04 Eylül 2020

Popüler Cevaplar Oyunu


Cevapların bulunduğu word dosyasını İNDİR

(Oyunumuz en iyi chrome ile açılmaktadır. İnternet explorer da bazen açılmamamktadır.)

Aşağıdaki Oyun Konularına Tıklayıp İstediğinizi Açabilirsiniz:İNANÇ


İBADETLER


GENEL DİNİ BİLGİLER


SİYER (Hz. Muhammed'in (sav) Hayatı


AHLAK


Cevap Listesi

1.Yüce dinimiz İslam’ın şartları nelerdir?
1.        Namaz kılmak
2.        Oruç tutmak
3.        Zekat vermek
4.        Hacca gitmek
5.        Kelime-i Şehadet getirmek
2.İslam dininin ana bölümleri nelerdir?
1.        İnanç (İman esasları)a
2.        İbadet (Allah’ın emir ve yasakları)
3.        Ahlak (Edep kuralları)
3.İslam dininin ana kaynakları nelerdir?
1.        Kitap (Kur’an-ı Kerim)
2.        Sünnet (Hz. Peygamber (s.a.v.)’in sözleri, işleri)
3.        İcma (Alimlerin bir konudaki fikir birliği)
4.        Kıyas (Bir konuyu diğeriyle kıyaslayarak çözme)
4.Dinimize göre kimlere karşı görevlerimiz vardır?
1.        Allah’a (cc)
2.        Peygamberimiz Hz Muhammed’e (sav)
3.        Kur’an-ı Kerim’e
4.        Kendimize
5.        Ailemize
6.        Vatan ve milletimize
7.        Müslüman kardeşlerimize
8.        Bütün insanlara
9.        Canlı-cansız tüm çevremize
5.İmanın Şartları nelerdir?
1.        Allah'a (c.c.) İnanmak
2.        Meleklere İnanmak
3.        Kitaplara İnanmak
4.        Peygamberlere İnanmak
5.        Ahirete İnanmak
6.        Kaza ve Kadere İnanmak
6.Yüce Allah'ın (c.c.) zati sıfatları nelerdir?
1.        Vücut (Allah vardır.)
2.        Kıdem (Varlığının öncesi yoktur.)
3.        Beka (Varlığının sonu yoktur)
4.        Vahdaniyet (Allah birdir.)
5.        Muhalefetün lil havadis (Benzersizdir.)
6.        Kıyam bi nefsihi (Varlığı kendindendir)
7.Yüce Allah'ın (c.c.) subûti sıfatları nelerdir?
1.        Hayat (Her an diridir.)
2.        İlim (Her şeyi bilir.)
3.        Semi (Her şeyi işitir.)
4.        Basar (Her şeyi görür.)
5.        İrade (İstediğini diler.)
6.        Kudret (Her şeye gücü yeter.)
7.        Kelam (Kitaplarını gönderir)
8.        Tekvin (Her şeyi yaratandır.)
8.Yüce Allah’a (c.c.) karşı görevlerimiz nelerdir?
1.        Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak
2.        Allah’ın adını saygıyla anmak
3.        Her zaman Allah’a dua etmek
4.        İslam dinini yüceltmek
5.        İbadetlerimizi yerine getirmek
6.        Emirlerini uygulayıp yasaklarından sakınmak
7.        Allah sevgisini her şeyden üstün tutmak
8.        Verdiği nimetlere şükretmek
9.Dinimize göre gözle görülmeyen varlıklar hangileridir?
1.        Melekler
2.        Cinler
3.        Şeytanlar
4.        Ruhlar10.Meleklerin özellikleri nelerdir?
1.        Yemezler, içmezler
2.        Nurdan yaratılmışlardır
3.        Erkeklik dişilikleri yoktur
4.        Günah işlemezler
5.        Allah’ın emirlerini yerine getirirler
6.        Hızlı hareket ederler
7.        Gözle görülemezler
11.Dört büyük meleğin isimleri nelerdir?
1.        Azrail (as) (Can almakla görevli)
2.        Cebrail (as) (Vahiy getirmekle görevli)
3.        Mikail (as) (Doğa olaylarıyla görevli)
4.        İsrafil (as) (Sûr’a üflemekle görevli)
12.Dört büyük melek dışındaki melek isimleri nelerdir?
1.        Münker-Nekir (Kabirde sorgu melekleri)
2.        Kiramen Katibin (Yazıcı melekler)
3.        Rıdvan (Cennetteki meleklerin başı)
4.        Malik (Cehennem zebanilerinin başı)
5.        Hafaza (Koruyucu melekler)
6.        Mukarrebun (Allah’a en yakın melekler)
7.        Hameleyi Arş (Arş’ı taşıyan melekler)
13.Şeytanın özellikleri nelerdir?
1.        Ateşten yaratılmıştır
2.        Allah’a isyan etmiştir
3.        Lanetlenmiştir, cehennemliktir
4.        Kıyamete kadar süre verilmiştir
5.        İnsanın en büyük düşmanıdır
6.        İhlaslı müminlere zarar veremez
14.Yüce Allah hangi kutsal kitabı hangi peygambere göndermiştir?
1.        Kuran-ı Kerim-Hz Muhammed (sav)
2.        İncil- Hz isa
3.        Tevrat-Hz Musa
4.        Zebur-Hz Davud
15.Yüce Allah hangi peygambere kaç sahife (suhuf) göndermiştir?
1.        Âdem Aleyhisselâm'a 10 sahife
2.        Şit Aleyhisselâm'a 50 sahife
3.        İdris Aleyhisselâm'a 30 sahife
4.        İbrahim Aleyhisselâm'a 10 sahife
16. Kur’an-ı Kerim’in genel özellikleri  nelerdir?
1.        Son ilahî kitaptır.
2.        Hz Muhammed’e indirilmiştir. Dili Arapçadır.
3.        Cebrail (as) tarafından getirilmiştir.
4.        Bütün insanlığa gönderilmiştir. Evrenseldir.
