen biri vardır.” (Kâf suresi, 17 ve 18.

ayetler)

Bu ayetlerde aşağıdaki meleklerin hangisinin görevinden

söz edilmektedir?

A) Hafaza melekleri

B) Kiramen katibin melekleri

C) Münker nekir melekleri

D) Sorgulayıcı melekler


Test 7 1. D 2. C 3. A 4. D 5. C 6. A 7. A 8. B 9. B 10. C 11. D 12. B



Melek ve Ahiret İnancı - 8


1. Aşağıdakilerden hangisi şeytanın doğru yoldan

saptırmak için kullandığı yöntemlerden biri değildir?

A) İnsanların iradelerini ele geçirerek onları kötülük

yapmaya mecbur bırakır.

B) Kötü alışkanlıklarla insanları Allah’ı anmaktan ve

ona ibadet etmekten alıkoymak ister.

C) İnsanların arasına düşmanlık sokarak onları birbirine

düşürür.

D) İnsanları doğru yoldan uzaklaştırmak için şüpheye

düşürür.



2. Aşağıdakilerden hangisi İslam dinine göre cinlerin

sahip olduğu özelliklerden biri değildir?

A) Cinleri gözlerimizle göremeyiz, diğer duyu organlarımızla

algılayamayız.

B) Cinler de melekler gibi nurdan yaratılmıştır.

C) Cinler hakkındaki tek haber kaynağımız, Kur’an-ı

Kerim ve peygamberimizin sözleridir.

D) Cinler de insanlar gibi Allah’a inanmak ve onun buyruklarını

yerine getirmekle yükümlüdür.



3. Aşağıdakilerden hangisi şeytanın kötülüklerinden

korunmak için yapılabileceklerden biri değildir?

A) Allah’a inanmalı ve ona güvenmeliyiz.

B) Dürüst bir şekilde çalışarak Allah’a dua etmeliyiz.

C) Kötü söz söylemekten ve haramlardan sakınmalıyız.

D) Yanımızda şeytandan koruyacak bir nesne bulundurmalıyız.



4. Hurafe ve batıl inançla ilgili aşağıdaki ifadelerden

hangisi yanlıştır?

A) İnsanlar, hurafe ve batıl inançlara yalnızca

İslamiyetten önce inanmışlardır.

B) Hurafe, gerçekte aslı olmayan ve dinde varmış gibi

kabul edilen inançlardır.

C) Batıl inanç, hak din olan İslam’a sonradan ilave edilen,

yalan, yanlış, akıl dışı söylentilere inanmaktır.

D) Hurafeler ve batıl inançlar daha çok sağlık, din ve

gelecek kaygısıyla ilgilidir.



5. “Sözlerin en güzeli Allah’ın kitabı; yolların en doğrusu

Hz. Muhammed’in yoludur. İşlerin en kötü ve zararlısı,

dinden olmadığı hâlde sonradan uydurulup dine eklenenlerdir.

Böyle uydurulmuş her şey batıldır, her batıl

inanç ise kişiyi doğru yoldan çıkarır.” (Hadis-i Şerif)

Aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkarılabilecek

bir sonuç değildir?

A) İlk başvuru kaynağı Kur’an olmalıdır.

B) Hayat rehberi olarak Hz.Muhammed en iyi örnektir.

C) Din doğru kaynaklardan öğrenilmelidir.

D) Bizi doğruya ulaştıracaksa bâtıl olan davranışlar da

tercih edilebilir.



6. “Nihayet onlardan birine ölüm geldiği zaman der ki:

Rabb’im! beni geri gönder, belki terk ettiğim dünyada

yararlı bir iş yaparım. Hayır, bu, onun söylediği (boş)

bir sözdür. Önlerinde dirilecekleri güne kadar (dönmelerine

engel olan) bir perde vardır.” (Müminûn suresi,

99 ve 100. ayetler)

Bu ayetlerden batıl inançlarla ilgili çıkarılabilecek

sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ölümsüzlüğü elde etmek mümkün değildir.