5.        Hiçbir değişikliğe uğramadan bize kadar gelmiştir.
6.        Getirdiği hükümler kıyamete kadar geçerlidir
7.        Parça parça inmiştir.
8.        Kendisinden önceki kitapların hükümlerini kaldırmıştır.
17.Kuranı oluşturan bölüm isimleri nelerdir?
1.        Sure
2.        Ayet
3.        Cüz
4.        Hizb
18.Kuran’daki sayfa, cüz,sure ve ayet sayıları kaçtır?
1.        600 sayfa
2.        114 sure
3.        6666 ayet
4.        30 cüz
19.Kuran’ın diğer adları nelerdir?
1.        Mushaf
2.        Furkan
3.        Kitap
4.        Kelam
5.        Nur
6.        Şifa
7.        Zikir
20.Kur’an ‘a karşı görevlerimiz nelerdir?
1.        Kuran’ı abdestli okumak
2.        Başlarken euzü-besmele çekmek.
3.        Anlamını düşünerek okumak.
4.        Tecvit kurallarına uygun olarak okumak.
5.        Okurken ve dinlerken saygılı olmak
6.        Kuran’a göre yaşamak
21.Yüce Allah’ın insanlara gönderdiği uyarıcı ve müjdeleyicilere ne denir?
1.        Peygamber
2.        Resul
3.        Nebi
4.        Elçi
22.Yüce Allah tarafından kutsal kitap verilen peygamberler ve kitapları hangileridir?
1.        Hz Muhammed (sav) - Kuran
2.        Hz İsa (as) - İncil
3.        Hz Musa (as) - Tevrat
4.        Hz Davud (as) - Zebur
23.Peygamberlerin ortak özellikleri nelerdir?
1.        Sıdk (Doğruluk)
2.        Emânet (Güvenilir olmak)
3.        Fetânet (Akıllı ve zeki olmak)
4.        İsmet (Günah işlememek)
5.        Tebliğ (Allah’ın emirlerini bildirmek )
24.Kuranda adı geçen ilk zamanlarda yaşayan peygamberler kimlerdir?
1.        Hz. Âdem (as)
2.        Hz. İdris (as)
3.        Hz. Nuh (as)
4.        Hz. Hûd (as)
5.        Hz. Sâlih (as)
25.Hz İbrahim’in yakın akrabaları olan  Kuran’da adı geçen peygamberler kimlerdir?
1.        Hz. İsmail (as)
2.        Hz. İshak (as)
3.        Hz. Yâkub (as)
4.        Hz. Yûsuf (as)
5.        Hz. Lût (as)
26.Kuran’da adı geçen ismi İ harfiyle başlayan peygamberler kimlerdir?
1.        Hz İbrahim (as)
2.        Hz  İsmail (as)
3.        Hz  İshak (as)
4.        Hz  İsa (as)
5.        Hz  İdris (as)
27.İnsan hayatının evreleri nelerdir?
1.        Ruhlar Alemi
2.        Ana Rahmindeki Hayat
3.        Dünya Hayatı
4.        Kabir (Berzah) Hayatı
5.        Ahiret Hayatı
28.Ahiret ile ilgili en çok kullandığımız kelimeler nelerdir?
1.        Cennet
2.        Cehennem
3.        Kıyamet
4.        Sırat köprüsü
5.        Mizan
6.        Mahşer
7.        Kevser
8.        Sûr-İsrafil (as)
9.        Amel defteri
29.Cennetlik kadınların en üstünleri kimlerdir?
1.        Hz. Hatice (Hz. Muhammed (s.a.v.)’in eşi)
2.        Hz. Fâtıma (Hz. Muhammed (s.a.v.)’in kızı)
3.        Hz. Meryem ( Hz. İsa (a.s.)’ın annesi)
4.        Hz. Asiye (Firavun’un karısı)
30.Kuran’da adı geçen cennet adları nelerdir?
1.        Firdevs (Cennetin en yüksek bahçeleri)
2.        Dâru'l-mukâme (Ev-yuva)
3.        Dâru's selâm (Huzur evi-yuvası)
4.        Cennetü Adn (Ebedi mutluluğun bahçesi)
5.        Dâru'l-hulûd (Ebedi Bahçeler)
6.        Cennetü'l-Me'vâ (Barınağın bahçesi)
7.        Cennetü'n-naîm (Sevinç Bahçesi)
8.        el-Makâmü'l-emîn (Güvenlik evi)
31.Kuran’da geçen cehennem adları nelerdir?
1.        Nâr (Ateş)
2.        Lezâ (Alevli ateş)
3.        Saîr (Çılgın ateş)
4.        Sakar (Kırmızı ateş)
5.        Hâviye (Uçurum)
6.        Hutame (Kalbleri saran ateşli kaygı)
7.        Cahim (Yanan kızgın ateş)
32.Namazın dışındaki farzlar nelerdir?
1.        Hadesten Taharet (Manevi Temizlik)
2.        Necasetten Taharet (Maddi Temizlik)
3.        Örtülmesi zorunlu yerleri örtmek
4.        Kıbleye dönmek
5.        Namaz vaktinin gelmesi
6.        Niyet etmek
33.Boy abdestinin (guslün) farzları nelerdir?
1.        Ağıza su alıp boğaza kadar çalkalamak
2.        Buruna su çekip iyice yıkamak
3.        Bütün vücudu tamamen yıkamak
34.Gusül yapması farz olan kimse yıkanmadıkça ne yapamaz?
1.        Namaz kılamaz.
2.        Kur'an okuyamaz.
3.        Kur'an'a el süremez.
4.        Kâbeyi tavaf edemez.
5.        Bir zorunluluk olmadıkça câmiye giremez.
35.Abdestsiz olan kişi ne yapamaz?
1.        Namaz kılamaz
2.        Kur'an-ı Kerim'e el süremez
3.        Tilâvet secdesi yapamaz
4.        Kâbe’yi tavaf edemez
36.Abdestin farzları nelerdir?
1.        Yüzü yıkamak
2.        İki kolu dirsekler ile birlikte yıkamak
3.        Başın dörtte bir kısmını mesh etmek
4.        Ayakları yıkamak
37.Abdestin sünnetleri nelerdir?
1.        Abdeste besmele ile başlamak
2.        Elleri üç kere yıkamak
3.        Ağzı üç kere yıkamak
4.        Burnu üç kere yıkamak
5.        Dişleri ovalamak ve temizlemek
6.        İki kulağı mesh etmek
7.        Enseyi mesh etmek
8.        El ve ayak parmaklarının arasını hilallemek
38.Abdesti bozan şeyler nelerdir?
1.        Tuvalet ihtiyacını gidermek
2.        Vücuttan bir yerin kanaması
3.        Bayılmak
4.        Gaz kaçırmak
5.        Ağız dolusu kusmak
6.        Namazda sesli gülmek
7.        Yatarak-yaslanarak uyumak
39.Teyemmüm ne zaman yapılır?
1.        Su hiç bulunamadığında
2.        Su çok uzakta ise
3.        Suyu kullanmak zararlı ise
4.        Vücut yara bere içinde ise
5.        Su temiz değilse
6.        Su ve hava çok soğuk ise
7.        Suyun olduğu yer güvenli değilse
40.Namazın içindeki farzlar nelerdir?
1.        Başlangıç tekbiri (Allahuekber demek)
2.        Ayakta durmak (Kıyam)
3.        Kuran okumak (Kıraat)
4.        Rûkuya eğilmek
5.        Secdeye gitmek
6.        Namazın sonunda oturmak
41.Beş vakit namazlarda okuduğumuz dualar nelerdir?
1.        Subhaneke
2.        Tahiyyat
3.        Salli-Barik
4.        Rabbena Duaları
5.        Kunut Duaları
42.Namazda söylenen ifadeler nelerdir?
1.        Allahuekber
2.        Euzu besmele-besmele
3.        Subhane rabbiyel azim
4.        Subhane rabbiyel âla
5.        Semiallahu limen hamideh
6.        Rabbena lekel hamd
7.        Esselamu aleyküm ve rahmetullah
43.Namazda hangi belirli hareketleri yaparız?
1.        Dua okumak
2.        Ayakta durmak
3.        Kuran’dan ayetler okumak 
4.        Rükuya eğilmek
5.        Secdeye gitmek
6.        Oturmak
7.        Selam vermek
44.Namazı bozan şeyler nelerdir?
1.        Göğsü kıbleden çevirmek
2.        Namazda konuşmak
3.        Namazın farzlarından birini unutmak
4.        Secdede iki ayağı yerden kaldırmak
5.        Namazdayken abdestin bozulması
6.        Okunan ayetleri yanlış okumak
7.        Namazda bir şey yiyip içmek
45.Kuran’daki namaz sureleri hangileridir?
1.        Fîl Suresi
2.        Kureyş Suresi
3.        Mâûn Suresi (Eraeytellezi)
4.        Kevser Suresi
5.        Kâfirûn Suresi
6.        Nasr Suresi (İza cae)
7.        Tebbet (Mesed) Suresi
8.        İhlâs Suresi (Kul hüvellah)
9.        Felak Suresi
10.     Nâs Suresi
46.Kılmamız farz olan namazlar hangileridir?
1.        Sabah Namazı
2.        Öğle Namazı
3.        İkindi Namazı
4.        Akşam Namazı
5.        Yatsı Namazı
6.        Cuma Namazı
7.        Cenaze Namazı
47. Farz namazlar dışında kıldığımız namazlar nelerdir?
1.        Vitir Namazı
2.        Ramazan Bayramı Namazı
3.        Kurban Bayramı Namazı
4.        Teravih Namazı
5.        Tesbih Namazı
48.Cuma namazının farz olmasının şartları nelerdir?
1.        Erkek olmak
2.        Hür ve serbest olmak.
3.        Mukîm olmak. (Yani misafir olmamak)
4.        Sağlıklı olmak
5.        Kör olmamak
6.        Ayakları sağlam olmak
49.Kılınması vacip olan namazlar hangileridir?
1.        Vitir namazı
2.        Ramazan bayram namazı
3.        Kurban bayram namazı
4.        Adak olan namaz
5.        Yarıda kalan nafile namaz
50. Kıldığımızda bize sevap kazandıran nafile namazlar hangileridir?
1.        Beş vakit namazın sünnetleri
2.        Teravih namazı
3.        Duha (Kuşluk) namazı
4.        Evvâbîn namazı
5.        İstihâre namazı
6.        Tesbih namazı
7.        Teheccüd (Gece) namazı
51.Oruç ve Ramazan deyince akla gelen kelimeler nelerdir?
1.        Sahur
2.        Pide
3.        Davul
4.        Mani
5.        İmsak
6.        İftar
7.        Teravih
8.        Kadir Gecesi
9.        İmsakiye
10.     Mahya
52.Orucumuzu bozan şeyler nelerdir?
1.        Bilerek yemek içmek
2.        İlaç kullanmak
3.        Bilerek ağız dolusu kusmak
4.        Yağmur veya  kar suyunu isteyerek yutmak
5.        Sakız çiğnemek
6.        İftar oldu zannederek yemek
53.Orucumuzu bozmayan şeyler nelerdir?
1.        Oruçlu olduğunu unutarak yemek, içmek
2.        Kulağına su kaçmak
3.        Göze ilaç damlatmak
4.        Kendi isteği olmayarak kusmak
5.        Kan aldırmak
6.        İstemeden boğaza toz veya duman girmesi
7.        Ağzındaki tükürüğü yutmak
54.Zekat vermek için hangi şartlar gereklidir?
1.        Müslüman olmak
2.        Akıllı olmak
3.        Ergenlik çağına girmiş olmak
4.        Zengin olmak (Nisap miktarı)
5.        Malın üzerinden bir yılın geçmesi