B) Ölen bütün insanlar hesaba çekilmek üzere bir gün

mutlaka dirileceklerdir.

C) Ölmüş bir insanın ruhunun insanlarla bağlantı kurması

mümkün değildir.

D) Ölen bütün insanlar pişmanlık yaşayacaktır.



7. Bir gün Peygamberimize falcıların söylediklerinin bazılarının

doğru çıktığı söylenince Peygamberimiz şöyle

cevap vermiştir: “Onların haberleri güvenilecek haberler

değildir. Geçmişteki olaylara ilişkin sözleri, geleceğe

de uyarlayarak yüzlerce yalanla aktarırlar.” (Müslim,

Selam, 12)

Aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkarılacak

sonuçlardan biri değildir?

A) Günümüzdeki falcılar geçmiştekilere göre daha doğru

bilgiler vermektedir.

B) Falcıların bazı söyledikleri gerçeklerle örtüşmektedir.

C) Falcıların verdiği bilgilerle hareket edilmemelidir.

D) Hz.Muhammed zamanında da falcılıkla uğraşan insanlar

bulunmuştur.



8. Sihir ve büyü ile tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar

elde etmek için çeşitli yöntemler kullanarak insanlar

aldatılmaktadır.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “sihir ve büyü”

konusu ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) Sihir ve büyü ile uğraşanlar, insanları aldatarak haksız

kazanç elde etmekte ve böylelikle onları sömürmektedirler.

B) Sihir ve büyü ile uğraşan insanlar yalnızca Hz.

Musa zamanında yaşamışlardır.

C) Peygamberimiz sihir ve büyücülükle uğraşmayı büyük

günahlar arasında saymıştır.

D) Kur’an-ı Kerim’de sihir yapanların ve büyücülerin

ahirette cezalandırılacağı bildirilmiştir.



9. Aşağıdakilerden hangisi toplumda yaygın olan batıl

inançlardan biri değildir?

A) Gece tırnak kesilirse ömrün kısalacağına inanmak

B) Türbelere çaput bağlandığında dileklerin gerçekleşeceğini

düşünmek

C) Güneş doğarken namaz kılmamak

D) İki bayram arasında nikâh yapmanın uğursuzluk getireceğine

inanmak



10. Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasında hurafe

ve batıl inançların yayılma sebeplerinden biri olamaz?

A) İnsanların bilinmeyene ve gizemli varlıklara karşı

olan ilgisi

B) Hurafe ve bâtıl inançlar vasıtasıyla yüksek kazançlar

elde etme arzusu

C) İnsanların hayallerle avunarak gerçeklerin sorumluluğundan

uzaklaşma isteği

D) Hurafe ve bâtıl inançlar konusunda yetenekli olan

insanların topluma faydalı olma isteği



11. Hurafeler ve batıl inançlarla ilgili aşağıdakilerden

hangisi yanlıştır?

A) Hurafelerle insanlar aldatılarak haksız kazanç elde

edilmektedir.

B) Sadece eğlence amacıyla falcılıkla uğraşmakta herhangi

bir sakınca bulunmamaktadır.

C) İnsanlar hayallerle aldatılarak gerçeklerden uzaklaştırılmaktadır.

D) Hurafe ve batıl inançlar, İslam’ın tevhit inancına aykırıdır.



12. 1. Fal, sihir ve büyü gibi işlerle uğraşanların tuzağına

düşmekten sakınmalıyız. Bu tür batıl inançlarla zamanımızı

boşa harcamamalıyız.

2. Geleceğimizi şansa ve kötü niyetli insanların eline

bırakmamalıyız.

3. Büyü yardımıyla geleceğimizi öğrenerek gerekli hazırlıkları

yapmalıyız.

4. Dinimizi temel kaynaklarından doğru bir şekilde öğrenmeye

çalışmalıyız.

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4.