55.Zekat nelerden verilebilir?
1.        Altın
2.        Gümüş
3.        Ticaret eşyası
4.        Para
5.        Büyükbaş hayvan
6.        Küçük baş hayvan
7.        Deve
8.        Toprak ürünleri
9.        Madenler
10.     Deniz ürünleri

56.Zekâtımız kimlere verebiliriz?
1.        Fakirlere
2.        Düşkünlere
3.        Borçlulara
4.        Yolculara
5.        Allah yolundakilere
6.        Öğrencilere
7.        Zekat memurlarına
8.        Kölelere
9.        Müellef-i kulub (İslam’a ısındırılanlara)
57.Bir Müslüman zekâtını  kimlere veremez?
1.        Anne
2.        Baba
3.        Dede
4.        Nine
5.        Oğul
6.        Kız
7.        Torunlara
8.        Zenginlere
9.        Eşine
58.Kurban çeşitleri nelerdir?
1.        Vacip kurban (Kurban bayramında kesilen)
2.        Adak kurbanı
3.        Akika kurbanı
4.        Şükür kurbanı
59.Hangi hayvanlar kurban edilebilir?
1.        Koyun
2.        Keçi
3.        Sığır (inek)
4.        Manda
5.        Deve
60.Haccın farz olmasının şartları nelerdir?
1.        Müslüman olmak
2.        Akıllı olmak
3.        Ergenliğe girmiş olmak
4.        Zengin olmak
5.        Sağlıklı olmak
6.        Hür olmak
7.        Yol güvenliğinin olması
61.Haccın farzları nelerdir?
1.        İhram elbisesi giymek
2.        Arefe günü Arafat’ta vakfe yapmak
3.        Kabe’yi tavaf etmek
62.İhramlıyken hacılara yasak olan şeyler nelerdir?
1.        Saç,sakal.kesmek
2.        Tırnak kesmek
3.        Bitki ve hayvanlara zarar vermek
4.        Kavga etmek
5.        Kötü söz söylemek
6.        Koku sürünmek
63.Mekke’de bulunan hacla ilgili mekanlar (yerler) hangileridir?
1.        Kâbe
2.        Safa
3.        Merve
4.        Arafat
5.        Mina
6.        Müzdelife
64.Hac sırasında yapılan ibadetler nelerdir?
1.        İhram elbisesi giyilir
2.        Telbiye Duası okunur
3.        Tavaf yapılır
4.        Sa'y yapılır
5.        Vakfe yapılır
6.        Şeytan taşlanır
7.        Kurban kesilir65.Hac sırasında Medine’de ziyaret edilen önemli yerler nelerdir?
Mescidi Nebi
1.        Mescidi Kıbleteyn
2.        Kuba Mescidi (İlk yapılan mescid)
3.        Cennetül Baki (Kabristan)
4.        Bedir
5.        Uhud
66.İnanç yönünden insanlar hangi isimleri alır?
1.        Mümin-Müslüman
2.        Kâfir-Ateist
3.        Münafık
4.        Müşrik-Putperest
67.Günümüz dünyasında  hangi dinler bulunur?
1.        İslam (En son ve Hak Din)
2.        Hıristiyanlık (Sonradan değiştirilmiş)
3.        Yahudilik (Sonradan değiştirilmiş)
4.        Hinduizm (Batıl din)
5.        Budizm (Batıl din)
68. Dünyada en çok Müslüman nüfusu olan ülkeler hangileridir?
1.        Endonezya (209 milyon)
2.        Pakistan (176 milyon)
3.        Hindistan  (167 milyon)
4.        Bangladeş (133 milyon)
5.        Mısır (77 milyon)
6.        Nijerya (76 milyon)
7.        İran (73 milyon)
8.        Türkiye (71 milyon)
9.        Cezayir ( 34 milyon)
10.     Fas  (31 milyon)
69.Yüce Allah’ın korumamızı emrettiği ana esaslar nelerdir?
1.        Dinimizi koruma
2.        Aklımızı koruma
3.        Neslimizi koruma
4.        Malımızı koruma
5.        Canımızı koruma
70.Besmele çekilen yerler nelerdir?
1.        Yemek yerken
2.        Su içerken
3.        Yatarken-kalkarken
4.        Abdest alırken
5.        Namaz kılarken
6.        Kuran okurken
7.        Her güzel işe başlarken
8.        Kurban keserken
71.Elhamdülillah denilen yerler nelerdir?
1.        Yemekten sonra
2.        Su veya bir şey içtikten sonra
3.        Hapşırınca
4.        Nimetlere şükrederken
5.        Bir başarı kazanınca
6.        Bir sıkıntıdan kurtulunca
7.        Namazdan sonra tespih çekerken
72. İslâm'da kutsal olan üç büyük mescid hangisidir?
1.        Mescid-i Haram (Mekke’de)
2.        Mescid-i Nebi (Medine’de)
3.        Mescid-i Aksa  (Kudüs’te)
73.Müslümanlar için önemli kandil geceleri hangileridir?
1.        Kadir Gecesi
2.        Berat Kandili
3.        Regaip Kandili
4.        Mevlit Kandili
5.        Miraç Kandili


74.Dinimizce önemli sayılan günler nelerdir?
1.        Cuma günü
2.        Ramazan Bayramı günleri
3.        Kurban Bayramı günleri
4.        Arefe günü
5.        Aşure günü
75.Caminin bölümleri nelerdir?
1.        Minare
2.        Minber
3.        Mihrap
4.        Şadırvan
5.        Vaaz Kürsüsü
6.        Müezzin Mahfili
7.        Kadınlar Mahfili
8.        Harim (Namaz kılınan bölüm)
76.Camide hangi ibadetler yapılır?
1.        Namaz kılınır
2.        Abdest alınır
3.        Vaaz verilir
4.        Hutbe okunur
5.        Kuran okunur
6.        Mevlid okunur
7.        Ezan-sela okunur
8.        Dua edilir
9.        Mukabele yapılır
10.     İtikaf yapılır
77.Camide bulunan kişiler kimlerdir?
1.        İmam
2.        Müezzin
3.        Cemaat
4.        Kayyım
5.        Hatip
6.        Vaiz
78.Ülkemizdeki büyük camiler hangileridir?
1.        Süleymaniye Camii-İstanbul
2.        Sultan Ahmet Camii-İstanbul
3.        Selimiye Camii-Edirne
4.        Ayasofya Camii-İstanbul
5.        Ankara Kocatepe Camii
6.        Bursa Ulu Camii
79.Camide okunan dini musiki türleri nelerdir?
1.        Ezan (Günde 5 kere)
2.        Selâ (Cuma, cenaze, vb.)
3.        Kamet (Farz namazlardan önce)
4.        Tesbih duaları (Namazlardan sonra)
5.        Tekbir (Bayramlarda)
6.        Salavat (Teravih namazında)
7.        İlahiler (Kandil gecelerinde vb.)
8.        Kasideler (Kandil gecelerinde vb.)
9.        Mevlit (Kandil gecelerinde vb.)
80.En çok yaptığımız dualar nelerdir?
1.        Yemek duası
2.        Ezan duası
3.        Uyku duası
4.        Yağmur duası
5.        İftar duası
6.        Salavat duası
81.İçinde Allah lafzı geçen dini ifadeler nelerdir?
1.        Bismillah
2.        Elhamdülillah
3.        Subhanallah
4.        Allahuekber
5.        Maşallah
6.        İnşallah
82.Ezanda geçen cümleler nelerdir?
1.        Allahuekber
2.        Eşhedü enlâ ilâhe illallah
3.        Eşhedü enne Muhammeden Rasûlüllah
4.        Hayye ale's-salâh
5.        Hayye ale'l-felâh
6.        Lâ ilâhe illallah
83.Hicri (Kameri) Takvime göre meşhur aylar nelerdir?
1.        Ramazan (Oruç ayı)
2.        Recep (Üç aylardan biri)
3.        Şaban (Üç aylardan biri)
4.        Muharrem (Aşure Günü)
5.        Zilhicce (Hac ve kurban ayı)
6.        Rebiyülevvel (Peygamberimizin doğduğu ay)
7.        Şevval (Şevval orucu ayı)
84.En meşhur fıkhi ve itikadi mezhepler hangileridir?
1.        Hanefilik- Ebu Hanife
2.        Şafiilik- İmam Şafi
3.        Malikilik- İmam Malik
4.        Hanbelilik-Ahmet bin Hanbel
5.        Maturidilik- İmam Maturidi
6.        Eşarilik- Ebul Hasan El-Eşari
85.En meşhur tasavvufi (ahlaki) mezhepler hangileridir?
1.        Mevlevilik- Mevlana Celaleddin-i Rumi
2.        Kadirilik- Abdülkadir Geylani
3.        Nakşibendilik- Şahı Nakşibendi
4.        Bektaşilik- Hacı Bektaş-ı Veli
5.        Yesevilik- Ahmet Yesevi
6.        Halvetilik-  Şeyh Ebu Abdullah
86.Türkler arasında İslam'ın yayılmasında etkili olan şahsiyetler kimlerdir?
1.        Ebu Hanife (İmam-ı Âzam)
2.        İmam Maturidî
3.        Ahmet Yesevî
4.        Yunus Emre
5.        Ahi Evran
6.        Hacı Bektaş-ı Veli
7.        Mevlânâ Celâleddin-i Rumi
87.Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar nelerdir?
1.        Ağaçlara çaput bağlamak,dilekte bulunmak
2.        Falcılara gitmek
3.        Büyü-sihir yaptırmak
4.        Ruh çağırma
5.        Muska yaptırmak
6.        Nazar boncuğu takmak
7.        Kurşun döktürmek
8.        At nalını uğurlu sayıp, kapılara astırmak
9.        İki bayram arasında nikâh yapmamak
10.     Türbe  ve tekkelere para atmak
88.Mükellefin (sorumlu Müslüman) davranışları ile ilgili hükümler nelerdir?
1.        Farz
2.        Vacip
3.        Sünnet
4.        Müstehap
5.        Haram
6.        Helal-Mübah
7.        Mekruh
8.        Müfsit
89.Hıristiyanlıkta Dört İncil hangi kitaplardan oluşur?
1.        Matta
2.        Markos
3.        Luka
4.        Yuhanna
90.Hıristiyanlıktaki mezhepler hangileridir?
1.        Katoliklik
2.        Ortodoksluk
3.        Protestanlık
4.        Anglikanlık