Test 8 1. A 2. B 3. D 4. A 5. D 6. C 7. A 8. B 9. C 10. D 11. B 12. C



Melek ve Ahiret İnancı - 9


1. Aşağıda verilen hadis ve ayetlerden hangisi anlamca

diğerlerinden farklıdır?

A) “Her canlı ölümü tadacaktır…” (Âl-i İmrân suresi,

185. ayet)

B) “Allah’ım sadece sana ibadet eder ve yanlızca senden

yardım dileriz.” (Fatiha suresi, 4. ayet)

C) “İnsanların en akıllısı, ölümü unutmayan ve ona hazırlıklı

olan kimsedir.” (Hadis-i şerif)

D) “Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey

değildir. Sorumluluk sahibi olanlar için ahiret yurdu

muhakkak ki daha hayırlıdır. Hâlâ akıl erdirmiyor

musunuz?” (En’âm suresi, 32. ayet)



2. “Ey insanlar! Dünya geçici ev, ahiret ise kalıcı yurttur.

Geçici evinizden kalıcı yurdunuza azık alın. Bedeniniz

dünyadan çıkmadan önce, kalbinizi dünyadan çıkarın.

Dünyada imtihan ediliyorsunuz. Oysa dünyadan başka

bir yer için yaratıldınız. Bir kimse öldüğünde insanlar;

‘Ne miras bıraktı?’ derler. Melekler ise ‘Ahirete ne gönderdi?’

diye sorarlar.” (Hz. Ali, Nehcü’l-Belâğa)

Hz. Ali’nin bu sözünden aşağıdakilerden hangisi

çıkarılamaz?

A) Dünya hayatının bir sonu vardır.

B) Ahirette sonsuz bir yaşam vardır.

C) Ahiret mutluluğu için bütün dünya işleri terk edilmelidir.

D) Ahirete hazırlık için dünyada çaba gösterilmelidir.



3. “Sûra üflenince Allah’ın diledikleri müstesna olmak

üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir.Sonra

ona bir daha üflenince bir de ne görürsün, onlar ayağa

kalkmış bakıyorlar!” (Zümer suresi, 68. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Kıyamet 

B) Yeniden dirilme

C) Allah’ın kudreti 

D) Cennet



4. “Kendi yaratılışını unutarak bize karşı örnek getirmeye

kalkışıyor ve ‘Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?’

diyor. De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. O

her şeyi hakkıyla bilen yaratıcıdır. Yeşil ağaçtan sizin

için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz.

Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya

kâdir değil midir? Evet! Elbette kâdirdir. Çünkü

o, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Bir şey yaratmak

istediği zaman onun yaptığı sadece ‘Ol!’ demekten ibarettir.

Hemen oluverir.” (Yâsîn suresi, 78-82. ayetler)

Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Bazı insanların doğru gözlem yapmadıkları için yaratılış

gerçeğini fark edemediklerine

B) Yoktan yaratma ve yeniden diriltmenin Allah’ın elinde

olduğuna

C) Ahiretteki nimetlerin dünyadakilerle birebir aynı olacağına

D) Allah’ın, dilediği her şeyi hemen yaratma gücüne

sahip olduğuna



5. Dünyadaki yaşamın son bulup bütün canlıların ölmesine

kıyamet denir.

Kıyametin ne zaman kopacağını kimlerin bildiği

aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Sadece Allah bilir.

B) Allah ve İsrafil adlı melek bilir.

C) Allah ve tüm peygamberleri bilir.

D) Allah ve üstün yetenekli insanlar bilir.



6. Ahirette insanların bütün davranışları - - - - adı verilen

adalet terazisinde değerlendirilecektir. Sonuçta iyilikleri

fazla olanlar hemen, inançlı olup da kötülükleri fazla

olanlar cezalarını çektikten sonra - - - - gideceklerdir.

Kötülükleri fazla olanlar ile Allah’a ve - - - - gününe

inanmayanlar ise - - - - gideceklerdir.

Metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki

hangi kelimeler gelmelidir?

A) mizan, cennete, ahiret, cehenneme

B) cennete, mizan, ahiret, cehenneme

C) kantara, cennete, ahiret, cehenneme

D) kantara, cehenneme, ahiret, arafa



7. “Kim (Allah’ın huzuruna) iyilikle gelirse ona getirdiğinin

on katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin

dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar.”

(En’âm suresi, 160. ayet)

Bu ayette verilen asıl mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

A) Herkes işlediklerinin karşılığını bire bir alacaktır.

B) Allah’ın huzuruna kötülükle çıkılmamalıdır.

C) İyilik ve kötülükler eşit değerlendirilecektir.

D) Allah âdil ve merhametlidir.



8. Aşağıdakilerden hangisi ahirete gerektiği gibi inanmış

birinden beklenen davranış ve tutumlardan

değildir?

A) Ahirete inanan insan, kötülük yapmaktan ve suç işlemekten

kaçınır.

B) Ahirete inanan insan, dünyaya hiç zaman ayırmaz.

C) Ahirete inanan insan, yaptığı her davranışın sadece

ahirette değil, dünyada da bir karşılığının olduğunu

bilir.

D) Ahirete inanan insan, öldükten sonra tekrar diriltileceğini

ve yaptıklarından hesaba çekileceğini bilir.



9. “Kim, Allah’a ve ahirete inanıyorsa misafirine ikram etsin.

Kim, Allah’a ve ahirete inanıyorsa komşusuna iyilik

yapsın. Kim Allah’a ve ahirete inanıyorsa güzel söz

söylesin veya sussun.” (Buhari,Edeb,31.)

Bu hadisten çıkarılacak en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Bütün davranışlarımızı inançlarımız doğrultusunda

şekillendirmeliyiz.

B) Misafire ikramda bulunmalıyız.

C) Komşuluk ilişkilerine önem vermeliyiz.

D) Konuşmalarımıza dikkat etmeliyiz.



10. Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla

De ki: İnsanların Rabb’ine, Melik’ine ve İlah’ına sığınırım.

İnsanlara kötü şeyler fısıldayan, onların gönüllerine

şüphe ve tereddüt sokan sinsi vesvesecinin

şerrinden,Cinlerin ve insanların kötülüklerinden(Allah’a

sığınırım).”

Yukarı da meali verilin sure hangisidir?

A) Kevser suresi

B) İhlas suresi

C) Felak suresi

D) Nas suresi



11. Sürekli bir anlam arayışı içinde olan insan kendi kendine,

“Ben kimim? Niçin yaratıldım? Benim ve bu dünyanın

sonu ne olacak?” gibi sorular sorar. İnsanın sonu ile

ilgili soru ve endişelere en anlamlı cevabı ahiret inancı

verir. Çünkü ahirete inanan insan öldükten sonra kıyamet

günü tekrar dirileceğinin ve sonsuz bir hayat süreceğinin

farkındadır. İşte bunu fark eden insan, yaşamın

bir amacı olduğunu anlar ve yaratılış amacı doğrultusunda

hayatını sürdürmeye özen gösterir.

Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A) Ahiret inancı insanın anlam arayışına bir cevaptır.

B) Ahiret inancı dünyadaki bütün işlerimizi anlamsızlaştırır.

C) Ahiret inancı bazı endişelerimizi giderir.

D) Ahiret inancı davranışlarımıza olumlu katkılar sağlar.



12. Nâs suresinde, kötülüklerinden Allah’a sığınılacak

varlıklardan söz edilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu varlıklardan biri değildir?

A) İnsanlar

B) Cinler

C) Melekler

D) Sinsi vesveseciler


Test 9 1. B 2. C 3. D 4. C 5. A 6. A 7. D 8. B 9. A 10. D 11. B 12. C

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumunuz en kısa sürede yayınlanacaktır.