91.Hıristiyanlıkla ilgili kavramlar nelerdir?
1.        Papaz
2.        Rahip
3.        Rahibe
4.        İncil
5.        Kilise
6.        Haç
7.        Noel
92.Cahiliye döneminin belirgin özellikleri nelerdir?
1.        Putlara tapılıyordu.
2.        Kadınlara değer verilmiyordu.
3.        Kız çocukları diri diri gömülüyordu.
4.        Kan davaları yaygındı.
5.        Köleler eşya gibi satılıyordu.
6.        İçki ve kumar yaygındı.
7.        Can ve mal güvenliği yoktu.
93.Cahiliye döneminde müşriklerin en meşhur putlarının isimleri nedir?
1.        Hubel
2.        Lat
3.        Menat
4.        Uzza
94.Peygamberimizin doğduğu gece meydana gelen olaylar nelerdir?
1.        Kâbe’deki putlar yüzüstü yere yıkılmıştır.
2.        İran Kisrası’nın sarayındaki sütunlar yıkılmıştır.
3.        Save Gölü bir anda kuruyuvermiştir.
4.        Ateşe tapanların bin yıllık ateşleri sönmüştür.
5.        Kurumuş olan Semâve Nehri akmaya başlamıştır.
95.Peygamberimizin isimleri nelerdir?
1.        Muhammed (sav)
2.        Ahmed
3.        Mustafa
4.        Mahmud
5.        El- Emin (Lakabı)
6.        Ebu-l Kasım (Künyesi)
96.Peygamberimizin aile büyükleri kimlerdir?
1.        Abdullah (Babası)
2.        Amine (Annesi)
3.        Abdülmuttalip (Dedesi)
4.        Ebu Talip (Amcası)
5.        Vehb (Dedesi)
6.        Halime (Süt annesi)
97.Peygamberimizin amcaları kimlerdir?
1.        Ebu Talip
2.        Hz Hamza
3.        Hz Abbas
4.        Zübeyr
5.        Haris
6.        Ebu Leheb
98.Peygamberimizin çocukları kimlerdir?
1.        Fatma
2.        Zeynep
3.        Ümmü Gülsüm
4.        Rukiye
5.        Kasım
6.        Abdullah
7.        İbrahim
99.Peygamberimizin torunları kimlerdir?
1.        Hz Hasan
2.        Hz Hüseyin
3.        Muhsin
4.        Ümmü Gülsüm
5.        Zeynep100.Peygamberimizin eşleri kimlerdir?
1.        Hz Hatice
2.        Hz Ayşe
3.        Hz Hafsa
4.        Hz Zeynep
5.        Hz Mariye
101.İslam dinine inanan ilk Müslümanlar kimlerdir?
1.        Hz Hatice
2.        Hz Ebu Bekir
3.        Hz Ali
4.        Zeyd
102.Peygamberimizin katıldığı savaşlar hangileridir?
1.        Bedir Savaşı
2.        Uhud Savaşı
3.        Hendek Savaşı
4.        Mekke’nin Fethi
5.        Huneyn Savaşı
6.        Tebuk Seferi
103.Peygamberimizin hayatında sırasıyla hangi yılda hangi önemli olay olmuştur?
1.        571’de doğdu
2.        596’da Hz Hatice ile evlendi
3.        610’da peygamber oldu
4.        622’de hicret etti
5.        630’da Mekke’yi fethetti
6.        632’de vefat etti
104.Peygamberimize en çok eziyet eden müşrikler kimlerdir?
1.        Ebu Leheb
2.        Ebu Cehil
3.        Velid bin Muğire
4.        Ümeyye bin Halef
5.        Utbe bin Rebia
6.        As bin Vail
105.Mescid-i Nebi’deki Ashab-ı Suffe’nin ileri gelenleri kimlerdir?
1.        Hz. Ebu Hüreyre                   
2.        Hz. Ebu Saîd el-Hudrî
3.        Hz. Ebu Zerr el-Gıfârî           
4.        Hz. Selman-ı Fârisî               
5.        Hz. Abdullah b. Mesud
6.        Hz. Abdullah b. Ömer
106.Dört  halifenin isimleri nelerdir?
1.        Hz Ebu Bekir (r.a)
2.        Hz Ömer (r.a)
3.        Hz Osman (r.a)
4.        Hz Ali (r.a)
107.Dört halife hariç cennetle müjdelenen sahabeler kimlerdir?
1.        Talha bin Ubeydullah (r.a)
2.        Zübeyr bin Avvam (r.a)
3.        Abdurrahman bin Avf (r.a)
4.        Sa'd bin Ebi Vakkas (r.a)
5.        Said bin Zeyd (r.a)
6.        Ebu Ubeyde bin Cerrah (r.a)
108.Peygamberimiz Hz Muhammed’e karşı görevlerimiz nelerdir?
1.        O’nun son peygamber olduğuna inanmak
2.        O’nu tüm insanlardan daha çok sevmek
3.        İsmi anıldığında salavat getirmek
4.        Hayatını okumak, öğrenmek
5.        Sünnetlerini yerine getirmek
6.        Güzel ahlakını örnek almak109.Bedenimize ve ruhumuza karşı görevlerimiz nelerdir?
1.        Dengeli ve helalinden beslenmek
2.        Sağlığımızı korumak
3.        Temiz olmak
4.        Yanlış inançlardan uzak durmak
5.        Faydalı bilgiler öğrenmek
6.        Kötü düşünce ve huylardan arınmak
7.        Güzel huylarla donanmak
110.Anne-babamıza karşı görevlerimiz nelerdir?
1.        Onlara her zaman iyilik etmek
2.        Onlara karşı güler yüzlü ve tatlı sözlü olmak
3.        Onları asla incitmemek
4.        Onlardan izinsiz iş yapmamak
5.        Yaşlandıklarında bakımlarını yapmak
6.        Öldüklerinde onlara Kuran okumak
7.        Öldüklerinde mezarlarını ziyaret etmek
8.        Öldüklerinde dostlarını ziyaret etmek
111.Anne-babanın çocuklara karşı görevleri nelerdir?
1.        Güzel bir isim vermek
2.        Haram lokma yedirmemek
3.        Ruh ve beden yönünden sağlıklı yetiştirmek
4.        Güzel örnek olmak
5.        İyi bir eğitim vermek
6.        Dini ve ahlaki kuralları öğretmek
7.        İslam’a uygun yaşamalarını sağlamak
8.        İyi bir meslek kazandırmak
9.        Evlenme çağında evlendirmek
112.Kardeşlerin birbirine karşı görevleri nelerdir?
1.        Kardeşler arasında sevgi ve birlik olmalı.
2.        Kardeşler birbirini kıskanmamalı
3.        Maddi çıkarlar, kardeşlerin arasını açmamalı
4.        Küçükler büyüklere saygı göstermeli,
5.        Büyükler de küçükleri korumalı
6.        Kardeşler birbirlerine iyilik yapmalı
7.        Yardıma muhtaç olanlara yardım edilmeli
113.Akrabalarımıza karşı görevlerimiz nelerdir?
1.        Onlara sevgi ve saygı göstermek
2.        Onları sık sık ziyaret etmek
3.        Uzakta olanların hal ve hatırlarını sormak
4.        Yardıma muhtaç olanlara yardım etmek
5.        Sıkıntılı anlarında yanlarında olmak
114.Komşularımıza karşı görevlerimiz nelerdir?
1.        Her zaman selamlaşmak
2.        Komşularla iyi geçinmek
3.        Komşularla rahatsız etmemek
4.        Komşuların haklarını gözetmek
5.        İyi ve kötü günlerinde yanlarında olmak
6.        Hastalandıklarında ziyaret etmek
7.        Cenazelerine katılmak
8.        Dargınları barıştırmak


115.Vatanımıza ve milletimize karşı görevlerimiz nelerdir?
1.        Vatanımızı ve milletimizi sevmek
2.        Vatanımızı korumak
3.        Askerlik görevimizi yapmak
4.        Vergimizi vermek
5.        Kültürümüze sahip çıkmak
6.        Vatanımızı güzelleştirmek
7.        Doğal güzelliklerimizi korumak
8.        Vatan için çok çalışmak
9.        Kamu mallarını korumak
10.     Yıkıcı ve bölücü davranışlardan uzak durmak
116.Müslüman olmayanlara karşı görevlerimiz nelerdir?
1.        Onlarla iyi ilişkiler kurmak
2.        Hak ve özgürlüklerine zarar vermemek
3.        Onlara dinimizi ve kültürümüzü tanıtmak
4.        Onların değerlerine saygılı olmak
117.Hayvan ve bitkilere karşı görevlerimiz nelerdir?
1.        Hayvanlara eziyet etmemek
2.        Hayvanları korumak
3.        Ağaçları kesmemek
4.        Zehirli atıkları toprağa atmamak
118.Doğal çevreye karşı görevlerimiz nelerdir?
1.        Doğal güzellikleri korumak
2.        Denizleri, akarsuları kirletmemek
3.        Zarar veren şeyleri ortadan kaldırmak
4.        Çöpleri çevreye atmamak
5.        Yerlere tükürmemek
6.        Kuralara uymayanları uyarmak
119.Güzel ahlaklı insanların en belirgin özellikleri nelerdir?
1.        Doğru sözlülük
2.        Cömertlik
3.        Sözünde durmak
4.        Yardımseverlik
5.        Hoşgörülü olmak
6.        Adaletli olmak
7.        Güvenilir olmak
120.Kötü ahlaklı insanların en belirgin özellikleri nelerdir?
1.        Yalan söylemek
2.        Alay etmek
3.        Kibirli olmak
4.        Bencil olmak
5.        Haksızlık yapmak
6.        Küfür etmek
121.Dinimizin yasakladığı büyük günahlar nelerdir?
1.        Allah’a ortak koşmak
2.        Yalan söylemek
3.        İftira atmak
4.        Yalan şahitlik yapmak
5.        Hırsızlık yapmak
6.        Anne-babaya itaatsizlik
7.        Haksız yere adam öldürmek
8.        Alkollü ve uyuşturucu mad kullanmak
9.        Kumar oynamak
10.     Bilerek haksızlık yapmak
122.Konuşurken nelere dikkat etmeliyiz?
1.        Düşünmeden konuşmamak
2.        Faydasız söz söylememek
3.        Başkasının sözünü kesmemek.
4.        Büyüklerle yüksek sesle konuşmamak.
5.        Boşboğazlık, gevezelik etmemek.
6.        Küfür ve kaba sözler söylememek
7.        Dedikodu yapmamak
8.        Yalan söylememek
9.        Çok yemin etmemek
123.Eve girerken ve çıkarken nelere dikkat etmeliyiz?
1.        Kapının sağında veya solunda durmak.
2.        Kapıya 3 defa vurmak
3.        Eve girerken ve çıkarken selam vermek
4.        Eve sağ ayakla girmek
5.        Çıkarken besmele ve dua okumak
124.Yemek yemenin âdâbı nelerdir?
1.        Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak.
2.        Başlarken besmele çekmek
3.        Sağ elle yemek.
4.        Tiksindirici davranışta bulunmamak
5.        Ağızda yemekle konuşmamak
6.        Yemek seçmemek
7.        Tabakta artık bırakmamak.
8.        Yemek bitince "Elhamdülillah" demek.
9.        Yemeği yapana teşekkür etmek.
10.     Gezinerek yemek yememek.
125.Su içmenin âdâbı nedir?
1.        Besmele çekmek.
2.        Suyu bardaktan içmek.
3.        Suyu oturarak içmek.
4.        Suyu sağ el ile içmek
5.        Bardağın içine nefes vermemek.
6.        Suyu üç yudumda içmek
7.        İçince Elhamdülillah demek
126.Tuvalet âdâbı nelerden oluşur?
1.        Sol ayak ile girmek.
2.        İhtiyacı ayakta değil, oturarak gidermek.
3.        Tuvalette konuşmamak, oyalanmamak.
4.        Kıbleye önünü ve arkasını çevirmemek.
5.        Temizliği sol el ile yapmak.
6.        Tuvalet kağıdı kullanmak
7.        Tuvaleti temiz bırakmak
8.        Sağ ayak ile çıkmak.
9.        Çıkınca elleri sabunla yıkamak
127.Yatarken uymamız gereken kurallar nelerdir?
1.        Yatmadan önce abdest almak
2.        Dişleri fırçalamak
3.        Kıyafetle değil, pijamayla yatmak
4.        Besmele çekip sağa dönüp yatmak.
5.        Yatmadan önce dua etmek
128.Hasta ziyaretinin âdâbı nelerdir?
1.        Hastanın yanına güler yüzle girmek
2.        Hastaya moral verici sözler söylemek
3.        Hastanın yanında çok oturmamak.
4.        Hastaya dua etmek
5.        Hastadan dua istemek
129.Elbise giymenin âdâbı nelerdir?
1.        Elbise giyerken besmele çekmek.
2.        Elbise giyerken sağ taraftan başlamak
3.        Temiz ve bakımlı elbise giymek.
4.        Yeni elbise giyince dua etmek.
5.        Elbiseyi tesettüre uygun giymek.
130.Abdestin âdâbı nelerdir?
1.        Niyet etmek, besmele çekmek.
2.        Kıbleye karşı dönmek.
3.        Abdest alırken konuşmamak.
4.        Abdest dualarını okumak.
5.        Abdest bitince ayakta bir yudum su içmek.
6.        Bitince Kelime-i Şehâdet getirmek
7.        Her zaman abdestli gezmek.

131.Ezanın âdâbı nelerdir?
1.        Ezan okunurken konuşmamak.
2.        Ezanı duyunca derlenip toparlanmak.
3.        Müezzinin sözlerini tekrarlamak.
4.        Ezan bitiminde ezan duasını okumak.
132.Caminin âdâbı nelerdir?
1.        Besmele ve dua ile girmek.
2.        Abdestli ve temiz elbise ile girmek.
3.        Sağ ayak ile girip, sol ayak ile çıkmak.
4.        Bağırmamak, gürültü etmemek.
5.        Ağız ve çorap kokularıyla gitmemek.
6.        Telefonla uğraşmamak
133.Cuma gününün âdâbı nelerdir?
1.        Cumadan önce temizlik yapmak.
2.        Camiye erken gitmek.
3.        Fetih ve Kehf sûrelerini okumak.
4.        Dua okumak, salavat getirmek.
5.        Kabir ve hasta ziyareti yapmak.
134.Kabir (mezar) ziyaretinin âdâbı nelerdir?
1.        Kabristana selam vermek.
2.        Kabrin sağ tarafında ayakta durmak.
3.        Bir Fatiha, üç İhlas sûresi okumak.
4.        Kabri çiğnememek, öpmemek, el sürmemek.
135.Allah, peygamber, melek, sahabe veya önemli kişilerin adlarıyla birlikte söylememiz gereken saygı ifadeleri nelerdir?
1.        Celle Celalühu
2.        Sallallahu  Aleyhi Vesellem- Aleyhisselam
3.        Radıyallahu  Anhu- Radıyallahu  anha
4.        Hazreti
5.        Rahmetullahi  Aleyh
6.        Kaddesallahu  Sirruhu
136.Televizyon izlerken nelere dikkat etmeliyiz?
1.        Yaşımıza uygun programlar izlemeliyiz
2.        Uzun süre izlememeliyiz
3.        Dizilerin gerçek olmadığını bilmeliyiz
4.        Reklamlara aldanmamalıyız
5.        Televizyon izlerken ibadetlerimizi aksatmamalıyız
137.İnternet kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?
1.        İnternette zamanımızı öldürmemeliyiz
2.        Ailemizden habersiz girmemeliyiz
3.        Her bilgiye güvenmemeliyiz
4.        Sahte tekliflere inanmamalıyız
5.        Özel bilgilerimizi paylaşmamalıyız
6.        Paylaştığımız her şeyin kaydedildiğini bilmeliyiz
7.        Güçlü şifreler kullanmalıyız
8.        Tanımadıklarımızla arkadaş olmamalıyız
9.        Kötü şeyleri ailemize haber vermeliyiz
1        Güvenli internet kullanmalıyız
138.Kıymetli zamanımızı çalan sinsi hırsızlar nelerdir?
1.        Televizyon dizileri
2.        Cep telefonu
3.        Tablet
4.        İnternet
5.        Sanal oyunlar
6.        Plansızlık
7.        Kötü arkadaşlar
2 yorum:

ORHAN HOCAM dedi ki...

SELAMUN ALEYKÜM HOCAM. SİZİN ÇALIŞMALARINIZDAN SON DERECE YARARLANIYORUM. SON GÖNDERDİĞİNİZ POPÜLER CEVAPLAR OYUNUNDA BİR KONUYU ÇÖZEMEDİM. HER SORUYA TIKLADIĞIMIZDA DOĞRU CEVAPLARA PUAN VERİYOR. İKİNCİ SORUYA TIKLADIĞIMIZDA İSE BİR ÖNCEKİ PUANI EKLEMİYOR. BÖYLE OLUNCA İKİ GRUBUN TOPLAM PUANINI BİLEMİYORUM. BUNU NASIL YAPABİLİRİZ.YARIŞMA SONUNDA TOPLAM PUANLARI GÖREREK BİRİNCİ VE İKİNCİYİ TESPİT ETMEK İSTİYORUM.. SELAM VE DUA İLE

Admin dedi ki...

hocam puanları kendiniz manuel toplayın. veya burdaki şablonları kullanabirsiniz. https://www.dindersioyun.com/2020/08/populer-cevap-oyun-sablonlari.html

Yorum Gönder

Yorumunuz en kısa sürede yayınlanacaktır.